tu tuong

Wednesday, 25/05/2016 12:19
 • Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi

  00:21 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi

  * Trao Huan chuong Doc lap hang Nhat cho dong chi Nguyen Khoa DiemSang 26.2, tai Dong Nai, Hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da chinh thuc khai mac.

 • Xuat ban bo sach ve lich su tu tuong van hoa

  07:30 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Ban Tu tuong – Van hoa TW vua bien soan bo sach “Lich su Bien nien Cong tac tu tuong – van hoa cua Dang Cong san Viet Nam (1925 - 2004)” phuc vu kip thoi ky niem 75 nam Ngay truyen thong cong tac tu tuong – van hoa cua Dang.

 • Hoi nghi van hoa tu tuong toan quoc Khong ngung nang cao niem tin y chi vuon len cua toan xa hoi

  23:54 | Thứ năm 19/02/2004 (GMT+7)

  Hoi nghi van hoa tu tuong toan quoc Khong ngung nang cao niem tin y chi vuon len cua toan xa hoi

  Sang 19/2 tai thanh pho Da Nang, Hoi nghi van hoa - tu tuong toan quoc nam 2004 da khai mac. Hoi nghi lan nay da neu ro nhiem vu cua cong tac tu tuong - van hoa nam 2004 la doi moi that manh me noi dung, phuong phap cong tac tu tuong - van hoa va to chuc can bo cua nganh, coi trong hon nua phuong cham huong ve co so, mo rong dan chu di doi voi giu vung ky cuong, ket hop cong tac tu tuong voi cong tac to chuc, kiem tra, van dong quan chung... tao ra su chuyen bien..

 • Nam bat xu ly kip thoi cac tinh huong phuc tap

  03:08 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Sang 26-2, phat bieu tai Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong - van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 khai mac tai Dong Nai, Tong bi thu Nong Duc Manh noi:

 • Tong bi thu yeu cau sap xep doi ngu can bo nganh tu tuong

  10:49 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Sang 26/2, phat bieu tai Hoi nghi tong ket Cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007, Tong bi thu Nong Duc Manh cho rang, can khan truong to chuc lai bo may, sap xep doi ngu can bo nganh tu tuong - van hoa de co the nam bat va xu ly kip thoi cac tinh huong phuc tap nay sinh.

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Nhung hat san dang tiec trong Nhung tu tuong gia vi dai Phuong Dong

  22:39 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Nhung hat san dang tiec trong Nhung tu tuong gia vi dai Phuong Dong

  Cuon sach Nhung tu tuong gia vi dai phuong Dong (*) vua duoc NXB Lao Dong an hanh qua la mot tu lieu quy cho nhung ai muon buoc vao cua ngo triet hoc Dong phuong, mot trong nhung cai noi tu tuong lon cua nhan loai. Tuy nhien, sach lai co kha nhieu hat san...

 • 2006 tiep tuc doi moi cong tac tu tuong van hoa

  03:20 | Thứ tư 04/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 3-1, phat bieu tai Hoi nghi trien khai nhiem vu cong tac tu tuong - van hoa nam 2006, dong chi Phan Dien - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban Bi thu - cho biet: “Trong nam 2006 Dang se tien hanh Dai hoi lan X mo ra mot giai doan moi cua dat nuoc. Nhiem vu quan trong cua mat tran tu tuong - van hoa la tuyen truyen dua nghi quyet Dai hoi lan X cua Dang vao cuoc song. Sau Dai hoi X, cong tac tu tuong - van hoa se co buoc phat trien moi, lam cho doi song..

 • 72 nam ngay truyen thong cua nganh van hoa tu tuong

  09:10 | Thứ năm 01/08/2002 (GMT+7)

  Nhan Ngay truyen thong cong tac tu tuong van hoa cua Dang (1/8), Nha nuoc da phong tang Huan chuong Sao Vang cho Ban Tu tuong Van hoa Trung uong. Nganh cung de ra quyet tam thuc hien nhung nhiem vu chu yeu cua cong tac tu tuong, ly luan trong tinh hinh moi theo Nghi quyet cua Hoi nghi trung uong 5 khoa IX.

 • Tam nhin 20 nam va nhung bai hoc cho hom nay

  08:28 | Thứ năm 22/03/2007 (GMT+7)

  Tam nhin 20 nam va nhung bai hoc cho hom nay

  De doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, phai chu trong nang cao kien thuc. Tren the gioi, nhieu van de moi da dat ra. Neu khong co tam nhin va kien thuc thi rat kho lanh dao su doi moi.

 • Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung

  21:12 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Mot bai hoc dat gia doi voi cuoc dau tranh chong quan lieu tham nhung

  Tu vu nay da dat cho Ðang, Quoc hoi, Nha nuoc ta rat nhieu van de then chot, tu duong loi, chinh sach, den to chuc, quan ly, boi duong, khen thuong va ky luat can bo.

 • Cam nhan ve mot net tu duy sang tao cua Le Duan

  00:00 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Cam nhan ve mot net tu duy sang tao cua Le Duan

  Den bay gio, y tuong nay van la dieu toi suy tu va tran tro nhieu nhat khi lat lai van de ma minh chua the thuc hien duoc, dieu ma dong chi Le Duan da co lan doi hoi.

 • Phat huy vai tro chu dao trong hoat dong tu tuong van hoa

  00:51 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Dai hoi dai bieu Dang bo khoi co quan T.U ve cong tac tu tuong lan thu VI (nhiem ky 2005-2010) khai mac sang 29/12 tai Ha Noi voi 198 dai bieu dai dien cho 5.500 dang vien toan Dang bo. Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da den du.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  20:11 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu V cua BCH Trung uong Dang

  Hoi nghi lan thu V da hop tu ngay 05-7 den ngay 14-7-2007 tai Ha Noi. Duoi day la toan van Thong bao Hoi nghi lan thu V Ban Chap hanh Trung uong Dang.

 • Be mac Hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong Van hoa toan quoc

  12:24 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong Van hoa toan quoc

  Sau 2 ngay lam viec nghiem tuc, khan truong, ngay 27/2, hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da be mac.

 • Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  17:17 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang

  Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang, doi voi hoat dong cua he thong chinh tri phai duoc dat trong tong the nhiem vu doi moi va chinh don Dang;- TBT Nong Duc Manh

 • Can tang cuong chat luong cua thong tin hai chieu

  08:54 | Thứ tư 16/05/2001 (GMT+7)

  Can tang cuong chat luong cua thong tin hai chieu

  Sang qua (15/5), tai TP HCM, Ban Tu tuong - Van hoa TU da khai mac Hoi nghi Cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc. Tham du Hoi nghi co lanh dao cac ban, nganh TU, dai dien Ban Tuyen giao cac tinh, Thanh uy, tong bien tap cac co quan bao chi. Tong Bi thu Nong Duc Manh da den du va phat bieu y kien tai Hoi nghi.

 • Hom nay be mac Hoi nghi Cong tac Tu tuong Van hoa

  08:29 | Thứ năm 17/05/2001 (GMT+7)

  Sang qua (16/5), ngay lam viec thu hai cua Hoi nghi Cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc to chuc tai TP HCM, truoc khi cac dai bieu thao luan tai hoi truong, dong chi Nguyen Khoa Diem, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu TU Dang da phat bieu mot so van de thiet yeu cua cong tac tu tuong thoi ky moi.

 • Chu thuyet de VN phat trien dot pha trong the ky XXI

  06:59 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  Chu thuyet de VN phat trien dot pha trong the ky XXI

  Voi dan de: "Chu thuyet phat trien trong the ky 21", ban tron truc tuyen chieu 3/5 da lam am long nhieu nguoi boi nhiet huyet cua nhung nguoi tham gia.

 • Be mac Hoi nghi Tu tuong van hoa toan quoc Chu trong tuyen truyen tot hon nua cac dien hinh nhan to moi

  22:30 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi Tu tuong van hoa toan quoc Chu trong tuyen truyen tot hon nua cac dien hinh nhan to moi

  Sau ba ngay lam viec, chieu ngay 21/2, Hoi nghi Tu tuong - van hoa toan quoc da ket thuc. Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da chot lai mot so van de da duoc pho bien va thao luan tai hoi nghi, trong do nhan manh: Phai doi moi phuong thuc hoat dong cua cong tac tu tuong, dap ung voi yeu cau, nhiem vu trong tinh hinh moi.

 • Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  10:14 | Chủ nhật 15/07/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa X

  Sau 10 ngay lam viec khan truong, voi tinh than trach nhiem cao, chieu 14/7, tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 5 Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da be mac. Tong Bi thu Nong Duc Manh da co bai dien van be mac quan trong. Trong cac ngay lam viec, Ban Chap hanh Trung uong da nghe bao cao va thao luan cac de an: Cong tac tu tuong, ly luan va bao chi truoc yeu cau moi; Tang cuong cong tac kiem tra, giam sat cua Dang; Tiep tuc doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang..

 • Tiep tuc cung co tran dia chinh tri tu tuong

  23:58 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  Thuc hien chi dao cua Ban Bi thu, ngay 12/9 tai Ha Noi, Ban Tu tuong -Van hoa T.U to chuc Hoi nghi trien khai nghien cuu, hoc tap ket luan cua Hoi nghi lan thu 12 Ban Chap hanh T.U Dang khoa IX ve tang cuong cong tac tu tuong trong tinh hinh hien nay. Den du co cac uy vien Bo Chinh tri: Nguyen Khoa Diem, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong-Van hoa T.U; Nguyen Phu Trong, Bi thu Thanh uy Ha Noi.

 • Ba dien tu tuong niem Dostoievski

  17:17 | Thứ bảy 15/10/2005 (GMT+7)

  Ba dien tu tuong niem Dostoievski

  Xet cho cung thi van de the loai chi la co so de tiep can tu tuong tham my cua tac gia nen co the coi cau noi trac tuyet cua nha nghien cuu ly luan Bakhtin la loi canh tinh trong qua trinh nhan thuc tieu thuyet: Noi dung se tu tim duoc hinh thuc the hien tuong ung...

 • Lay cai tich cuc dep cai tieu cuc

  02:17 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 27-2, Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong - van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da be mac sau hai ngay lam viec. Hoi nghi da nhat tri cao voi bao cao tong ket cong tac nam 2006 va trien khai nhiem vu nam 2007 cua Ban Tu tuong - van hoa trung uong, tan thanh viec tap trung thuc hien nghi quyet Dai hoi X cua Dang voi muoi nhiem vu trong tam va bay chuong trinh cong tac lon cua nganh tu tuong - van hoa.

 • Khai mac Hoi nghi cong tac tu tuong van hoa toan quoc

  08:43 | Thứ tư 17/04/2002 (GMT+7)

  Hom qua, tai Hoi nghi, Truong Ban Tu tuong - Van hoa TU Nguyen Khoa Diem nhan dinh: "Nam 2001, cac binh chung cong tac tu tuong - van hoa da nghiem tuc quan triet Nghi quyet Dai hoi IX, tich cuc dua nghi quyet vao cuoc song, day manh hoc tap, nghien cuu, quan triet Nghi quyet, co vu toan Dang, toan dan, toan quan thi dua yeu nuoc, quyet tam phan dau thuc hien cac chi tieu kinh te - xa hoi".

 • Tim nhung cach lam sang tao cho cong tac tu tuong cua Doan

  00:26 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  Hoi nghi cong tac tu tuong - van hoa toan quoc cua Doan nam 2004 da khai mac ngay 8/9 tai Ha Noi. Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan Hoang Binh Quan; Pho truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Dao Duy Quat; cac bi thu T.U Doan... da den du.

 • Giai doan cuoi cua cuoc chien tranh

  21:49 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Giai doan cuoi cua cuoc chien tranh

  Trich Hoi ky cua Dai tuong Le Duc Anh, Nguyen Pho tu lenh Bo Chi huy Chien dich Ho Chi Minh Xuan 1975, Nguyen Chu tich nuoc CHXHCN Viet Nam.

 • Be mac Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong van hoa toan quoc

  00:15 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Sau 2 ngay lam viec nghiem tuc, khan truong, ngay 27.2, Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong - van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da be mac.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0