von dai han

Sunday, 29/05/2016 07:02
 • Hut hoi tim von dai han

  10:14 | Thứ sáu 21/10/2005 (GMT+7)

  Hut hoi tim von dai han

  Nhu cau ve von vay trung va dai han ngay cang tang, trong khi cac ngan hang van chua dua ra duoc nhung san pham du suc thu hut nguoi dan dua tien vao nham dap ung nhu cau nay.

 • Huy dong von bang trai phieu chuyen doi nha dat

  10:12 | Thứ bảy 06/09/2003 (GMT+7)

  TT(TP.HCM) - Tai hoi thao cac cong cu va giai phap huy dong von dai han de dau tu co so ha tang tai TP.HCM qua thi truong chung khoan to chuc ngay 5-9, Trung tam Giao dich chung khoan TP.HCM da dua ra mot y tuong moi la huy dong von dai han thong qua phat hanh trai phieu chuyen doi nha dat (TPCDND) hay trai phieu kem quyen mua nha dat do cac cong ty thuc hien cac du an khu dan cu phat hanh.

 • Giup DN tiep can von dai han

  22:19 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Giup DN tiep can von dai han

  Tap doan Tai chinh quoc te (IFC) la co quan phu trach khu vuc tu nhan cua Nhom ngan hang the gioi. IFC da dau tu tong cong 400 trieu USD vao VN, trong do co 213 trieu USD cho cac du an rieng cua IFC va 187 trieu USD cho du an cua cac ngan hang tham gia. Ong Peter Woicke - pho chu tich thuong truc IFC kiem giam doc dieu hanh WB, da co cuoc trao doi voi TS ve buc tranh thi truong von o Viet Nam.

 • Cac nong lam truong duoc vay von dai han hon

  15:34 | Thứ năm 19/02/2004 (GMT+7)

  Cac nong lam truong duoc vay von dai han hon

  Thong doc Ngan hang Nha nuoc yeu cau cac ngan hang, cac to chuc tin dung tien hanh ra soat, phan loai cac khoan no cua cac nong lam truong quoc doanh de co co che xu ly thich hop. Dong thoi, cac ngan hang tiep tuc tham dinh va cho vay doi voi cac du an dau tu san xuat kinh doanh co hieu qua theo thoi han phu hop hon voi thuc te, va voi kha nang cua cac ngan hang.

 • Nguoi hieu nguon luc bat tan trong dan

  08:20 | Thứ sáu 16/02/2007 (GMT+7)

  Nguoi hieu nguon luc bat tan trong dan

  Trong cau chuyen voi toi, ong Dang Van Thanh - Chu tich HDQT Ngan hang Thuong mai CP Sai Gon Thuong tin (SGTT) - thuong dung tu "dam me" khi noi ve thi truong von dai han, quan tri DN, ve SGTT va hoc bong mang ten ngan hang ong dang la Chu tich HDQT...

 • Cac ngan hang thieu tram trong von dai han

  10:37 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  "Du da tao nhung dieu kien thuan loi toi da cho nguoi mua trai phieu nhu cho phep chuyen nhuong, cam co, the chap, rut truoc thoi han van huong lai suat cao..., viec thu hut nguoi dan gui tien dai han vao luc nay van kho lam" - ong Pham Huy Hung, Tong giam doc Ngan hang cong thuong VN (ICB) cho biet.

 • Them nguon von dai han cho cac doanh nghiep

  09:09 | Thứ hai 07/10/2002 (GMT+7)

  Du an tai chinh cho cac doanh nghiep vua va nho cua Ngan hang Hop tac quoc te Nhat Ban (JBIC) va Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua di vao hoat dong. Theo do, tong so von 35 trieu USD se duoc giao cho 4 ngan hang.

 • Ngan hang huy dong von dai han

  05:48 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Ngan hang dau tu phat trien (BIDV) VN bat dau phat hanh chung chi tien gui dai han bang VND va USD. Trong do ky han 13 thang voi VND lai suat la 0,715%/thang, USD la 3,5%/nam; ky han 18 thang VND la 0,72%/thang, USD la 3,7%/nam; ky han 36 thang VND la 0,73%/thang, USD la 4,1%/nam...

 • Khong the trong doi Ngan hang TM dau tu vao BDS

  12:24 | Thứ năm 16/06/2005 (GMT+7)

  Khong the trong doi Ngan hang TM dau tu vao BDS

  Tra loi phong van cua TS, ong Pham Van Thiet, Tong giam doc Ngan hang A chau (ACB) cho rang, von dau tu cho co so ha tang phai huy dong tu nhieu nguon luc, chu khong the chi ngan hang thuong mai ganh vac voi tien gui tiet kiem cua dan.

 • Thi truong chung khoan nhung dieu canh bao

  01:07 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan la thi truong cao cap nhat trong cac loai thi truong, khac voi cac loai thi truong khac, nhu thi truong hang hoa, thi truong suc lao dong, thi truong khoa hoc - cong nghe, boi no thuong ra doi sau cac loai thi truong tren, boi no la thi truong von, ma lai la dong von tai chinh. Tuy muc tieu cung la huy dong von, nhung huy dong von tren thi truong chung khoan la kenh huy dong von dai han cho nen kinh te, khac voi viec huy dong von tu kenh..

 • Khoi thong dong von cho thi truong bat dong san

  08:10 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Khoi thong dong von cho thi truong bat dong san

  “Neu nhin tren hien tuong so luong giao dich (nam 2004 giam 28%, 6 thang dau nam 2005 giam 68%), du luan cho rang thi truong bat dong san dang “dong bang. Phan lon cac du an dang trien khai do dang, tong so von bi tac tai day len den hang chuc ngan ti dong”. Lam the nao de co loi thoat ve tai chinh giup thi truong tan bang?”.

 • Phong van Ong Chris Freund Giam doc Dieu hanh cua Mekong Capital

  14:32 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Phong van Ong Chris Freund Giam doc Dieu hanh cua Mekong Capital

  Trong mot vai nam tro lai day, do su phat trien kinh te on dinh cua Viet Nam cong voi chinh sach mo cua thi truong tai chinh Viet Nam da thu hut duoc nhieu nha dau tu tai chinh nuoc ngoai. Su hinh thanh cac quy dau tu giup thu hut von dau tu thanh nguon von lon on dinh tao cau noi giua cac nguon von ngan han va nhu cau von dai han tren thi truong.

 • Bo Thuong mai bao cao khong chinh xac gia xang dau

  09:20 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Bo Thuong mai bao cao khong chinh xac gia xang dau

  Bo Thuong mai vua co bao cao giai trinh ve gia xang dau theo yeu cau cua Thu tuong Chinh phu, trong do khang dinh “gia mua 1 lit xang Mogas 92 ve kho Viet Nam chi duoi 8.000 dong/lit la khong day du va khong chinh xac”. Ban bao cao nay hau nhu dua tren su giai trinh cua Petrolimex, nham bao bien cho viec tu choi mua xang gia re cua doanh nghiep nay. De co thong tin tra loi Thu tuong, lanh dao Bo Thuong mai da yeu cau Tong Cong ty Xang dau Viet Nam -..

 • Bao ve nha dau tu de bao ve thi truong

  10:04 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Bao ve nha dau tu de bao ve thi truong

  Nha dau tu la thanh vien quan trong nhat cua thi truong. Nang luc tai chinh, quyen loi, kien thuc va ca dao duc cua ho quyet dinh chat luong phat trien thi truong chung khoan cua mot quoc gia. Bao ve nha dau tu duoc xem la bao ve thi truong tu goc. Quan diem de cao vai tro cua nha dau tu noi tren it duoc de cap den o Viet Nam trong thoi gian qua va kha moi me voi nhieu dai bieu tham du hoi thao “Dao tao nha dau tu va phat trien thi truong chung khoan Viet..

 • Nganh ngan hang khong the mo ao mai

  16:00 | Chủ nhật 05/11/2006 (GMT+7)

  Nganh ngan hang khong the mo ao mai

  Khong hai long ve su thieu minh bach, ro rang cua he thong ke toan cua ngan hang trong nuoc, Pho Chu nhiem Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi Duong Thu Huong, nguyen Pho Thong doc Ngan hang Nha nuoc, noi: Kiem toan quoc te rat phan nan ve he thong ke toan cua cac ngan hang Viet Nam. Khi hoi nhap chung ta can phai ro rang, chu khong the cu mo mo ao ao nua...

 • Hai diem yeu cua thi truong bat dong san

  09:56 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  Hai diem yeu cua thi truong bat dong san

  Mac du hau het cac nha dau tu kinh doanh bat dong san trong nuoc deu to ra lo ngai truoc su “lan san” cua gioi dau tu nuoc ngoai dang co the manh ve tai chinh va giau ve kinh nghiem, nhung cho den nay, van chua thay mot dong thai nao cho viec lien minh hop tac dau tu. Cac chuyen gia canh bao rang, truoc lan song dau tu nuoc ngoai vao thi truong bat dong san, cac doanh nghiep trong nuoc neu khong hop tac voi nhau de nang cao nang luc canh tranh se khong tranh..

 • Rut von chung khoan o at kho xay ra

  14:15 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Rut von chung khoan o at kho xay ra

  Thong tin don thoi ve viec Chinh phu ap dung cac bien phap that chat luong von gian tiep vao thi truong chung khoan da duoc dich than Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung phu nhan. Tuy nhien, van ton tai y kien cho rang co the xay ra hien tuong dau co va rut von o at, lam ton thuong thi truong. Bao gioi da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Hoang Hai - Tong thu ky Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh (VAFI) - ve kha nang xay ra kich ban nay. * Ong co the danh gia khai quat..

 • Nong bong quan ly von ngoai vao chung khoan

  06:02 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Nong bong quan ly von ngoai vao chung khoan

  Hom nay (26-2) dien ra phien giao dich chung khoan dau tien cua nam Dinh Hoi trong boi canh cau chuyen ve cac bien phap quan ly von dau tu nuoc ngoai (DTNN) vao thi truong chung khoan (TTCK) van con nong hoi. Nhieu chuyen gia cho rang phai quan ly nhung can kheo leo de giam xu huong dau tu ngan han, thu hut nhieu luong von dai han. Duoi day la y kien cua mot so chuyen gia:

 • Thong tin co the mua xang voi gia 8000 donglit la khong co co so

  08:57 | Thứ bảy 03/06/2006 (GMT+7)

  Thong tin co the mua xang voi gia 8000 donglit la khong co co so

  Trong thu phan anh, ong Pham Ngoc Ha, o 254 Nghi Tam, quan Tay Ho (Ha Noi), cho rang, tai thoi diem thang 4/2006 Viet Nam hoan toan co the nhap khau xang 92 voi gia duoi 8.000 dong/lit. Dieu nay khong chinh xac boi day la muc gia chua tinh day du cac khoan nop ngan sach theo luat dinh va chi phi kinh doanh, bao gom: thue gia tri gia tang, thue tieu thu dac biet, phi xang dau, chi phi luu thong... Thuc hien y kien chi dao cua Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan..

 • Di tim giai phap phat trien thi truong von trong nuoc

  09:45 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Di tim giai phap phat trien thi truong von trong nuoc

  Tai Dien dan dau tu Viet Nam vua dien ra tai Ha Noi cuoi tuan qua, rat nhieu y kien bay to mong muon thi truong von duoc phat trien tai Viet Nam, vi do la kenh tao von dai han cho nhung du an lau dai cua cac nha dau tu khong chi trong nuoc ma ca nuoc ngoai.

 • TP HCM tim duoc von cho co so ha tang

  09:51 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Quy dau tu phat trien do thi thanh pho (HIFU) vua cho biet, co the huy dong duoc 150 trieu USD va gan 40 trieu EUR trong giai doan 2006-2007 theo ke hoach huy dong von dai han cho thanh pho de phat trien ha tang.

 • Se ho tro cac doanh nghiep loai bo xe qua dat

  06:50 | Thứ năm 15/04/2004 (GMT+7)

  Se ho tro cac doanh nghiep loai bo xe qua dat

  Sang nay, Thu truong Bo Giao thong Van tai Tran Doan Tho cho biet se kien nghi giam thue dang ky xe moi khi cac doanh nghiep thay the xe qua nien han. Ben canh do, cac dia phuong can co nhung chinh sach ho tro doanh nghiep vay von dai han, cho thue tai chinh...

 • Trai phieu Ngan hang nong nghiep e am

  10:41 | Thứ sáu 18/07/2003 (GMT+7)

  Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon VN (VBARD) hom 15/7 da trien khai dot huy dong von dai han 5 nam voi muc tieu thu hut 3.000 ty dong cho cac nha may dien lon. Tuy nhien, nhung ngay dau tien tinh hinh giao dich rat tram lang.

 • Canh bao cho vay cam co chung khoan la dung

  10:33 | Chủ nhật 16/04/2006 (GMT+7)

  Muc dich cua UBCK o day la dinh huong cho TTCK phat trien mot cach lanh manh, dap ung thiet thuc nhu cau von dai han cho doanh nghiep dong thoi cung dam bao loi ich cua nha dau tu

 • Niem yet co phieu rat co loi cho Cong ty co phan

  03:43 | Thứ tư 15/09/2004 (GMT+7)

  Niem yet co phieu rat co loi cho Cong ty co phan

  Niem yet co phieu tren TTCK de huy dong von dai han rat co loi cho cong ty co phan va co dong, nhung DN van chua co thoi quen nay.

 • Ngan hang dau tien huy dong USD trong thoi han 5 nam

  10:05 | Thứ hai 07/01/2002 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam vua cho phep Ngan hang Ky thuong Viet Nam (Techcombank) duoc huy dong tien von dai han bang USD keo dai den 5 nam. Hien nay, tat ca cac ngan hang chi moi duoc phep huy dong von USD trong thoi han toi da la 18 thang.

 • Nam giu trai phieu Agribank se duoc uu tien mua co phieu

  10:24 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Nam giu trai phieu Agribank se duoc uu tien mua co phieu

  Ngan hang NN-PTNT Viet Nam (Agribank) cho biet, tu ngay 10/10 sap toi Agribank se phat hanh 3.000 ty dong trai phieu tang von dai han. Dang chu y, nguoi mua trai phieu Agribank se duoc uu tien de mua co phieu cua Agribank khi ngan hang nay thuc hien co phan hoa.

 • Xay dung HIFU tro thanh tap doan dau tu tai chinh

  12:29 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Xay dung HIFU tro thanh tap doan dau tu tai chinh

  Moi nam, TP.HCM can khoang 45.000-50.000 ty dong cho dau tu phat trien. Voi so von lon nhu tren, neu chi trong cho vao nguon ngan sach va cac ngan hang thuong mai thi khong the dap ung. HIFU la Quy Dau tu phat trien do thi TP.HCM, thoi gian qua da gop phan dang ke vao viec giai quyet nguon von dai han cho thanh pho.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0