von dau tu

Tuesday, 31/05/2016 07:04
 • Sap co cac du an FDI lon dau tu vao VN

  08:39 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Sap co cac du an FDI lon dau tu vao VN

  Hien nay, Cuc Dau tu nuoc ngoai thuoc Bo Ke hoach dau tu dang tiep nhan ho so va chuan bi xem xet cap phep cho rat nhieu du an dau tu nuoc ngoai lon voi so von tu hang tram trieu cho den gan 2 ty USD. Linh vuc cong nghiep: trong so cac du an lon dang duoc Cuc dau tu nuoc ngoai xu ly dang chu y co du an Cong ty TNHH Tycoons Worldwide Steel voi so von len den hon 1 ty USD. Day la du an duoc Tap doan san xuat thep Tycoons WorldWide Group - Dai Loan du dinh dau tu..

 • Tim von cho tang truong kinh te

  09:24 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Tim von cho tang truong kinh te

  Uoc tinh den het nam 2004, von dau tu cua khu vuc kinh te tu nhan tang 32% so voi nam 2003. Nhung trong dieu kien von trong dan co han, thi mot ty trong lon von dau tu cua khu vuc tu nhan la von vay ngan hang. Mot so du an da vay duoc von uu dai cua Nha nuoc tu Quy ho tro phat trien, nhung ty trong rat nho.

 • Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong ang khoa IX ve phuong huong nhiem vu phat trien kinh te xa hoi 5 nam 2006 2010

  09:40 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Bao cao nay kiem diem viec thuc hien Nghi quyet Ðai hoi lan thu IX cua Ðang ve phuong huong, nhiem vu ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001 - 2005 va de ra phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010 nham thuc hien thang loi chien luoc 10 nam 2001 - 2010, xay dung nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

 • Thanh tuu ve huy dong su dung von dau tu

  00:23 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Thanh tuu ve huy dong su dung von dau tu

  Von dau tu la yeu to vat chat truc tiep quyet dinh toc do tang truong kinh te, phat trien xa hoi va bao ve, cai thien moi truong. Nhan thuc duoc tam quan trong nay, nen trong chien luoc 10 nam cung nhu ke hoach 5 nam, Dang va Nha nuoc deu dua ra muc tieu nay va duoc coi la mot trong muoi muc tieu tong quat nhat.

 • TPHCM That bai cac du an BOT

  08:27 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  TPHCM That bai cac du an BOT

  Theo UBND TP.Ho Chi Minh, voi hinh thuc BOT (xay dung- kinh doanh- chuyen giao), thanh pho khong phai chi dau tu cho viec xay dung, ma con thu duoc them mot phan von cho ngan sach sau khi hoan von cong trinh. Ve ly thuyet, BOT la hinh thuc dau tu co hieu qua cao. Nhung khi ap dung vao thuc te, nhieu van de phat sinh, khien cac du an bi pha san. Hieu qua, nhung... Du an BOT dau tien tren dia ban TPHCM that bai the tham la cong trinh cau - duong Binh Trieu II; tiep..

 • Tang gia dien tu 112 De tranh soc cho dan

  09:47 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Tang gia dien tu 112 De tranh soc cho dan

  Theo ly giai cua Bo Tai chinh, co quan nay kien nghi nen tien hanh tang gia dien tu ngay 1/12/2006 thay cho ngay 1/1/2007 nhu de xuat cua Bo Cong nghiep la nham tranh “cu soc” cho nen kinh te khi gia than, gia dien va nhieu mat hang khac co the cung tang vao mot thoi diem “nhay cam” - ngay 1/1/2007. Ngay 1/12/2006 vi the duoc coi la mot thoi diem thich hop hon? Chap thuan tang gia Ngay 21/11, dai dien Bo Tai chinh khang dinh quan diem cua bo nay la chap..

 • Quoc lo 5 Sai pham tai chinh tren 685 ti dong

  10:13 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Quoc lo 5 Sai pham tai chinh tren 685 ti dong

  Von dau tu tam tinh cho Du an nang cap, cai tao Quoc lo 5 la 1.371 ti dong. Tuy nhien, khi Bo GTVT co to trinh Chinh phu ve viec xin dieu chinh du an va tong muc dau tu thi so von dau tu da tang len toi 3.764 ti dong...

 • Cong nghiep oto khoi sac Mot loat DN tang von dau tu

  14:39 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Cong nghiep oto khoi sac Mot loat DN tang von dau tu

  Nhieu doanh nghiep oto da quyet dinh tang von dau tu nham dap ung nhu cau thi truong dang tang manh.

 • Duoc vay khong qua 85 von dau tu tai san co dinh

  14:32 | Thứ tư 07/07/2004 (GMT+7)

  Duoc vay khong qua 85 von dau tu tai san co dinh

  Thoi han cho cac du an vay von tin dung dau tu phat trien cua Nha nuoc khong qua 12 nam, muc cho vay khong qua 85% von dau tu tai san co dinh.

 • Bao cao cua Chinh phu Thu tuong CP nhiem ky 2002 2007

  08:24 | Thứ tư 21/03/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Hieu qua dau tu

  00:36 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Chung ta thuong rat vui mung khi thay von dau tu phat trien ngay mot gia tang ca ve luong von tuyet doi, ca ve ty le luong von do so voi GDP.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • 10 su kien nong bong trong nuoc nam 2007

  21:36 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  10 su kien nong bong trong nuoc nam 2007

  Mot nam nhin lai voi bao ket qua dat duoc: bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII thanh cong ruc ro, Viet Nam duoc bau lam Uy vien khong thuong truc Hoi dong Bao an, chi so gia tieu dung tang vuot muc tang truong…, nhung trong nam 2007 chung ta cung phai doi pho voi rat nhieu kho khan: thien tai, dich benh, tai nan tham khoc tren cong trinh cau Can Tho va thuy dien Ban Ve. Duoi day la 10 su kien nong bong trong nuoc do doc gia VM binh chon: 1. Bau cu Quoc hoi khoa..

 • Chuan bi tam ly khong dat duoc muc tieu tang truong

  16:00 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Chuan bi tam ly khong dat duoc muc tieu tang truong

  - Nen kinh te lon nhat the gioi la My dang lam vao khung hoang tai chinh keo theo nhieu he luy cho nen tai chinh toan cau, khong ngoai tru Viet Nam. Nhung tac dong tong hop cua nhan to ben ngoai se lam cho kinh te Viet Nam tang truong cham lai trong nam 2008. TS xin gioi thieu nhan dinh va nhung du bao ve toc do tang truong kinh te nam 2008 cua ong Le Duc Thuy, Pho Chu tich chuyen trach Hoi dong tu van Quy tien te quoc gia.Khung hoang kinh te My va nhung he..

 • Ty le hoan von dau tu ROI va thoi gian hoan von

  05:00 | Thứ bảy 15/09/2007 (GMT+7)

  Ty le hoan von dau tu ROI va thoi gian hoan von

  Su hoan von dau tu co the nam duoi hinh thuc tiet kiem chi phi, loi nhuan tang them hay gia tang gia tri. De tinh doanh thu thuan tu mot cuoc dau tu, hay lay tong so tien thu ve tru di tong chi phi dau tu. De tinh ROI - ty le hoan von dau tu, hay chia so tien doanh thu thuan cho tong chi phi dau tu.

 • Dau tu gian tiep vao Viet Nam phai su dung tien VND

  15:20 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Dau tu gian tiep vao Viet Nam phai su dung tien VND

  Cac nha dau tu khi thuc hien dau tu gian tiep vao Viet Nam se phai su dung tien Viet Nam dong. Day la noi dung quan trong duoc quy dinh tai Nghi dinh moi cua chinh phu huong dan chi tiet thi hanh Phap lenh ngoai hoi vua duoc Chinh phu ban hanh. Theo Nghi dinh nay, nguoi khong cu tru bao gom ca ca nhan va to chuc duoc xac dinh la nha dau tu nuoc ngoai, phai mo tai khoan von dau tu gian tiep bang dong Viet Nam tai to chuc tin dung duoc phep de thuc hien dau tu gian..

 • Giao thong Ha Noi Xe dien se la chu luc

  11:28 | Thứ tư 18/09/2002 (GMT+7)

  Sang qua, Ban quan ly (BQL) phat trien Van tai cong cong va Xe dien da bao cao UBND TP Ha Noi va mot so nganh lien quan ve de an "Phat trien van tai cong cong TP Ha Noi". Theo do, su dung xe dien la viec can thiet va phai trien khai ngay.

 • Dau tu nuoc ngoai do vao du lich dich vu

  13:27 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai do vao du lich dich vu

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, trong so 5,15 ty USD von dau tu vao nuoc ngoai cam ket vao Viet Nam trong 9 thang qua, co toi 2,2 ty USD (gan 43%) von dau tu do vao linh vuc du lich-dich vu. Cac chuyen gia cho rang linh vuc du lich-dich vu dang la "diem nong" thu hut dau tu nuoc ngoai, bao gom ca dau tu truc tiep va dau tu gian tiep. Cac nha dau tu nuoc ngoai duong nhu khong muon cham chan truoc nhung co hoi kinh doanh lon trong linh vuc nay khi ma Viet Nam da dung..

 • Lua chon sinh tu

  05:02 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Lua chon sinh tu

  Cuoi nhung nam 1980, chu truong day manh kinh te doi ngoai, thu hut dau tu nuoc ngoai nham dua dat nuoc thoat khoi tinh trang kinh te tri tre. The nhung phai bat dau tu dau, goi von dau tu theo mo hinh nao, cac co che chinh sach ra sao?

 • Von dau tu gian tiep vao VN Dau la su thuc

  10:02 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  Von dau tu gian tiep vao VN Dau la su thuc

  Dau gio sang ngay 24/4, tai san giao dich cua cac cong ty chung khoan o Tp.HCM, cac nha dau tu xon xao ban tan ve thong tin dang tai tren VietnamNet, gan nhu trai nguoc voi thong tin do Ngan hang The gioi (WB) cong bo hoi dau thang 4/2007. Cu the, ong Vo Tri Thanh, Truong ban Nghien cuu chinh sach hoi nhap kinh te quoc te (Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong) cho biet: “Con so 4 ty USD von gian tiep duoc cac nha dau tu nuoc ngoai dua vao Viet Nam la chua..

 • Von dau tu phat trien uoc dat 149800 ty dong

  21:55 | Thứ năm 02/10/2003 (GMT+7)

  Theo Tong cuc thong ke, thuc hien von dau tu phat trien toan xa hoi 9 thang dau nam uoc dat 149.800 ty dong, dat 69,7% ke hoach nam 2003 va tang 7,4% so voi cung ky nam ngoai.

 • Manh tay huy dong von dau tu cho nam 2005

  16:22 | Thứ năm 06/01/2005 (GMT+7)

  Manh tay huy dong von dau tu cho nam 2005

  Von dau tu phat trien kinh te xa hoi nam 2005 uoc khoang 300.000 ty dong, tuong duong 18-19 ty USD. Chinh phu se ban hanh cac quy dinh cho phep doanh nghiep lon nhu Tong cong ty Dien luc, Xi mang, Buu chinh Vien thong ban trai phieu ra thi truong, phat hanh trai phieu doanh nghiep.

 • Viet Nam dang hut von dau tu gian tiep tu My

  23:51 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Viet Nam dang hut von dau tu gian tiep tu My

  Bat chap viec Merrill Lynch - tap doan tai chinh lon cua My dua ra nhung nhan dinh bi quan ve thi truong chung khoan (TTCK) VN, von dau tu gian tiep tu My vao VN van dang tang voi su mo rong quy mo cua cac ten tuoi lon. Dai dien cua nhieu quy dau tu cua My cho rang, day dang la thoi diem vang de dau tu vao VN.

 • Cac khu kinh te hut von dau tu

  17:57 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Cac khu kinh te hut von dau tu

  Bo Ke hoach - Dau tu cho biet, den thoi diem nay cac khu kinh te (KKT) da thu hut von dau tu dat khoang 8,6 ty USD. Hien cac KKT ngay cang hap dan cac nha dau tu va du kien den cuoi nam tong so von du kien co the len den hon 14 ty USD.

 • TP HCM thieu hon 70 von dau tu cho giao thong

  18:06 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach thanh pho, theo UBND, chi co the dap ung tren 20% nhu cau von dau tu cho cac cong trinh trong diem, trong khi de thuc hien quy hoach phat trien giao thong van tai can hon 410.000 ty dong tu nay den nam 2020.> Keu goi 50.000 ty dong dau tu ha tang TP HCM

 • Coi troi cho von dau tu gian tiep

  15:31 | Thứ hai 06/09/2004 (GMT+7)

  Theo ong Ly Tai Luan, Chu tich Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh (VAFI), viec quy dinh chi co 35 nganh nghe duoc phep ban co phan cho nha dau tu nuoc ngoai da lam han che kha nang cua doanh nghiep Viet Nam trong viec thu hut von, cong nghe san xuat.

 • Den Hung goi von dau tu gan 100 trieu USD

  17:46 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Den Hung goi von dau tu gan 100 trieu USD

  Du kien xay dung mot trung tam thuong mai, lang van hoa cac thoi dai Hung Vuong, khu dich vu cho que, cam trai, hoat dong the thao van hoa..., UBND tinh Phu Tho quyet dinh goi von dau tu trong va ngoai nuoc de nang cao chat luong dich vu du lich cho khu di tich Den Hung.

 • Dau tu tu nguon von nha nuoc Hieu qua thap dan den lang phi

  02:43 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Dau tu tu nguon von nha nuoc Hieu qua thap dan den lang phi

  Nhieu chuyen gia trong linh vuc xay dung, kinh te xay dung khi thao luan ve hieu qua su dung von dau tu nha nuoc trong hoi thao do Tong hoi Xay dung to chuc ngay 4-12 tai Ha Noi deu co chung quan diem la hieu qua su dung von dau tu nha nuoc hien nay van chua cao, dau tu dan trai di kem voi tinh trang that thoat von la mot trong nhung lang phi lon nhat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0