xuc tien thuong mai

Friday, 27/05/2016 01:23
 • Xuc tien thuong mai con rat tho so

  06:13 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Xuc tien thuong mai con rat tho so

  Do la nhan xet cua Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen tai Hoi nghi xuc tien thuong mai 2007 dien ra ngay 27/6 tai Ha Noi. Theo Bo truong, cong tac xuc tien thuong mai van con don gian, tho so, hieu qua thap; he thong hoat dong xuc tien thuong mai vua yeu vua thieu tinh lien ket, mo hinh cu the van chua duoc xac dinh. Bo truong Truong Dinh Tuyen nhan dinh: "Cong tac xuc tien thuong mai (XTTM) neu co dinh huong dai han phai phat trien duoc san pham xuat..

 • Xuc tien thuong mai quoc gia 2007 co gi moi

  17:55 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  158 de an xuc tien thuong mai cho nam nay da duoc Bo Thuong mai phe duyet, voi tong kinh phi de nghi Nha nuoc ho tro la 174,26 ty dong.

 • Xuc tien thuong mai tang luong kem chat

  17:21 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Xuc tien thuong mai tang luong kem chat

  Phat bieu tai Hoi nghi xuc tien thuong mai toan quoc sang nay, Bo truong Truong Dinh Tuyen cho biet chinh ong la nguoi de xuat sang lap co quan xuc tien thuong mai chuyen nghiep cua VN nhung da nhieu lan ong phai phe binh nghiem khac hoat dong cua Cuc nay.

 • Xuc tien thuong mai nhieu tien nhung kho tieu

  13:14 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Tong cong co 159 chuong trinh xuc tien thuong mai quoc gia duoc phe duyet trong nam nay voi kinh phi ho tro tren 176 ty dong. Tuy nhien den het thang 6, moi co 34 chuong trinh duoc trien khai.

 • Danh 174 ty dong cho xuc tien thuong mai

  14:22 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Danh 174 ty dong cho xuc tien thuong mai

  Bo Thuong mai vua quyet dinh danh mot khoan ngan sach hon 174 ty dong cho cac chuong trinh xuc tien thuong mai trong nam 2007.

 • To chuc lai he thong xuc tien thuong mai

  11:28 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  To chuc lai he thong xuc tien thuong mai

  He thong xuc tien thuong mai (XTTM) duoc hinh thanh mot cach nhanh chong va phu khap tren toan quoc. Tuy nhien, do to chuc chua tot, nang luc han che nen hoat dong XTTM con chua dat hieu qua, chua dap ung yeu cau cua phat trien cua DN.

 • Xuc tien thuong mai qua Ngay VN o nuoc ngoai

  10:01 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Xuc tien thuong mai qua Ngay VN o nuoc ngoai

  Trong nam nay, tan suat to chuc nhung "Ngay Viet Nam" o nuoc ngoai gia tang theo yeu cau xuc tien thuong mai va giao luu van hoa voi the gioi. Theo danh gia cua cac co quan xuc tien thuong mai, hieu qua cua nhung su kien nay la dang ke, song phia doanh nghiep con doi hoi nhieu hon nua.

 • TP Ho Chi Minh Chuong trinh xuc tien thuong mai nam 2005 co gi moi

  21:40 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  Dau nam 2005, Bao Thanh Nien nhan duoc rat nhieu thac mac cua cac doanh nghiep ve chuong trinh xuc tien thuong mai tai TP Ho Chi Minh nham chuan bi ke hoach kinh doanh cho doanh nghiep minh. De tra loi nhung thac mac nay, chung toi da co buoi tro chuyen cung ba Nguyen Thi Ngoc - Pho phong Xuc tien thuong mai TP Ho Chi Minh.

 • Ha Noi sap mo trung tam xuc tien thuong mai tai My

  10:14 | Chủ nhật 01/08/2004 (GMT+7)

  Trung tam xuc tien thuong mai Ha Noi va Cong ty Hi-tek (My) vua tien hanh ky thoa thuan xay dung trung tam xuc tien thuong mai, dau tu va du lich Ha Noi tai San Diego, bang California. Du kien, don vi nay se di vao hoat dong sau 3 thang nua.

 • 2005 195 ty dong ho tro chuong trinh xuc tien thuong mai

  18:17 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  2005 195 ty dong ho tro chuong trinh xuc tien thuong mai

  Dai dien Bo Thuong mai cho biet Thu tuong chinh phu da phe duyet ve nguyen tac 169 de an xuc tien thuong mai trong diem quoc gia nam 2005 cua 28 don vi chu tri. Theo do, tong quy mo cua chuong trinh la 321,88 ty dong, Nha nuoc ho tro 195,12 ty dong.

 • TP HCM trien khai xuc tien thuong mai thi truong Bac My

  09:36 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  TP HCM trien khai xuc tien thuong mai thi truong Bac My

  UBND TP.HCM da chi dao Trung tam Xuc tien Thuong mai va Dau tu TP.HCM (ITPC) chuan bi ke hoach to chuc doan xuc tien thuong mai, dau tu, du lich tai Hoa Ky, Canada (Bac My) va tham du "Nhung ngay Viet Nam tai San Francisco" vao thang 3/2006.

 • Ha Noi khoi dong Trung tam xuc tien thuong mai tai My

  10:11 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Ha Noi khoi dong Trung tam xuc tien thuong mai tai My

  Trung tam xuc tien thuong mai Ha Noi tai San Diego – California - My vua di vao hoat dong. Day la ket qua hop tac giua So Thuong mai Ha Noi voi Cong ty HI-TEK Inc ve xuc tien thuong mai, keu goi dau tu du lich va quang ba nhan hieu hang hoa Viet Nam tai My.

 • Day manh xuc tien thuong mai hang thuy san

  09:46 | Thứ năm 10/06/2004 (GMT+7)

  De chu dong giam bot kho khan do anh huong cua vu kien tom va tang nhanh kim ngach xuat khau thuy san trong thoi gian toi, Bo truong Bo Thuy san yeu cau cac dia phuong, cac tong cong ty can tao dieu kien de cac doanh nghiep truc thuoc chu dong thuc hien xuc tien thuong mai, mo rong thi truong xuat khau.

 • Nam nay TP HCM chi 20 ty dong cho xuc tien thuong mai

  14:32 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Theo ke hoach, nam 2004, TP HCM se dau tu cao gap 3 lan so voi nam ngoai cho chuong trinh xuc tien thuong mai voi 20 ty dong. Day cung la nam dau tien thanh pho de nghi voi Bo Thuong mai va Bo Tai chinh thong qua chuong trinh xuc tien rieng cua minh.

 • Chinh phu chi 140 ty dong cho xuc tien thuong mai

  06:33 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Chinh phu chi 140 ty dong cho xuc tien thuong mai

  Bo Thuong mai vua cho biet, Chinh phu da quyet dinh chi 140 ty dong tu ngan sach de ho tro Chuong trinh xuc tien thuong mai quoc gia nam 2006. Nam 2006, la nam dau tien trien khai chien luoc xuc tien thuong mai 2006-2010 vua duoc Chinh phu phe duyet, ben canh do, Bo Thuong mai da trien khai nhieu chuong trinh xuc tien khac nhu Chuong trinh thuong hieu quoc gia.

 • Muc tieu xuc tien thuong mai het nam dat 31 5 ty USD

  15:37 | Thứ sáu 21/10/2005 (GMT+7)

  Muc tieu xuc tien thuong mai het nam dat 31 5 ty USD

  Viet Nam dang tiep tuc day manh xuc tien thuong mai de dat muc tieu xuat khau 31,5 ty USD. Nam 2005, Thu tuong Chinh phu da phe duyet 181 de an xuc tien thuong mai voi tong so tien ho tro cho chuong trinh la 195 ty dong.

 • Chuong trinh xuc tien thuong mai trong diem nganh che 2004

  17:05 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Hiep hoi Che VN (Vitas) da duoc Chinh phu phe duyet chuong trinh xuc tien thuong mai 2004 cua nganh che. Chuong trinh lan nay nham giup cac doanh nghiep che (tra) VN thiet lap moi quan he ban hang, tim kiem doi tac kinh doanh de hieu duoc cach thuc lam an, he thong phan phoi, thi hieu nguoi tieu dung, giup cac doanh nghiep che VN co the xam nhap va mo rong thi phan xuat khau cua minh vao cac thi truong moi, dac biet la mot so thi truong tiem nang nhu Maroc, Tho..

 • Chinh phu chi 140 ty dong cho xuc tien thuong mai

  16:39 | Chủ nhật 26/02/2006 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua cho biet Chinh phu da quyet dinh chi 140 ty dong tu ngan sach de ho tro Chuong trinh xuc tien thuong mai quoc gia nam 2006. Nam 2006, la nam dau tien trien khai chien luoc xuc tien thuong mai 2006-2010 vua duoc Chinh phu phe duyet, ben canh do, Bo Thuong mai da trien khai nhieu chuong trinh xuc tien khac nhu Chuong trinh thuong hieu quoc gia.

 • Khai truong trang web cua Trung tam xuc tien Thuong mai Du lich tinh Dac Lac

  16:29 | Thứ sáu 26/03/2004 (GMT+7)

  Khai truong trang web cua Trung tam xuc tien Thuong mai Du lich tinh Dac Lac

  Nham ho tro cho cac hoat dong xuc tien thuong mai du lich, tu ngay 1/4/2004 So Thuong mai va Du lich Dac Lac chinh thuc dua trang web cua Trung tam Xuc tien Thuong mai Du lich tinh vao hoat dong tai: www.daktra.com.vn.

 • TPHCM voi nhieu chuong trinh xuc tien thuong mai

  17:34 | Thứ sáu 28/05/2004 (GMT+7)

  Trung tam Xuc tien thuong mai va dau tu TPHCM (ITPC) cho biet, trong thoi gian toi ITPC se phoi hop voi cac don vi lien quan thuc hien nhieu chuong trinh xuc tien thuong mai, dau tu o thi truong trong nuoc va nuoc ngoai.

 • Chi 140 ty cho xuc tien thuong mai

  17:50 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Chi 140 ty cho xuc tien thuong mai

  Bo Tai chinh da quyet dinh chi 140 ty dong tu ngan sach de ho tro Chuong trinh xuc tien thuong mai quoc gia nam 2006.

 • Day manh xuc tien thuong mai vao thi truong My

  08:52 | Chủ nhật 26/06/2005 (GMT+7)

  Day manh xuc tien thuong mai vao thi truong My

  Thoi gian toi cong tac xuc tien thuong mai vao thi truong My se duoc day len mot tam cao moi nham tao thuan loi cho hoat dong giao thuong giua hai nuoc.

 • May mo xuc tien thuong mai

  06:16 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  May mo xuc tien thuong mai

  Hoi nghi xuc tien thuong mai 2007 dien ra trong ngay 27-6 tai Ha Noi dat ra nhiem vu di tim mo hinh xuc tien thuong mai (XTTM) hieu qua o dia phuong trong boi canh VN da la thanh vien cua WTO.

 • HCA hop tac xuc tien thuong mai voi ITPC

  15:27 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  HCA hop tac xuc tien thuong mai voi ITPC

  Trung tam Xuc tien Thuong mai va Dau tu TP.HCM (ITPC) vua co buoi lam viec voi Hoi Tin hoc TP.HCM (HCA) va 8 hiep hoi khac ve ke hoach hop tac xuc tien thuong mai (XTTM) cua TP.HCM nam 2004.

 • Thanh lap Trung tam Xuc tien thuong mai dau tu TP HCM

  08:06 | Thứ ba 30/10/2001 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua quyet dinh thanh lap Trung tam Xuc tien thuong mai va dau tu (viet tat la TIPC) tren co so to chuc lai Trung tam Phat trien ngoai thuong va dau tu hien nay. TIPC co nhiem vu tham gia xay dung, tham muu cac ke hoach, chuong trinh xuc tien thuong mai va dau tu cua thanh pho.

 • Thanh lap Hiep hoi doanh nghiep Viet Nam tai My

  10:58 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Thanh lap Hiep hoi doanh nghiep Viet Nam tai My

  Hiep hoi Doanh nghiep Viet Nam tai My (VBA) da duoc thanh lap nhan su kien Viet Nam tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO), voi muc dich xuc tien thuong mai va ho tro cac doanh nghiep Viet Nam va Hoa Ky tim kiem co hoi lam an va hop tac. Nhan dip nay, chung toi da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Khanh, sang lap vien kiem Giam doc du an VBA. Xin ong cho biet muc dich thanh lap VBA? Chung toi thanh lap Hiep hoi Doanh nghiep Viet Nam tai My nham..

 • TPHCM xay dung nhieu van phong xuc tien thuong mai o nuoc ngoai

  13:06 | Thứ hai 05/01/2004 (GMT+7)

  Nam 2004, theo ke hoach cua Trung tam Xuc tien thuong mai va dau tu TPHCM, nhieu van phong xuc tien thuong mai va dau tu o nuoc ngoai se duoc thanh lap tai Singapore, My, chau Au, Campuchia, Lao, Trung Quoc, Nga.

 • Ra mat Trung tam Xuc tien Thuong mai tai New York

  15:22 | Thứ ba 06/04/2004 (GMT+7)

  Ra mat Trung tam Xuc tien Thuong mai tai New York

  Trung tam Xuc tien Thuong mai Viet Nam tai New York hom nay da chinh thuc di vao hoat dong. Trung tam nay se la dau moi giup DN quang ba san pham va tim doi tac.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0