van ban phap quy

Saturday, 28/05/2016 12:55
 • 2006 Ra soat van ban quan ly kinh te

  16:42 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  2006 Ra soat van ban quan ly kinh te

  Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu cho biet: qua trinh tap hop van ban phap quy de luat hoa da cho thay nhieu van ban trong linh vuc kinh te co dau hieu trai phap luat.

 • Nen than trong khi ban hanh van ban phap quy

  23:55 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  UBND TP.HCM trong thoi gian qua lien tiep ra cac quyet dinh phe duyet Quy hoach mot so nganh nghe thuong mai va dich vu trong linh vuc van hoa - xa hoi "nhay cam de phat sinh te nan xa hoi" tren cac quan, huyen giai doan 2004-2005.

 • Bo Tai chinh bai bo 233 van ban phap quy

  04:10 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh bai bo 233 van ban phap quy

  Bo Tai chinh vua cong bo 233 van ban quy pham phap luat het hieu luc thi hanh, bi bai bo hoac co van ban thay the.

 • Dich vu su dung van ban phap quy qua tin nhan

  16:53 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Cong ty Phan mem va Truyen thong (VASC) thuoc Tong cong ty Buu chinh Vien thong Viet Nam cho biet, nham tang them tien ich cho nguoi su dung, VASC vua dua vao thu nghiem dich vu Vietlaw - SMS (nhan tin nhan van ban).

 • Chua the xay dung luat quan ly blog

  08:39 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Chua the xay dung luat quan ly blog

  - Theo chung toi, ben canh mat tich cuc, trong cong dong the gioi ao noi chung, the gioi cua cac blogger noi rieng, cung dang nay sinh nhieu bien dang phangia tri va nhung lech chuan van hoa ma bao chi can phe phan, tham chi xu ly nghiem khac theo cac che tai cua phap luat. Viec bao chi doi hoi cac co quan quan ly Nha nuoc can som co nhung van ban phap quy de quan ly blog la het suc chinh dang va can thiet. Tuy nhien, o day co hai van de can duoc lam ro:

 • Xay dung phai co so do Hop li nhung can linh hoat

  18:23 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Xay dung phai co so do Hop li nhung can linh hoat

  Moi day Ha Noi da ban hanh quyet dinh 79/QD-UB, trong do qui dinh phai co “so do” moi duoc cap phep xay dung. DT da co cuoc trao doi voi ong Pham Sy Liem, PCT Tong hoi Xay dung ve qui dinh dang gay nhieu tranh luan tren cua Ha Noi.

 • Da co khung phap ly cao nhat cho TTCK

  08:39 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Da co khung phap ly cao nhat cho TTCK

  Gan 83,4% dai bieu Quoc hoi da bo phieu thuan voi du thao Luat Chung khoan. Nhung van de “gai goc” nhat trong thao luan nhu dia vi phap ly cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc, van de cho phep ca nhan hoat dong moi gioi chung khoan van duoc giu nguyen nhu du thao truoc do. Truoc khi thong qua toan van Luat Chung khoan, cac dai bieu da tham gia cho y kien bang phieu voi 6 dieu rieng le, trong do co dieu 8 quy dinh ve Uy ban chung khoan Nha nuoc la co quan thuoc Bo..

 • Bao mat thong tin Ma hoa du lieu chua du

  08:56 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Bao mat thong tin Ma hoa du lieu chua du

  Cho toi nay, viec mat ma hoa (encryption) du lieu la mot phuong phap du manh de bao ve nhung du lieu quan trong hoac rieng tu khong bi xam pham boi su soi moi toc mach hay dung tam co ac y. Tuy nhien, cac phuong tien truyen thong tren the gioi tuong thuat kha nhieu ve kha nang de ro ri nhung du lieu ca nhan cua khach hang nhu ma so bao hiem xa hoi, thong tin the tin dung... Dieu nay cho thay rang muon bao ve du lieu ma chi dua vao viec mat ma hoa du lieu la rat..

 • Thu tuong phe duyet ke hoach phat trien thuong mai dien tu

  08:41 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua phe duyet ke hoach phat trien tong the thuong mai dien tu giai doan 2006-2010, trong do de ra muc tieu den nam 2010 cac loai hinh dich vu cong nhu khai bao hai quan, thue, han ngach phai duoc dua vao giao dich dien tu. Theo ke hoach nay, vao nam 2010, 60% doanh nghiep lon bao gom cac tap doan kinh te, he thong cac tong cong ty phai ung dung thuong mai dien tu, cu the la hinh thuc giao dich B2B (giua doanh nghiep voi doanh nghiep); 80% cac..

 • Se co Hoi dong Giay phep kinh doanh

  10:16 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Se co Hoi dong Giay phep kinh doanh

  To Cong tac thi hanh Luat DN 1999 - "co quan phat ngon" cua DN da chinh thuc giai the tu 1/7/2006 khi Luat DN 2005 va Luat Dau tu 2005 co hieu luc. Lieu sap toi DN se trong cho vao co quan nao khi gap phai nhung kho khan trong viec thuc thi hai luat moi? Bao chi da co cuoc trao doi voi ba Pham Chi Lan - chuyen gia tu van Ban Nghien cuu cua Thu tuong ve van de nay. *6 nam hoat dong cua To cong tac thi hanh Luat DN 1999 da thuc su khien DN "tam phuc, khau phuc"...

 • Huy bo cong van cam sinh vien nghe thuat bieu dien o vu truong quan bar

  11:20 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Huy bo cong van cam sinh vien nghe thuat bieu dien o vu truong quan bar

  Quyet dinh nay duoc dua ra sau khi Cuc Kiem tra van ban quy pham phap luat (Bo Tu Phap) de nghi Bo Van hoa Thong tin huy bo noi dung cong van so 283 vi "khong phu hop voi quy dinh cua phap luat ve quyen va loi ich cua hoc sinh sinh vien cac truong van hoa nghe thuat". Tai cuoc hop bao thuong ky cua Chinh phu dien ra chieu qua, Thu truong Tran Chien Thang cho biet: "Day chi la cong van nhac nho, khong phai van ban phap quy. Tuy nhien, lanh dao Bo cho rang, viec ra..

 • Vu PMU18 Ca dan voi da chui qua lo kim

  11:01 | Thứ năm 01/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU18 Ca dan voi da chui qua lo kim

  Chung toi da suu tap 123 van ban phap quy, day gan 2.000 trang, nang gan 8kg: Cao nhat la Luat Xay dung roi den nghi dinh, quyet dinh, thong tu... nhung co ve nhu cac van ban nay chang may hieu luc voi PMU18.

 • TQ cong bo Dieu le cong khai thong tin hanh chinh

  21:38 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Theo phong vien TTXVN tai Bac Kinh, hom nay (24/4), Chinh phu Trung Quoc lan dau tien da cong bo Dieu le ve cong khai thong tin hanh chinh, mot van ban phap quy quan trong co tac dung nang cao tinh cong khai, minh bach va dan chu trong cac hoat dong chinh quyen o Trung Quoc.

 • Dang ky kinh doanh mot cua Vuong mac moi be

  14:19 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Dang ky kinh doanh mot cua Vuong mac moi be

  Co che mot cua lien thong trong thu tuc dang ky kinh doanh vua chinh thuc duoc trien khai rong rai tren pham vi toan quoc. Tuy nhien, nhung tro ngai da bat dau xuat hien tu chinh cac co quan co trach nhiem, he thong van ban phap quy, va nhat la tu nhung cong chuc truc tiep thuc hien.

 • Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Xin y kien nhan dan ve Du thao Luat Phong chong tham nhung

  (TP) Du thao dang duoc xin y kien rong rai trong nhan dan cung voi Du thao Luat Thuc hanh tiet kiem chong lang phi, va du dinh se duoc thao luan, thong qua vao cuoi nam tai ky hop thu 8 cua Quoc hoi. Moi ban doc dong gop y kien cho du thao Luat nay tai day. Toan bo nhung y kien tren dien dan se duoc TP chuyen truc tiep cho Thanh tra Chinh phu.

 • Hoan thien the che thi truong cho viec gia nhap WTO

  07:03 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Hoan thien the che thi truong cho viec gia nhap WTO

  Lanh dao cac bo, nganh can chi dao chat che viec xay dung va dieu chinh nhung van ban phap quy, ban hanh nhung quy dinh ky thuat theo thong le quoc te.

 • Nho cong an xu ly cac thue bao quay roi

  22:32 | Chủ nhật 17/09/2006 (GMT+7)

  Nho cong an xu ly cac thue bao quay roi

  Tinh trang cac thue bao di dong bi "nha" may, nhan tin hay goi den quay roi (spam-call) dang dien ra ngay cang tram trong. Cac thue bao bi quay roi khong biet keu cuu vao dau khi co quan quan ly chua co van ban phap quy cu the nao de xu ly loai "dich kho ua" nay.

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Giam tru gia canh 4 trieu dongthang

  16:50 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Giam tru gia canh 4 trieu dongthang

  (VM)- Sang 19/11, Quoc hoi da thong qua 3 Luat quan trong la Luat dac xa, Luat thue thu nhap ca nhan va Luat Tuong tro tu phap voi da so phieu tan thanh. Trong Luat thue TNCN, muc giam tru gia canh cho doi tuong nop thue van giu o muc 4 trieu dong/thang; trong khi thu nhap tu lam them, tu kieu hoi, cua doanh nghiep tu nhan... khong phai chiu thue TNCN. Theo giai trinh cua Uy ban TVQH do Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Duc Kien trinh bay truoc khi Luat thue TNCN duoc..

 • Cong nghe cho cai cach hanh chinh

  13:59 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Cong nghe cho cai cach hanh chinh

  Tai cac quoc gia phat trien, xu huong tao cac cong giao tiep dien tu (CGTDT) nhu mot phuong tien de cong dan va doanh nghiep giao dich dang dan tro thanh pho bien. CGTDT Ha Noi cung duoc xay dung voi muc tieu nay tuy nhien hieu qua chua cao. Nam 2002, song song voi viec trien khai chuong trinh cai cach hanh chinh (CCHC), thanh pho phe duyet du an “Cong giao tiep dien tu” voi muc tieu la mot cong hanh chinh dien tu. Day la dia chi cung cap thong tin hoat dong..

 • Ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI Chua yen tam voi phap quy cap xa

  23:08 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI Chua yen tam voi phap quy cap xa

  Trong ngay lam viec hom qua 8/6, buoi sang Quoc hoi tiep tuc thao luan ve du an Luat Xuat ban sua doi, buoi chieu cac dai bieu thao luan ve du an Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat cua Hoi dong Nhan dan (HDND) va Uy ban Nhan dan (UBND).

 • TP HCM cam san lap ao ho kenh rach

  11:25 | Thứ hai 17/11/2003 (GMT+7)

  Truoc tinh trang ngap nuoc ngay cang tang, Chu tich UBND thanh pho Le Thanh Hai da co van ban chi dao cac so khan truong lap van ban phap quy ve viec cam san lap ao ho, kenh rach de trinh thanh pho xem xet va ban hanh.

 • Chong thuoc la Nhieu quy dinh nhung khong hieu qua

  15:09 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Viet Nam co he thong van ban phap quy kha day dan, bao gom Chinh sach quoc gia, Ke hoach quoc gia, chinh sach giam cau, giam cung (voi it nhat 10 thong tu, nghi dinh, quyet dinh, chi thi). Tuy vay, viec phong chong thuoc la van kem hieu qua va moi nam van co 30-40 nghin nguoi chet vi thuoc la.

 • Nghe An kiem tra tinh hop phap van ban truoc khi ban hanh

  18:36 | Thứ tư 10/09/2003 (GMT+7)

  Tinh ngheo mien Trung da tro thanh dia phuong dau tien co quy che phoi hop giua So Tu phap va cac co quan trong tinh khi ban hanh van ban phap quy. Quy che nay tap hop noi dung moi nhat trong du thao nghi dinh kiem tra van ban quy pham phap luat ma Bo Tu phap dang trinh Chinh phu ban hanh.

 • Cach viet hoa trong sach giao khoa moi

  12:00 | Thứ sáu 30/05/2003 (GMT+7)

  Theo Giao su - Tien si Nguyen Minh Thuyet, trong khi Viet Nam chua co van ban phap quy nao dieu chinh viec viet hoa, sach giao khoa moi giai quyet van de nay theo hai loai: viet hoa theo quy tac ngu phap va viet hoa tu tu.

 • Thue xe may lon xon do chinh sach hay thay doi

  14:44 | Thứ sáu 14/06/2002 (GMT+7)

  Thue xe may lon xon do chinh sach hay thay doi

  "Chua co nganh nao ma hon mot nam thay doi toi 4 bo quan ly, voi nhieu van ban phap quy. Doanh nghiep xoay nhu chong chong, chua ap dung duoc thong tu nay da co quy dinh khac", ong Nguyen Van Khoa, Tong giam doc Tong cong ty Co khi giao thong van tai, phat bieu tai hoi nghi Hiep hoi Xe dap Xe may Viet Nam dien ra sang nay tai Ha Noi.

 • Thanh tra thuoc chua benh chi khao sat va ghi nhan

  09:44 | Thứ năm 03/04/2003 (GMT+7)

  Thanh tra thuoc chua benh chi khao sat va ghi nhan

  Do la nhan xet cua Pho chanh tranh cha So Y te TP HCM Truong Thi Xuan Hue ve dot kiem tra gia thuoc chua benh dang tien hanh tai cac co so kinh doanh san xuat duoc pham. Nguyen nhan la hien nay van ban phap quy dieu chinh linh vuc nay con qua thieu.

 • Tranh cai quyen so huu nha va dat chua co hoi ket

  20:47 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Tranh cai quyen so huu nha va dat chua co hoi ket

  Ngay 3/3, tai phien hop thuong ky, cac thanh vien Chinh phu da ban bac, nghien cuu sua doi nhung van ban phap quy de trien khai Luat dat dai nam 2003. Van de cap giay chung nhan quyen su dung dat va giay chung nhan quyen so huu nha da tro thanh chu de nong bong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0