van ban thong bao

Thursday, 26/05/2016 11:44
 • Muon mo tai khoan tai SSI phai co 100 trieu dong

  08:42 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Muon mo tai khoan tai SSI phai co 100 trieu dong

  Cong ty co phan chung khoan Sai Gon (SSI) vua co van ban thong bao den nha dau tu rang, ke tu 1/3, san nay chi cho mo tai khoan doi voi nhung khach hang co tu 100 trieu dong tro len. Nhung khach hang mo tai khoan truoc 1/3 khong bi ap dung quy dinh nay.

 • SSI chi cho mo tai khoan doi voi nhung khach hang co tu 100 trieu dong

  15:15 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Cong ty co phan chung khoan Sai Gon (SSI) vua co van ban thong bao den nha dau tu rang, ke tu 1-3, san nay chi cho mo tai khoan doi voi nhung khach hang co tu 100 trieu dong tro len.

 • SSI thanh loc nha dau tu

  12:59 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  SSI thanh loc nha dau tu

  Cong ty co phan chung khoan Sai Gon (SSI) vua co van ban thong bao den nha dau tu rang, ke tu 1/3, san nay chi cho mo tai khoan doi voi nhung khach hang co tu 100 trieu dong tro len.

 • Truot oan tot nghiep vi nghe thay

  09:34 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Truot oan tot nghiep vi nghe thay

  Hoc sinh truot tot nghiep lan 1, bi lo khong duoc thi lan 2, do loi vi "thay giao cho biet khong can lam ho so dang ky thi lan 2". Thay giao phan tran, luc do, nha truong chua co van ban thong bao cu the tu Bo GD-DT. Chuyen cua hoc sinh Tran Chi Phong, truong THPT Tan Phuoc, Huyen Tan Phuoc, tinh Tien Giang.

 • Cuoc thi sang tac bieu tuong TP HCM lan 2

  23:27 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  UBND va So VHTT TP.HCM vua co van ban thong bao ket qua cuoc thi sang tac bieu trung TP.HCM: Ban To chuc da nhan duoc 1.378 tac pham cua 910 tac gia gui du thi (trong do co 8 tac pham cua nguoi Viet o nuoc ngoai: My, Anh, Duc, Phap, Uc, Canada...).

 • 4 mau sua kiem nghiem cua Nutifood deu dat tieu chuan

  00:06 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  So Y te Ha Noi da co van ban thong bao ket qua kiem dinh chat luong sua bot cua Cong ty Nutifood. Viec kiem nghiem duoc thuc hien doi voi cac mau sua bot: Obilac (sua bot khong beo giau canxi), Nuti (sua bot nguyen kem uong lien), Nutimum va Nutivita.

 • So Y te thong bao tinh hinh benh cum ga tren nguoi

  09:11 | Thứ hai 26/01/2004 (GMT+7)

  So Y te thong bao tinh hinh benh cum ga tren nguoi

  Chieu 25/1, So Y te thanh pho Ho Chi Minh co van ban thong bao tinh hinh benh cum ga xay ra tren nguoi, va chi dao toan nganh y te thanh pho tham gia giam sat nham phat hien va ngan chan benh kip thoi.

 • Xay dung duong cao toc TP HCM Tien Giang theo hinh thuc BOT

  00:34 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Xay dung duong cao toc TP HCM Tien Giang theo hinh thuc BOT

  Ngay 9/2, Pho giam doc So Giao thong van tai tinh Tien Giang Nguyen Thi Minh Thuy cho biet: Van phong Chinh phu vua co van ban thong bao y kien cua Thu tuong Phan Van Khai chap thuan cho thuc hien du an duong cao toc doan TP Ho Chi Minh - Trung Luong (Tien Giang) theo hinh thuc BOT.

 • Chinh phu chi dao tiep tuc kiem che tang gia

  14:16 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Chinh phu chi dao tiep tuc kiem che tang gia

  Van phong Chinh phu vua co van ban thong bao y kien cua Pho thu tuong Vu Khoan yeu cau cac bo, nganh, dia phuong tiep tuc thuc hien cac bien phap kiem che toc do tang gia trong thoi gian toi, dac biet kiem soat dau vao doi voi nhung mat hang san xuat trong nuoc tu nguyen lieu nhap khau co gia tang cao dot bien.

 • Thuc hien ngay viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  14:27 | Thứ sáu 13/05/2005 (GMT+7)

  Thuc hien ngay viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o

  Ngay 12/5, Van phong Chinh phu da co van ban thong bao y kien cua Thu tuong Phan Van Khai yeu cau phai to chuc thuc hien ngay viec cap giay chung nhan quyen so huu nha o.

 • Kieu bao ve an Tet Duoc cap thi thuc ngay tai cua khau san bay

  00:41 | Thứ bảy 17/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 16/12, Uy ban Ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai TP.HCM co van ban thong bao ve thuc hien thi diem viec cap thi thuc tai cua khau san bay cho kieu bao ve nuoc dip Tet Binh Tuat trong thoi gian 1/12/2005 - 31/1/2006.

 • Gia han nop to khai quyet toan thue TNCN 2006

  23:55 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Tong cuc Thue vua co van ban thong bao ve viec gia han nop to khai quyet toan thue thu nhap ca nhan (TNCN) 2006.

 • Thong doc Ngan hang Nha nuoc phai chiu trach nhiem ve mot so khuyet diem sai pham

  00:47 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Thanh tra Chinh phu, sau khi xem xet ket luan thanh tra cua doan lien nganh, Thu tuong da co ket luan ve ket qua thanh tra tai Ngan hang Nha nuoc. Ngay 5.6, Pho Tong Thanh tra Chinh phu Le Tien Hao ky van ban thong bao ket qua thanh tra voi mot so noi dung sau:

 • TP HCM Tet Dinh Hoi duoc nghi bu 1 2 ngay

  11:01 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 26/1, Van phong UBND TP.HCM da co van ban thong bao ve viec nghi Tet Nguyen Dan Dinh Hoi - 2007. Theo do, cac can bo, cong chuc, luc luong vu trang, nguoi lao dong trong cac co quan hanh chinh su nghiep, co quan Dang, Doan the, cac doanh nghiep, co so kinh te duoc nghi Tet trong 4 ngay ke tu ngay 16 den 19/2 (ngay 29 thang chap va mung 1, 2, 3 Tet Dinh Hoi) va duoc nghi bu do ngay mung 1 va mung 2 Tet trung voi ngay thu bay va chu nhat.

 • Cham dut nghia vu lao dong cong ich tu 1 1 2007

  07:30 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua co van ban thong bao cham dut viec thi hanh phap lenh nghia vu lao dong cong ich tren dia ban tu 1-1-2007. Theo do, UBND TP giao So LD-TB-XH Ha Noi cung cac co quan lien quan va UBND quan, huyen thuc hien thu tuc giai the bo may ban chi dao phong trao lao dong cong ich xay dung thu do cac cap va bo tri, sap xep phu hop can bo lien quan.

 • Chua thuc hien viec cap thi thuc cho kieu bao ve nuoc dip Tet tai cua khau san bay

  23:53 | Thứ bảy 24/12/2005 (GMT+7)

  Bao Thanh Nien so ra ngay 17/12/2005 co dang tin ve viec Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai TP.HCM co van ban thong bao ve thuc hien thi diem viec cap thi thuc tai cua khau san bay cho kieu bao ve nuoc dip Tet Binh Tuat. Ngay 20/12/2005, Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai TP.HCM co van ban dinh chinh thong tin tren nhu sau:

 • Qua cho cap tren Phong bi dung trai cay

  08:36 | Thứ năm 07/09/2006 (GMT+7)

  Qua cho cap tren Phong bi dung trai cay

  Ong Nguyen Khac Hieu - Pho cuc truong Cuc Thi hanh an (THA) Dan su (Bo Tu phap)vua ky van ban thong bao ve ket qua kiem tra tieu cuc trong qua trinh thi hanh ban an vu Epco – Minh Phung lien quan den viec chap hanh vien (CHV) Bui Lien Hiep (can bo THA Dan su TP.HCM) voi cac tinh tiet: Bui Lien Hiep tu y “thu gium” tren 1,2 ti dong da dau tu tren 30.000 m2 dat cua cac ho dan tai quan 2, dua “phong bi” cho cac thanh vien trong to cong tac.

 • Can Tho Xe ma se khong con dat song

  21:37 | Thứ sáu 12/11/2004 (GMT+7)

  Can Tho Xe ma se khong con dat song

  So Giao thong - Cong chanh (GTCC) TP Can Tho vua co van ban thong bao rong rai den nhan dan va cac phuong tien thong tin bao chi ve danh sach 524 xe tai, 148 xe khach cho hanh khach se bi "xoa so" theo lo trinh cua Nghi dinh 23/2004/ND/CP sap den ngay co hieu luc. "Kien quyet khong de tiep dien nhung vu tai nan tham khoc do "xe ma" gay ra ma du luan ca nuoc dang quan tam" - ong Phan Van Giau - Pho giam doc So GTCC, Pho ban thuong truc An toan giao thong TP Can..

 • Mo lai duong bay Quy Nhon Da Nang

  11:56 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Mo lai duong bay Quy Nhon Da Nang

  Tong giam doc Cong ty Hang khong dan dung Viet Nam Nguyen Xuan Hien vua co van ban thong bao chinh thuc voi UBND tinh Binh Dinh ve viec mo lai duong bay Quy Nhon - Da Nang.

 • Ban von nha nuoc tang hang cho thi truong chung khoan

  07:12 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co van ban thong bao y kien ket luan cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung sau buoi lam viec voi Uy ban Chung khoan nha nuoc, trong do yeu cau Bo Tai chinh va cac bo lien quan tim giai phap thuc day nhanh viec hoan thien cac dieu kien de dua nhung doanh nghiep da hoan thanh thu tuc co phan hoa len niem yet tren thi truong chung khoan nham tang cung hang hoa cho thi truong.

 • Yeu cau ong Le Duc Thuy kiem diem

  06:08 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  Hom qua 5-6, pho tong Thanh tra Chinh phu Le Tien Hao da ky van ban thong bao ket qua noi dung thanh tra tai Ngan hang Nha nuoc VN (NHNN). Truoc do, Thu tuong da nghe bao cao ket luan cua doan thanh tra lien nganh va co y kien ket luan, chi dao.

 • Ky luat nghiem nhung ca nhan lien quan

  06:23 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 5-9, Van phong Chinh phu co van ban thong bao y kien chi dao cua Pho thu tuong Truong Vinh Trong ve viec xu ly sau thanh tra du an xay dung khu lien hop khach san so 32-34 Tran Phu, Nha Trang (Khanh Hoa).

 • Vu benh nhan bi chan doan sai Co the kien ra toa

  01:30 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  “Nguyen nhan tu vong cua benh nhan Truong Hoang Ba can co su phoi hop cua ba benh vien (Benh vien DH Y duoc TP.HCM, Benh vien Cho Ray va Benh vien Huyet hoc - truyen mau TP.HCM) de xac dinh chinh xac” - giam doc Benh vien DH Y duoc TP.HCM Nguyen Dinh Hoi vua co van ban thong bao viec giai quyet khieu nai cua ba Vo Thi Yen Phi (vo benh nhan Truong Hoang Ba da tu vong, vu “Gia dinh benh nhan kien benh vien chan doan sai”).

 • Thu tuong chi dao kiem diem sai pham tai du an duong Ho Chi Minh

  05:07 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co van ban thong bao ket luan cua Thu tuong Chinh phu ve ket qua thanh tra du an xay dung duong Ho Chi Minh giai doan I.

 • TP HCM tam ngung dao duong tu hom nay

  07:45 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  TP HCM tam ngung dao duong tu hom nay

  Nham dam bao viec di lai cua nguoi dan trong dip Tet Nguyen dan 2007, So GTCC TP.HCM da co van ban thong bao yeu cau tam ngung thi cong tat ca cac cong trinh dao duong de lap dat cac cong trinh ha tang ky thuat o TP trong thoi gian tu hom nay 2-2 den 24-2-2007.

 • 25 co so nuoc tuong dat chuan kiem nghiem 3 MCPD

  05:48 | Thứ ba 12/06/2007 (GMT+7)

  Chieu 11-6, So Y te TP.HCM da co van ban thong bao ve ket qua kiem nghiem 3-MCPD trong nuoc tuong. Kem theo thong bao la danh sach 25 cong ty, co so (CS) san xuat nuoc tuong co phieu kiem nghiem trong vong sau thang ve ham luong 3-MCPD. Cac CS nay deu dat tieu chuan qui dinh (duoi 1mg/kg hoac khong phat hien).

 • Chinh sach chu truong moi

  05:47 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  UBCKNN vua ra van ban thong bao ve viec tang cuong cong bo thong tin doi voi cac giao dich co dau hieu bat thuong tren thi truong. Theo do, truoc nhung bien dong gia bat thuong cua mot so co phieu niem yet tren TTGDCK trong thoi gian gan day, UBCKNN yeu cau TTGDCK va Trung tam luu ky chung khoan cung cap du lieu giao dich de thuc hien viec phan tich, giam sat.

 • 4 truong Dai hoc duoc tuyen bo sung nhung thi sinh co diem cao

  23:50 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  * Diem trung tuyen bo sung o co so 2 truong DH Ngoai thuong (tai TP.HCM): 22,5 (khoi A) va 19,5 (khoi D1)Ngay 22.8, Bo Giao duc va Dao tao da co van ban thong bao ve viec tuyen bo sung chi tieu nam 2007. Theo do, Bo dong y cho 4 truong dai hoc (DH) duoc tuyen bo sung chi tieu nhung thi sinh (TS) co diem thi cao nhung khong trung tuyen nguyen vong 1 vao he dao tao ngoai ngan sach (TS phai tu tuc kinh phi dao tao - PV) gom cac truong sau: DH Y Ha Noi, DH Ngoai..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0