xay dung nha o

Wednesday, 25/05/2016 20:01
 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Khuyen khich cac nha dau tu xay dung nha o cho nguoi lao dong

  00:04 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 7.3, tai Van phong Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung cac bo, nganh Trung uong da lam viec voi Doan Chu tich Tong Lien doan lao dong Viet Nam ve viec thuc hien nhiem vu trong thoi gian qua va trien khai trong thoi gian toi.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Dia phuong khong man ma xay dung nha o xa hoi

  20:16 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Dia phuong khong man ma xay dung nha o xa hoi

  Trao doi voi bao chi ngay 29/2, ong Nguyen Manh Ha, Cuc truong Cuc quan ly nha, Bo Xay dung cho rang, chinh sach xay dung nha o cho nguoi thu nhap thap da day du, song cac dia phuong khong luu tam thuc hien, dan den tien do thuc hien cac du an cham. > Nha o cho cong nhan xay toc do rua

 • Viet kieu co duoc cap GCN quyen so huu nha o

  17:42 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi co nguoi ban la Viet kieu Uc, ban toi co nhu cau ve Viet Nam mua nha de co cho o moi khi ve nuoc choi. Xin chuyen muc tu van cho biet nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai co duoc cap giay chung nhan quyen so huu nha o khong? (Cau hoi cua ban Nguyen Hoang Phuong Vi, Chung cu Trung Hoa - Nhan Chinh, Ha Noi).Tra loi: Dieu 9, Dieu 10 Luat Nha o quy dinh: To chuc, ca nhan trong nuoc (khong phu thuoc vao noi dang ky kinh doanh, noi..

 • Da Nang 200 ty dong xay dung nha o cho nguoi thu nhap thap

  15:18 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Da Nang 200 ty dong xay dung nha o cho nguoi thu nhap thap

  UBND thanh pho Da Nang vua quyet dinh cho trien khai du an xay dung nha o cho nguoi co thu nhap thap va trung binh voi tong so von dau tu khoang 200 ty dong.

 • Chua the vao cuoc

  14:23 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Chua the vao cuoc

  Vu viec lang sinh vien HACINCO - Ha Noi tro thanh noi tru chan cua nha giau voi nhung van phong cong ty va xe hoi doi moi da khien nhieu dai bieu Hoi dong Nhan dan (HDND) TP.Ha Noi ban khoan ve tinh kha thi cua De an “Dau tu thi diem quy nha o xa hoi tren dia ban Ha Noi”, vua duoc UBND TP.Ha Noi trinh tai Ky hop thu 6, HDND TP.Ha Noi khoa VIII. Nha nuoc “bao” den dau? Theo Luat Nha o (co hieu luc tu ngay 1/7/2006), nguon von de xay dung nha o xa hoi duoc..

 • Nha o cho nguoi thu nhap thap Vi sao trien khai cham

  06:07 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Nha o cho nguoi thu nhap thap Vi sao trien khai cham

  Tu may nam qua, nhieu giai phap da duoc dua ra de trien khai cac chuong trinh nha o cho nguoi thu nhap thap, tham chi vach thanh mot ke hoach voi cac co che, chinh sach cu the. Nhung thuc te moi viec van loay hoay, chua tim duoc loi ra. Thang 10-2001, Chinh phu ban hanh nghi dinh 71/CP ve uu dai dau tu xay dung nha o de ban va cho thue da tao mot hanh lang phap ly tuong doi thong thoang cho viec tao dieu kien xay dung nha o cho cac doi tuong thu nhap thap. Tai..

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Xay nha tren dat nong nghiep pho bien o ven do Ha Noi

  08:59 | Thứ bảy 10/09/2005 (GMT+7)

  Xay nha tren dat nong nghiep pho bien o ven do Ha Noi

  Canh dong va ao ho truoc khu dan cu to 25, phuong Dinh Cong, quan Hoang Mai, Ha Noi ngay cang bi thu hep do nhieu ho dan "nhay du" xay dung nha o, nha tam, hoac quay tuong bao quanh. Khong chi phuong Dinh Cong, tinh trang lan chiem, xay dung tren dat nong nghiep kha pho bien o cac quan, huyen ven do.

 • Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  06:15 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Viet kieu nguoi nuoc ngoai mua ban thue nha o ra sao

  Nghi dinh 90 huong dan thuc hien Luat nha o cung qui dinh chi tiet cac truong hop mua, ban nha o co yeu to lien quan den nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai, ca nhan, to chuc nuoc ngoai.

 • Cho thi diem xay dung nha o xa hoi

  07:21 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  “Trong khi cho Luat Nha o co hieu luc thi hanh, cho phep 3 dia phuong: Ha Noi, TPHCM, va tinh Binh Duong duoc trien khai thi diem truoc mot so du an xay dung nha o xa hoi tren dia ban de rut kinh nghiem truoc khi ap dung rong rai”.

 • Tuy Hoa Phu Yen gia tang chiem dat va xay dung nha o trai phep

  09:10 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Trong thoi gian gan day, hang loat gia dinh, ca nhan da tu y lan chiem, xay dung nha o trai phep gay xao tron an ninh trat tu o mot so noi thuoc thi tran Phu Lam (huyen Tuy Hoa). Dac biet, tinh trang nay dang gia tang sau khi co thong tin tinh Phu Yen se nhap thi tran Phu Lam vao thi xa Tuy Hoa.

 • Ha Noi that chat quan ly xay dung va kinh doanh nha

  10:41 | Thứ năm 24/10/2002 (GMT+7)

  Ha Noi that chat quan ly xay dung va kinh doanh nha

  Quy dinh ve dau tu xay dung nha o de ban va cho thue se duoc cac so, nganh chuc nang hoan tat va ban hanh trong thang 10 nay. Tuy nhien, dai dien mot so doanh nghiep cho rang, viec quan ly dieu tiet thi truong bang nhung quy dinh do se gay ra nhung kho khan khong dang co cho hoat dong cua ho.

 • Nha o xa hoi ai duoc thue mua

  03:28 | Thứ sáu 14/04/2006 (GMT+7)

  Nha o xa hoi ai duoc thue mua

  Thu tuong vua cho phep Ha Noi, TP.HCM, Binh Duong thi diem xay dung nha o xa hoi. Tai Ha Noi, So Tai nguyen - moi truong - nha dat dang hoan thien Du thao de an trien khai xay dung nha o xa hoi trinh Bo Xay dung.

 • Co the tan dung kho bai de lam nha

  01:34 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Trong cuoc hop sang 2-6 ve co che, chinh sach khuyen khich xay dung nha o, Chu tich UBND TPHCM Le Thanh Hai giao So Xay dung “lam viec voi ban quan ly khu che xuat, khu cong nghiep va cac cong ty co dong cong nhan de ban chuyen xay dung nha o cho cong nhan”.

 • Thu tuc xin cap phep xay dung nha o

  03:48 | Thứ năm 04/01/2001 (GMT+7)

  Ban Vo Thanh Tuyen o 218/2c/12 Nguyen Tieu La phuong 8, TP HCM hoi ve thu tuc xin cap phep xay dung nha o.

 • Huong dan thu tuc can thiet xin cap phep xay dung nha o

  10:09 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Huong dan thu tuc can thiet xin cap phep xay dung nha o

  Nhieu nguoi dan co tam ly rat ngai khi tien hanh nhung cong viec phai thong qua mot thu tuc hanh chinh, nhat la nhung viec co lien quan den xay dung, trong do co viec xin phep xay dung, sua chua nha cua, thu tuc hoan cong... Thuc te thi phia chinh quyen da co nhung quy dinh kha chi tiet ve cac thu tuc nay.

 • Cho thue dat de xay dung nha o cho thue

  09:22 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  9-5, theo nguon tin tu Van phong Chinh phu cho biet, Thu tuong da ky ban hanh Chi thi so 11/2007 (hom 8/5) ve viec trien khai thi hanh Luat Kinh doanh bat dong san.

 • Nha o gia re kho den tay dan ngheo

  09:14 | Thứ bảy 25/03/2006 (GMT+7)

  Nha o gia re kho den tay dan ngheo

  Du kien thang 4 toi Ha Noi se khoi cong xay dung nha o xa hoi tai Gia Lam va Dong Anh, song hien nay cac chu dau tu deu khong man ma voi du an. Tham chi, khu dat o Dong Anh sau gan nua nam nguoi dan thay khong su dung da cay lua tro lai.

 • Ha Noi Can khoang 257 ty dong xay dung nha o xa hoi

  15:53 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Can khoang 257 ty dong xay dung nha o xa hoi

  UBND TP Ha Noi vua trinh Thu tuong Chinh phu to trinh xin phe duyet “Ðe an dau tu xay dung thi diem nha o xa hoi tren dia ban TP Ha Noi giai doan 2006- 2008”. Ðay la de an lam co so ly luan va thuc tien trong viec hinh thanh cac co che chinh sach ve dau tu nha o xa hoi, phuong thuc phan phoi va mo hinh quan ly khai thac van hanh quy nha o xa hoi.

 • Thuy Dien giup xay dung nha o cho nguoi co thu nhap thap tai VN

  21:37 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Theo tin ngay 9-1 cua tap chi ScandAsia, mot so nha dau tu Thuy Dien, trong do co Swedish Co-op Centre, Trung tam du an KF, HSB va Lien minh Riksbyggen da ky thoa thuan voi Lien minh Hop tac xa VN de cung cap nha o cho nhung nguoi co thu nhap thap.

 • Dieu tiet dat tu cac du an de xay dung nha o xa hoi Co kha thi

  04:05 | Chủ nhật 19/11/2006 (GMT+7)

  Dieu tiet dat tu cac du an de xay dung nha o xa hoi Co kha thi

  Theo qui dinh, sap toi cac du an kinh doanh nha o phai danh mot phan qui dat de phat trien nha o xa hoi. Qui dinh nay khien nhieu doanh nghiep ban khoan va dat cau hoi: lieu co kha thi?

 • 20ha xay dung nha o cho cong nhan

  03:24 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Pho chu tich UBND TP Ha Noi Phi Thai Binh vua quyet dinh thanh pho se bo von xay dung khu nha o cho cong nhan thue, thay vi doanh nghiep dau tu nhu truoc day.

 • Cai dich cua 181 trat tu trong qui hoach kien truc chong dau co

  00:00 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  Cai dich cua 181 trat tu trong qui hoach kien truc chong dau co

  Mot so ban doc cua bao co dien thoai cho toi, bay to lo lang ve viec Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29-10-2004 cua Chinh phu quy dinh khong cho phep "cat dat ban nen".

 • Nghi dinh 181 gay kho khan cho cac DN it von

  09:48 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh 181 gay kho khan cho cac DN it von

  Theo quy dinh "khong cho phep chuyen nhuong quyen su dung dat duoi hinh thuc ban nen ma chua xay dung nha o" , doanh nghiep (DN) phai dau tu xay dung nha thay vi chi ban nen nhu hien nay. Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong Dang Hung Vo khuyen cao: Nguoi dan nen lay nha thay vi lay nen dat. Xem toan van nghi dinh 181 tai day

 • TP HCM cap phep xay dung nha o trong vong 15 ngay

  09:09 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thien Nhan da an dinh thoi han cap phep xay dung nhu tren tai buoi hop voi Ban cai cach hanh chinh TP va to nghiep vu hanh chinh cong cac quan 3, 11, Binh Thanh sang 28-7.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0