xay dung ke hoach

Wednesday, 25/05/2016 20:00
 • APEC xay dung ke hoach phong chong cum gia cam

  21:34 | Thứ tư 03/05/2006 (GMT+7)

  APEC xay dung ke hoach phong chong cum gia cam

  Sau nhung thanh cong trong phong chong cum gia cam cua VN, ngay 4/5, cuoc hop cac Bo truong thanh vien APEC se dien ra tai Da Nang de xay dung ke hoach hanh dong nham phong tranh va giam bot thiet hai trong khu vuc.

 • Xay dung ke hoach hanh dong ve binh dang gioi den nam 2010

  00:46 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 26.12, tai Ha Noi, T.U Doan da to chuc Hoi nghi so ket chuong trinh hanh dong "Vi su tien bo nu thanh nien" den nam 2005 va xay dung ke hoach hanh dong 2006-2010. Den du co anh Bui Dang Dung, Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi dong vi su tien bo nu thanh nien.

 • Xay dung ke hoach kiem soat buon ban thuc vat hoang da

  09:14 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Cuc Kiem lam (Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon) dang phoi hop voi mot so to chuc quoc te xay dung ke hoach hanh dong quoc gia ve tang cuong kiem soat tinh trang buon ban dong thuc vat hoang da giai doan 2005-2010.

 • Xay dung ke hoach quan ly khu bao ton bien cu lao Cham

  15:20 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Xay dung ke hoach quan ly khu bao ton bien cu lao Cham

  UBND tinh Quang Nam se thanh lap to cong tac lien nganh xuc tien xay dung ke hoach bao ve ben vung nguon loi tai nguyen sinh vat, moi truong bien cu lao Cham va phat trien kinh te xa hoi cong dong dia phuong.

 • Xay dung ke hoach hanh dong chi tiet khi VN la thanh vien WTO

  02:06 | Thứ năm 12/07/2007 (GMT+7)

  Hom qua 11-7, hoi nghi quan triet chuong trinh hanh dong cua Chinh phu ban hanh kem theo nghi quyet 16/2007/NQ-CP nham thuc hien nghi quyet hoi nghi lan thu 4 Ban chap hanhTrung uong Dang khoa X ve mot so chu truong chinh sach lon de nen kinh te phat trien nhanh va ben vung khi VN la thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) da dien ra tai Ha Noi.

 • Can mot bo phan chuyen trach xay dung ke hoach phat trien giao duc

  21:59 | Thứ hai 04/10/2004 (GMT+7)

  Can mot bo phan chuyen trach xay dung ke hoach phat trien giao duc

  The gioi ngay nay khong con quan niem dai hoc la dich den duy nhat cua giao duc trung hoc. Nguoi hoc duoc tao nhieu co hoi khac nhau vao nhieu thoi diem khac nhau de tiep can voi giao duc dai hoc. Dieu do giup lam ro hon nguyen ly giao duc suot doi. De thuc hien, can co nhung neo duong khac nhau de nguoi hoc lua chon, trong do co the co su phan luong o cuoi bac trung hoc, dao tao nghe, cac chuong trinh ngan han vua hoc vua lam, cac lop dao tao tai cho hay theo..

 • Ung dung CNTT Viet Nam se sang mot trang moi

  13:25 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Ung dung CNTT Viet Nam se sang mot trang moi

  - Hoat dong ung dung CNTT cua VN lau nay bi "mang tieng" la tri tre, khong hieu qua. Mot mat cac du an lang phi "dap chieu" nam day, mot mat kha nang ung dung CNTT trong moi co quan, moi ca nhan van "dam chan tai cho". Mot nghi dinh chuyen biet ve "ung dung CNTT" ra doi lieu co cai thien duoc tinh trang i ach va lat hoat dong ung dung CNTT cua VN sang mot trang moi?

 • Khoa hoc Lap ke hoach kinh doanh cho doanh nghiep cua VJCC

  09:09 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Khoa hoc Lap ke hoach kinh doanh cho doanh nghiep cua VJCC

  Trung tam Hop tac Nguon Nhan luc Viet Nam - Nhat Ban (VJCC) tran trong gioi thieu khoa hoc: Lap ke hoach kinh doanh cho doanh nghiep. Noi dung: I.Tong quan ve ke hoach kinh doanh va xay dung ke hoach Marketing: - Phan tich moi truong kinh doanh, doi thu canh tranh, nhu cau - thi hieu khach hang, danh gia thuc trang Doanh nghiep. - Xay dung chien luoc Marketing - cac chinh sach Marketing hon hop. II. Xay dung ke hoach san xuat - ke hoach tai chinh: - Cac quy trinh..

 • Muon kinh doanh tot khong the thieu ke hoach ngan sach

  15:43 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Muon kinh doanh tot khong the thieu ke hoach ngan sach

  Xay dung ke hoach ngan sach co the giup mot doanh nhan moi khoi nghiep dat ra muc tieu va danh gia kha nang hien thuc cua mot y tuong kinh doanh.

 • Thu tuong Chinh phu chi thi Xay dung ke hoach phong tranh lu quet cu the cho cac xa xom thon ban

  00:00 | Thứ hai 20/09/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu ngay 17/9 da ban hanh chi thi ve mot so bien phap phong tranh lu quet o cac tinh mien nui.

 • Phat dong phong trao Tam ao tang ban 2007

  03:07 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Sang 2-4, le phat dong phong trao “Tam ao tang ban” nam 2007 do Hoi dong doi T.U phoi hop voi Qui Unilever VN to chuc da dien ra tai Truong THCS Ngoc Lam (Ha Noi). Noi dung phong trao bao gom viec xay dung ke hoach thu gom voi cac chi tieu thi dua cu the cho tung co so; xay dung ke hoach to chuc tang ao cho thieu nhi co hoan canh kho khan tai dia phuong, don vi minh.

 • Chau Au xay dung ke hoach chinh phuc Hoa tinh

  15:22 | Thứ năm 02/10/2003 (GMT+7)

  Chau Au xay dung ke hoach chinh phuc Hoa tinh

  3 tap doan cong ty chau Au vua hoan tat ky ket hop dong thiet ke cho chuyen bay tu trai dat toi Hoa tinh, se duoc thuc hien vao nam 2009. Nhiem vu cua 3 cong ty nay la tham tra nhung cong nghe can thiet cho su menh bay toi hanh tinh do.

 • Chu yeu danh dat cho dich vu thuong mai cong ich va giao thong

  11:24 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Chu yeu danh dat cho dich vu thuong mai cong ich va giao thong

  Sang 25/5/2006, UBND TP.HCM da co cuoc hop ban viec dieu chinh quy hoach su dung dat cua TP den nam 2010 va van de xay dung ke hoach su dung dat trong 5 nam 2006-2010. Viec lap qui hoach su dung dat den nam 2010 va dinh huong den nam 2020 se gop phan phat trien thanh pho voi toc do tang truong nhanh trong nhung nam gan day.

 • Xay dung ke hoach tong the quoc gia ve CNTT

  12:19 | Thứ sáu 04/01/2002 (GMT+7)

  Xay dung ke hoach tong the quoc gia ve CNTT

  Sang 3/1, tai Ha Noi, Ban chi dao chuong trinh hanh dong thuc hien Chi thi 58 cua Bo Chinh tri ve CNTT da hop phien dau tien. Ban thong qua Quy che hoat dong, cho y kien ve ke hoach tong the CNTT quoc gia tu nam 2001 den nam 2005.

 • VN Cuba xay dung ke hoach hop tac dau khi dien luc

  21:50 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  VN Cuba xay dung ke hoach hop tac dau khi dien luc

  9/11, TBT Nong Duc Manh da tiep Doan dai bieu Bo Cong nghiep co ban Cuba do ba Yadira Garcia Vera dan dau.

 • Xay dung ke hoach ap dung chu ky dien tu

  10:04 | Thứ sáu 12/07/2002 (GMT+7)

  Xay dung ke hoach ap dung chu ky dien tu

  Hom qua, tai Ha Noi, Bo KHCN-MT da to chuc hoi thao khoa hoc ve chu ky dien tu de chuan bi dap ung cho hoat dong cua chinh phu dien tu, thuong mai dien tu. Theo ke hoach cua Bo, loai chu ky nay se duoc ap dung trong dau thau tren mang, tuyen chon de tai, van ban…

 • Cho phien viec lam hang thang se dien ra nhu the nao

  00:06 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Cho phien viec lam hang thang se dien ra nhu the nao

  Hoi dong nhan dan TP Da Nang da giao cho So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LDTB-XH) xay dung ke hoach to chuc hoi cho viec lam moi thang mot lan. Thong tin nay thu hut rat nhieu su quan tam cua nguoi dan trong do tuoi lao dong. PV Thanh Nien da trao doi voi ba Nguyen Thi Thanh Hung - Giam doc So LDTB-XH ve van de nay. Ba Hung cho biet:

 • Dao tao dai hoc theo he thong tin chi Sinh vien se chu dong moi luc moi noi

  15:32 | Thứ hai 04/07/2005 (GMT+7)

  Dao tao dai hoc theo he thong tin chi Sinh vien se chu dong moi luc moi noi

  Nam hoc 2005-2006, Bo Giao duc - Dao tao se thi diem phuong phap dao tao theo he thong tin chi o mot so truong dai hoc, sau do trien khai o tat ca cac truong dai hoc tren toan quoc. Voi he thong nay, sinh vien co the chu dong xay dung ke hoach hoc tap thich hop nhat va rut ngan hoac keo dai thoi gian hoc tap.

 • Viet Nam dang dung truoc trien vong phat trien

  13:34 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Viet Nam dang dung truoc trien vong phat trien

  Chinh phu Viet Nam da co gang van dung nhung phuong phap, kinh nghiem hay tren the gioi de xay dung Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 2006 – 2010 nham tao ra mo hinh “quan ly theo ket qua phat trien”, theo do nguoi dan va cac nha tai tro da duoc tham van truc tiep.

 • Mat trang vi loi duong mat

  05:32 | Thứ tư 03/05/2006 (GMT+7)

  Co Tieu Khiet Le duoc Cong ty xay dung thuong mai DH (Lac Long Quan, phuong 10, quan 11, TP.HCM) tiep nhan va giao nhiem vu xay dung ke hoach phat trien voi muc luong 500 USD/thang va nhung hua hen tot dep khi cong ty chinh thuc di vao hoat dong.

 • ASEAN xay dung he thong hai quan mot cua

  11:27 | Thứ năm 03/06/2004 (GMT+7)

  ASEAN xay dung he thong hai quan mot cua

  Hai quan ASEAN hien dang xay dung ke hoach thanh lap Hai quan dien tu ASEAN, thiet ke va thuc hien he thong hai quan mot cua trong khu vuc.

 • Tai nan lao dong gia tang

  15:52 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  Tai nan lao dong gia tang

  Chi trong mot thoi gian ngan tai cac dia phuong da lien tiep xay ra nhieu vu tai nan lao dong lam nhieu nguoi chet va bi thuong. Dieu dang lo ngai la cac vu tai nan do lo, sap nui duong nhu ngay mot nhieu hon.

 • 350.000 USD ho tro Viet Nam cai tao moi truong tai nhung diem nhiem dioxin

  16:11 | Thứ bảy 25/08/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 24/8, dai dien Bo Tai nguyen Moi truong da ky ket voi UNDP du an “Nang cao nang luc va xay dung ke hoach tong the cho viec cai tao moi truong o cac diem nong nhiem dioxin o Viet Nam.

 • Ha Noi Lui thoi han thuc hien quyet dinh ve quan ly hang rong

  10:11 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ha Noi Lui thoi han thuc hien quyet dinh ve quan ly hang rong

  Ngay 21/1, Van phong UBND thanh pho Ha Noi thong bao: thanh pho lui thoi gian thuc hien quyet dinh 02/2008/QD-UBND ngay 9/1/2008 cua UBND thanh pho ve quan ly hoat dong ban hang rong tren dia ban thanh pho. Cac co quan chuc nang se xay dung ke hoach cu the va lo trinh thuc hien.

 • Ha Noi mo cua song cho hang rong

  09:06 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Ha Noi mo cua song cho hang rong

  Lui thoi-nbsp;gian thuc hien quyet-nbsp;dinh ve quan ly-nbsp;hang rong tren dia ban Ha Noi, do la thong bao ngay 21/1 cua UBND thanh pho Ha Noi.

 • Viet Nam se danh ca ngu o vung bien quoc te

  13:19 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Viet Nam se danh ca ngu o vung bien quoc te

  Bo Thuy san dang xay dung ke hoach hop tac, ho tro cac DN, ngu dan mo rong ngu truong khai thac, tieu thu san pham ca ngu o vung bien quoc te, truoc mat o vung bien Philippines, Malaysia.

 • Huy dong toi da va su dung hieu qua cac nguon luc

  22:16 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  12/6, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da co chi thi ve viec xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach nha nuoc nam 2008. Ve nhiem vu kinh te-xa hoi, Thu tuong yeu cau: Phan dau GDP nam 2008 tang 8,5%-8,7%; trong do gia tri tang them cua nganh nong, lam nghiep, thuy san tang 3,5-3,7%; nganh cong nghiep, xay dung tang 10,5-10,7%; nganh dich vu tang 8,8%-9,0%. Ve nhiem vu xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2008, noi dung Chi thi neu..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0