ty le phan tram

Monday, 30/05/2016 13:50
 • Cac bao cao tai chinh theo dinh dang ty le phan tram

  05:01 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Cac bao cao tai chinh theo dinh dang ty le phan tram

  De xu ly tot hon doi voi hieu suat hay thay doi cua mot doanh nghiep theo thoi gian, de so sanh cac doanh nghiep voi nhau, nhieu nha phan tich da tao ra cac bao cao tai chinh, trong do bang can doi ke toan va bao cao loi nhuan duoc the hien duoi dang ty le phan tram.

 • Tieng noi cua nhung ty le phan tram

  08:39 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Tu sau Dai hoi Dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, mot trong nhung hien tuong noi bat o nuoc ta la ty le phan tram - hoac cao hoac thap - trong mot so hoat dong xa hoi da tiep can dan voi su that va da dong gop tich cuc vao viec nhin thang su that cua chung ta. Chung ta o day la Dang, Nha nuoc va nhan dan.

 • Toi da voi di noi buon

  05:59 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Toi da voi di noi buon

  Nhung con so ty le phan tram do tot nghiep trung hoc pho thong truoc day cao chot vot, trai nguoc voi ty le phan tram do tot nghiep THPT nam hoc nay lai sut giam dang ke. Giua hai "bo" nam hoc ay, giua hai trang doi giao duc la "cay cau" van dong "hai khong" lich su, chong lai nhung gian lan thi cu va benh thanh tich trong giao duc. Mot cong tac vien cua Thu Ha Noi gui den la thu tam huyet cua mot giam thi - mot nha giao da nghi huu, nhung moi vui buon trong buoi..

 • Truong cang nhieu ho so ao thi sinh cang de gap may

  15:51 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  So ho so “ao” tinh duoc o moi truong dai hoc chinh la ty le phan tram giua so nguoi den du thi va so nguoi dang ky du thi. Ty le phan tram nay cang cao, thi cang chung to truong dai hoc do cang “hut” trong viec lua chon thi sinh trung tuyen.

 • Mot so khai niem tai chinh

  11:50 | Thứ hai 04/02/2008 (GMT+7)

  Mot so khai niem tai chinh

  Khi ban tim mua nhung co phieu co ty suat co tuc cao, ban can xem xet ty le tra co tuc cua cong ty. Chi so nay the hien ty le phan tram loi nhuan duoc trich ra de tra cho co dong duoi hinh thuc co tuc.

 • Se ap dung thue nhap khau theo gia tri tuyet doi

  14:45 | Thứ sáu 10/05/2002 (GMT+7)

  Theo phuong phap nay, thue suat thue nhap khau duoc quy dinh theo gia tri tuyet doi cho mot don vi hang hoa, ma khong tinh theo ty le phan tram va cung khong lay tri gia cua hang hoa lam can cu tinh thue.

 • Gia cua tien le

  16:41 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Gia cua tien le

  Xang tang 1.500 dong/lit, nghe co ve chang bao nhieu, nhung vay la 15,79%, du de chong mat. Co bao nhieu phan tram nguoi lao dong duoc tang luong 15% moi nam va moi nam duoc tang luong vai lan nhu gia xang dau?

 • Ap thue tuyet doi voi oto cu

  02:56 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Ap thue tuyet doi voi oto cu

  "Chung toi co de xuat phuong an thu thue theo gia tri tuyet doi rieng voi loai xe nay chu khong thuc hien thu thue theo ty le phan tram nhu dang ap dung doi voi cac loai oto hien nay", ba Dang Thi Binh An, Pho Tong cuc truong Tong cuc Hai quan, cho biet.

 • Sober A dan dau bang xep hang 10 virus nguy hiem thang 11

  21:00 | Thứ bảy 29/11/2003 (GMT+7)

  Sober A dan dau bang xep hang 10 virus nguy hiem thang 11

  Mac du da co toi 724 virus moi xuat hien trong thang 11, nhung theo xep hang cua cong ty bao mat Sophos, sau Sober-A van gianh vi tri cao nhat trong thang 11. Ty le phan tram thong bao nhiem Sober-A la 32,6%, trong khi do W32/Mimail-C dung thu hai voi 9,5%.

 • Gia thue dat moi tren dia ban tinh Gia Lai

  09:12 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Gia thue dat moi tren dia ban tinh Gia Lai

  UBND tinh Gia Lai vua ban hanh Quyet dinh so 28/2006/QD-UBND ngay 13/5/2006 ve viec ban hanh ty le phan tram(%) don gia thue dat tren dia ban tinh Gia Lai.

 • Vi sao cac cong ty khong cong bo co tuc bang tien

  21:11 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Mua dai hoi co dong vua ket thuc, hang loat cong ty cong bo muc chia co tuc hap dan: thap cung 10% - 15%, cao len toi 30%, 40%... Nhung nha dau tu (NDT) co kinh nghiem thi hieu ngay rang ty le co tuc do tinh tren menh gia. Nhung nhieu NDT moi tham gia thi truong da ngo nhan ty le do tinh tren thi gia cua co phieu (CP).

 • Bo khau tru thue VAT mot so hang hoa dich vu

  14:19 | Thứ bảy 28/12/2002 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 108 vua duoc Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh, viec khau tru thue gia tri gia tang (VAT) dau vao theo ty le phan tram tinh tren gia hang hoa, dich vu mua vao se bi bai bo tu 1/1/2003.

 • Dinh gia cong them vao chi phi

  16:23 | Thứ bảy 04/08/2007 (GMT+7)

  Dinh gia cong them vao chi phi

  Trong thi truong khong canh tranh, mot cong ty co the dung den phuong phap dinh gia cong them vao chi phi (cost-plus pricing) - tuc la cong them mot so tien hay mot ty le phan tram vao chi phi san xuat va phan phoi san pham.

 • Dinh gia cong them vao chi phi

  05:09 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Dinh gia cong them vao chi phi

  Trong mot thi truong khong canh tranh, mot cong ty co the dung den phuong phap dinh gia cong them vao chi phi (cost-plus pricing) - tuc la cong them mot so tien hay mot ty le phan tram vao chi phi san xuat va phan phoi san pham.

 • Toyota Prius Xe hybrid tot nhat cua nam 2008

  09:13 | Thứ sáu 14/03/2008 (GMT+7)

  Toyota Prius Xe hybrid tot nhat cua nam 2008

  Kha nang tiet kiem nhien lieu va gia thanh la hai tieu chi hang dau cua bang xep hang nay. Nhung chiec hybrid duoc mang ra so sanh voi “nguoi anh em” gia re nhat va tiet kiem nhat. Sau do, ca hai phien ban nay duoc so sanh su khac nhau trong muc tieu thu va gia theo ty le phan tram de cho ra ket qua.

 • Nhung van de can quan tam khi xuat khau vao My

  09:26 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Nhung van de can quan tam khi xuat khau vao My

  My la thi truong co he thong luat phap kha da dang, moi tieu bang moi khac, do do cac doanh nghiep (DN) Viet Nam can tim hieu ky cang truoc khi xuat khau hang hoa vao My. Luat su Le Cong Dinh, Cong ty DC Lawyers, da dua ra mot so van de can quan tam de DN Viet Nam tham khao. Luat Thue quan va Hai quan: He thong thue quan cua My la Bieu Thue quan hai hoa (Harmonized Tariff Schedule - HTS). Hau het cac loai thue quan cua My danh theo ty le tren gia tri, tuc la muc..

 • Thuong Tet cao de gianh giat nguoi tai

  10:26 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Thuong Tet cao de gianh giat nguoi tai

  Thuong Tet khong dung o y nghia mot khoan tien lon hay nho, ma day chinh la su the hien cai tinh cua doanh nghiep voi cong nhan, nhan vien da gan bo, dong cam cong kho voi cong ty trong suot nam. Muc thuong binh quan trong dip Tet Dinh Hoi dat tren 1,2 trieu dong/nguoi. Trong do, binh quan cac doanh nghiep nha nuoc khoang 1,4 trieu dong/nguoi, cac doanh nghiep dan doanh tren dia ban Ha Noi la 1 trieu dong/nguoi, TPHCM la 1,69 trieu dong/nguoi, Dong Nai la 1 trieu..

 • 4 dai gia Premiership boi thu

  10:56 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  4 dai gia Premiership boi thu

  Bon CLB hang dau Premier League: Manchester United, Chelsea, Liverpool va Arsenal deu kiem duoc khoan tai chinh khong lo sau khi mua giai 2006 - 2007 ket thuc. Voi hop dong truyen hinh moi co tong gia tri len den 4,355 ty USD, moi cau lac bo Anh tham gia Premier League duoc chia khoang 23,75 trieu USD loi nhuan, cung nguon tai chinh khong lo ma Champions League mang lai. Ong Tom Cannon, mot chuyen gia ve linh vuc thuong mai the thao, cho biet: "Du khong co nhieu..

 • Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  08:51 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thue noi gi ve thue thu nhap ca nhan

  Vai ngay qua, nguoi lao dong rat quan tam ve du luat thue thu nhap ca nhan (TNCN) voi nhung cach tinh gay xon xao du luan. De lam ro hon nhung van de xung quanh du luat thue TNCN, PV Bao chi da co cuoc phong van ba Nguyen Thi Cuc - Pho tong cuc truong Tong cuc Thue. Ba Cuc cho biet: Cho den thoi diem nay, Ban soan thao Luat thue TNCN chua co mot phuong an chinh thuc nao ve thue TNCN. Luat thue TNCN se co cach tinh thue hoan toan khac va thu nhap chiu thue cung..

 • Mua tin to giac buon lau 50 trieu dong lieu co kha thi

  15:00 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh da co thong tu huong dan viec quan ly va xu ly tang vat, phuong tien do vi pham hanh chinh, tich thu sung cong quy Nha nuoc, cho phep muc chi mua tin cua moi vu viec toi da la 10% (nhung khong qua 50 trieu dong/vu viec). De tim hieu ro van de nay, bao chi da co cuoc trao doi voi mot so lanh dao trong nganh hai quan: Ong Le Thanh Hien - Cuc truong Cuc dieu tra chong buon lau (TCHQ): Viec mua tin phuc vu chong buon lau duoc thuc hien nhu the nao? Thua..

 • Rac thai nhap khau chua chat doc hai duoc phat hien len den hon 2.500 tan

  00:36 | Thứ bảy 13/10/2007 (GMT+7)

  Rac thai nhap khau chua chat doc hai duoc phat hien len den hon 2.500 tan

  Hom qua 12.10, Co quan thuong truc tai TP.HCM cua Cuc Canh sat moi truong (C36) - Bo Cong an da phoi hop voi So Tai nguyen - Moi truong TP.HCM cung Chi cuc Hai quan cang Sai Gon - khu vuc II tien hanh kiem tra thuc te theo ty le phan tram 24 container hang cua Cong ty TNHH thuong mai Anh Trang tai cang Khanh Hoi.

 • Luong toi thieu se tren 400000500000 dongthang

  05:05 | Thứ sáu 07/04/2006 (GMT+7)

  Luong toi thieu se tren 400000500000 dongthang

  “Tiep tuc thuc hien lo trinh cai cach tien luong, tu ngay 1/10/2006, muc luong toi thieu chung (LTT) o khu vuc hanh chinh su nghiep (HCSN) se duoc dieu chinh len muc 400.000 - 420.000 dong/thang; khoi doanh nghiep trong nuoc cung du kien tang len 500.000 - 550.000 dong/thang”- ong Pham Minh Huan, Vu truong Vu Tien luong - Tien cong ( Bo LDTB-XH) vua khang dinh voi nhu the. Theo ong Pham Minh Huan, viec dieu chinh muc LTT o khu vuc HCSN lan nay dam bao bu du..

 • GM dang Trung Quoc hoa

  08:01 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  GM dang Trung Quoc hoa

  Nhung ro rang, Rick Wagoner khong tan thanh quan diem cua Wilson.General Motors dang ngay cang chuyen nhieu nguon luc cua minh sang Trung Quoc, ma khong phai thi truong noi dia hay chau Au. Quyet dinh mua trung tam o Thuong Hai la mot buoc di tiep sau cac dong thai khac cua GM nham tap trung nguon luc vao thi truong Trung Quoc, trong do co viec dau tu vao nha may thiet bi va phat trien mot trung tam thiet ke. Cong ty nay cung trinh bay mot chien luoc cot loi cho..

 • Dinh co anh chi bang vai cu nhap chuot

  11:15 | Thứ ba 20/03/2007 (GMT+7)

  Dinh co anh chi bang vai cu nhap chuot

  Dinh co anh (resize) la mot trong nhung cong doan trong xu ly anh so. No se lam thay doi kich co goc cua buc anh tuy theo muc dich cua nguoi dung.

 • Dong chi Chanh an khong nen qua chu quan

  10:40 | Thứ sáu 14/11/2003 (GMT+7)

  Dong chi Chanh an khong nen qua chu quan

  Chu tich Nguyen Van An da noi nhu vay khi ket thuc phan giai trinh truoc Quoc hoi sang nay cua Chanh an TAND Toi cao Nguyen Van Hien. Khac voi 5 vi bo truong dang dan truoc do, ong Hien chi thua nhan mot phan trach nhiem sau khi neu va phan tich nhieu nguyen nhan khach quan dan den nhung bat cap trong nganh toa an hien nay.

 • Huong dan nop le phi truoc ba moi

  05:20 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Muc le phi phai nop theo ty le phan tram nhu sau: nha, dat 1%; tau, thuyen 1%; oto, xe may, sung san, sung the thao 2%. Rieng xe may dang ky, nop le phi truoc ba tai Viet Nam tu lan thu hai tro di 1%. Gia tinh le phi truoc ba la tri gia tai san chiu le phi truoc ba theo gia thi truong trong nuoc tai thoi diem tinh le phi truoc ba.

 • Tot nghiep pho thong 2003 Se thi trac nghiem mon ngoai ngu

  09:08 | Thứ ba 26/11/2002 (GMT+7)

  Vu truong THPT Nguyen Van Trang da cong bo quyet dinh nay trong Hoi nghi tong ket cac ky thi tot nghiep nam 2002 va phuong huong to chuc ky thi nam 2003, do Bo GD-DT to chuc ngay 25-26/11. Sau hoi nghi, Bo se thong bao chinh thuc cach ra de thi o cac mon tiep theo, ty le phan tram trac nghiem...

 • Intel dau tu manh vao Trung Quoc va Nga

  15:04 | Thứ bảy 31/08/2002 (GMT+7)

  Intel dau tu manh vao Trung Quoc va Nga

  Hom qua, tai An Do, Chu tich kiem Giam doc dieu hanh tap doan Intel Craig Barrett tuyen bo sap toi, hang se tang cuong dau tu vao Trung Quoc va Nga. Day la nhung thi truong ma Intel hy vong se dat duoc ty le phan tram tang truong lon nhat trong nhung nam toi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0