vung dan toc

Wednesday, 25/05/2016 18:03
 • Day manh van hoa doc o vung dan toc thieu so va mien nui

  15:01 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Day manh van hoa doc o vung dan toc thieu so va mien nui

  Hom nay (31-12-2003) tai Ha Noi, Bo Van hoa Thong tin da to chuc Hoi thao “Day manh van hoa doc o vung dan toc thieu so va mien nui“. Du hoi thao co nhieu cac nha quan ly van hoa, giam doc, pho giam cac So Van hoa Thong tin cac tinh mien nui phia Bac...

 • Dam bao dong von den tan tay dong bao

  04:54 | Thứ sáu 29/09/2006 (GMT+7)

  Day la mot trong nam nhom giai phap chinh ho tro phat trien kinh te - xa hoi vung dan toc thieu so va mien nui ma Pho thu tuong Pham Gia Khiem nhan manh tai Hoi nghi quoc te tu van ho tro phat trien kinh te - xa hoi vung dan toc thieu so va mien nui VN giai doan 2006-2010 do Uy ban dan toc cua Chinh phu phoi hop voi Bo Ke hoach - dau tu to chuc hom qua (28-9) tai Ha Noi.

 • Se phan dinh lai vung dan toc thieu so

  09:50 | Thứ tư 03/08/2005 (GMT+7)

  Chinh phu vua co y kien phe duyet viec ban hanh tieu chi moi ve phan dinh vung dan toc thieu so va mien nui theo trinh do phat trien.

 • Tang 10.000 tam chan cho dong bao ngheo vung dan toc thieu so

  14:06 | Thứ sáu 09/11/2007 (GMT+7)

  TP – 10.000 ho gia dinh ngheo trong do 80% la dong bao vung dan toc thieu so va 20% la DVTN cac dan toc co hoan canh kho khan thuoc 7 tinh mien nui phia Bac gom: Son La, Dien Bien, Lai Chau, Lao Cai, Bac Kan, Cao Bang, Ha Giang duoc nhan chan am mua dong voi tong tri gia 2,25 ty dong.

 • Tang cuong can bo giao duc quoc phong ve vung dan toc thieu so

  06:42 | Thứ năm 23/02/2006 (GMT+7)

  Hom qua, 22/02, Hoi dong giao duc quoc phong TW da hop tong ket cong tac nam 2005 va trien khai nhiem vu nam 2006 duoi su chu tri cua Pho thu tuong Pham Gia Khiem.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh Dang Nha nuoc uu tien phat trien kinh te xa hoi cac vung dan toc thieu so

  00:15 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh Dang Nha nuoc uu tien phat trien kinh te xa hoi cac vung dan toc thieu so

  Chieu 29.6, tai Van phong Trung uong Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh da tiep va noi chuyen than mat voi doan dai bieu can bo lao thanh va gia lang tieu bieu cua huyen Bac Tra My, tinh Quang Nam, dang co chuyen ra tham thu do Ha Noi.

 • Tao dieu kien phat trien tot nhat cho thanh nien vung sau vung xa vung dan toc va ton giao

  00:11 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu T.U Dang vua thong bao y kien ve Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan V. Theo do, dai hoi lan nay la dai hoi quan trong cua thanh nien Viet Nam buoc vao the ky 21, qua do tao su phat trien manh me phong trao thanh nien.

 • Xay dung cuoc song van hoa moi o vung dong bao dan toc it nguoi Doan vien thanh nien phai dan dau

  23:31 | Thứ ba 07/09/2004 (GMT+7)

  Xay dung cuoc song van hoa moi o vung dong bao dan toc it nguoi Doan vien thanh nien phai dan dau

  Ngay 7/9 tai Ha Noi, Bi thu thu nhat T.U Doan Hoang Binh Quan va Bo truong, Chu nhiem Uy ban Dan toc cua Quoc hoi Ksor Phuoc da ky ket chuong trinh phoi hop ve "Tang cuong cong tac tuyen truyen chu truong, chinh sach dan toc cua Dang va Nha nuoc trong can bo, doan vien, thanh nien va dao tao, boi duong can bo Doan - Hoi vung dan toc (giai doan 2004-2007)".

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Tiep tuc uu tien cu tuyen cho cac vung kho khan vung dan toc

  20:00 | Thứ năm 18/12/2003 (GMT+7)

  Tiep tuc uu tien cu tuyen cho cac vung kho khan vung dan toc

  Tai hoi thao ve chinh sach cu tuyen vao dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep, to chuc tai Ha Noi hom nay (18-12), Bo Giao duc va Dao tao khang dinh: nguoi dan toc thieu so, nguoi thuoc dien chinh sach thuoc cac vung mien nui, vung kinh te xa hoi kho khan se tiep tuc duoc uu tien trong tuyen sinh dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep.

 • Hon 1 7 ti dong xay dung cac diem truong vung dan toc thieu so

  01:20 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Ban dieu hanh du an giao duc tieu hoc cho tre em co hoan canh kho khan tinh Kontum cho biet sau gan sau thang thi cong, den nay ban vua nghiem thu dua vao su dung sau diem truong tieu hoc tai ba xa Ia Xier, Ia Ly va Sa Binh (huyen Sa Thay, Kontum) voi tong kinh phi xay dung hon 1,7 ti dong.

 • 32 ty dong phat trien kinh te vung dan toc nguoi Ruc

  11:03 | Thứ sáu 21/06/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet du an "Phat trien kinh te - xa hoi vung toc nguoi Ruc, tai xa Thuong Hoa, huyen Minh Hoa, tinh Quang Binh". Theo do, UBND tinh phoi hop voi bo, nganh lam tot viec quy hoach, sap xep va on dinh dan cu, to chuc san xuat phu hop voi dong bao Ruc.

 • 800 trieu dong ho tro xay truong hoc vung dan toc

  16:15 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 23/7 Hoi thien nguyen Y te va giao duc Hoa Ky (viet tat Healthed/VNAH) phoi hop voi UBND thi xa Kon Tum (Kon Tum) vua to chuc dong tho khoi cong xay dung 02 truong tieu hoc tai xa Chu H’reng va xa K’Roong (thuoc thi xa Kon Tum) phuc vu viec hoc tap cua con em dong bao dan toc Ba Na tai day.

 • Vietnam Airlines va Airbus giup xay truong hoc tai 8 tinh

  14:08 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Vietnam Airlines va Airbus giup xay truong hoc tai 8 tinh

  Tong cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) va Hang may bay Airbus hom nay vua chinh thuc trien khai viec ho tro xay dung cac truong hoc, tram xa cho 8 tinh o ca ba mien, voi tong so tien la 618.000 USD.

 • Nang cao chat luong Doan vung cao vung dan toc

  14:39 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  TP - Trong 3 ngay (tu 14 – 16/10) dien ra DH Doan TNCS Ho Chi Minh tinh Yen Bai lan thu XII voi su tham du cua Bi thu T.U Lam Phuong Thanh; Bi thu Tinh uy, Chu tich UBND tinh Yen Bai Hoang Xuan Loc cung 215 dai bieu uu tu dai dien cho hang van DVTN cac dan toc trong tinh.

 • Phat trien giao duc mam non vung sau vung xa

  14:03 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Ke hoach hanh dong quoc gia ve giao duc cho moi nguoi do Bo GD-DT xay dung da de ra, tu nay den nam 2010, moi xa thuoc dia ban dac biet kho khan, vung dan toc, vung sau, vung xa, bien gioi, hai dao se duoc dau tu xay dung it nhat mot truong mau giao va co du lop toi tan thon ban cho tre 5 tuoi.

 • Khong nen co de an rieng ve tang hoc phi

  08:36 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  Khong nen co de an rieng ve tang hoc phi

  Nha nuoc nhat thiet phai mien phi cho cac doi tuong nhu sau: Dien pho cap; cap hoc bong cho SV-HS nhung vung kho, vung dan toc; dien chinh sach, dien SV-HS ngheo hoc gioi; dien SV hoc nhung nganh khong tham gia duoc thi truong lao dong (nhu dao tao phuc vu cho cong quyen, phuc loi xa hoi chung, khi tuong thuy van...)... do la y kien cua GS Tran Hong Quan, nguyen Bo truong Bo GD-DT ve van de hoc phi...

 • 3 diem 3 mon cung duoc xet tuyen CD

  07:46 | Thứ năm 07/10/2004 (GMT+7)

  Chuong 4, dieu 33 cua qui che tuyen sinh DH, CD, khoan 1 ve “khung diem uu tien theo doi tuong va khu vuc tuyen sinh”, muc b qui dinh ro: “Doi voi cac truong dong tai vung dan toc thieu so, muc chenh lech diem trung tuyen giua cac nhom doi tuong duoc phep lon hon 1 nhung khong qua 3 de so thi sinh trung tuyen la nguoi dan toc thieu so dat ti le can thiet”.

 • Nhieu giai phap bao ton phat trien van hoa cac dan toc thieu so

  23:48 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Nhieu giai phap bao ton phat trien van hoa cac dan toc thieu so

  De an Bao ton phat trien van hoa cac dan toc thieu so Viet Nam 2003-2010 da duoc Chinh phu phe duyet va duoc Bo Van hoa-Thong tin xac dinh la nhiem vu trong tam trong phat trien van hoa thong tin o vung dan toc thieu so, mien nui tu nay den nam 2010.

 • Cuoc do bo moi cua lau nam Ashima

  23:21 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Cuoc do bo moi cua lau nam Ashima

  Bat dau tu viec "cam" mot mon an truyen thong cua vung dan toc Ha (Tay Tang), nha hang lau nam thien nhien Ashima dau tien ra doi tai so 44 Phan Dinh Phung (Ha Noi) vao nam 2005, voi mong muon dem nhung tinh tuy cua nam den thuc khach. Y tuong la va doc dao ay da khong chi chinh phuc nguoi sanh an tai thu do ma ngay ca nhung thuc khach Sai thanh kho tinh...

 • Tin van giao duc

  22:31 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Quy hoc bong Vu A Dinh cua Bao Thieu Nien Tien Phong se to chuc dem gay quy vao toi thu bay ngay 9.12 tai san khau Trong Dong (TP.HCM). Tinh den nay, voi su ho tro cua cac to chuc kinh te - xa hoi, quy da cap gan 7.000 suat hoc bong cho cac em, ho tro kinh phi xay dung phong hoc cho hoc sinh vung dan toc... (T.P)

 • Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  10:45 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Tao dong luc de Tay Nguyen phat trien ben vung

  Ngay 16/7, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung chu tri Hoi nghi phat trien kinh te - xa hoi Tay Nguyen giai doan 2006-2010. Thu tuong de nghi cac bo, nganh va dia phuong phan tich ro su no luc cua nganh va dia phuong, ton tai, yeu kem chua phat trien tuong xung voi tiem nang Tay Nguyen, nhat la cac yeu kem thuoc ve chu quan de xay dung ke hoach tiep theo 2006-2010. Thuc hien Nghi quyet 10-NQ/TW cua Bo Chinh tri ve phat trien kinh te xa hoi va dam bao quoc phong,..

 • Bieu duong 422 dien hinh xuat sac cong tac dan so gia dinh va tre em

  20:33 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Bieu duong 422 dien hinh xuat sac cong tac dan so gia dinh va tre em

  Sang 25/12, tai le tuyen duong "Nhung tam long yeu tre va can bo dan so, gia dinh va tre em xuat sac", Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa da thay mat Dang, Nha nuoc bieu duong va khen ngoi nhung thanh tich xuat sac cua toan nganh, nhat la 225 tam guong tieu bieu yeu tre va 197 can bo dan so gia dien hinh xuat sac ve cong tac dan so gia dinh va tre em. Pho Chu tich nuoc khang dinh: dan so, gia dinh va tre em la cong tac rat quan trong, co pham vi rong lon, anh huong..

 • Moi nam co khoang 90.000 thanh nien dan toc can co viec lam

  11:38 | Thứ ba 29/03/2005 (GMT+7)

  Tinh theo ty le binh quan chung ca nuoc ve toc do tang lao dong thi moi nam co khoang 90.000 TNDTTS can co viec lam...

 • Tinh nguyen khap noi

  21:33 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  Tinh nguyen khap noi

  - Ha Noi: Hoc vien Thanh thieu nien Viet Nam da be mac lop tap huan can bo Doan cac tinh Tay Bac. Sau nua thang, 180 can bo Doan xa, phuong cua 8 tinh: Son La, Lai Chau, Dien Bien, Lao Cai, Yen Bai, Cao Bang, Tuyen Quang, Ha Giang da trang bi cac ky nang hoat dong Doan-Hoi; cong tac xay dung to chuc Doan-Hoi... nham giup Doan co mo rong mat tran doan ket tap hop thanh nien vung dan toc, ton giao. (H.Binh)

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Nguoi trong che vung cao o Lam Dong bi ep gia

  15:43 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Nguoi trong che vung cao o Lam Dong bi ep gia

  Lam Dong la tinh co dien tich trong che lon nhat VN (25.000 ha) va “thanh danh” tu rat lau voi nhung thuong hieu noi tieng nhu Tam Chau, Le Ky, Quoc Thai... Trong so cac “danh tra”, Lam Dong cung da dong gop nhung san pham co gia tri cao, duoc nhieu sanh dieu ve tra chap nhan nhu O Long, Tra Xanh, Tra Den... Hien toan tinh co hon 20 doanh nghiep san xuat va xuat khau che voi so luong gan 8.000 tan, dat kim ngach xuat khau hon 9,5 trieu USD. Che Lam Dong..

 • Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  21:45 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Nhin lai giao duc nam 2005 Ba cai duoc sau ton tai

  Cang ngay nguoi ta cang tham ro mot dieu, giao duc va dao tao (GD va ÐT) khong phai chuyen rieng cua nganh GD va ÐT, cang khong phai chuyen rieng cua mot truong hoc, ma la van de cua ca xa hoi. Vi the, moi hay do, tot xau, thanh bai cua GD va ÐT can duoc xa hoi nhin nhan cong bang, de cung se chia, quan tam va thao go kho khan. Ba cai duoc... Nam 2005, se di vao bien nien su giao duc voi mot dau an rieng, nam Luat Giao duc (sua doi) ban hanh, voi ten goi chinh..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0