vat kien truc

Monday, 30/05/2016 23:27
 • Hang ti dong den bu giai toa di dau

  00:08 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Hang ti dong den bu giai toa di dau

  Hon chuc con duong xuong ca khi dau tu xay dung theo phuong cham “Nha nuoc va nhan dan cung lam”, trong du toan luon the hien chi phi den bu giai toa (DBGT) voi tong so tien len den nhieu ti dong, nhung nguoi dan phan anh khong he nhan duoc tien den bu. Chuyen xay ra o Q.12, TP.HCM trong suot 4 nam qua.

 • Vat kien truc tren dat se duoc cap giay chung nhan quyen so huu

  08:48 | Thứ bảy 14/05/2005 (GMT+7)

  Vat kien truc tren dat se duoc cap giay chung nhan quyen so huu

  Theo thong bao cua Van phong Chinh phu, Thu tuong Chinh phu da yeu cau to chuc ngay viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o cho nhan dan.

 • Cho cho nua

  05:05 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Cho cho nua

  Theo mot can bo Bo Xay dung, du thao nghi dinh ve cap giay chung nhan quyen so huu nha o va cong trinh xay dung (QSHNO-CTXD) phai chuan bi lai, trong khi tai TP.HCM con 800.000 can nha can cap giay to hop phap.

 • Khong den bu thiet hai cho cong trinh xay trai phep

  11:00 | Thứ sáu 14/02/2003 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi vua ban hanh quy dinh moi ve den bu, giai phong mat bang. Theo do, nha o, cong trinh xay dung tren dat thuoc dien khong duoc den bu thiet hai ve dat theo Nghi dinh 22, neu xay dung vi pham quy hoach, hanh lang bao ve cong trinh da cong bo thi khong duoc den bu ve tai san.

 • Nhung dieu kho hieu

  05:15 | Thứ năm 23/09/2004 (GMT+7)

  Da hon mot nam nay, hang chuc ho trong so 242 ho dan o thi tran Long Hai (huyen Long Dien, tinh Ba Ria - Vung Tau) nam trong dien giai toa thuoc cong trinh tinh lo 44A (giai doan 2, dot 3) dang phai bo thuyen, bo cho, moi met cho doi den bu giai toa voi bao noi buc xuc...

 • Da Nang Hon 800 ho dan tu nguyen ban giao mat bang

  00:28 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 23/4, ong Nguyen Thanh Do - Truong ban Quan ly cac du an phat trien do thi Da Nang cho biet da hoan tat viec kiem dinh, ap gia den bu 1.500 ho so nha, dat, hoa mau, vat kien truc... de xay dung Khu dan cu Khue Trung - Do Xu - Hoa Cuong (quan Hai Chau).

 • Quan chi dao phai thao do ngay trong tuan nay

  23:42 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Ngay sau khi Bao Thanh Nien (so ra ngay 6.9) dang bai phan anh "UBND phuong lan chiem dat cong xay dung trai phep", lanh dao UBND Q.Binh Tan (TP.HCM) da co van ban yeu cau Chu tich UBND P.An Lac A bao cao noi dung vu viec co lien quan; dong thoi, giao cho Phong Quan ly do thi quan phoi hop voi Doi Quan ly trat tu do thi quan lam viec voi UBND P.An Lac A de ban phuong an thao do ngay vat kien truc xay dung trai phep.

 • Da Nang UBND TP dong y phuong an den bu cho 9 doanh nghiep di doi

  17:48 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  Sang 17.5, lanh dao UBND TP Da Nang da co buoi doi thoai voi 9 doanh nghiep (DN) thuoc Cum cong nghiep Thanh Khe 6 (CCNTK6). Theo do, UBND thanh pho dong y phuong an den bu 100% gia tri nha cua, co so... (vat kien truc gan lien tren dat) cua cac doanh nghiep, ho tro 80% chi phi thao do, van chuyen, lap dat may moc thiet bi va 25.000dong/m2.

 • Lay dat nhung khong den bu

  10:56 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Lay dat nhung khong den bu

  TP - 10 nam truoc, 309 ho dan tren duong Le Hong Phong - TP Soc Trang (Soc Trang) bi giai toa dat truoc nha de mo rong duong nhung chi co 182 ho duoc den bu.

 • Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  13:47 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Duoi 1 doanh nghiep lay dat cho doanh nghiep khac

  Xi nghiep oto Traenco (TRAENCO MOTOR) bo tien den bu, san lap mat bang o Q.Long Bien, dang lam an thuan loi bong bi thu hoi dat cho mot DN khac thue... Chi vi khong ""manh vi gao, bao vi....""? Nam 1998, do nhu cau phat trien mo rong san xuat, duoc su giup do, tao dieu kien cua UBND xa Gia Thuy, huyen Gia Lam, Xi nghiep oto Traenco da ky hop dong thue 2.500m2 dat tai nay(nay la phuong Phuc Dong, Quan Long Bien, Ha Noi). Khu dat thue duoc nay, Traenco Motor da..

 • Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  15:30 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Da Nang Tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung

  UBND thanh pho Da Nang vua cho ban hanh Chi thi so 05/2006/CT-UBND ve viec tang cuong cong tac quan ly va bao ve rung thanh pho Da Nang nham thuc hien tot hon cong tac bao ve va phat trien rung tren dia ban thanh pho, trien khai thuc hien co hieu qua Luat Bao ve va phat trien rung. Tinh den cuoi nam 2005, thanh pho Da Nang da trien khai trong moi duoc 1600 ha rung cac loai, dat 98% ke hoach, nang tong so dien tich dat rung len tren 50.000 ha, tang do che phu cua..

 • Hau Giang Gia biet thu cao nhat 2 5 trieu dong m

  18:44 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  UBND tinh Hau Giang vua ban hanh quy dinh muc gia nha o, vat kien truc tren dia ban tinh va chinh thuc ap dung ke tu 8-9-2007. Trong do, biet thu gia: 2,5 trieu dong/m², nha cap 1: 2 trieu dong/m², nha cap 2: 1,5 trieu dong/m², nha cap 3: 1,2 trieu dong/m², nha cap 4: 800.000 dong/m², nha vat lieu tam: 250.000 dong/m².

 • Lam nha lan chiem quoc lo 1A

  02:14 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Lam nha lan chiem quoc lo 1A

  Ngay 11-1, ong Mai Thanh Minh, pho chu tich UBND TP My Tho (Tien Giang), cho biet co it nhat sau ho dan tai lan chiem hanh lang quoc lo 1A khu vuc nga ba Trung Luong (phuong 10) va chua chiu thao do het vat kien truc du da nhan tien boi thuong hon mot nam nay.

 • UBND tinh Binh Dinh tiep tuc thua kien

  15:12 | Thứ ba 16/09/2003 (GMT+7)

  Hom qua, TAND Toi cao tuyen giu nguyen ban an so tham, buoc UBND tinh Binh Dinh huy 2 quyet dinh thu hoi va cuong che nha dat voi gia dinh ba Nguyen Thi Quyen (phuong Ghenh Rang, thanh pho Quy Nhon), dong thoi phai boi thuong cho nguyen don toan bo gia tri nha, vat kien truc da bi thao do.

 • Giai toa cac can ho bi lun nut vi thi cong ham chui Van Thanh

  09:36 | Thứ tư 09/04/2003 (GMT+7)

  UBND TP HCM vua quyet dinh dieu chinh, di chuyen cac ho dan, co quan, don vi, vat kien truc trong pham vi hanh lang bao ve cau Van Thanh 2 va cau Thi Nghe 2 tren duong Nguyen Huu Canh, quan Binh Thanh.

 • Da Nang Nha biet thu cao cap khoang 2 6 trieu dongm2

  08:55 | Thứ bảy 04/01/2003 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua ban hanh quy dinh don gia nha o, vat kien truc xay dung moi de xac dinh gia ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue tren dia ban thanh pho. Theo do, nha biet thu hang 1 la 1,44 trieu dong/m2 su dung, hang 2: 1,575 trieu dong.

 • Phu Yen Nua nam 44 cuoc thanh tra thu hoi 198 2ha dat

  18:23 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Trong 6 thang qua Thanh tra tinh Phu Yen trien khai 57 cuoc thanh tra tren cac linh vuc, den nay da ket thuc 44 cuoc. Qua do da ket luan sai pham va xu ly thu hoi 1,2 ty dong, hon 198ha dat va xu ly ky luat 9 can bo cong chuc vi pham. Nhieu vu viec lien quan den tham nhung duoc du luan quan tam dang duoc tiep tuc dieu tra lam ro, nhu vu an Ke Bach Dang, vu an cong tinh chinh tri cua Da Nong, vu Kso Y Le - nguyen chu tich UBND xa EaLam huyen Song Hinh tham o tien..

 • Ap dung gia thuc te chuyen nhuong

  06:00 | Thứ bảy 04/09/2004 (GMT+7)

  Mot so qui dinh ve viec xac dinh gia tri nha, dat phuc vu viec thu phan vang chu dong so huu tren dia ban TP.HCM duoc thay doi boi quyet dinh moi day cua UBND TP co hieu luc thi hanh tu ngay 9-9-2004.

 • Thi diem co phan hoa Benh vien Binh Dan

  22:48 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  UBND TPHCM da ban hanh quyet dinh ban giao tai san co dinh (nha - vat kien truc tren dat) cho Benh vien Binh Dan truc thuoc So Y te de thuc hien thi diem co phan hoa, gom: nha so 371 duong Dien Bien Phu (phuong 4, quan 3) dien tich dat 11.727,9m2 va nha so 408-416-428 duong Dien Bien Phu (phuong 11, quan 10) dien tich dat 2.110,6m2.

 • Trung Quoc den bu giai toa cho dan theo gia thi truong

  15:56 | Chủ nhật 08/04/2001 (GMT+7)

  Ban Quan ly Du an ho tro cai cach hanh chinh TP HCM da to chuc cuoc hop vao chieu 6/4, ve chuyen hoc tap kinh nghiem tai Trung Quoc. Diem dang chu y la chinh sach den bu giai toa o nuoc nay ap dung theo gia thi truong, can cu vao gia tri vi tri su dung dat va gia tri vat kien truc tren dat.

 • Can Tho nhan dan dong gop gan 100 ti dong lam duong

  06:21 | Thứ bảy 10/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 9-9, UBND quan Cai Rang (TP Can Tho) da lam le tuyen duong nhung nguoi dan hien dat dai, hoa mau de lam duong giao thong. Theo do, tu nam 2004 den nay co hon 1.200 ho dan tren dia ban quan hien hon 577.000m2 dat, hoa mau, vat kien truc... voi tong tri gia gan 100 ti dong lam hon 97.000m duong.

 • Hau Giang gia biet thu cao nhat 2 5 trieu dong m2

  02:02 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  TT (Hau Giang) - UBND tinh Hau Giang vua ban hanh qui dinh muc gia nha o, vat kien truc tren dia ban tinh va chinh thuc ap dung ke tu 8-9-2007. Trong do biet thu gia: 2,5 trieu dong/m2, nha cap 1: 2 trieu dong/m2, nha cap 2: 1,5 trieu dong/m2, nha cap 3:1,2 trieu dong/m2, nha cap 4: 800.000 dong/m2, nha vat lieu tam: 250.000 dong/m2.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0