vu phap che

Monday, 30/05/2016 08:03
 • Co phan hoa va no vo chu

  09:39 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa va no vo chu

  Vo tinh, co y hoac do cac quy dinh chua chat che, ma nhung khoan no da tro thanh “vo chu” khi doanh nghiep co phan hoa, gay kho khan cho co quan quan ly, cac ben lien quan va ca chinh doanh nghiep do. Neu doanh nghiep tron thue truoc khi co phan hoa, khi phat hien da o mo hinh moi thi xu ly nhu the nao? Day cung la cau hoi duoc dat ra doi voi mot so van de lien quan khi thuc hien co phan hoa theo Nghi dinh 187 va ca khi da co Nghi dinh 109 thay the. Kho khan..

 • Co phan hoa va no vo chu

  11:36 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa va no vo chu

  Vo tinh, co y hoac do cac quy dinh chua chat che, ma nhung khoan no da tro thanh “vo chu” khi doanh nghiep co phan hoa, gay kho khan cho co quan quan ly, cac ben lien quan va ca chinh doanh nghiep do. Viec thu hoi no sau khi doanh nghiep co phan hoa co the gap kho khan vi khong xac dinh duoc doi tuong cu the phai chiu trach nhiem ve phap ly - Anh minh hoa.Neu doanh nghiep tron thue truoc khi co phan hoa, khi phat hien da o mo hinh moi thi xu ly nhu the nao?..

 • Chua thoa man Luat Dau tu moi

  14:47 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Chua thoa man Luat Dau tu moi

  Luat Dau tu moi da co hon mot nam di vao hoat dong ke tu dau thang 7 nam 2006. Luat nay ket noi dau tu cua doanh nghiep trong nuoc va nuoc ngoai theo mot he thong va khuyen khich ho lam an o Viet Nam, nho nhung tien bo rut tia tu hai he thong luat dau tu cu. Tuy nhien, nhieu nha dau tu, dac biet la dau tu nuoc ngoai, van con nhieu dieu chua thoa man. Ngay 3/8 vua qua, Vu Phap che cua Bo Ke hoach va Dau tu da to chuc buoi giai quyet vuong mac ve viec thi hanh Luat..

 • Co phan hoa va no vo chu

  09:58 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Co phan hoa va no vo chu

  Vo tinh, co y hoac do cac quy dinh chua chat che, ma nhung khoan no da tro thanh “vo chu” khi doanh nghiep co phan hoa, gay kho khan cho co quan quan ly, cac ben lien quan va ca chinh doanh nghiep do.

 • Nha nuoc la hoa tieu cho benh vien co phan hoa

  22:42 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Nha nuoc la hoa tieu cho benh vien co phan hoa

  Theo ong Nguyen Huy Quang, Pho vu truong Vu Phap che (Bo Y te), Benh vien Binh Dan (TP.HCM) co phan hoa se duoc tu do kinh doanh nhung Nha nuoc van quan ly ve chuyen mon. "Nha nuoc se khong truc tiep lai con thuyen da CPH ma chi lam hoa tieu thoi".

 • Doc lap la yeu cau cao nhat voi co quan quan ly canh tranh

  17:45 | Thứ tư 18/06/2003 (GMT+7)

  Qua y kien tham gia cua ong Truong Quang Hoai Nam, Vu truong Vu Phap che Bo Thuong mai, toi thay ly do tinh gian bo may hanh chinh de dat co quan quan ly canh tranh truc thuoc bo la khong hop ly. Boi van phai co bo may, con nguoi rieng du la thuoc bo hay ngang bo. Cai cach hanh chinh quan tam hieu qua hoat dong bo may, chu khong phai con nguoi nhieu hay it.

 • Thanh lap Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc

  10:54 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  Theo nghi dinh moi cua Chinh phu, co cau cua Bo GD-DT bao gom 16 to chuc. Trong do, ngoai Cuc Khao thi, kiem dinh chat luong con co mot co quan moi la Vu Phap che. Cac don vi bi cat giam la Vu Giao vien, Vu Giao duc the chat. Vu sau DH duoc sat nhap vao Vu DH.

 • Kho kiem soat kinh doanh theo mang

  15:43 | Thứ bảy 08/05/2004 (GMT+7)

  Kinh doanh theo mang (kinh doanh da cap) dang bi du luan len an manh me vi su “lua doi” cua no doi voi nha phan phoi va nguoi tieu dung. Mot cuoc doi thoai giua cac cong ty voi co quan truyen thong bao chi va Vu Phap che (Bo Thuong mai) da dien ra tai TP HCM sang nay.

 • Doanh nghiep gap kho khan khi thuc hien Luat Dau tu

  23:09 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 3.8, Vu Phap che (Bo Ke hoach - Dau tu) da to chuc cuoc trao doi voi nhieu doanh nghiep (DN) va co quan ho tro DN cua cac dia phuong nham thao go vuong mac trong qua trinh trien khai Luat Dau tu.

 • Nang ve cam thieu giai phap

  08:03 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Nang ve cam thieu giai phap

  Tai cuoc hoi thao do Cuc Duong bo to chuc hom qua, hau het y kien cho rang day la viec phai lam nhung qua kho de thuc hien. Nghe doc noi dung toan bai: - Ong Nguyen Manh Hung - chu tich Hiep hoi Van tai oto VN - cho rang de xuat han che phuong tien ca nhan la viec kho thuc hien trong tinh hinh hien nay. Neu han che xe may, oto o hai thanh pho lon ma 62 tinh thanh khac khong han che thi nguoi dan Ha Noi va TP.HCM se chuyen sang dang ky xe o cac tinh lan can roi..

 • Tap trung tu 5 nguoi tro len noi cong cong de dua ra kien nghi phai xin phep

  00:59 | Thứ tư 21/06/2006 (GMT+7)

  Hom qua 20.6, tai TP.HCM, UBND TP.HCM phoi hop voi Vu Phap che, Bo Cong an to chuc Hoi nghi tap huan Luat An ninh quoc gia va Nghi dinh 38/2005 cua Chinh phu cho hon 100 can bo lanh dao cac so, nganh, doan the va co quan thong tin dai chung tren dia ban...

 • Chuyen trach chong tham nhung co duoc trao dac quyen

  08:25 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Trong phien hop thuong ky cuoi thang 9 toi day, Chinh phu se xem xet du an Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh To chuc dieu tra hinh su 2004 truoc khi trinh len Uy ban Thuong vu Quoc hoi. Theo phap lenh, se thanh lap them Cuc Canh sat dieu tra (CSDT) toi pham ve tham nhung thuoc Bo Cong an. Van de dang duoc quan tam la don vi chuyen trach nay co duoc trao cac tham quyen dac biet de chong tham nhung co hieu qua? Theo quy dinh cua Luat Phong chong..

 • Phai cam hinh thuc ban hang da cap

  08:34 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 24-12, tai buoi toa dam “Kinh doanh truyen tieu da cap va nhung van de phap ly lien quan” do bao Dien dan doanh nghiep phoi hop voi Vien Nghien cuu kinh te va kinh doanh Ha Noi to chuc, vu truong Vu Phap che (Bo Thuong mai) Truong Quang Hoai Nam cho biet, Pho chu tich Hoi Tieu chuan bao ve nguoi tieu dung Nguyen Gia Phan de nghi viec ban hang da cap can phai bi cam hoan toan vi thuc chat day la mot hinh thuc kinh doanh bat chinh.

 • Van trien khai ap dung Luat dau tu

  14:18 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Van trien khai ap dung Luat dau tu

  Mac du den thoi diem nay, Du thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu van con nhieu diem bat cap. Tuy nhien, theo ong Pham Manh Dung- Vu Truong vu phap che (Bo KH-DT) thi Luat dau tu van co hieu luc va duoc ap dung trong giai doan giao thoi. Ong Pham Manh Dung cung da co buoi trao doi voi PV chung toi ve van de nay. *Theo nhung thong tin truoc day tu ban soan thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu, thi du thao da duoc trinh Thu tuong Chinh phu tu cuoi..

 • Dau tu sai Ca thu truong va tham muu deu bi xu ly

  10:36 | Thứ năm 10/03/2005 (GMT+7)

  Dau tu sai Ca thu truong va tham muu deu bi xu ly

  Uy ban Kinh te Ngan sach cua Quoc hoi da tham tra so bo du thao Luat tiet kiem va chong lang phi. Phong vien Tien Phong da co cuoc trao doi voi ong Ngo Huu Loi- Vu phap che (Bo Tai chinh), To pho To soan thao du luat noi tren.

 • Dan ong tinh yeu dieu chua du dieu kien chuyen gioi

  08:28 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Dan ong tinh yeu dieu chua du dieu kien chuyen gioi

  "Nghi dinh ve xac dinh lai gioi tinh se khong ap dung voi nhung nguoi da hoan thien ve gioi tinh. Neu nam tinh cach yeu dieu thuc nu muon tien hanh chuyen doi gioi, chi em tinh cach manh me muon phau thuat thanh nam la khong duoc chap nhan". Ong Nguyen Huy Quang, Vu pho vu phap che, Bo Y te, trao doi voi VTC.

 • Nhieu nguoi Trung Quoc dung bang gia de chua benh tai VN

  07:04 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Tai hoi thao gop y cho thong tu huong dan hanh nghe y, y hoc co truyen va trang thiet bi y te tu nhan to chuc ngay 21-3 tai Ha Noi, pho vu truong Vu Phap che (Bo Y te) Nguyen Huy Quang cho biet trong dot kiem tra vua qua, thanh tra y te da phat hien mot nguoi Trung Quoc chi hoc qua trung y nhung su dung hoc ham GS de chua benh tai VN.

 • Nhu cau ghep mo bo phan co the nguoi rat lon

  19:55 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Nhu cau ghep mo bo phan co the nguoi rat lon

  Vu Phap che, Bo Y te cho biet: O nuoc ta, nhu cau duoc ghep mo, bo phan co the nguoi rat lon va ngay cang tang. Ca nuoc hien co khoang 5.000 - 6.000 nguoi suy than man can duoc ghep than.

 • Hon 90 co so kinh thuoc co the bi dong cua

  20:10 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi "Lay y kien dong gop cho du thao thong tu huong dan ve hanh nghe y duoc, duoc hoc co truyen va trang thiet bi y te tu nhan" ngay 21-3, ong Nguyen Huy Quang, Vu pho Vu Phap che (Bo Y te) cho biet, co the hon 90% co so dich vu kinh thuoc buoc phai dong cua.

 • Neu chu dau tu SITC khong den Viet Nam thi van co the bi dua ra toa

  22:53 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Neu chu dau tu SITC khong den Viet Nam thi van co the bi dua ra toa

  Sang 9/2, bao chi da tap trung kha dong tai Bo Ke hoach - Dau tu (KH-DT) de nghe thong bao chinh thuc ve huong giai quyet vu viec SITC cua cac co quan chuc nang sau cuoc hop sang 8/2. Ong Phan Huu Thang - Cuc truong Cuc dau tu nuoc ngoai (Bo KH-DT) va ong Do Nhat Hoang, Vu pho Vu Phap che Bo KH - DT da tra loi cac cau hoi cua bao chi xung quanh nhung dien bien moi nhat ve su co SITC.

 • Tieu chuan moi cho cua hang kinh thuoc Co dam bao suc khoe cua nguoi dan

  03:07 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Tieu chuan moi cho cua hang kinh thuoc Co dam bao suc khoe cua nguoi dan

  Theo thong ke cua Bo Y te, chi co... 8% chu cua hang (tren so 1.300 cua hang kinh thuoc o 41 tinh thanh) dap ung dieu kien chuyen mon cua Bo Y te. Trong du thao thong tu moi, Bo Y te du kien ap dung mot so qui dinh moi nham quan ly mot cach “mem deo”, neu khong muon dong cua tren 90% co so kinh thuoc. Pho vu truong Vu Phap che (Bo Y te) Nguyen Huy Quang (anh) cho biet them:

 • Giao dich bat dong san ngam se phai lo sang

  13:11 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Giao dich bat dong san ngam se phai lo sang

  Ong Chu Van Chung, Vu truong Vu Phap che, Bo xay dung, thanh vien Ban soan thao du thao Nghi dinh huong dan Luat kinh doanh bat dong san (co hieu luc tu 1/1/2007), cho biet, du thao se giai quyet duoc khong it van de buc xuc lau nay con ton tai xung quanh thi truong bat dong san theo kieu "cong khai thi it, ngam ngam thi nhieu" nay.

 • Nguoi VN co the ra nuoc ngoai de hien bo phan co the

  04:03 | Thứ hai 19/03/2007 (GMT+7)

  Vu Phap che - Bo Y te vua thong tin ve qui dinh ghep bo phan co the nguoi co lien quan den nguoi nuoc ngoai.

 • De nghi bo nhieu quy dinh phan biet doi xu voi benh nhan HIV AIDS

  23:20 | Thứ hai 01/11/2004 (GMT+7)

  De nghi bo nhieu quy dinh phan biet doi xu voi benh nhan HIV AIDS

  Hoi nghi tong ket 9 nam thuc hien Phap lenh Phong chong HIV/AIDS da duoc Bo Y te to chuc ngay 1/11 tai Ha Noi. Theo Vu Phap che (Bo Y te), hien da co 82 van ban quy dinh cac van de lien quan den phong chong HIV/AIDS, nhung tren thuc te nhieu van ban hau nhu khong co hieu luc.

 • Bat dau co thanh tra cong nghiep

  16:11 | Thứ tư 25/10/2006 (GMT+7)

  Bat dau co thanh tra cong nghiep

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 117/2006/ND-CP ve to chuc va hoat dong cua Thanh tra Cong nghiep. Trao doi voi TS, ong Nguyen Tien Vy - Vu truong Vu Phap che Bo Cong nghiep cho biet:

 • Cong nhan loai hinh dai ly lu hanh

  06:12 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Vu Phap che - Tong cuc Du lich cho biet tu thang 1-2006, loai hinh dai ly lu hanh (DLLH) da chinh thuc duoc cong nhan.

 • Doanh nghiep chi can qua cua cua Bo Ke hoach dau tu

  13:55 | Thứ hai 21/11/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep chi can qua cua cua Bo Ke hoach dau tu

  Truoc nhung y kien cua dai bieu QH, cong dong DN va du luan ve Du luat dau tu, Ban soan thao da tiep thu va chinh sua nhu the nao? Ong Pham Manh Dung, Vu truong Vu Phap che Bo Ke hoach Dau tu, Thu ky Ban soan thao du Luat Dau tu da tra loi thang than voi bao gioi.

 • Tham nhung co tinh chat nghiem trong phai xu phat nang

  04:05 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 15-9, Thanh tra Chinh phu va Uy ban Phap luat cua Quoc hoi da to chuc cuoc hoi thao lay y kien gop y du Luat Phong chong tham nhung. Cac dai bieu da dong gop nhieu y kien de nghi bo sung cho du luat. Cu the, ong Hoang Van Chuong, Vu truong Vu Phap che, Kiem toan Nha nuoc cho rang o nuoc ngoai, vi du nhu Trung Quoc, kiem toan dong gop rat nhieu trong viec chong tham nhung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0