xi mang

Saturday, 28/05/2016 22:45
 • Nhu cau xi mang co the tang dot bien vao cuoi nam

  14:37 | Thứ năm 14/07/2005 (GMT+7)

  Nhu cau xi mang co the tang dot bien vao cuoi nam

  Theo danh gia cua Bo Xay dung, nhu cau xi mang cua toan xa hoi da bat dau giam manh do thoi tiet trong mua mua bao khong thuan loi cho xay dung.

 • Xay dung lo trinh gia xi mang theo quy luat thi truong

  19:16 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Xay dung lo trinh gia xi mang theo quy luat thi truong

  Nam 2006, du kien gia nguyen lieu dau vao san xuat xi mang se con tang cao gay ap luc len gia ban san pham. Tuy nhien viec tang gia xi mang can co mot lo trinh hop ly dam bao loi ich cac ben va phu hop voi dinh huong phat trien nganh.

 • Tang gia ban xi mang tai thi truong phia Bac

  08:16 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Theo Tong Cong ty Xi mang Viet Nam (VNCC), tu cuoi thang 9, VNCC da quyet dinh dieu chinh gia ban xi mang o thi truong khu vuc phia Bac tang them 20.000 dong/tan doi voi loai xi mang mac PC30, PC40. Ong Nguyen Van Thien - Chu tich Hiep hoi xi mang Viet Nam cho biet, gia xi mang nhieu nam qua khong bien dong trong khi ty gia ngoai te truot gia, cac nhien lieu nhu than, dien cung qua vai lan dieu chinh gia nen thuc chat gia xi mang giam gan 30%. Ngoai ra, dap ung..

 • Xay dung lo trinh gia xi mang theo quy luat thi truong

  14:37 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Xay dung lo trinh gia xi mang theo quy luat thi truong

  Nam 2006, du kien gia nguyen lieu dau vao san xuat xi mang se con tang cao gay ap luc len gia ban san pham. Tuy nhien viec tang gia xi mang can co mot lo trinh hop ly dam bao loi ich cac ben va phu hop voi dinh huong phat trien nganh.

 • Thi truong xi mang nhung thang cuoi nam Dien bien phuc tap

  10:12 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Thi truong xi mang nhung thang cuoi nam Dien bien phuc tap

  Theo cac chuyen gia du bao, tinh hinh tieu thu xi mang tu nay den cuoi nam se con dien bien phuc tap do anh huong cua mot so yeu to khach quan nhu thoi tiet that thuong, tac dong cua yeu to gia ca hang hoa dang co xu huong tiep tuc tang. Ben canh do, do cac cong trinh xay dung se day nhanh tien do thi cong de kip hoan thanh ke hoach nam, cung can mot luong xi mang kha lon.

 • Thi truong xi mang dau nam Dot tang gia moi den gan

  16:05 | Chủ nhật 19/12/2004 (GMT+7)

  Thi truong xi mang dau nam Dot tang gia moi den gan

  Nha cung cap xi mang hang dau tren thi truong hien nay la Tong cong ty xi mang Viet Nam luon khang dinh rang se thuc hien nghiem tuc yeu cau cua Chinh phu ve viec khong tang gia ban xi mang trong nam nay nham binh on gia ca thi truong. Tuy nhien, khi ma chi con 2 tuan nua la sang nam 2005, nhieu dau hieu cho thay gia xi mang co the se tang trong thoi gian toi.

 • Xi mang bi un chu khong thieu

  09:42 | Thứ sáu 24/05/2002 (GMT+7)

  Xi mang bi un chu khong thieu

  Theo nhan dinh cua mot so nha san xuat xi mang, cau mat hang nay tang cao la do Chi thi 08 ve nha dat. Nhung du an quy hoach da duoc duyet phai tien hanh xay dung, neu khong thuc hien hay cham tre qua thoi han quy dinh se bi thu hoi dat.

 • Den 2010 Viet Nam se du thua xi mang

  04:52 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Den 2010 Viet Nam se du thua xi mang

  Can cu tren tinh toan nhu cau va quy hoach cac du an phat trien san xuat xi mang tu day den 2010 thi den 2009 cung - cau xi mang trong nuoc se duoc can bang. Buoc sang nhung nam 2010 va 2011 Viet Nam co the du thua xi mang.

 • Chat luong xi mang kem Ta tu hai ta

  15:09 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Chat luong xi mang kem Ta tu hai ta

  Bo Xay dung cho rang van de dang luu y nhat hien nay la chat luong xi mang. Chat luong kem, chinh la “Chung ta da tu hai chung ta, chung ta tu loai bo minh khi vao WTO”.

 • Xi mang sat thep dong loat tang gia

  16:04 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Xi mang sat thep dong loat tang gia

  Theo du bao cua mot so nha san xuat, dau thang 3, thi truong thep va xi mang se co them mot dot tang gia moi. Mac du gia 2 loai VLXD chu chot nay da ruc rich tang trong thang 2, nhung duong nhu muc tang nhu vay chua bat kip voi toc do tang gia nguyen lieu dau vao.

 • Tong Cong ty Xi mang Viet Nam khang dinh Khong tang gia xi mang trong nam 2005

  07:30 | Thứ tư 02/03/2005 (GMT+7)

  Tong Cong ty Xi mang Viet Nam khang dinh Khong tang gia xi mang trong nam 2005

  Thoi gian gan day, co kha nhieu thong tin “nong” xung quanh gia xi mang: mot so lien doanh tang gia, hien tuong “gia ao” tren thi truong... Lieu gia xi mang co tang?

 • Se khong de xay ra tinh trang sot xi mang

  19:00 | Thứ năm 27/02/2003 (GMT+7)

  Se khong de xay ra tinh trang sot xi mang

  Mot quan chuc cua Hiep hoi xi mang Viet Nam cho biet, de dap ung duoc nhu cau vao nhung thang cao diem 3 va 4, toan nganh xi mang da du tru khoang tren 2,2 trieu tan xi mang va clinker. Vi vay, se khong co tinh trang thieu xi mang nhu nam ngoai.

 • Nganh xi mang se tut hau neu keo dai bao ho

  07:51 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Nganh xi mang se tut hau neu keo dai bao ho

  Nganh xi mang Viet Nam se tut hau so voi khu vuc, neu thi truong nay khong duoc tao su canh tranh phat trien ngay tu bay gio. Do la nhan dinh cua Tien si Kinh te cao cap Le Dang Doanh trong mot chuong trinh hoi thao ve luat canh tranh to chuc tai TP.HCM.

 • Xi mang bat dau tang gia

  21:10 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Xi mang bat dau tang gia

  Bat dau tu cuoi thang 2 vua qua, gia ban xi mang cua cac don vi truc thuoc Tong cong ty Xi mang Viet Nam (VNCC) da tang 20.000 dong/tan, tang hon 3% so voi muc gia khi chua dieu chinh. Cung voi dong thai nay, Hiep hoi Xi mang Viet Nam cung da thong nhat cung voi cac lien doanh ve phuong an tang gia 20.000 dong/tan xi mang ban ra tu dau thang 3/2007.

 • Xi mang tang gia

  18:14 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Xi mang tang gia

  Trung tam thong tin Thuong mai cho biet, Tong Cong ty Xi mang Viet Nam (VNCC), vua quyet dinh dieu chinh gia ban xi mang o thi truong khu vuc phia Bac tang them 20.000 dong/tan doi voi loai xi mang mac PC30, PC40.

 • Nhung dau hieu bat on tren thi truong xi mang

  09:24 | Thứ sáu 17/05/2002 (GMT+7)

  Nhung dau hieu bat on tren thi truong xi mang

  Gia xi mang ban le dang tang so voi dau nam tu 15.000 den 20.000 dong/tan. Cac nha may lien tuc tang ca de cung ung xi mang cho nhung cong trinh trong diem, song thi truong da bat dau co dau hieu khan hiem.

 • Thi truong vat lieu xay dung Thua va thieu

  14:56 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Thi truong vat lieu xay dung Thua va thieu

  Trong khi san luong xi mang luon thieu hut, thi mot so loai vat lieu xay dung (VLXD) nhu su ve sinh, gach op lat lai thua. Van de dat ra la phai tinh toan dau tu, phat trien VLXD nhu the nao cho co hieu qua?

 • Nang hay giu gia xi mang

  15:58 | Thứ tư 24/09/2003 (GMT+7)

  Nang hay giu gia xi mang

  Hom qua 23.9, trong cuoc hop giua cac thanh vien cua Tong cong ty Xi mang VN, da co nhieu y kien doi tang gia xi mang vi gia dien, gia than nguyen lieu tiep tuc tang them gan 18.000 dong/tan ke tu ngay 1.10.

 • Nam toi xi mang de tang gia

  18:29 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  Nam toi xi mang de tang gia

  Theo du bao cua Bo Tai chinh, gia xi mang trong nuoc se tang 5-7% trong nam 2005. Hiep hoi Xi mang VN cho rang, gia ban xi mang moi chi dat 50 USD/tan trong khi gia xi mang the gioi khoang 65 USD/tan, vi vay can nang len muc trung binh 60 USD vao nam sau.

 • Gia xi mang khong khuyen khich dau tu

  15:52 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Gia xi mang khong khuyen khich dau tu

  Theo Hiep hoi Xi mang Viet Nam, thi gia xi mang cua nuoc ta hien nay van chua duoc tinh dung, tinh du va khong khuyen khich dau tu vao san xuat xi mang.

 • Cot Chua Dam Chi co the bo di khong the sua duoc

  13:19 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Cot Chua Dam Chi co the bo di khong the sua duoc

  Cot Chua Dam phien ban da chi co the bo di, khong the sua duoc vi day la ngon ngu cua my nghe, no cung nhac chu khong phai la tac pham nghe thuat.

 • Nganh xi mang truoc ap luc tang gia

  11:09 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Tong cong ty Xi mang VN (VNCC) cho biet, ke tu ngay 1/6, gia than ban cho cac cong ty xi mang se o muc 65.000 dong/tan, tang 18% so voi dau nam. Do vay, gia xi mang du kien ban ra thi truong se tang them khoang 9.000-12.000 dong/tan.

 • Chua tang gia ban xi mang

  14:41 | Thứ sáu 05/03/2004 (GMT+7)

  Chua tang gia ban xi mang

  Du gia nguyen lieu dau vao cho nganh xi mang dang dung o muc cao, gia xang lai tang, cac cong ty san xuat xi mang khang dinh chua co y dinh tang gia doi voi cac san pham ban ra thi truong.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Day manh san xuat xi mang tranh phu thuoc vao thi truong nuoc ngoai

  00:42 | Thứ bảy 10/04/2004 (GMT+7)

  Sang qua 9/4, Tong bi thu Nong Duc manh da co cuoc lam viec voi Tong cong ty Xi mang Viet Nam. Voi mong muon Viet Nam hoan toan chu dong trong linh vuc vat lieu xay dung, truoc mat la xi mang, tranh su phu thuoc nhieu vao su len xuong gia ca cua thi truong nuoc ngoai nhu truong hop sat thep vua qua, Tong bi thu dac biet luu y nganh xi mang phai day nhanh hon nua toc do dau tu de co the dap ung duoc nhu cau tieu thu xi mang trong nuoc.

 • Nganh xi mang cam ket giu on dinh gia den het nam

  09:35 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  Nganh xi mang cam ket giu on dinh gia den het nam

  Tong Cong ty Xi mang Viet Nam (VNCC) da cam ket giu on dinh gia xi mang den het nam va dam bao nguon cung de khong xay ra tinh trang thieu hut hoac sot xi mang.

 • Cuoi nam co the thieu 2 trieu tan xi mang

  10:48 | Chủ nhật 15/08/2004 (GMT+7)

  Hiep hoi Xi mang vua dua ra con so du bao do va cho biet, nhu cau xi mang tai cac tinh phia Nam se tang cao hon do nhung thang cuoi nam la mua kho, nhieu cong trinh xay dung se duoc trien khai.De dieu tiet thi truong xi mang trong thoi gian tu nay den cuoi nam, ben canh viec duy tri nhap khau clinke phuc vu san xuat, Tong cong ty Xi mang Viet Nam dang co ke hoach phoi hop voi Bo Giao thong Van tai de chuyen xi mang tu Bac vao Nam.

 • Kien nghi lo trinh tang gia xi mang

  08:58 | Thứ sáu 22/04/2005 (GMT+7)

  Kien nghi lo trinh tang gia xi mang

  Gia xi mang van "nhich" len 10.000-15.000 dong/tan trong khi cac nha san xuat khang dinh "khong tang gia ban xi mang" theo chu truong cua Chinh phu. Truoc tinh hinh do, Thu tuong Phan Van Khai da chi dao can som co cac bien phap nham on dinh thi truong nhay cam nay.

 • Nganh xi mang dieu dung neu than tang gia

  10:32 | Thứ sáu 26/09/2003 (GMT+7)

  Nganh xi mang dieu dung neu than tang gia

  Trao doi voi VnE sang nay, Chanh van phong Tong cong ty Xi mang Viet Nam (VNCC) Tran Quang Tuan cho biet, viec gia than tang them 17.100 dong/tan tu sau 1/10 se khien loi nhuan cua nganh trong quy IV giam khoang 4 ty, dong thoi anh huong rat lon den kha nang tai dau tu cua VNCC.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0