xoa bo

Tuesday, 31/05/2016 03:18
 • Sang kien chung Nhat Ban Viet Nam

  03:39 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/4/2003, Thu tuong Phan Van Khai va Thu tuong Nhat Ban Junichiro Koizumi da thong nhat va quyet dinh thuc hien Sang kien chung Nhat Ban - Viet Nam nham cai thien moi truong dau tu va tang cuong suc canh tranh cua Viet Nam.

 • Xoa bo nan com tu xe du Se xay dung tram nghi tren quoc lo 1

  08:49 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  “Trong nam 2004 xoa bo 50% va het nam 2005 xoa bo 100% “ben coc”, “xe du” trong ca nuoc” - do la chi tieu cua Bo Giao thong van tai bao cao Thu tuong Chinh phu ve viec chan chinh hoat dong van tai hanh khach lien tinh.

 • Xoa bo cuong buc du lieu ra khoi may tinh

  08:39 | Thứ tư 09/11/2005 (GMT+7)

  Xoa bo cuong buc du lieu ra khoi may tinh

  Trong qua trinh su dung he dieu hanh Windows, chac han ban da tung gap phai tinh huong khi xoa bo mot du lieu nao do se xuat hien thong bao voi noi dung nhu: "Cannot delete xxx: It is being used by another person or program." va khong cho phep ban thuc hien tiep cong viec nay. Nguyen nhan co the la do du lieu do dang duoc su dung hay co lien quan den cac tep tin thu vien da duoc kich hoat. Vi the ma ban khong the xoa bo duoc chung.

 • Viet Nam nhuong bo gi trong dam phan gia nhap WTO voi Hoa Ky

  16:05 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Viet Nam nhuong bo gi trong dam phan gia nhap WTO voi Hoa Ky

  Viet Nam se cho phep thanh lap chi nhanh bao hiem (phi nhan tho), cong ty chung khoan nuoc ngoai tai Viet Nam, cung nhu thuc hien nhung cam ket cat giam thue nhap khau doi voi san pham cong nghiep, nong nghiep. Do la nhung diem dang chu y trong ban thong bao dai 2 trang, tom tat noi dung thoa thuan dam phan Viet - My ve viec Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), vua duoc Van phong Dai dien Thuong mai Hoa Ky - USTR phat di ngay 15/5 vua qua...

 • Nen bo chinh sach bao ho san xuat o to trong nuoc

  20:33 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Nen bo chinh sach bao ho san xuat o to trong nuoc

  Khi tra loi chat van tai ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI, Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen da de nghi nen xoa bo chinh sach bao ho doi voi o to san xuat trong nuoc. Vi sao Bo truong Bo Thuong mai lai co loi de xuat mang tinh dot pha neu tren? Theo Bo truong Truong Dinh Tuyen: Khi chung ta cho nhap khau o to cu, nhung tin hieu cua phia co quan nha nuoc dua ra cho nguoi dan khong ro rang, khien du luan lam tuong nha nuoc mo cua cho xe cu vao nham ha gia o to..

 • Trien khai qui hoach va xoa bo qui hoach

  08:40 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Ban chat cua qui hoach la sap xep, kien tao va hoach dinh. Muc dich cua qui hoach la on dinh cuoc song, lam co so phat trien kinh te - xa hoi. Theo tinh chat va muc dich tot dep do, nguoi dan mong cho qui hoach va xa hoi rat can qui hoach.

 • TP Ho Chi Minh Ra quan xoa quy hoach treo

  23:47 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Ra quan xoa quy hoach treo

  Theo chi dao cua UBND TP Ho Chi Minh, de ra soat va xoa bo quy hoach treo tai nhieu khu vuc tren dia ban thanh pho, So Quy hoach - Kien truc (QH-KT) va cac quan huyen dang khan truong danh gia va de xuat xoa bo nhieu khu vuc “nong” ve quy hoach.

 • Delete Doctor Dieu tri cac tep tin hoac thu muc khong the xoa

  15:03 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Delete Doctor Dieu tri cac tep tin hoac thu muc khong the xoa

  Doi luc khong it lan cac ban da tung gap truong hop khi nhan lenh xoa bo mot thu muc hoac mot tap tin bat ky nao day thi Windows lai “lanh lung” ra thong bao tap tin hoac thu muc do khong the xoa bo duoc. Nguyen nhan co the la do file bi loi, bi virus hoac windows nhan thong tin sai lech vi kich thuoc file va khi do viec ton tai nhung file hoac thu muc khong can thiet nay se lam cho ban cam thay rat bat tien. Neu gap phai tinh huong nay thi viec su dung..

 • My se xoa bo moi rao can thuong mai voi hang nong nghiep

  22:44 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  My se xoa bo moi rao can thuong mai voi hang nong nghiep

  Phai mat gan hai tieng moi lot duoc vao toa nha Lien hiep quoc sang ngay 14-9, ngay khai mac Hoi nghi thuong dinh, vi hang ngan nguoi cung mot luc do ve.

 • Gia nhap WTO phai xoa bo su khac biet ve luong toi thieu

  07:30 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Gia nhap WTO phai xoa bo su khac biet ve luong toi thieu

  Khi gia nhap WTO, Viet Nam phai xoa bo su chenh lech ve luong toi thieu giua cac loai hinh doanh nghiep, xoa bo muc luong khong che va che do vien chuc trong doanh nghiep nha nuoc. Do la khang dinh cua ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Khoa hoc Lao dong va Xa hoi trong cuoc trao doi voi bao chi chieu 18/7.

 • Se tien toi xoa bo viec niem yet dinh gia va thanh toan bang ngoai te

  00:16 | Thứ bảy 07/07/2007 (GMT+7)

  Se tien toi xoa bo viec niem yet dinh gia va thanh toan bang ngoai te

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 98/2007/QD-TTg (ngay 4.7.2007) phe duyet de an "Nang cao tinh chuyen doi cua dong tien Viet Nam, khac phuc tinh trang do la hoa trong nen kinh te" theo to trinh cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNNVN).

 • VN di dung huong trong xoa bo bat binh dang

  08:39 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  VN di dung huong trong xoa bo bat binh dang

  Hai trong 8 tac gia “Bao cao Phat trien the gioi 2006: Cong bang va Phat trien” cua Ngan hang The gioi (WB) co mat tai Ha Noi dung dip cong bo tai lieu nay cho rang, Viet Nam da va dang di dung huong trong no luc xoa bo bat binh dang.

 • Xoa bo chuong trinh voi Your Uninstaller 2004

  22:58 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Xoa bo chuong trinh voi Your Uninstaller 2004

  Ban co nhieu phan mem cu hoac khong can dung den, va di nhien "phuong an" ma ban nghi den dau tien la xoa bo bot chung di, vua tiet kiem dia cung, vua do "nang" may. Nhung nhieu thao tac nhu trong AddRemove Programs cua Windows thi lai hoi ton thoi gian. Neu ban muon co mot cach thuc go cai dat moi, hay thu Your Uninstaller! 2004, mot phan mem giup xoa chuong trinh bang cach keo va tha !

 • Ket thuc hoi nghi WTO xoa bo tro cap nong nghiep vao nam 2013

  16:26 | Chủ nhật 18/12/2005 (GMT+7)

  Ket thuc hoi nghi WTO xoa bo tro cap nong nghiep vao nam 2013

  Chieu nay (18-12), ban du thao cuoi cung cua Hoi nghi To chuc thuong mai the gioi (WTO) da duoc dua ra voi de nghi nam 2013 la han chot de cac nuoc xoa bo tro cap nong nghiep. Day duoc xem la buoc dot pha sau 6 ngay dam phan.

 • Da den luc xoa bo doc quyen in sach giao khoa

  16:45 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Da den luc xoa bo doc quyen in sach giao khoa

  TP - "Xoa bo doc quyen trong in SGK vao thoi diem nay la hop ly, vi dieu nay khong nhung phu hop voi cac nguyen tac cua kinh te thi truong ma con dam bao quyen canh tranh trong kinh doanh...", Thu truong Bo Thuong mai Phan The Rue bay to.

 • Sang nam se xoa bo hoan toan co che hai gia

  17:16 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  Sang nam se xoa bo hoan toan co che hai gia

  Viet Nam se xoa bo hoan toan co che hai gia vao dau nam 2005. Day la thong tin ma Bo Ke hoach va Dau tu cong bo trong bao cao tien bo ve cai thien moi truong kinh doanh Viet Nam, duoc dua ra truoc cong dong doanh nghiep trong va ngoai nuoc tai Dien dan doanh nghiep Viet Nam giua ky.

 • Trung Quoc sap xoa bo thue nong nghiep

  00:17 | Thứ tư 21/12/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc sap xoa bo thue nong nghiep

  Chinh phu Trung Quoc se xoa bo toan bo cac loai thue nong nghiep tu nam 2006. Ngay 19-12, khi thong bao quyet dinh, Bo truong Tai chinh Kim Nhan Khanh cho biet no se cham dut ganh nang tai chinh cho nong dan va nham thu hep muc chenh lech thu nhap giua nguoi thanh thi va nong dan.

 • VN se xoa bo trai nuoi gau tu nhan

  10:14 | Thứ bảy 12/03/2005 (GMT+7)

  VN se xoa bo trai nuoi gau tu nhan

  Hiep hoi bao ve dong vat the gioi (WSPA) da hoan nghenh quyet dinh cua Chinh phu Viet Nam tung buoc xoa bo cac trai nuoi gau tu nhan de lay mat va thanh lap mot uy ban quoc gia dac biet de thuc hien nhiem vu nay.

 • Co che bao cap bo chan giao duc dai hoc

  09:04 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Co che bao cap bo chan giao duc dai hoc

  "Da den luc phai xoa bo co che bo chu quan dang troi buoc su phat trien. Bo GD-DT can ngoi o vi tri ban hanh van ban, giam sat chat luong dao tao, tranh can thiep qua sau vao cong viec cua cac truong", Giao su Tran Hong Quan neu quan diem tai Hoi nghi doi moi giao duc dai hoc, ngay 10/5.> Se xoa bo cac khoi thi dai hoc

 • Ha Noi Xoa bo va di doi toan bo cho coc cho tam

  06:40 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  TP - Tin tu So Thuong mai Ha Noi, tu nay cho den cuoi nam, nganh se phoi hop voi cac quan, huyen tap trung xoa bo va di doi toan bo so cho coc, cho tam tren dia ban thanh pho.

 • Can xoa bo chu nghia khung bo

  15:40 | Thứ sáu 08/07/2005 (GMT+7)

  Khong co ly do gi ma mau cua nhung nguoi dan yeu chuong hoa binh va mong muon duoc song hoa binh lai phai do. Can doan ket de xoa bo chu nghia khung bo.

 • Nam 2018 se bo thue nhap khau oto tu ASEAN

  14:12 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Nam 2018 se bo thue nhap khau oto tu ASEAN

  Theo Danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua VN de thuc hien Hiep dinh CEPT/AFTA giai doan 2006-2013 vua duoc Bo Tai chinh ban hanh, cac mat hang oto, xe may se bat dau thuc hien giam thue tu nam 2007 va xoa bo vao nam 2018 thay vi nam 2015 nhu du kien .

 • Ha Noi Xoa bo va di doi toan bo cho coc cho tam

  09:04 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Xoa bo va di doi toan bo cho coc cho tam

  Tin tu So Thuong mai Ha Noi, tu nay cho den cuoi nam, nganh se phoi hop voi cac quan, huyen tap trung xoa bo va di doi toan bo so cho coc, cho tam tren dia ban thanh pho.

 • Trung Quoc se xoa bo thue nong nghiep

  00:36 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Trung Quoc se xoa bo thue nong nghiep

  Trong no luc nham thu hep khoang cach giau ngheo gia tang giua thanh thi va nong thon, Chinh phu Trung Quoc co ke hoach xoa bo thue nong nghiep von da ton tai 2.600 nam vao nam nay.

 • Cuoc van dong xoa bo dac quyen tren chinh truong Phap

  00:11 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Cuoc van dong xoa bo dac quyen tren chinh truong Phap

  Nen chinh tri va hanh chinh Phap tu hao duoc thua huong nhieu dinh che va tap quan van hoa ket tinh tu hang tram nam nay. Tuy nhien, truoc them cuoc bau cu tong thong nam 2007, ngay cang co nhieu loi keu goi tu ngay ben trong chinh gioi nuoc nay nham xoa bo nhung dac quyen khong con phu hop voi doi hoi dan chu va cong khai cua thoi dai.

 • Nen xoa bo co che bo chu quan doi voi cac truong dai hoc

  22:09 | Thứ ba 03/01/2006 (GMT+7)

  Nen xoa bo co che bo chu quan doi voi cac truong dai hoc

  Nham xay dung cach quan ly moi trong giao duc dai hoc, Bo Giao duc va Dao tao co chu truong chuyen doi co che quan ly sang hinh thuc xoa bo bo chu quan. Van de nay se duoc dua ra de Hoi dong quoc gia giao duc xem xet trong thoi gian toi va se co de an trinh Chinh phu phe duyet.

 • EU xoa bo han ngach det may doi voi thanh vien WTO

  08:39 | Thứ năm 16/12/2004 (GMT+7)

  EU xoa bo han ngach det may doi voi thanh vien WTO

  Ngay 14/12, Uy ban chau Au da thong qua quy che xoa bo moi han ngach nhap khau hang det may doi voi cac nuoc thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) tu ngay 1/1/2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0