vung kinh te

Saturday, 28/05/2016 22:45
 • Vung kinh te trong diem phia Nam thieu voc dang vung

  06:23 | Thứ hai 05/07/2004 (GMT+7)

  Vung kinh te trong diem phia Nam thieu voc dang vung

  Vung Kinh te trong diem (KTTD) phia Nam la mot trong ba vung kinh te trong diem quoc gia, duoc xac lap de cac tinh thanh vung cung hop tac phat trien va lam don bay cho su phat trien cua nhung khu vuc lan can. Tuy nhien, vung KTTD nay van dang dam chan tai cho va "manh ai nay lam". Tai sao?

 • Ty le that nghiep tai vung kinh te trong diem Vi sao van cao

  10:39 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Ty le that nghiep tai vung kinh te trong diem Vi sao van cao

  Ong Le Duy Dong, Thu truong Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Truong ban dieu tra lao dong viec lam Trung uong dua ra giai thich vi sao nguyen nhan ty le that nghiep tai cac vung kinh te trong diem lai cao hon cac vung khac.

 • Pho Thu tuong Hoang Trung Hai Cac vung kinh te trong diem yeu ve cong tac quy hoach

  08:29 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Phat bieu tai hoi nghi tong ket hoat dong Ban chi dao dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem to chuc ngay 13.12 tai Ha Noi, Pho Thu tuong Hoang Trung Hai cho rang, hien nay, cac vung kinh te trong diem dang gap phai van de thieu quy hoach, tu quy hoach chung den cac quy hoach nganh, cac van de can giai quyet lien thong voi Bo, nganh va cac dia phuong.

 • Ra soat quy hoach 8 vung kinh te

  12:53 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  Bo truong Bo KH- DT Vo Hong Phuc cho biet, trongnam 2004, Bo se ra soat dieu chinh bo sung cac quy hoach tong the phat trien kinh te - xa hoi cua 8 vung kinh te. Do la cac vung kinh te trong diem nhu khu vuc dong bang song Hong, khu vuc dong bang duyen hai mien Trung, dong bang song Cuu Long...

 • An Do xay dung nhung vung kinh te dac biet

  18:44 | Thứ ba 10/05/2005 (GMT+7)

  An Do xay dung nhung vung kinh te dac biet

  An Do dang co ke hoach xay dung nhung vung kinh te dac biet giong Trung Quoc de day manh xuat khau va tao nen mot nen cong nghiep mang tinh canh tranh toan cau.

 • Khuyen khich san xuat oto tai vung kinh te trong diem

  19:22 | Thứ tư 04/08/2004 (GMT+7)

  Khuyen khich san xuat oto tai vung kinh te trong diem

  Bo Cong nghiep cho biet, se khuyen khich cac du an san xuat, lap rap oto dau tu vao 3 vung kinh te trong diem.

 • Gia nhap vung kinh te trong diem cung nhu khong

  02:02 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  TT (Long An) - Hom qua 23-7, Ban chi dao Tay Nam bo da co buoi lam viec voi lanh dao UBND tinh Long An ve tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi cung nhu nhung thuan loi, kho khan khi gia nhap vung kinh te trong diem phia Nam.

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Vung kinh te trong diem phia nam Loay hoay dau tau phat trien

  05:30 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Vung kinh te trong diem phia nam Loay hoay dau tau phat trien

  Tam nam ke tu khi ra doi, vung kinh te trong diem (KTTD) phia Nam da chuyen dong ra sao de hoan thanh su mang dau tau cho su phat trien ca khu vuc?

 • Hoi nghi vung kinh te trong diem phia Nam Tao co che lien ket hieu qua

  13:52 | Thứ bảy 19/03/2005 (GMT+7)

  Trong hai ngay 17 va 18-3 tai TP.HCM da dien ra hoi nghi vung kinh te trong diem (KTTD) phia Nam voi hai noi dung chinh duoc dem ra ban thao la ra soat lai qui hoach vung KTTD phia Nam theo huong day manh lien ket vung va tao mot co che dieu hanh hieu qua.

 • Vung kinh te trong diem Qua dam van chua du manh

  08:23 | Thứ ba 04/05/2004 (GMT+7)

  Vung kinh te trong diem Qua dam van chua du manh

  Cac vung kinh te trong diem (KTTD) phia Bac va phia Nam da duoc xac dinh la nhung dau tau thuc day su phat trien manh me cho ca nen kinh te, vi vay mot ban chi dao phat trien vung KTTD (do Pho thu tuong Nguyen Tan Dung dung dau) da duoc thanh lap de thuc hien viec dieu phoi chung.

 • Thanh lap To chuc dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem

  23:11 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  Thanh lap To chuc dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem

  Thu tuong Chinh phu vua co quyet dinh thanh lap To chuc dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem (KTTD) gom co Ban Chi dao dieu phoi cac vung KTTD va cac To dieu phoi cua cac bo, nganh va dia phuong trong vung KTTD.

 • Ty le that nghiep o thanh thi cao hon nong thon

  17:11 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  O nhung vung kinh te trong diem voi quy mo dau tu lon, toc do tang truong cao nhung ty le that nghiep, dac biet la lao dong o do tuoi 15-24, lai cao hon so voi ty le trung binh cua ca nuoc va cao hon han so voi cac vung kinh te cham phat trien.

 • Ket noi ha tang giao duc vung kinh te trong diem

  08:18 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Thu tuong vua co quyet dinh ban hanh qui che phoi hop giua cac bo, nganh, dia phuong doi voi cac vung kinh te trong diem.

 • Xac dinh the manh dia phuong dieu chinh qui hoach nganh

  07:12 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Theo website Chinh phu, phat bieu tai Hoi nghi ban chi dao to chuc dieu phoi phat trien cac vung kinh te trong diem ngay 23-9, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung da yeu cau cac bo, nganh khan truong dieu chinh qui hoach nganh, nhanh chong trien khai cac qui hoach chi tiet, nhat la qui hoach cac khu do thi moi, do thi ve tinh va cac cong trinh then chot ve ket cau ha tang cong nghiep.

 • Khanh thanh san bay Chu Lai Mo cua cho vung kinh te chien luoc

  03:45 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Khanh thanh san bay Chu Lai Mo cua cho vung kinh te chien luoc

  Chuyen bay dan dung dau tien mang so hieu ATR 72/208 VN cat canh tu san bay Tan Son Nhat dua 51 hanh khach cung phi hanh doan dap xuong san bay Chu Lai luc 8g18 sang 22-3, trong su chao don nong nhiet cua nguoi dan Quang Nam.

 • Xay dung vung kinh te trong diem tai vinh Van Phong

  08:58 | Thứ sáu 19/09/2003 (GMT+7)

  Theo de xuat cua Bo Thuong mai, khu kinh te mo Van Phong bao gom cang trung chuyen hang hoa quoc te, khu du lich sinh thai, khu cong nghiep, do thi thuong mai... Khu se co co che quan ly kinh te rieng, trong do cac chinh sach ve tu do hoa thuong mai duoc ap dung mot cach toi uu.

 • Da Nang se tro thanh mot trung tam vung kinh te trong diem

  09:22 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Sang 30-12, tai tien sanh nha hat Trung Vuong, TP Da Nang da to chuc trong the le cong bo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu cong nhan Da Nang la do thi loai 1 cap quoc gia. Tham du buoi le co Pho chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc, Pho thu tuong Pham Gia Khiem, nguyen Pho chu tich nuoc Nguyen Thi Binh va cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, cac bo, nganh; dai dien lanh dao tinh Quang Nam, Thua Thien - Hue va thanh pho Hai Phong.

 • Chu thuyet de VN phat trien dot pha trong the ky XXI

  06:59 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Chu thuyet de VN phat trien dot pha trong the ky XXI

  Voi dan de: "Chu thuyet phat trien trong the ky 21", ban tron truc tuyen chieu 3/5 da lam am long nhieu nguoi boi nhiet huyet cua nhung nguoi tham gia.

 • Se co hon 10 cong trinh nguon dien moi

  07:43 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Trong Quy hoach phat trien cong nghiep 3 Vung kinh te trong diem Bac Bo, phia Nam va mien Trung den nam 2015, co xet den nam 2020 duoc Bo Cong Thuong phe duyet, van de dam bao cung cap dien cho cac Vung kinh te deu duoc tinh toan rat ky, cu the doi voi Vung kinh te phia Nam se khan truong nghien cuu dia diem phat trien them cac nha may nhiet dien than cong suat lon, dam bao dap ung nhu cau cua Vung trong truong hop tang truong cao hon du kien. Phan dau den 2015..

 • Thanh lap them truong dai hoc o cac vung kinh te trong diem

  11:40 | Thứ sáu 13/04/2001 (GMT+7)

  Thanh lap them truong dai hoc o cac vung kinh te trong diem

  Thu tuong Chinh phu vua ky Quyet dinh 47/2001/TTg ve viec phe duyet “Quy hoach mang luoi cac truong dai hoc, cao dang giai doan 2001-2010”. Theo do, tu nay den nam 2010 tap trung dau tu cho cac dai hoc quoc gia, cac truong trong diem, cac linh vuc then chot va dam bao kha nang lien thong giua cac loai hinh, cac linh vuc dao tao.

 • Chuan bi nguon nhan luc cho vung kinh te trong diem

  16:03 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 19 va 20/9, tai thanh pho Vinh Yen (Vinh Phuc), Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Vinh Phuc lan thu XIV duoc to chuc voi su tham du cua 221 dai bieu, voi chu de “Doan ket, doi moi, tri tue va phat trien”.

 • Nam 2010 co cau lao dong nong nghiep se chi con 50

  09:33 | Thứ sáu 20/04/2001 (GMT+7)

  Nam 2010 co cau lao dong nong nghiep se chi con 50

  Dai hoi Dang lan thu IX, dien ra tu 19 den 22/4.Chien luoc phat trien kinh te cua Viet Nam giai doan 2001-2010 neu ro: "Dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat, van hoa, tinh than cua nhan dan; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai".

 • Kinh nghiem phong chong sot ret cua tinh Ben Tre

  08:28 | Thứ bảy 14/05/2005 (GMT+7)

  Kinh nghiem phong chong sot ret cua tinh Ben Tre

  Hang nam Cuc Di dan Ben Tre deu dua dan len xay dung cac vung kinh te o Dac Lac, Binh Phuoc. Kem voi so di dan co to chuc la so di dan tu do. Di dan tu do la mot trong nhung bai toan nan giai cho cong tac phong chong sot ret o nuoc ta hien nay.

 • Tu buon chai de phat trien

  19:08 | Chủ nhật 20/05/2007 (GMT+7)

  Tu buon chai de phat trien

  Long An (LA) la mot trong tam tinh thuoc vung kinh te trong diem (KTTD) phia Nam (gom LA, Binh Phuoc, Tay Ninh, Tien Giang, TP.HCM, Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai, Binh Duong). Trong nam nam tro lai day, LA da co gang van dung cac chinh sach cua T.U va kha nang cua dia phuong de phan dau phat trien kinh te - cong nghiep nhung van khong the sanh vai cung voi TP.HCM va cac tinh mien Dong Nam bo. Ong Duong Quoc Xuan, chu tich UBND tinh Long An, noi:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0