uy ban nhan dan

Sunday, 29/05/2016 20:26
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • NQ giai quyet nha dat do nha nuoc quan ly truoc 1 7 1991

  17:40 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Chieu 18-4, tai Ha Noi, Van phong Quoc hoi da hop bao cong bo Nghi quyet quy dinh viec giai quyet doi voi mot so truong hop cu the ve nha dat trong qua trinh thuc hien cac chinh sach quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia truoc ngay 1-7-1991. Ngay 2-4-2005, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da ky Nghi quyet so 755/2005/NQ-UBTVQH11. Toan van Nghi quyet nay nhu sau:

 • Nhieu pho truong ban cua HDND cac cap van la kiem nhiem

  22:39 | Thứ ba 13/05/2003 (GMT+7)

  Nhieu pho truong ban cua HDND cac cap van la kiem nhiem

  Do la mot thuc te o nhieu dia phuong hien nay. ""Ca Truong ban, Pho Truong ban Hoi dong nhan dan cap tinh, cap huyen deu hoat dong kiem nhiem, khong co can bo chuyen trach giup viec. Co cau to chuc nhu vay da han che rat nhieu den hieu qua hoat dong cua cac HDND."" - Dai bieu Quoc hoi Dinh Thi Ninh, doan Son La da de nghi can quy dinh ro hon ve co che hoat dong va nhung dieu kien bao dam cho hoat dong cua Hoi dong nhan dan, khi cac dai bieu thao luan o to ve du..

 • Du thao Quy che truong DH tu thuc

  19:28 | Thứ năm 26/02/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Chinh phu Pham Gia Khiem da yeu cau Bo GD-DT, truoc ngay 31/3, trinh Thu tuong Chinh phu Quy che dai hoc tu thuc. Quy che nay da duoc du thao den lan thu 10 va hien van dang duoc Bo GD-DT hoan thien. TS gioi thieu ban du thao nay de ban doc tham khao va gop y kien.

 • Du thao ND quy dinh xu ly kien nghi ve TTHC

  10:22 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh Quy dinh ve tiep nhan, xu ly cac phan anh, kien nghi cua ca nhan, to chuc ve co che, chinh sach, thu tuc hanh chinh.Can cu Luat To chuc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;Can cu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003;Can cu Nghi quyet so 38/CP ngay 05 thang 4 nam 1994 cua Chinh phu ve cai cach mot buoc thu tuc hanh chinh trong quan he giua co quan nha nuoc voi nguoi dan va doanh nghiep;De phat huy dan chu va tao dieu kien..

 • Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  10:25 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu tra loi dan doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Thu tuong chi dao dung ngay viec xuat khau gao

  07:49 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong chi dao dung ngay viec xuat khau gao

  Trong cong dien ngay 12/11, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau dung ngay viec xuat khau gao, tru cac hop dong da ky ket theo chu truong cua Chinh phu voi Cuba va Indonesia ma tau da cap cang Viet Nam truoc ngay 12/11/2006; tat ca cac truong hop giao hang khac deu phai co y kien cua Thu tuong Chinh phu. Thu tuong yeu cau Bo Thuong mai, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, To dieu hanh gia ca thi truong, Hiep hoi Luong thuc, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho..

 • TP HCM Dong cua co so tiep nhan chat thai ham cau tai quan Tan Phu

  16:49 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Uy ban nhan dan TP.HCM da ra quyet dinh cho dong cua co so tiep nhan chat thai ham cau cua cong ty Hoa Binh tai quan Tan Phu, TP.HCM.

 • Ha Noi Phuong tien giao thong pham loi se khong bi tam giu

  08:58 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Theo quy dinh moi cua Uy ban nhan dan TP Ha Noi ve hoat dong cua cac phuong tien giao thong tren dia ban TP thi cac loai phuong tien giao thong pham loi se khong bi tam giu nhu truoc ma chi phat tien theo tung hanh vi. Uy ban nhan dan TP Ha Noi cung dieu chinh thoi gian hoat dong doi voi cac loai oto tai trong tren 2,5 tan va xe thi cong chuyen dung, keo dai hon 1 gio so voi quy dinh truoc day (cam luu thong tu 6 gio den 21 gio). Cac xe hoat dong trai voi quy..

 • Dong y tach Bo UBND khoi chuc nang chu quan DN

  15:30 | Thứ năm 24/07/2003 (GMT+7)

  Dong y tach Bo UBND khoi chuc nang chu quan DN

  Trong phien hop ban ve Luat Doanh nghiep Nha nuoc (sua doi) cua UBTV Quoc hoi hom qua (23/7), cac y kien deu nhat tri phai lam ro trong Luat van de phan cong, phan cap thuc hien quyen, nghia vu cua Chu so huu Nha nuoc va dai dien chu so huu Nha nuoc trong cac doanh nghiep Nha nuoc (DNNN); dong y xoa chu quan, nhung khong the xoa bo ngay vi rat can co su quan ly cua Nha nuoc voi vai tro la chu so huu cua doanh nghiep.

 • Cho cong nghe o tinh mien nui Hoa Binh

  10:19 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Cho cong nghe o tinh mien nui Hoa Binh

  TS-Cho Cong nghe va thiet bi khu vuc mien nui phia Bac se duoc to chuc tai Trung tam van hoa tinh Hoa Binh tu 18 toi 20/5/2006. Techmart do Bo Khoa hoc va Cong nghe phoi hop voi Uy ban Nhan dan Tp. Ha Noi, Uy ban nhan dan tinh Hoa Binh to chuc.

 • Dong Thap noi mang WAN toan tinh

  17:00 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban nhan dan tinh Dong Thap da chon giai phap wi4 Fixed Canopy cua Motorola cho he thong mang hanh chinh Nha nuoc cua tinh. Su ket hop giua cac he thong bang thong rong khong day truy cap diem-diem va diem-da diem giup ket noi Trung tam tich hop du lieu cua tinh voi cac co quan hanh chinh truc thuoc tinh Dong Thap. Viec trien khai he thong mang Canopy tai Dong Thap se ho tro bo 3 dich vu la truy cap Internet toc do cao, thoai qua IP (VoIP) va thoai truyen hinh..

 • Hacker danh sap website Uy ban nhan dan TP Can Tho

  08:18 | Thứ tư 03/11/2004 (GMT+7)

  Sang qua, nguoi dan thanh pho nay truy cap vao trang web chinh thuc cua chinh quyen thi chi thay tren trang chu hien dong chu "May ong UBND Tp nay lam an beo wa/...!". Toan bo du lieu trong website cung da bi xoa sach.

 • Guong mat tre thanh pho 30 nam

  15:20 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Guong mat tre thanh pho 30 nam

  TS xin gioi thieu den ban doc danh sach, tom tat qua trinh phan dau, ren luyen va thanh tich cua cac ca nhan tieu bieu duoc de cu tham gia cuoc binh chon "Guong mat tre 30 nam", cung the le va Phieu binh chon de ban doc tham khao.

 • Doi ten van phong Uy ban Nhan dan cap tinh thanh

  08:18 | Thứ tư 28/03/2001 (GMT+7)

  Hom qua (27/3), Thu tuong Chinh phu da ky Nghi dinh so 12/2001/ND-CP ve viec to chuc lai mot so co quan chuyen mon thuoc UBND tinh, thanh pho truc thuoc TU va UBND quan, huyen, thi xa, thanh pho thuoc tinh. Theo do, khong duoc to chuc qua 10 phong chuyen mon o cap quan, huyen.

 • Uy ban nhan dan xa ra cong van cam bao chi

  13:25 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Do la cong van do ong Vu Xuan Chai, Truong cong an xa Gia Tan 1 (huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai) soan thao sau khi bao chi thong tin ve vu cong trinh sua chua nho cho Doc Mo tri gia tren 9 trieu dong bi lanh dao xa ke khong, chiem dung 100% von dau tu.

 • Chinh phu yeu cau ngung xuat khau gao

  23:08 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Chinh phu yeu cau ngung xuat khau gao

  Ngay 12-11-2006, Thu tuong Chinh phu co Cong dien so 1845/CD-TTg gui cac Bo Thuong mai, Nong nghiep va Phat trien nong thon, Tai chinh; Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc TW; Chu tich Hiep hoi Luong thuc.

 • Khoi to nguyen Pho Chu tich Uy ban Nhan dan TP Hai Phong

  22:02 | Thứ bảy 19/01/2008 (GMT+7)

  Theo nguon tin rieng cua VM, ngay 18/1, Cong an thanh pho Hai Phong da khoi to ong Vu Chi Thanh, nguyen Pho Chu tich UBND thanh pho Hai Phong voi toi danh “thieu tinh than trach nhiem gay hau qua nghiem trong” theo dieu 285 bo Luat Hinh su.

 • Chinh phu yeu cau ngung xuat khau gao

  22:41 | Chủ nhật 12/11/2006 (GMT+7)

  Chinh phu yeu cau ngung xuat khau gao

  Ngay 12/11/2006, Thu tuong Chinh phu co Cong dien so 1845/CD-TTg gui cac Bo Thuong mai, Nong nghiep va Phat trien nong thon, Tai chinh; Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc TW; Chu tich Hiep hoi Luong thuc.

 • Thanh lap 2 khu bao ton Sao la tai Trung Truong Son

  00:00 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Thanh lap 2 khu bao ton Sao la tai Trung Truong Son

  Ngay 28-9, Uy ban nhan dan tinh Thua Thien Hue va Quang Nam da ky cam ket bao ton loai sao la. Theo do,hai khu bao ton moi, mot o Thua Thien Hue va mot o Quang Nam duoc thanh lap.

 • Da Nang Trung tam SMTC dao tao trai phep thac si

  11:42 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 20/5 nguon tin tu Uy ban Nhan dan thanh pho Da Nang cho biet: Cong an Da Nang vua phat hien chi nhanh Trung tam dao tao quan ly cao cap (SMTC) co tru so tai 54 Vo Van Tan, Da Nang da tien hanh dao tao 36 thac si trai phep. Trung tam nay thanh lap 12/2004, do ong Hoang Cong Tuan lam giam doc.

 • Tong cong ty Du lich Sai Gon Lap chiem gan 6.200 met vuong song rach de kinh doanh

  14:59 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Tong cong ty Du lich Sai Gon Lap chiem gan 6.200 met vuong song rach de kinh doanh

  Cho den thoi diem nay, mac du Tong cong ty du lich Sai Gon da cong khai thua nhan sai pham la da san lap trai phep, lan chiem hang ngan met vuong dat song Sai Gon va rach Van Thanh (phuong 22 va phuong 25, quan Binh Thanh, TP.HCM) de mo rong dien tich kinh doanh cho hai khu du lich Van Thanh va Tan Cang. Tuy nhien, viec lam sai pham do da xay ra tu hon 3 nam nay nhung van chua duoc cac nganh chuc nang quan tam xu ly gay buc xuc cho du luan.

 • Thu tuong nghiem khac phe binh Nghe An Quang Ngai xe rao

  10:31 | Thứ bảy 27/08/2005 (GMT+7)

  Thu tuong nghiem khac phe binh Nghe An Quang Ngai xe rao

  Chinh phu hom qua (26/8) da co chi thi phe binh nghiem khac tap the va Chu tich Uy ban nhan dan 2 tinh Nghe An va Quang Ngai vi da xe rao trong thu hut dau tu.

 • Ha Noi Cong vien Le Nin se duoc cai tao ra sao

  22:47 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Cong vien Le Nin se duoc cai tao ra sao

  Du an cai tao cong vien Le Nin da duoc Uy ban Nhan dan thanh pho giao cho Cong ty co phan Vincom (Vincom) va Cong ty Tan Hoang Minh cung phoi hop thuc hien. Tien do thuc hien du an nhay cam nay se dien ra nhu the nao ? Bao Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ba Mai Huong Noi, Tong giam doc Vincom.

 • Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

  09:50 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Sinh vien tiep can von vay uu dai the nao

  Cac bo nganh va Ngan hang Chinh sach xa hoi dang rao riet chuan bi de thuc hien viec cho sinh vien kho khan vay theo Chi thi cua Thu tuong Chinh phu. Theo cac chuyen vien Ngan hang Chinh sach va Bo Tai chinh, van de hien nay la viec xac dinh muc cho vay va nguon von cho vay. Con cac thu tuc cho vay se khong co gi thay doi so voi truoc day.

 • Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiep

  22:51 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  Noi nguoi dan the hien quyen dan chu truc tiep

  Neu dan chu o co so la dan chu truc tiep thi thuat ngu “Dan chu o co so” phai duoc hieu la dan chu o cap thap nhat, la noi nguoi dan the hien truc tiep nhat quyen lam chu cua minh.

 • UBTV Quoc hoi bat dau hop ky thu 10

  17:07 | Thứ tư 16/07/2003 (GMT+7)

  UBTV Quoc hoi bat dau hop ky thu 10

  Uy ban thuong vu Quoc hoi sang nay (16/7) vua khai mac Ky hop thu 10. Du kien trong 10 ngay, cac dai bieu se cho y kien ve cac luat dang hoan tat nhu Luat To chuc Hoi dong nhan dan va Uy ban Nhan dan (sua doi), Luat Bau cu dai bieu Hoi dong nhan dan (HDND), Luat Xay dung, Luat Thuy san, Bo luat To tung hinh su, Luat Dat dai, Luat Doanh nghiep Nha nuoc, Luat Thi dua khen thuong.

 • Them mot cong dan khoi kien UBND tinh Thua Thien Hue ve du a n doi Vong Canh

  09:11 | Chủ nhật 29/05/2005 (GMT+7)

  Ong Tran Quoc Phong - can bo huu tri, tru tai xa Huong Vinh, huyen Huong Tra, tinh Thua Thien-Hue, vua lam don gui Toa Hanh chinh - Toa an Nhan dan tinh Thua Thien-Hue, khoi kien viec Uy ban Nhan dan tinh nay da cap phep cho Cong ty du lich Huong Giang lien doanh voi mot doanh nghiep nuoc ngoai dau tu xay dung khu Life Resort o doi Vong Canh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0