von vay

Friday, 27/05/2016 13:28
 • ODA De tien vay bien thanh tien lai

  15:07 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  ODA De tien vay bien thanh tien lai

  "Neu su dung cac khoan vay mot cach hieu qua, de tao ra loi cao hon muc phai tra lai va tra goc, thi "vay" la mot viec lam khon ngoan. Cac khoan von vay uu dai voi lai suat thap va thoi han dai co the la nguon von quan trong cho phat trien". Binh luan cua TS Nguyen Quang A ve ki luc cam ket 4,445 ti USD von vay ODA trong Hoi nghi Nhom tu van cac nha tai tro cuoi tuan qua.

 • Lang phi gan 278 ti dong dun day trach nhiem

  09:23 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Lang phi gan 278 ti dong dun day trach nhiem

  Chuyen that ma tuong nhu dua nay da xay ra voi du an nang cap cai tao khu cang Nha Rong va Khanh Hoi - truc thuoc Cang Sai Gon. Dieu dang ngac nhien la TGD Cang Sai Gon khi do - don vi truc tiep thu huong du an - da phan doi kich liet, song khong hieu vi ly do gi du an van duoc Bo GTVT quyet dinh thuc hien, gay lang phi ghe gom tien cua Nha nuoc. Dau tu de... di doi Du an cai tao va nang cap cang Sai Gon khu Nha Rong va Khanh Hoi (du an) bang nguon von vay cua..

 • Khong le thuoc vao nguon von vay nuoc ngoai

  05:42 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Do la khang dinh cua Bo Ke hoach - dau tu khi tra loi cau hoi cua nguoi dan tham gia buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong rang: “Chung ta dang le thuoc qua nhieu vao nguon von vay nuoc ngoai, lieu co tra duoc nhung khoan vay nay?”.

 • Von vay tha ho chi

  08:41 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Von vay tha ho chi

  Ban QLDA dau tu cong trinh do thi (goi tat BQLDA) la phap nhan dai dien thanh pho truc tiep quan ly thuc hien du an tang cuong nang luc quan ly giao thong do thi TPHCM. The nhung trong qua trinh dieu hanh, BQLDA lai boc lo ro nang luc yeu kem, de xay ra nhieu sai sot, dan den lang phi khong the chap nhan. Trong khi do, dot ra quan cao diem lap lai trat tu ATGT thanh pho voi so vu phat moi ngay den hon 5.300 vu, cho thay du an noi tren chua mang lai hieu qua. Du..

 • Trung Quoc gay o nhiem cat von vay

  06:40 | Chủ nhật 18/11/2007 (GMT+7)

  Trung Quoc da chung to thai do manh tay trong "chinh sach tin dung xanh" khi quyet dinh hoan hoac thu hoi von vay cho 12 doanh nghiep gay o nhiem moi truong.

 • Thanh lap doan kiem tra viec su dung von vay ho ngheo tai xa My Lam

  13:25 | Thứ bảy 22/10/2005 (GMT+7)

  TTCN - Sau khi bao TTCN ngay 16-10-2005 dang bai “Von vay xoa doi giam ngheo cung bi xa xeo” (phan anh tinh trang nhieu ho dan ngheo bi can bo phu nu xa My Lam, huyen Hon Dat, Kien Giang “an chan” tien vay von xoa doi giam ngheo), ngay 17-10 ong Duong Viet Tan - giam doc Ngan hang Chinh sach xa hoi tinh Kien Giang - da ky quyet dinh so 215/QD-TCCB thanh lap doan kiem tra viec su dung von vay va doi chieu no vay ho ngheo tren dia ban xa My Lam ma bao TTCN..

 • Khong duoc giu von vay dau tu ha tang

  11:09 | Thứ hai 07/06/2004 (GMT+7)

  Khong duoc giu von vay dau tu ha tang

  Giam doc cac nong, lam truong, xi nghiep, cac cong ty hien dang quan ly tai san thuoc dien ban giao se khong duoc quan ly von vay dau tu vao co so ha tang cua nong, lam truong.

 • Vu nha may chui qua lo kim Lam boc hoi 11 ty dong

  09:37 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Vu nha may chui qua lo kim Lam boc hoi 11 ty dong

  Khong chi “lam” thua lo nang de rut tien gay that thoat von Nha nuoc, Cong ty Dich vu - Xuat nhap khau Ha Long (Ha Long Simexco) con vi pham cac nguyen tac quan ly kinh te lam that thoat nhieu ty dong von vay cua Nha nuoc. Nam 1999, Ha Long Simexco duoc Tong cong ty Thuy san Ha Long ban giao su dung Nha may Che bien thuy san co gia tri ban dau la 37,4 ty dong (nguon von vay cua Ngan hang Dau tu - Phat trien Viet Nam).

 • Ho xem von vay ODA nhu cua chua

  10:49 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Ho xem von vay ODA nhu cua chua

  Ong Tao Huu Phung, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va ngan sach cua Quoc hoi cho biet: "Dieu toi cam thay dau xot nhat hien nay la nguoi ta xem von vay ODA nhu "cua chua”"...

 • Ha Noi chi dap ung 10 von vay cua ban tre

  05:05 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Ha Noi chi dap ung 10 von vay cua ban tre

  Con khat von lau nay van dang la bai toan cuc ky nan giai doi voi thanh nien (TN) Ha Noi. Cang gan thoi diem dang ky nguon von cho TN, van de cang "soi suc".

 • So von vay va duoc tai tro cua cac du an len toi gan 1 ti USD

  08:38 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  Vua qua, Bo Giao duc - Dao tao da to chuc Hoi nghi tong ket cong tac hop tac quoc te tu nam 1998-2003. Theo bao cao cua Bo Giao duc - Dao tao, tu nam 1993 - 2003 thong qua cac du an (DA) hop tac quoc te da huy dong duoc tren 989.528 trieu USD gom co von vay va vien tro khong hoan lai.

 • Khoi dong du an phat trien CNTT va Truyen thong 107 trieu USD

  08:52 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Khoi dong du an phat trien CNTT va Truyen thong 107 trieu USD

  Ngay 13/10, Thu tuong Chinh phu da ky phe duyet Hiep dinh tin dung phat trien cho Du an Phat trien cong nghe thong tin va truyen thong Viet Nam voi so tien vay cua Ngan hang The gioi (WB) la 93,72 trieu do la My. So von vay noi tren nam trong tong chi phi dau tu cho du an phat trien cong nghe thong tin va truyen thong len den 107 trieu do la trong giai doan 2006-2010, trong do von vay cua WB la 93,72 trieu do la; von doi ung cua nam don vi tham gia gom Tong cong..

 • Vi sao Chu tich HDQT va can bo Tong Cty COSEVCO bi bat

  16:24 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Vi sao Chu tich HDQT va can bo Tong Cty COSEVCO bi bat

  Theo nguon tin ban dau chung toi co duoc tu co quan dieu tra, ong Tran Xuan Dinh va 6 can bo duoi quyen bi bat vi da co hanh vi thieu tinh than trach nhiem, co y lam trai quy dinh cua phap luat gay hau qua nghiem trong doi voi tai san cua Nha nuoc. Nhung du an “nuot” hang nghin ty dong Trong nhieu nam qua, Tong Cong ty XD mien Trung da dau tu vao nhieu du an lon nhung hieu qua thu lai hau nhu rat it va tham chi bang khong. Du an dau tu Nha may can thep xay..

 • Cap phat von vay tu qui 156 bi ach tac

  01:06 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Ba Nguyen Thi Thanh Mai, to truong to quan ly qui 156 (Qui ho tro dao tao va giai quyet viec lam cho nguoi co dat bi thu hoi de thuc hien cac du an dau tu tren dia ban TP.HCM voi nguon von 50 ti dong), cho biet: tu khi trien khai thuc hien viec cap phat von den nay, chi co 45 lao dong thuoc quan 12 duoc cap phat von vay tu nguon qui noi tren. Rieng gan 35.000 ho dan cua cac quan huyen con lai tren dia ban thanh pho chua duoc huong loi tu nguon qui noi tren do ach..

 • Vu nha may chui qua lo kim Lam boc hoi 11 ty dong

  08:27 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Vu nha may chui qua lo kim Lam boc hoi 11 ty dong

  TP - Khong chi “lam” thua lo nang de rut tien gay that thoat von Nha nuoc, Cty Dich vu - Xuat nhap khau Ha Long (Ha Long Simexco) con vi pham cac nguyen tac quan ly kinh te lam that thoat nhieu ty dong von vay cua Nha nuoc.

 • Han Quoc tang von vay cho Viet Nam

  08:21 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Han Quoc tang von vay cho Viet Nam

  Han Quoc cung cap cho Viet Nam nguon von vay 326 trieu USD trong giai doan 2007- 2009. Thoa thuan vay von duoc ky ket ngay 24/7 tai Ha Noi giua Bo Ke hoach va Dau tu va dai dien Chinh phu Han Quoc.

 • Tra lai von vay vi khong biet cach su dung

  03:06 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  TT (Quang Ngai) - UBND huyen Tay Tra (Quang Ngai) vua tra lai cho Ngan hang Chinh sach xa hoi Quang Ngai 2 ti dong von vay xoa doi giam ngheo.

 • Vu PMU 18 va ODA tu Nhat Ban

  13:34 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 va ODA tu Nhat Ban

  Vien tro va von vay uu dai cap chinh phu (ODA) cua Nhat danh cho Viet Nam lieu se bi anh huong the nao sau vu PMU 18? Bai viet cua GS Tran Van Tho - Dai hoc Waseda, Tokyo. Tu cuoi thang 3 den dau thang 4/2006, cac nhat bao lon cua Nhat lan luot dang tin ve su kien PMU 18. Nguoi Nhat chac chan rat ngac nhien, tham chi bang hoang ve mot chuyen kho tuong tuong duoc lai xay ra. That ra, tai nhieu nuoc dang phat trien va nhan vien tro tu nuoc ngoai, khong it truong..

 • Khao sat dieu tra von vay tu qui 156

  03:04 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Huu Tin da co chi dao cu the giai toa nhung vuong mac trong viec cham tien do thuc hien cap phat von vay tu qui 156 (Qui ho tro dao tao va giai quyet viec lam cho nguoi co dat bi thu hoi de thuc hien cac du an dau tu tren dia ban TP.HCM).

 • Chinh phu hop phien thuong ky Quan ly chat che von vay nuoc ngoai

  00:07 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  Chinh phu hop phien thuong ky Quan ly chat che von vay nuoc ngoai

  Hom qua 5/3, Chinh phu tiep tuc phien hop thuong ky thang 2/2004. Cac thanh vien Chinh phu da thao luan du thao Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Giao duc, De an vay va tra no nuoc ngoai den nam 2010, xem xet Bao cao tinh hinh kinh te - xa hoi thang 2 va 2 thang dau nam 2004.

 • Tu von vay hoan luong 3 trieu dong lam nen co nghiep

  19:51 | Thứ năm 11/12/2003 (GMT+7)

  Tu von vay hoan luong 3 trieu dong lam nen co nghiep

  Nam 1993, chi Huynh Thi Ba da bi tuyen phat 20 nam tu cho toi chiem doat tai san cong dan. Khi duoc dac xa tro ve, nhung tuong cuoc doi vay la da khep lai vi ngay ca nguoi chong co voi chi ba mat con cung bo chi di theo nguoi khac...Co may den voi chi khi Chu tich UBND TP Da Nang gap mat nhung nguoi da tung lam lac va tu do cho vay von lam an. Tu 3 trieu dong von vay, gio chi da tro thanh ba chu...

 • CNTT trong nganh tai chinh Co von vay can giai phap tot

  16:10 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  CNTT trong nganh tai chinh Co von vay can giai phap tot

  "Bo Tai chinh dang keu goi nhung khoan dau tu de nang cao kha nang ung dung CNTT. De su dung hieu qua nguon von vay, chung toi can nhung nha cung cap giai phap tot, dac biet trong viec phuc vu nganh chung khoan va bao hiem", ong Dang Duc Mai, Cuc truong Cuc Tin hoc va Thong ke Tai chinh, cho biet tai buoi hop bao cong bo Hoi thao, Trien lam Ung dung CNTT trong linh vuc Tai chinh se dien ra tu 29 den 31/8/2006 tai Ha Noi.

 • Viet Nam dung thu 5 danh sach cac nuoc nhan von vay tu ADB

  22:36 | Thứ hai 10/02/2003 (GMT+7)

  Viet Nam dung thu 5 danh sach cac nuoc nhan von vay tu ADB

  Tong so cac khoan vay Viet Nam duoc ADB cam ket trong nam 2002 la 315 trieu USD, tang 20,7% so voi nam 2001, va chiem 5,6% so tien cho vay trong nam cua to chuc nay. Voi so tien tren, Viet Nam la mot trong nam nuoc nhan nhieu von vay nhat tu ADB trong nam 2002.

 • Tim von cho tang truong kinh te

  09:24 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Tim von cho tang truong kinh te

  Uoc tinh den het nam 2004, von dau tu cua khu vuc kinh te tu nhan tang 32% so voi nam 2003. Nhung trong dieu kien von trong dan co han, thi mot ty trong lon von dau tu cua khu vuc tu nhan la von vay ngan hang. Mot so du an da vay duoc von uu dai cua Nha nuoc tu Quy ho tro phat trien, nhung ty trong rat nho.

 • Metro van dang cho von

  08:57 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Metro van dang cho von

  Co ve nhu hinh anh nguoi dan Tp.HCM su dung xe dien ngam (metro) trong nhung nam cuoi thap nien nay dang tro thanh mot vien canh xa xoi, khi ma cho den gio nay chinh quyen Tp.HCM van chua co duoc cau tra loi cu the ve nguon von cho du an.

 • TP HCM Trao hon 300 trieu dong von vay cho 14 du an thanh nien khoi nghiep

  22:29 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 22.3, nhan dip so ket 1 nam xay dung hop tac xa TN va cac loai hinh TN lam kinh te khac, Thanh doan, Hoi LHTN TP.HCM da trao hon 300 trieu dong von vay cho 14 du an khoi nghiep cua TN. Trong do, muc vay tu 10 trieu - 50 trieu dong, ca biet co du an "Mo studio - Dreams" giai quyet viec lam cho nhung tre duong pho duoc vay 87 trieu dong.

 • Doanh nghiep che bien thuy san kho tiep can von vay

  09:15 | Thứ năm 20/11/2003 (GMT+7)

  Ngay 19-11, tai hoi thao “Tiep can cac nguon von vay cho doanh nghiep (DN) che bien thuy san”, tong thu ky Vasep kiem giam doc du an Sired (du an ho tro doi moi va phat trien DN do Co quan Phat trien quoc te Dan Mach tai tro thong qua Bo Thuy san) Nguyen Huu Dung cho biet hien nay van con nhieu DN che bien thuy san thieu von do kho tiep can duoc nguon von vay.

 • Von vay cho thanh nien o TP HCM Con cho du an

  04:12 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Von vay cho thanh nien o TP HCM Con cho du an

  Ngay cang nhieu nguon von cho thanh nien vay lam an, the nhung mot trong nhung cai kho trong viec tan dung nguon von lai tu chinh nguoi di vay: y tuong lam an the hien qua du an...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0