xa hoi hoc

Friday, 27/05/2016 06:43
 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac xay dung xa hoi hoc tap

  09:05 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 13/4/2007, Bo Chinh tri da ban hanh Chi thi so 11- CT/TW ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Chi thi neu ro: Quan triet Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang ve “ chuyen dan mo hinh giao duc hien nay sang mo hinh giao duc mo - mo hinh xa hoi hoc tap” va tu tuong Ho Chi Minh ve hoc tap suot doi, nham nang cao dan tri, phat trien nguon nhan luc, dao tao nhan tai, phuc vu su..

 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Ban chon hoc gi trong khoi nganh KHXH NV Xay dung

  12:12 | Chủ nhật 26/03/2006 (GMT+7)

  Ban chon hoc gi trong khoi nganh KHXH NV Xay dung

  Hang tram thac mac cua cac bac phu huynh va thi sinh da gui den tham gia buoi tu van truc tuyen do TT to chuc luc 9g sang nay, 26-3-2006.

 • Xa hoi hoc 90 sinh vien that nghe

  13:02 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Xa hoi hoc 90 sinh vien that nghe

  "Chi khoang 10% - 15% sinh vien tot nghiep nganh xa hoi hoc lam dung nghe. Phan lon lam nhung nganh gan nhu cong tac xa hoi, bao chi, nghien cuu thi truong... tham chi lam nhung nganh khong co lien quan gi den nganh hoc.

 • Xa hoi hoc 90 sinh vien that nghe

  08:23 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Xa hoi hoc 90 sinh vien that nghe

  “80% - 90% sinh vien ra truong co viec lam”, do la con so dep thuong duoc cac truong DH cong bo chinh thuc. The nhung, su that dang sau nhung con so dep nay la gi? Thuc te cho thay co nhieu nganh hoc ma ti le sinh vien lam dung nghe neu thong ke ra se rat thap. Co nguoi vi von tinh trang nay la khong that nghiep nhung “that nghe”. Noi bat gan day la nganh xa hoi hoc.

 • Tien si chep sach cua tien si

  06:20 | Thứ năm 16/10/2003 (GMT+7)

  Tien si chep sach cua tien si

  Mot tien si (TS) cua ta chep gan nhu nguyen van cuon sach ve xa hoi hoc cua mot TS nguoi nuoc ngoai. Sau do, co TS va thac si khac lai chep mot phan sach cua ong TS nay va lay mot it cua ong TS khac de lam... “giao trinh” cho sinh vien hoc tap (!?).

 • Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap

  09:36 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap

  Ngay 13 thang 4 nam 2007 Bo Chinh tri da ban hanh chi thi so 11 CT/TW “ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap".

 • Xa hoi hoc Ngay di lam dem xuong duong

  06:40 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Xa hoi hoc Ngay di lam dem xuong duong

  TS) - It SV ra truong lam dung nghe. Nhung lai co the nhay ngang sang nhieu nghe khac. Muon kiem mot cong viec cung khong de neu nang luc tam tam. Day la loi... khuyen cho nhung ai dang muon chon nganh xa hoi hoc.

 • 9 nam Mot chang duong khuyen hoc

  09:10 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  9 nam Mot chang duong khuyen hoc

  Mot xa hoi hoc tap Viet Nam ngang tam thoi dai van minh tri tue, tren co so dai hoc dai chung- pho cap dao tao nghe sau trung hoc ngan han vao nam 2020- dang o trong tam tay chung ta!

 • Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep

  10:17 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Phat huy truyen thong hieu hoc cua dan toc xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap Tiep

  Tren co so phong trao khuyen hoc, khuyen tai duoc phat dong va tro thanh mot phong trao quan chung sau rong voi nhung mo hinh doc dao da khoi day tinh than hieu hoc va tiem nang tri tue cua dan toc.

 • Khuyen hoc khuyen tai xay dung xa hoi hoc tap

  05:47 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Bo Chinh tri da ban hanh chi thi ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap.

 • Phat bieu cua dong chi Vu Oanh tai Dai hoi Khuyen hoc lan thu III

  17:09 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Phat bieu cua dong chi Vu Oanh tai Dai hoi Khuyen hoc lan thu III

  Tai cuoc lam viec voi Thuong truc Trung uong Hoi Khuyen hoc Viet Nam ngay 21/11/2005, Ban Bi thu TU Dang danh gia cao hoat dong cua dong chi Vu Oanh, Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam khoa II da co nhieu dong gop quan trong doi voi Hoi trong nhiem ky vua qua.

 • Thu tuong phe duyet De an Xay dung xa hoi hoc tap

  11:25 | Chủ nhật 22/05/2005 (GMT+7)

  Ngay 18/5/2005, Thu tuong Chinh phu da co quyet dinh so 112/2005/QD-TTg ve viec phe duyet De an "Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2005-2010". Pham vi De an nay tap trung chu yeu vao nhung van de ve giao duc thuong xuyen.

 • Khuyen hoc la doi moi tu duy

  15:47 | Chủ nhật 25/03/2007 (GMT+7)

  Khuyen hoc la doi moi tu duy

  Thuc hien duong loi “giao duc va khoa hoc cong nghe la quoc sach hang dau” cua Dang va Nha nuoc, Hoi Khuyen hoc cac cap ma cu the la nhung can bo khuyen hoc da va dang lam cong viec thu hut moi tang lop nhan dan, moi to chuc xa hoi vao nhiem vu gop phan chan hung nen giao duc nuoc nha phan dau xay dung “ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap”.

 • New Zealand san sang chia se kinh nghiem xay dung xa hoi hoc tap

  12:21 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  New Zealand san sang chia se kinh nghiem xay dung xa hoi hoc tap

  Sang 7/6, Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam Nguyen Manh Cam, Pho Chu tich Pham Tat Dong, Truong Ban quan he quoc te T.U Hoi KH VN Nguyen Thanh Chau da than mat tiep ba Karen Sewell, Thu truong Bo Giao duc va Dai su New Zealand tai Viet Nam.

 • Thuc hien giao duc cho moi nguoi xay dung ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap

  13:48 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Dong chi Vu Oanh, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam khoa II, Chu tich Hoi nguoi cao tuoi Viet Nam, la nha cach mang lao thanh da co nhieu cong hien cho Dang, cho nhan dan tren nhieu linh vuc cong tac. Nhan dip Dai hoi III Hoi KHVN, chung toi xin trich gioi thieu hai bai viet tam huyet, tri tue va sang tao cua dong chi (tren bao Quan doi nhan dan va bao Nguoi cao tuoi), ve viec van dung dua Nghi quyet cua Dang vao cuoc song “thuc hien..

 • Phoi hop day manh xay dung xa hoi hoc tap

  14:15 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Phoi hop day manh xay dung xa hoi hoc tap

  Sang nay 12/5, Hoi Khuyen hoc Viet Nam va Bo GD-DT da to chuc Le ky ket Nghi quyet lien tich phoi hop hoat dong trien khai thuc hien de an “Xay dung xa hoi hoc tap giai doan 2005 - 2010”.

 • Dong luc xay dung xa hoi hoc tap

  16:36 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Dong luc xay dung xa hoi hoc tap

  De trien khai thuc hien co hieu qua Chi thi 11 -CT/TU ngay 13-4-2007 cua Bo Chinh tri ve “Tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap”.

 • Tu nha ngoai giao den nha khuyen hoc

  12:50 | Thứ hai 11/02/2008 (GMT+7)

  Tu nha ngoai giao den nha khuyen hoc

  Nguyen Pho Thu tuong kiem Bo truong Ngoai giao Nguyen Manh Cam co hon 50 nam cong tac trong nganh ngoai giao. Roi chon quan truong, ong khong nghi ngoi. Tu 3 nam nay, nguoi ta bat gap ong o nhung huyen, xa xa xoi, tu mui Ca Mau den tinh nui cao Ha Giang. Ong co mat o nhung noi do tren cuong vi moi: Chu tich Hoi Khuyen hoc Viet Nam, voi mot niem dam me moi: xay dung xa hoi hoc tap.

 • Tach 2 nganh tam ly hoc va xa hoi hoc

  08:00 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua co cong van cho phep Truong DH dan lap Van Hien duoc tuyen sinh dao tao va cap bang rieng cho hai nganh xa hoi hoc (ma nganh 501) va tam ly hoc (ma nganh 502) ke tu ky tuyen sinh 2004.

 • Can Tho Dem hoi Xay dung xa hoi hoc tap

  08:32 | Thứ sáu 27/01/2006 (GMT+7)

  Can Tho Dem hoi Xay dung xa hoi hoc tap

  19 gio 30 ngay 26/1, tai trung tam TP Can Tho dien ra dem hoi “Xay dung xa hoi hoc tap 2006” do Thanh Doan va So GD-DT TP Can Tho to chuc.

 • Nguyen vong 2 Lua chon the nao cho phu hop

  15:46 | Chủ nhật 12/08/2007 (GMT+7)

  Nguyen vong 2 Lua chon the nao cho phu hop

  5000 cau hoi da gui ve cho TT trong buoi tu van truc tuyen Co hoi vao nguyen vong 2 sang 12-8. NV2 vao cac truong se duoc xet tuyen nhu the nao? Nen dang ky the nao de de dau!...

 • Can co nhan vien xa hoi hoc duong

  05:05 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Can co nhan vien xa hoi hoc duong

  Ngoai viec hoc tap, hoc sinh con phai doi mat voi rat nhieu van de cua cuoc song thuc te nhu: doi ngheo, thuoc la hay ma tuy, bi bat nat, lam dung tinh duc, xao tron cua gia dinh..., nhung dieu gay tro ngai khong nho cho viec hoc tap cua cac em.

 • Hoc lam song theo Tu tuong va tam guong Ho Chi Minh

  10:32 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Hoc lam song theo Tu tuong va tam guong Ho Chi Minh

  (TS)- Voi su tam huyet cua minh, Chu tich Hoi khuyen hoc Viet Nam da co bai viet “Hoc, lam, song theo Tu tuong va tam guong Ho Chi Minh”, het suc sau sac va co y nghia. Chung toi xin gioi thieu cung ban doc noi dung duoi day:

 • 10 hoc bong thac si xa hoi hoc tai Anh

  16:41 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Khoa xa hoi va chinh tri hoc, Dai hoc Edinburgh, Anh thong bao cap 10 so hoc bong thac si nganh xa hoi hoc cho nam hoc 2006 bat dau tu thang 9.

 • Uoc mo thang Tam Mot xa hoi hoc tap

  11:28 | Chủ nhật 05/08/2007 (GMT+7)

  Uoc mo thang Tam Mot xa hoi hoc tap

  Den hen lai len, mot thuc te ma khong ai co the phu nhan: thi cu dai hoc o ta duoc to chuc khong chi de lua chon nhung nguoi co du trinh do ma con de loai bot nhung nguoi muon duoc hoc dai hoc.

 • Ong Nguyen Chon Trung duoc trao bang vien si xa hoi hoc

  05:46 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Ong Nguyen Chon Trung duoc trao bang vien si xa hoi hoc

  Sang 14-9-2005, ong Nguyen Chon Trung - chu nhiem Uy ban Nguoi VN o nuoc ngoai TP.HCM - da duoc Vien Han lam quoc te thuoc Lien bang Nga trao bang “vien si xa hoi hoc”.

 • Chi thi cua Bo Chinh tri ve cong tac khuyen hoc

  14:40 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Bo Chinh tri vua ban hanh chi thi ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0