xay dung

Tuesday, 31/05/2016 01:20
 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Xin phep xay dung tam Du thu ly do ngam ho so

  08:52 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Xin phep xay dung tam Du thu ly do ngam ho so

  Theo qui dinh, nguoi dan TP.HCM o khu vuc da qui hoach chi tiet nhung chua co quyet dinh thu hoi dat duoc cap phep xay dung tam chi trong 15 ngay, thu tuc don gian. Tuy nhien, dan phai di len di xuong nhieu thang.

 • Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:31 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang Cong san VN da ban hanh Nghi quyet thong qua Bao cao ve phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010. Quoc hoi khoa XI, ky hop thu 9 da ban hanh Nghi quyet so 56/2006/QH11 ngay 29-6-2006 thong qua bao cao ve Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006-2010 nham thuc hien thang loi Chien luoc 10 nam 2001-2010, xay dung nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo..

 • Xay dung giai phap dua giao duc dai hoc Viet Nam hoi nhap khu vuc va the gioi

  09:49 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Xay dung giai phap dua giao duc dai hoc Viet Nam hoi nhap khu vuc va the gioi

  Khi hoi nhap vao khu vuc ASEAN va the gioi, muon ton tai va phat trien bat buoc chung ta phai co suc manh canh tranh. Muon co suc manh canh tranh cao va dai hoi, bat buoc chung ta phai dau tu manh me vao giao duc, nhat la giao duc dai hoc va phai bat dau ngay tuc thi de co chat luong ngay cang cao.

 • Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025

  01:11 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025

  Ngay 14/10, lanh dao TP Can Tho (TPCT) da cong bo quyet dinh 207/2006/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu phe duyet quy hoach chung xay dung TPCT den nam 2025. Quyet dinh 207 co hieu luc ke tu ngay 6/10/2006.

 • Mua chung cu

  06:21 | Chủ nhật 29/08/2004 (GMT+7)

  Mua chung cu

  Thi truong bat dong san tram lang nhung xay dung chung cu dang la "mua" cua cac nha dau tu khi ma nhu cau va co hoi kinh doanh dang mo ra doi voi ho.

 • Van hoi lon Thach thuc lon

  16:54 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Trong phien khai mac ky hop thu 8, Quoc hoi khoa XI (ngay 18-102005), Thu tuong Phan Van Khai da trinh bay bao cao cua Chinh phu bao cao tom tat ket qua thuc hien nhiem vu nam 2005; phuong huong nhiem vu nam 2006.

 • Ha Noi Co so do moi duoc cap phep xay dung

  09:15 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Co so do moi duoc cap phep xay dung

  Theo quy dinh moi tu 1/1/2008, nguoi dan phai co Giay chung nhan quyen su dung dat (so do) moi duoc cap phep xay dung, cai tao nha o. Tuy nhien den nay, theo thong ke con hang tram ngan ho dan chua duoc cap so do hoac dang trong giai doan cho xem xet ho so. Nhu vay, tu 1/1/2008, nhung ho thuoc dien nay neu co nhu cau xay dung, cai tao nha o se khong du dieu kien de xin cap phep.

 • Nghien cuu ky 3 phuong an xay dung Nha Quoc hoi

  17:09 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua ra thong bao ket luan cua Thu tuong Phan Van Khai tai cuoc hop ve quy hoach chi tiet Khu Trung tam chinh tri Ba Dinh, Ha Noi. Theo do, co 3 phuong an xay dung Nha Quoc hoi va Van phong quoc hoi duoc dua ra.

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Ngung thu tien xay dung nhieu truong khon don

  11:44 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Ngung thu tien xay dung nhieu truong khon don

  Nhieu truong o Nghe An dang khoc do meu do vi cong van ngung thu tien xay dung truong cua Bo Tai chinh. Viec nang cap, sua chua truong hoc sap toi khong biet se trong cho vao dau. Mot so truong dang trong tinh trang no ngap dau ma chua tra noi.

 • Ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

  23:29 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 21-8-2006, Ban chap hanh Trung uong Dang da ra Nghi quyet so 04-NQ/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi. Noi dung nhu sau:

 • Ha Noi Co so do moi duoc cap phep xay dung

  20:31 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Co so do moi duoc cap phep xay dung

  Theo quy dinh moi tu 1/1/2008, ng­uoi dan phai co Giay chung nhan quyen su dung dat (so do) moi duoc cap phep xay dung, cai tao nha o. Tuy nhien den nay, theo thong ke con hang tram ngan ho dan ch­ua d­uoc cap so do hoac dang trong giai doan cho xem xet ho so.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  09:52 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Nong lam TP HCM

  Nam 2006, Truong DH Nong lam TP.HCM tuyen them 6 nganh va chuyen nganh moi: Co dien tu, Cong nghe ky thuat oto, Kinh doanh nong nghiep, Su pham Ky thuat cong nong nghiep, Quan ly moi truong va du lich sinh thai, Bao quan nong san thuc pham va ve sinh thuc pham.

 • Nghi quyet ve tang cuong su lanh dao cua Ðang doi voi cong tac phong chong tham nhung lang phi

  15:04 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi lan thu ba BCH Trung uong Ðang khoa X da ra Nghi quyet so 04-NQ-T.U "Ve tang cuong su lanh dao cua Ðang doi voi cong tac phong, chong tham nhung, lang phi". Chung toi xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van Nghi quyet.

 • Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap

  16:15 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap

  Sang nay, 18-12, Dai hoi (DH) dai bieu toan quoc lan thu IX Doan TNCS Ho Chi Minh da chinh thuc khai mac tai thu do Ha Noi, voi su tham du cua 1.033 dai bieu. >> Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong: Doan se sat canh cung thanh nien >> Huong toi DH Doan

 • Keu goi doanh nghiep dau tu xay dung KTX Qua kho

  11:43 | Thứ sáu 28/10/2005 (GMT+7)

  Keu goi doanh nghiep dau tu xay dung KTX Qua kho

  Sau bai “Xay dung KTX SV - Vi sao doanh nghiep chua vao cuoc?” phan anh nhung buc xuc tu phia cac truong DH va doanh nghiep trong van de dau tu xay dung KTX, giai quyet cho o cho SV, chung toi da co cuoc trao doi voi ong Tran Duy Tao, Pho Vu truong Vu Ke hoach - Tai chinh (Bo GD-DT), co quan truc tiep quan ly va trien khai De an giai quyet cho o cho SV cac truong DH, CD den nam 2010.

 • Toan van Luat Thanh nien

  09:01 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  (TP) Luat Thanh nien da chinh thuc duoc Chu tich nuoc cong bo trong buoi hop bao hom qua (22/12). TP xin tran trong dang toan van bo luat quan trong nay.

 • Luat Thanh nien cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam so 53 2005 QH11 ngay 29 11 2005

  08:27 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25/12/2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 1. Luat nay quy dinh ve thanh nien.

 • Toan van Luat Thanh nien

  11:09 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Luat Thanh nien da chinh thuc duoc Chu tich nuoc cong bo trong buoi hop bao hom qua (22-12). Sau day la toan van bo luat quan trong nay.

 • Ngap nuoc va cot nen xay dung o TP HCM

  10:35 | Chủ nhật 31/10/2004 (GMT+7)

  TTCN - Do ngay cang bi ngap nuoc nhieu, thoi gian gan day tai cac dien dan ve qui hoach va xay dung o TP.HCM, nguoi ta duoc nghe noi nhieu ve chu de “cot nen xay dung”, xem nhu giai phap thoat ngap va thong nhat quan ly cao do chuan trong qui hoach va xay dung. Tuy nhien, cac y kien the hien su lung tung khong biet bat dau tu dau va nhu the nao.

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • TP HCM se tro thanh thanh pho toan cau

  23:30 | Thứ hai 30/04/2007 (GMT+7)

  TP HCM se tro thanh thanh pho toan cau

  32 nam da qua tu ngay duoc giai phong, TP.HCM van bi coi la phat trien chua xung voi tiem nang, vi tri cua TP trong khu vuc va the gioi. Dau la bat cap trong chien luoc xay dung TP nhung nam qua? Dat trong tam nhin cua vai thap nien sau, TP.HCM can huong den muc tieu nao voi nhung giai phap thiet thuc?

 • Xay dung CPDT phai chuyen tu duy quan ly

  22:41 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Xay dung CPDT phai chuyen tu duy quan ly

  Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Vu Duc Dam khang dinh: Cac chuong trinh, de an ung dung CNTT du khong co ten la Chinh phu dien tu (CPDT) nhung thuc chat la nham xay dung CPDT. Ong cung luu y, CPDT muon thanh cong phai gan voi chuyen doi nhan thuc, tu duy quan ly, le loi lam viec.

 • Sap nha chet 7 nguoi Chu thau bi de nghi 15 18 nam tu

  17:58 | Thứ hai 02/07/2007 (GMT+7)

  Sap nha chet 7 nguoi Chu thau bi de nghi 15 18 nam tu

  Sang nay, TAND tinh Long An da dua ra xet xu so tham vu an vi pham cac qui dinh ve xay dung gay ra vu sap nha lam 7 nguoi chet va 8 nguoi khac bi thuong. 3 bi cao ra truoc vanh mong ngua: chong (chu thau), vo (chu dau tu) va bi cao tiep tay cho sai pham, la nguyen Doi truong Doi qui tac thuoc Phong Quan ly do thi thi xa Tan An, tinh Long An.

 • Mua Dai Loan giu lai Y ban Phap

  06:01 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Mua Dai Loan giu lai Y ban Phap

  Trong khi viec noi mang va hoc cach tro thanh nhan to tao lap hay thich nghi la nhung bien phap thiet yeu quyet dinh suc manh cua dat nuoc hay cua mot cong ty trong thoi dai Internet, mot so yeu to khac cung se tro nen quan trong – nhung yeu to quyet dinh tam anh huong cua nhung nha tao lap hay thich nghi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0