xay dung cong trinh

Tuesday, 31/05/2016 18:58
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Quan ly du an dau tu xay dung cong trinh

  07:54 | Thứ tư 16/02/2005 (GMT+7)

  Quan ly du an dau tu xay dung cong trinh

  Thu tuong vua ban hanh Nghi dinh ve quan ly du an dau tu xay dung cong trinh, gom 6 chuong, quy dinh cu the ve quy trinh lap, tham dinh, phe duyet, trien khai du an dau tu xay dung cong trinh va van de hop dong, nang luc trach nhiem cua cac ben lien quan trong du an.

 • Giam sat thi cong xay dung An ngu cong truong

  08:50 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Giam sat thi cong xay dung An ngu cong truong

  Muon lam Giam sat thi cong ban phai co bang DH chuyen nganh Xay dung va chung chi giam sat. Cong truong la... "ho khau thuong tru".

 • Duoc xay dung nha chung cu ngoai bai song

  13:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Duoc xay dung nha chung cu ngoai bai song

  Ngay 14/8, tai buoi thao luan Luat de dieu, cac dai bieu Quoc hoi chuyen trach da co nhieu y kien khac nhau ve viec cho phep xay dung cac cong trinh o ngoai bai song, ve cac chinh sach khuyen khich dau tu, xay dung kien co hoa de dieu ket hop phat trien kinh te xa hoi. Cu the, hien co 3 phuong an ve viec xay dung cong trinh ngoai bai song. Da so dai bieu de nghi luat cho phep xay dung cong trinh theo du an dau tu, ke ca du an nha chung cu, trong khi do, y kien..

 • Kho quy trach nhiem khi de vo

  15:30 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Kho quy trach nhiem khi de vo

  Dieu khien buoi thao luan ngay 14/8, Pho Chu tich QH Nguyen Phuc Thanh de nghi cac DB luu y van de su dung dat o bai song, quy trach nhiem ca nhan neu de xay ra su co de dieu... Du luat dua ra 3 phuong an: Duoc xay dung cong trinh theo du an dau tu ke ca nha o; duoc xay dung cong trinh theo du an dau tu, tru nha o; duoc xay dung cong trinh theo du an dau tu, nhung chi voi muc dich van hoa, du lich sinh thai, the thao.

 • Khoi cong xay dung cong trinh nhiet dien lon nhat DBSCL

  00:22 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Khoi cong xay dung cong trinh nhiet dien lon nhat DBSCL

  Sang 26.2, tai Can Tho, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung, Bo truong Bo Cong nghiep Hoang Trung Hai cung dong dao quan chuc trong va ngoai nuoc da tham du le khoi cong xay dung cong trinh Nha may nhiet dien O Mon I. Duoc biet, Trung tam nhiet dien (TTND) O Mon se la trung tam dien luc lon thu hai ca nuoc sau TTND Phu My.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Giao thong van tai Ha Noi

  11:12 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Giao thong van tai Ha Noi

  Truong DH Giao thong van tai tien than la Truong CD Cong chinh va chinh thuc tro thanh truong DH vao ngay 24-3-1962. Nam 1990 co so II cua truong duoc thanh lap tai TP.HCM.

 • Thi diem xay dung cong trinh ha tang de cho thue

  08:16 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet de an "Xay dung co che thi diem dau tu xay dung cong trinh ha tang xa hoi de cac don vi ngoai cong lap thue dai han".

 • Tuyen sinh dao tao thac si chuyen nganh xay dung cong trinh va quan ly du an

  08:24 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Tuyen sinh dao tao thac si chuyen nganh xay dung cong trinh va quan ly du an

  Tuyen sinh theo chuong trinh phoi hop dao tao thac si chuyen nganh xay dung cong trinh va quan ly du an giua truong DH Xay dung Ha Noi (NUCE) va truong DH Quoc gia Dai Loan (NTU).

 • 25 Tong cong ty nha nuoc co phan hoa trong 2 nam 2009 2010

  22:32 | Thứ năm 22/02/2007 (GMT+7)

  (Trich danh sach kem theo Quyet dinh 1729/QD-TTg ngay 29/12/2006 cua Thu tuong Chinh phu)Nam 2009- TCT 91: Giay VN; Thep; Luong thuc mien Bac:- Bo GTVT: Xay dung cong trinh giao thong 4; Xay dung cong trinh giao thong 6; Xay dung cong trinh giao thong 8; Cong nghiep o to VN; Duong song mien Bac.

 • Diem thi DH Hoa Sen CD Xay dung 3 Ky thuat Cao Thang Cong nghiep Sao Do Xay dung cong trinh

  15:21 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Diem thi DH Hoa Sen CD Xay dung 3 Ky thuat Cao Thang Cong nghiep Sao Do Xay dung cong trinh

  Chieu nay 3-8-2007, TT tiep tuc co diem thi cua truong DH Hoa Sen, CD Xay dung 3, CD Ky thuat Cao Thang, CD Cong nghiep Sao Do, CD Xay dung cong trinh do thi.

 • Xay dung cong trinh bao quan khu di tich hoang thanh

  08:42 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Xay dung cong trinh bao quan khu di tich hoang thanh

  UBND TP Ha Noi da co quyet dinh giao cho So Xay dung va So Van hoa TP tien hanh xay dung cong trinh bao quan tam thoi khu di tich hoang thanh Thang Long trong mua mua nam 2004.

 • Khoi cong xay dung Cong trinh khi dien Ca Mau

  15:39 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Khoi cong xay dung Cong trinh khi dien Ca Mau

  TP - Ngay 9/4/2006, Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Tan Dung bam nut khoi cong xay dung Cong trinh khi- dien - dam Ca Mau- 1.500 MW, tai xa Khanh An (huyen U Minh).

 • Da Nang qui dinh ve xay dung cong trinh tai KDC ho Dam Rong

  02:08 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Theo qui dinh ve quan ly xay dung cong trinh tai khu dan cu ho Dam Rong (phuong Thanh Binh va phuong Thuan Phuoc, quan Hai Chau) cua UBND TP Da Nang, tat ca cac cong trinh phai duoc thiet ke, xay dung phu hop voi qui hoach chi tiet duoc duyet, do Cong ty Vat lieu xay dung - xay lap va kinh doanh nha giao moc va cao trinh xay dung.

 • Khoi cong xay dung cong trinh thuy dien Binh Dien

  11:25 | Chủ nhật 30/01/2005 (GMT+7)

  Sang 29-1, Cong ty co phan thuy dien Binh Dien da to chuc le khoi cong xay dung Cong trinh thuy dien Binh Dien tren song Huu Trach, mot nhanh cua song Huong.

 • Khoi cong xay dung cong trinh Toa nha Quang Trung

  23:13 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Khoi cong xay dung cong trinh Toa nha Quang Trung

  Ngay 14.6, tai Cong vien phan mem Quang Trung (TP.HCM), Truong SaigonTech da to chuc le khoi cong xay dung cong trinh Toa nha Quang Trung (anh) danh cho cac hoat dong giao duc dao tao cong nghe thong tin, phat trien phan mem, truyen thong thuong mai... cua nha truong.

 • Ba chien si bo doi cong binh da hi sinh khi tham gia xay dung cong trinh thuy dien Dong Nai 3

  01:11 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Ban thuong truc phong chong bao lu tinh Dac Nong cho biet vao khoang 13g ngay 30-8, ba chien si bo doi cong binh thuoc lu doan 25 Quan khu 7 da hi sinh khi tham gia xay dung cong trinh thuy dien Dong Nai 3, thuoc dia ban xa Dak PLao, huyen DakGLong, tinh Dac Nong. Ba chien si nay bi nuoc cuon troi khi loi qua suoi de ve doanh trai sau gio lam viec.

 • Khoi cong xay dung cong trinh thuy dien buon Tua Srah

  08:54 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 25-11, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung da phat lenh khoi cong xay dung cong trinh thuy dien buon Tua Srah tren song Krong No - doan chay qua xa Nam Ka, huyen Lac, tinh Dac Lac va xa Quang Phu, huyen Krong No, tinh Dac Nong.

 • Ha Noi mot cong trinh xay dung dong bao nhieu phan tram phi

  05:10 | Thứ bảy 29/05/2004 (GMT+7)

  Theo quyet dinh do UBND Ha Noi vua ban hanh, muc thu phi xay dung doi voi cong trinh nha o duoc tinh bang 0,5% von xay dung cong trinh tai cac quan va 0,2% von xay dung cong trinh tai cac huyen.

 • Da Nang 2 6 ti dong xay dung cong trinh bao ton thanh Dien Hai

  04:15 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua dong y chi hon 2,6 ti dong de xay dung cong trinh bao ton thanh Dien Hai, bao gom thao do cong trinh xam pham di tich; tu bo, phuc hoi thanh (doan khong vuong den bu giai toa) va ke ho, tu bo cau cong, cong thanh. Viec dau tu se duoc thuc hien trong hai nam 2006 - 2007.

 • Xay nha o nong thon se phai co giay phep

  18:14 | Thứ năm 17/07/2003 (GMT+7)

  Xay nha o nong thon se phai co giay phep

  Mot van de duoc ban bac rat ky trong buoi lam viec sang nay (17/7) cua UBTV Quoc hoi la quy dinh viec cap phep bat buoc doi voi nha o xay dung tai cac khu vuc nong thon trong ca nuoc. UBTV Quoc hoi da nhat tri voi nhieu dai bieu rang, viec quy dinh cap giay phep xay dung doi voi nha o rieng le tai nong thon trong du thao Luat Xay dung la can thiet, kha thi va dua noi dung nay vao Luat.

 • Quang Tri Khoi cong xay dung cong trinh Viet Nam giang son cam tu

  17:57 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 28/1/2007, tai cum cua khau quoc te Lao Bao thuoc Khu Kinh te Thuong mai dac biet Lao Bao, huyen Huong Hoa, Cty Co phan Mai Linh da to chuc khoi cong xay dung cong trinh van hoa “Viet Nam giang son cam tu”.

 • Bo GTVT loai bo yeu to chu dau tu cua cac PMU

  09:27 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Bo GTVT loai bo yeu to chu dau tu cua cac PMU

  Bo Giao thong vua co Quyet dinh 562/QD-BGTVT ve viec “Giao chu dau tu cac du an dau tu xay dung cong trinh giao thong”. Theo do, chuyen vai tro chu dau tu, dai dien chu dau tu cac du an xay dung cong trinh giao thong tu “tay” cac PMU sang chu dau tu moi la Cuc duong bo, Cuc Hang hai, Cuc duong song, Cuc Hang khong.

 • Dung cap dien nuoc doi voi nhung cong trinh vi pham trat tu xay dung

  10:42 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Khi lap bien ban ngung thi cong xay dung cong trinh vi pham, Thanh tra xay dung phai yeu cau chu dau tu, nha thau thi cong ngung thi cong xay dung cong trinh vi pham trat tu xay dung va khac phuc kip thoi hanh vi vi pham trong thoi han toi da la 24 gio.

 • Khoi cong xay dung cong trinh Thuy dien lon nhat Daklak

  07:57 | Thứ hai 22/12/2003 (GMT+7)

  Khoi cong xay dung cong trinh Thuy dien lon nhat Daklak

  Cong trinh Thuy dien Buon Kuop co muc von dau tu lon nhat tinh Daklak (4.616 ty dong) da duoc chinh thuc khoi cong xay dung tai xa Hoa Phu, huyen Cu Jut; Dong song Srepok dai 180 km cua vung dat Tay Nguyen da duoc danh thuc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0