uy ban kiem tra

Wednesday, 25/05/2016 14:14
 • Doan dai bieu Uy ban kiem tra T U Dang tham Trung Quoc

  07:07 | Thứ ba 16/03/2004 (GMT+7)

  Doan dai bieu Uy ban kiem tra T U Dang tham Trung Quoc

  Nhan loi moi cua Uy ban kiem tra ky luat Trung uong (T.U) Dang Cong san Trung Quoc, doan dai bieu Uy ban kiem tra T.U Dang Cong san Viet Nam do ong Nguyen Van Chi - Bi thu T.U Dang, Chu nhiem Uy ban kiem tra T.U lam truong doan da tham va lam viec tai Trung Quoc tu ngay 14/3.

 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Chua tot nghiep cap 2 chu tich quan van co 2 bang DH

  15:25 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban kiem tra Thanh uy Hai Phong vua co ket luan khang dinh ong Dinh Cong Toan, Chu tich quan Hai An chua co bang van hoa cap 2, cap 3 nhung da co 2 bang dai hoc chuyen mon va bang cu nhan chinh tri. Tuy nhien, hinh thuc xu ly cua Uy ban kiem tra la de nghi ong Toan di hoc tiep.>Mot chu tich quan bi nghi khong co bang cap 2

 • Ba Ria Vung Tau De nghi cach chuc Pho chu nhiem Uy ban Kiem tra huyen Xuyen Moc

  00:26 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Uy ban Kiem tra huyen Xuyen Moc ngay 20/2 da hop ve viec ky luat doi voi cac can bo lien quan den vu chua gai mai dam va thieu trung thuc trong ke khai van bang hoc tap.

 • Hoi nghi toan quoc cong tac kiem tra Dang Kiem tra gop phan dau tranh chong tham nhung

  23:46 | Thứ ba 11/01/2005 (GMT+7)

  Ngay 11/1, tai Ha Noi, Uy ban Kiem tra T.U Dang da to chuc Hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra Dang nam 2004. Bi thu T.U Dang, Chu nhiem Uy ban Kiem tra T.U Nguyen Van Chi chu tri hoi nghi. Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan Dien den du va phat bieu y kien chi dao hoi nghi.

 • Mao danh 60 can bo uy ban kiem tra vay tien ngan hang

  18:27 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Nguyen Van Ret gia mao chu ky cua lanh dao huyen, lam gia 60 ho so mang ten can bo Uy ban Kiem tra Huyen uy, vay von ba ngan hang, rut hon 1,1 ty dong.

 • Nganh che xuc tien thanh lap Uy ban kiem tra chat luong

  09:35 | Thứ ba 03/08/2004 (GMT+7)

  Nganh che xuc tien thanh lap Uy ban kiem tra chat luong

  Hiep hoi Che, Tong Cong ty Che va cac chuyen gia che hang dau Viet Nam dang xuc tien viec thanh lap Uy ban Kiem tra chat luong cua nganh de ra mat vao cuoi nam nay.

 • Nen de Dai hoi Dang bau truc tiep tong bi thu

  11:24 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Nen de Dai hoi Dang bau truc tiep tong bi thu

  "Tong bi thu va chu nhiem Uy ban Kiem tra TU nen de dai hoi bau. Uy ban Kiem tra toan quyen thay mat dai hoi kiem tra tat ca Dang vien, ke ca Tong bi thu. Neu duoc dai hoi bau, vi the, muc do tin nhiem cua tong bi thu se cao hon", nguyen uy vien Bo Chinh tri, Bi thu TU Dang, Truong Ban to chuc TU, ong Nguyen Duc Tam, da khang dinh.

 • Vu dat dai o Hoa Lac Uy ban Kiem tra TU vao cuoc

  08:20 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 7/4, Pho thu tuong Pham Gia Khiem da co y kien de nghi Uy ban Kiem tra T.U., Ban chi dao T.U. 6 chi dao kiem tra, xem xet viec mot so can bo cong chuc, dang vien chuyen nhuong quyen su dung dat trai phep tai Khu cong nghe cao Hoa Lac.

 • Thuong tuong Song Hao tu tran

  21:53 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Song Hao tu tran

  Ban chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, Dang uy Quan su Trung uong, Bo Quoc phong, Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam, Uy ban Kiem tra Trung uong, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Hoi Cuu chien binh Viet Nam, Tinh uy Nam Dinh va gia dinh vua bao..

 • Nguyen pho chu nhiem uy ban kiem tra thi uy nhan 7 nam tu

  04:26 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Chieu qua, 27-2, ket thuc xet xu vu “xe rung lam trang trai”, Toa an nhan dan tinh Vinh Phuc da tuyen phat bi cao Duong Duc Phang, nguyen pho chu nhiem Uy ban kiem tra Thi uy Phuc Yen, 3 nam tu ve toi tham o va 4 nam tu ve toi loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu, tong cong muc an la 7 nam tu giam.

 • To cao cua dan ve truong cong an phuong 1 la dung

  16:44 | Thứ năm 22/08/2002 (GMT+7)

  Uy ban kiem tra Quan uy quan 4, TP HCM, vua thong bao ket qua xac minh sai pham cua ong Tran Minh Hong, truong Cong an phuong 1. Theo do, 19/24 van de ma nguoi dan to cao, phan anh la dung. Ong Hong co the bi dieu tra de xu ly hinh su cac sai pham nay.

 • Ha Noi Phat nha xay trai phep 500.000 dong

  14:06 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Bao cao cua Uy ban Kiem tra Quan uy Tay Ho-TP HN cho biet, trong 5 truong hop xay dung khong phep o khu vuc nay, muc phat duoc ap dung la 500.000 dong. Ngoai ra, nhieu truong hop xay gan xong moi bi phat hien

 • Sang nay cong bo tan tong bi thu Bo Chinh tri Ban Bi thu khoa X

  07:33 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Sang nay cong bo tan tong bi thu Bo Chinh tri Ban Bi thu khoa X

  Chieu 24-4, Ban chap hanh T.U khoa X (181 nguoi) vua duoc bau da hop Hoi nghi trung uong phien dau tien de bau Bo Chinh tri (BCT), Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra trung uong, chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong va tong bi thu.

 • Trieu hoi ong Do To va ong Le Minh Dung

  09:05 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Tin tu Uy ban kiem tra Tinh uy Kien Giang cho biet: sang qua 26-10-2004, cac ong Do To - nguyen chu tich UBND (da bi mien nhiem) - va ong Le Minh Dung - nguyen pho chu tich UBND huyen Phu Quoc (vua thoi giu chuc vu de cho xu ly) - da co mat tai tru so Uy ban kiem tra Tinh uy de kiem diem va giai trinh ve cac sai pham cua ca nhan theo lenh trieu tap cua co quan nay.

 • Yeu cau kiem diem them can bo co lien quan den bu giai toa cau Binh Trieu 2

  15:29 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  TT(TP.HCM) - Hom qua, trong cuoc hop voi quan uy quan Thu Duc viec den bu giai toa cau Binh Trieu 2, Uy ban kiem tra Thanh uy TP.HCM dong y voi y kien cua UBND TP truoc do ve viec phai den bu giai toa phan dat a2. Rieng 14 ho so den bu giai toa cua ba Nguyen Thi Huong, Uy ban kiem tra cong nhan can phai boi thuong. Uy ban cung yeu cau quan Thu Duc phai kiem diem them nhung ca nhan co lien quan .

 • Dong chi Nong Duc Manh tai dac cu Tong bi thu

  16:40 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Dong chi Nong Duc Manh tai dac cu Tong bi thu

  Sang nay, ket qua bau Bo Chinh tri, Ban bi thu, Uy ban Kiem tra Trung uong da duoc thong bao truoc dai hoi. Theo do, dong chi Nong Duc Manh tai dac cu Tong bi thu Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X. Dong chi Nguyen Van Chi tiep tuc giu chuc Truong ban Kiem tra Trung uong.

 • Tham nhung lon dung mot cho la dong nhieu cho

  16:01 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Tham nhung lon dung mot cho la dong nhieu cho

  Theo Pho chu nhiem Uy ban kiem tra trung uong Tran Van Truyen, co che xu ly tham nhung hien nay chua triet de, moi phat duoc nguoi truc tiep sai pham va thuong la can bo nho. Con nguoi sai pham gian tiep la cap tren duoc huong loi rat nhieu thi chua co che tai. Ho dang tai chuc nen "chay" rat du.

 • Gian doi bang cap Cuc pho thue bi khien trach

  11:00 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban kiem tra Thanh uy Hai Phong vua ra quyet dinh ky luat khien trach ong Nguyen Xuan Nhat, Pho bi thu dang uy, Pho cuc truong Cuc thue thanh pho vi khong trung thuc trong viec ke khai qua trinh hoc tap va lap hoc ba pho thong.

 • Tham nhung lon dung mot cho la dong nhieu cho

  16:51 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Tham nhung lon dung mot cho la dong nhieu cho

  Theo Pho chu nhiem Uy ban kiem tra trung uong Tran Van Truyen, co che xu ly tham nhung hien nay chua triet de, moi phat duoc nguoi truc tiep sai pham va thuong la can bo nho.

 • Truy tang ong Tran Kien Huan chuong Sao Vang

  23:28 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Sang 11.4, Ban Bi thu Trung uong Dang, Uy ban Kiem tra Trung uong phoi hop voi Tinh uy Quang Ngai to chuc Le truy tang huan chuong Sao Vang - Huan chuong cao quy nhat cua Dang va Nha nuoc cho ong Tran Kien, nguyen Bi thu Trung uong Dang cac khoa V, VI, nguyen Chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong.

 • Chien dich chong tham nhung moi tai Trung Quoc

  16:47 | Thứ bảy 28/02/2004 (GMT+7)

  Chien dich chong tham nhung moi tai Trung Quoc

  TTCN - “178 dieu cam can bo lam”, nhieu bien phap, chu truong moi vua duoc Uy ban kiem tra ky luat Dang Cong san Trung Quoc (TQ) dua ra vao tuan truoc. Cuoc chien chong tham nhung o TQ ngay cang quyet liet hon, chi li hon… Co the cho doi gi tu chien dich moi nay?

 • Nguyen Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Thi uy Phuc Yen ra toa

  15:54 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Nguyen Pho Chu nhiem Uy ban Kiem tra Thi uy Phuc Yen ra toa

  Sang 22-2, TAND tinh Vinh Phuc da dua vu “xe thit dat rung” ra xet xu voi 10 bi cao, trong do co Duong Duc Phang - nguyen pho chu nhiem UB kiem tra thi uy Phuc Yen, nguyen Chu tich xa Ngoc Thanh.

 • Vi vo be Pho TGD Transerco xin mien lam dai bieu HDND

  14:11 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban Kiem tra Thanh uy Ha Noi vua phat hien, Tong cong ty Van tai Ha Noi (Transerco) da thanh toan hang chuc trieu dong cuoc dien thoai ma Pho tong giam doc Nguyen Thanh Cao Huy goi cho nguoi tinh o Thai Nguyen. Sau khi xin tu chuc, ong Huy tiep tuc xin bai mien tu cach dai bieu HDND thanh pho. >Se ky luat dang Pho TGD Transerco/ Pho TGD Transerco xin tu chuc vi ngoai tinh

 • Khong nen ho khau hieu

  19:16 | Thứ bảy 07/10/2006 (GMT+7)

  Khong nen ho khau hieu

  Nguyen la uy vien Trung uong Dang, nguyen pho chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong kiem truong bo phan thuong truc Ban chi dao Trung uong 6 (2), ong VU QUOC HUNG co co hoi tiep xuc va lang nghe tam tu, nguyen vong cua nhieu cong dan chong tieu cuc tham nhung. Khong it nguoi trong so do tung bi chinh nhung doi tuong tieu cuc tim moi cach tra thu, tru dap hoac bi co lap ngay tai co quan, to chuc, dia phuong minh.

 • Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X

  17:33 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Chieu 24/4, BCH TU khoa X da hop phien dau tien bau Tong bi thu, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra TU va bau Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU. Duoi day la danh sach uy vien BCH TU khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet.

 • Khong co vung cam trong xu ly tieu cuc

  09:35 | Thứ năm 23/03/2006 (GMT+7)

  "Khong duoc lay ly do bao ve uy tin cua Dang, Nha nuoc va cua can bo, dang vien de ne tranh viec xu ly theo dung phap luat cua Nha nuoc va ky luat cua Dang, khong de co bat cu "vung cam" nao nam ngoai ky luat cua Dang va phap luat cua Nha nuoc“ - ong Vu Quoc Hung, Pho chu nhiem Uy ban Kiem tra Trung uong, khang dinh quan diem trong viec xu ly nhung tieu cuc lien quan den PMU 18.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0