xu ly

Thursday, 26/05/2016 07:39
 • Lan dau tien co co che xu ly khung hoang tin dung

  15:16 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Lan dau tien co co che xu ly khung hoang tin dung

  Voi de an tiep nhan xu ly to chuc tham gia bao hiem tien gui dang duoc Bao hiem tien gui Viet Nam (DIV) xay dung, lan dau tien Viet Nam co mot co che tiep nhan va xu ly dong bo cac ngan hang khi khung hoang va do vo. Nhu vay, ke tu nay cac to chuc tin dung khi gap su co, co nguy co dan den do vo se duoc tiep nhan va xu ly theo mot quy trinh bai ban, han che hau qua o muc thap nhat va bao ve quyen loi cho nguoi gui tien. Theo lanh dao DIV, de an nay se xay dung..

 • Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

  22:27 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

  (TPO) Gan 1000 y kien, giai phap tam huyet duoc ban doc lien tuc gui ve trong suot 3 gio dong ho truc tuyen. Dung nhu loi Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu, trong buc thu gui Tien phong, tin tuong buoi truc tuyen se "co an tuong tot trong quang dai nhan dan".

 • Phai nham mat nhan rac

  03:13 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Phai nham mat nhan rac

  TP.HCM co xap xi 6.000 tan rac sinh hoat moi ngay. Song hon mot thang nay, thanh pho chi con duy nhat mot noi tiep nhan va xu ly luong rac nay - khu xu ly rac Phuoc Hiep, huyen Cu Chi. Dieu nay khien khu xu ly rac qua tai, mat an toan. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Se xu ly nghiem can bo sai pham trong thang 4

  07:09 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Se xu ly nghiem can bo sai pham trong thang 4

  TP - Day la khang dinh cua Pho Bi thu Thuong truc Thanh uy Ha Noi Nguyen Cong Soai trong cuoc trao doi voi TP ve viec xu ly can bo lien quan toi cac cong trinh sai pham tren dia ban. Hien 17 can bo da bi tam dinh chi de lam ro muc do sai pham.

 • Chi bo co quyen ky luat ca dang vien cap tren

  11:23 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Chi bo co quyen ky luat ca dang vien cap tren

  "Diem moi trong quy dinh o dieu le Dang la Chi bo co quyen khien trach, canh cao moi dang vien sinh hoat trong Chi bo, ke ca dang vien thuoc cap Uy cua cap tren khi vi pham ve nhiem vu cua Chi bo...". Uy vien Uy ban Kiem tra Trung uong, To truong To bien tap du thao "Quy che xu ly dang vien vi pham ky luat" Le Van Giang khang dinh nhu vay khi tra loi VTC.

 • Ban doc phan no ve vu tra tan da man nu nhan vien

  20:22 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Ban doc phan no ve vu tra tan da man nu nhan vien

  Toa soan tiep tuc nhan duoc hang tram y kien cua ban doc len an manh me hanh dong thu tinh cua chu nha hang. Dong thoi dat nhung cau hoi ve trach nhiem cua chinh quyen so tai. Nhieu tam long nhan ai da de nghi giup do cho nan nhan. >> Tra tan nu nhan vien bang phan va que sat nong >> Ke tra tan da man nu nhan vien bi khoi to nhung da tron >> Y kien ban doc trong ngay 11/5

 • Nhung kieu xu ly ky luat la doi

  08:26 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Khi nguoi lao dong vi pham ky luat, viec xu ly la quyen cua nguoi su dung lao dong can cu vao cac quy dinh cua phap luat. Tuy nhien, trong thuc te, mot so van phong dai dien cua cac cong ty nuoc ngoai da co nhung kieu xu ly ky luat khong theo bat cu quy dinh nao cua phap luat.

 • Phan lon can bo tham nhung chi bi xu ly noi bo

  01:00 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Phan lon can bo tham nhung chi bi xu ly noi bo

  Tinh trang ho hao khau hieu, ne tranh trach nhiem va xu ly tham nhung thieu nghiem minh la nhung van de nong tai dien dan Quoc hoi ngay 31/10. Mot so dai bieu da to y nghi ngo quyet tam chong tham nhung khi tren thuc te, phan lon can bo sai pham chi bi xu ly ky luat noi bo.- Chong tham nhung con nang ve ho hao, nhe ve xu ly - Che giau tham nhung, phai xu ly nguoi dung dau

 • Nhung kieu xu ly ky luat la doi

  05:32 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Duoi nguoi lao dong roi moi ra quyet dinh ky luat. Lap bien ban xu ly ky luat khong co mat nguoi lao dong, khong co dai dien Cong doan. Moi ca nhung nguoi khong lien quan hop xet ky luat.

 • Chong tham nhung con nang ve ho hao nhe ve xu ly

  04:46 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Chong tham nhung con nang ve ho hao nhe ve xu ly

  "Ai cung len an, keu ca la tham nhung, nhung den khi tu thanh tra thi lai khong thay tieu cuc. Toi day, Ban chi dao phong chong tham nhung TU se kiem tra va xu ly trach nhiem nhung noi khong bao cao hoac bao cao sai ve tham nhung", Tong thanh tra Chinh phu Tran Van Truyen trao doi voi bao chi sang nay. * Che giau tham nhung, phai xu ly nguoi dung dau

 • Goc nhin cua Bo truong Tai nguyen Moi truong

  16:46 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Goc nhin cua Bo truong Tai nguyen Moi truong

  Bo truong Mai Ai Truc cho rang, neu lanh dao dia phuong quan tam va tap trung suc giai quyet, tinh hinh khieu kien dat dai se duoc cai thien ro ret. Ong de nghi doi moi co che giai quyet khieu nai dat dai, quy ro trach nhiem nguoi dung dau.

 • Goc nhin cua Bo truong TNMT ve khieu kien dat dai

  06:36 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Goc nhin cua Bo truong TNMT ve khieu kien dat dai

  Bo truong Mai Ai Truc cho rang, neu lanh dao dia phuong quan tam va tap trung suc giai quyet, tinh hinh khieu kien dat dai se duoc cai thien ro ret. Ong de nghi doi moi co che giai quyet khieu nai dat dai, quy ro trach nhiem nguoi dung dau.

 • Thanh tra Ngan hang NNPTNN Sai pham hang chuc ty dong

  08:46 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Ngan hang NNPTNN Sai pham hang chuc ty dong

  * Phat hien tong so tien sai pham phai loai khoi gia tri quyet toan, thu nop ve tai khoan tam giu cua Thanh tra Chinh phu la 25,4 ti dong. * Cac sai pham kha nghiem trong thuoc trach nhiem cua lanh dao Ngan hang NN-PTNT. * Yeu cau Chu tich HDQT, Tong Giam doc Ngan hang NN-PTNT kiem diem, lam ro trach nhiem va de xuat hinh thuc xu ly. Sau hon mot nam tien hanh thanh tra, Thanh tra Chinh phu da ky ban ket luan thanh tra ve viec dau tu, mua sam trang thiet bi, cho..

 • Xu ly nhieu hieu qua it

  10:19 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  Xu ly nhieu hieu qua it

  Trong nhung ngay dau ra quan xu ly cac vi pham ve trat tu van tai hanh khach lien tinh va taxi, luc luong chuc nang Ha Noi phat hien toan vi pham “cu”, nhung bien phap xu ly triet de lai chua co, che tai xu ly chua du manh. The nen xu ly nhieu ma hieu qua chang bao nhieu.

 • Khong co ngoai le khi xu ly nha sai pham

  09:30 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Khong co ngoai le khi xu ly nha sai pham

  Trao doi voi bao chi ngay 13/3, Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi khang dinh, khong ngoai le trong cong tac xu ly cac cong trinh sai phep, khong phep tren dia ban thanh pho. Thanh pho duy tri kha nang thuc hien ca hai phuong an: pha do va phat nang cho ton tai.>Nha "choc troi" xay sai phep

 • Co phan hoa va no vo chu

  09:39 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa va no vo chu

  Vo tinh, co y hoac do cac quy dinh chua chat che, ma nhung khoan no da tro thanh “vo chu” khi doanh nghiep co phan hoa, gay kho khan cho co quan quan ly, cac ben lien quan va ca chinh doanh nghiep do. Neu doanh nghiep tron thue truoc khi co phan hoa, khi phat hien da o mo hinh moi thi xu ly nhu the nao? Day cung la cau hoi duoc dat ra doi voi mot so van de lien quan khi thuc hien co phan hoa theo Nghi dinh 187 va ca khi da co Nghi dinh 109 thay the. Kho khan..

 • Khong co chuyen nua voi trong phap luat

  04:50 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Khong co chuyen nua voi trong phap luat

  Xay dung trai phep, ro la loi tu nguoi vi pham nhung cung co loi tu nguoi quan ly. Chua phan biet duoc loi tu phia nao thi viec xu ly cuc ky kho khan, nhat la doi voi TP.HCM, noi co tren 140.000 can nha xay dung trai phep.

 • Chong tham nhung Cuoc chien cua toan dan

  19:00 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Chong tham nhung Cuoc chien cua toan dan

  Chong tham nhung the nao co hieu qua? Duong nhu cau tra loi that su day du va kha thi nhat van con dang o phia truoc...

 • Nguoi dung dau se bi xu ly trach nhiem

  15:04 | Chủ nhật 15/02/2004 (GMT+7)

  Bo Noi vu dang hoan chinh de trinh Thu tuong Chinh phu Du thao Nghi dinh ve xu ly trach nhiem doi voi nguoi dung dau khi de xay ra tieu cuc, tham nhung trong co quan, to chuc, don vi minh. Day la van de he trong va nhay cam, chinh vi vay no da thu hut su chu y cua du luan xa hoi.

 • Xu ly nghiem cong trinh sai pham de lam guong

  07:40 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Xu ly nghiem cong trinh sai pham de lam guong

  TP - “Thanh pho se xu ly kien quyet, than trong nhung cong trinh sai pham. Viec xu ly phai rat nghiem de lap lai trat tu, ky cuong cho thu do”- Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi da khang dinh nhu vay tai cuoc hop Thuong truc Thanh uy chieu qua (5/2).

 • Nguoi dung dau se bi xu ly trach nhiem

  21:26 | Chủ nhật 15/02/2004 (GMT+7)

  Bo Noi vu dang hoan chinh de trinh Thu tuong Chinh phu Du thao Nghi dinh ve xu ly trach nhiem doi voi nguoi dung dau khi de xay ra tieu cuc, tham nhung trong co quan, to chuc, don vi minh. Day la van de he trong va nhay cam, chinh vi vay no da thu hut su chu y cua du luan xa hoi.

 • Nhung kieu xu ly ky luat lao dong la doi

  08:47 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Duoi nguoi lao dong roi moi ra quyet dinh ky luat. Lap bien ban xu ly khong co mat nguoi lao dong, khong co dai dien Cong doan. Moi ca nhung nguoi khong lien quan hop xet ky luat.

 • Ky luat can bo lien quan cong trinh sai phep trong thang 4

  07:51 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Ky luat can bo lien quan cong trinh sai phep trong thang 4

  Ngay 5/4, trao doi voi VnExpress , Pho bi thu thuong truc Thanh uy Ha Noi Nguyen Cong Soai cho biet, sai pham cua cac can bo da ro rang nen chinh quyen khong can doi xu ly ve mat Dang. Trong thang 4, UBND thanh pho phai xu ly can bo lien quan den nhung cong trinh xay dung sai phep, khong phep.> Ha Noi chu truong "cat" phan nha sai pham

 • Xu ly theo phap luat tranh bao che

  00:00 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  Xu ly theo phap luat tranh bao che

  Sau khi bao TS ngay 14-8-2007 dang bai “Vu mot canh sat au da voi an ninh san bay: Vo tinh roi vo kiem chu khong mua kiem!?”, hang tram y kien cua ban doc tiep tuc gui ve toa soan de nghi xu ly nghiem khac hanh vi sai pham cua Do Hoai Phuong Minh.

 • Ha Noi Xay cao oc 17 tang khong giay phep

  13:00 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Xay cao oc 17 tang khong giay phep

  Xay dung nha cao tang vuot phep hoac tham chi khong phep khong phai la hien tuong hiem o Ha Noi. Truong hop xay dung toa nha 17 tang khong co giay phep o so 9 Dao Duy Anh la mot dien hinh.

 • Ban doc yeu cau xu ly nghiem Do Hoai Phuong Minh

  17:19 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Ban doc yeu cau xu ly nghiem Do Hoai Phuong Minh

  Nhung ngay qua, hang tram y kien cua ban doc tren ca nuoc da gui ve toa soan bay to su bat binh va yeu cau xu ly nghiem truoc hanh dong sai trai cua canh sat Do Hoai Phuong Minh.

 • Bo khong dung tung tieu cuc nhung phai phan cap xu ly

  10:36 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Bo khong dung tung tieu cuc nhung phai phan cap xu ly

  "Quan diem cua Bo GD-DT la khong dung tung, nuong nhe tieu cuc, nhung phai phan cap xu ly. Bo khong the truc tiep xuong ky luat can bo coi thi dia phuong", Thu truong GD-DT Banh Tien Long trao doi voi bao chi ve huong xu ly nhung vu lon xon trong ky tot nghiep THPT.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0