tu quyet dinh

Saturday, 28/05/2016 03:06
 • Can co khoan 10 trong giao duc

  10:43 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Can co khoan 10 trong giao duc

  Tai chinh cho giao duc cung la van de rat quan trong da duoc neu trong bao cao cua Thu tuong truoc QH: Do la can sua doi che do hoc phi di doi voi doi moi co che tai chinh giao duc va dao tao, xac dinh day du chi phi day va hoc, chia se hop ly trach nhiem chi tra giua Nha nuoc, xa hoi va nguoi hoc... Ve tai chinh cho giao duc Doi voi giao duc pho cap bat buoc duoc quy dinh trong Hien phap, Nha nuoc can bao cap 100% de dam bao cho moi tre em duoc hoc tap va binh..

 • Tuyen sinh 2007 Cac truong se tu quyet dinh chi tieu

  09:37 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Tuyen sinh 2007 Cac truong se tu quyet dinh chi tieu

  Cac truong se tu quyet dinh chi tieu dao tao - Do la noi dung quan trong cua "De an doi moi viec giao chi tieu" do Bo GD-DT bien soan. Neu cac truong dat cac tieu chi theo Nghi quyet 14 cua Chinh phu de ra se duoc tu quyet dinh chi tieu dao tao hang nam.

 • DN khong nam thi phan khong che duoc tu quyet dinh gia cuoc vien thong

  07:00 | Thứ năm 08/01/2004 (GMT+7)

  DN khong nam thi phan khong che duoc tu quyet dinh gia cuoc vien thong

  Bo Buu chinh, Vien thong ngay 6/1 da co cong van so 16/BBCVT-KHTC huong dan trien khai Quyet dinh 217/2003/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve quan ly gia cuoc dich vu buu chinh - vien thong. Theo do, DN khong nam thi phan khong che duoc tu quyet dinh gia cuoc cac dich vu vien thong.

 • Tu hom nay 15 Doanh nghiep duoc tu quyet dinh gia ban xang

  10:36 | Thứ ba 01/05/2007 (GMT+7)

  Tu hom nay 15 Doanh nghiep duoc tu quyet dinh gia ban xang

  Tu hom nay, Nghi dinh so 55/2007/ND-CP cua Chinh phu ve kinh doanh xang dau bat dau co hieu luc thi hanh, theo do, cac doanh nghiep kinh doanh xang dau duoc tu quyet dinh gia ban xang theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc.

 • Doanh nghiep tu quyet dinh gia xang Mung it lo nhieu

  04:18 | Thứ năm 03/05/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep tu quyet dinh gia xang Mung it lo nhieu

  TP - Viec Nha nuoc cho phep cac doanh nghiep (DN) nhap khau, kinh doanh xang dau duoc tu quyet dinh gia ban la tien mot buoc gan den thi truong tu do; song no cung khien cac don vi san xuat cong nghiep va kinh doanh dich vu van tai khong khoi lo ngay ngay boi “tien” nhung chua “toi”.

 • Tu hom nay 1 5 Doanh nghiep duoc tu quyet dinh gia ban xang

  10:01 | Thứ ba 01/05/2007 (GMT+7)

  Tu hom nay, Nghi dinh so 55/2007/ND-CP cua Chinh phu ve kinh doanh xang dau bat dau co hieu luc thi hanh, theo do, cac doanh nghiep kinh doanh xang dau duoc tu quyet dinh gia ban xang theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc.

 • Doanh nghiep chinh thuc tu quyet dinh gia ban xang

  08:43 | Thứ ba 01/05/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep chinh thuc tu quyet dinh gia ban xang

  Hom nay 1/5, Nghi dinh so 55/2007/ND-CP cua Chinh phu ve kinh doanh xang dau bat dau co hieu luc, theo do cac doanh nghiep kinh doanh xang dau duoc tu quyet dinh gia ban xang theo co che thi truong co su quan ly cua Nha nuoc.

 • Nen de cac truong tu quyet dinh viec cho nghi hoc

  10:50 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Theo toi, viec nghi hoc do troi ret nen de cac truong tu quyet dinh, vi cung tren dia ban Ha Noi nhung dieu kien co so vat chat cua cac truong khong giong nhau. Quy dinh duoi 10 do C duoc nghi hoc chi la tuong doi vi 10,5 do ma kem theo mua phun va gio thi con lanh hon. (Lan Nguyen)> Lon xon viec cho hoc sinh tieu hoc nghi ret

 • Hai dai hoc quoc gia duoc tu quyet dinh muc hoc phi

  09:46 | Thứ năm 08/01/2004 (GMT+7)

  “Nam 2004, Nha nuoc se khong giao chi tieu, bien che cho cac don vi su nghiep ma de cac don vi nay tu quyet dinh. Chinh phu se khong can thiep nhieu vao viec ban hanh muc phi cac loai dich vu cong nhu hoc phi, vien phi”, Bo truong Noi vu Do Quang Trung ket luan tai Hoi nghi trien khai cong tac to chuc nha nuoc nam 2004, to chuc ngay 7/1.

 • Hai truong Dai hoc Quoc gia duoc tu quyet dinh muc hoc phi

  21:23 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  “Nam 2004, Nha nuoc se khong giao chi tieu, bien che cho cac don vi su nghiep ma de cac don vi nay tu quyet dinh”, Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung ket luan tai Hoi nghi trien khai cong tac to chuc nha nuoc nam 2004 to chu ngay 7/1. Khang dinh rang giao quyen tu chu hoan toan va se khong co chuyen Chinh phu “siet” cac don vi su nghiep bang viec ban hanh muc phi cac loai dich vu cong nhu hoc phi, vien phi,

 • Doanh nghiep duoc tu quyet dinh gia cuoc vien thong

  09:22 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Bo Buu chinh Vien thong vua co van ban huong dan trien khai Quyet dinh 217/2003/QD-TTg cua Thu tuong chinh phu ve viec cho phep cac doanh nghiep khong chiem thi phan khong che duoc quyen chu dong tu quyet dinh gia cuoc.

 • Anh Phan nen tu quyet dinh

  17:20 | Thứ ba 06/01/2004 (GMT+7)

  Tam khuyen anh nen noi chuyen voi gia dinh, vua dau tranh cho anh, vua dau tranh cho em gai. Anh tung du hoc, dang la giang vien, tuoi 34 la tuoi chin chan, co the tu quyet dinh. Neu gia dinh quyet dinh chuyen ket hon thi sau nay anh se khong the quyet dinh duoc viec gi vi su phu thuoc vao gia dinh qua nhieu.

 • Doanh nghiep khong chiem thi phan khong che duoc tu quyet dinh gia cuoc vien thong

  00:42 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Doanh nghiep khong chiem thi phan khong che duoc tu quyet dinh gia cuoc vien thong

  Ngay 6/1/2004, Bo Buu chinh - Vien thong (BC-VT) da co cong van 16/BBCVT-KHTC huong dan trien khai Quyet dinh 217 cua Thu tuong Chinh phu ve tham quyen quy dinh gia cuoc BC-VT. Theo do, doanh nghiep BC-VT duoc tu quyet dinh cac dich vu vien thong ma doanh nghiep khong nam thi phan khong che.

 • Tranh doc quyen tren thi truong xang dau bang cach nao

  06:38 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Tranh doc quyen tren thi truong xang dau bang cach nao

  Theo Nghi dinh so 55/2007/ND-CP ngay 6/4/2007 cua Chinh phu quy dinh ve kinh doanh xang dau va dieu kien kinh doanh xang dau tai thi truong VN thi gia ban xang dau se duoc ap dung theo co che thi truong, thuong nhan kinh doanh xuat khau, nhap khau xang dau hoac thuong nhan san xuat, che bien xang dau tu quyet dinh sau khi nop cac loai thue, phi theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

 • Du thao Nghi dinh cua Chinh phu ve quy che tu chu benh vien Benh vien tu quyet dinh muc thu doi voi mot so dich vu

  21:32 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Du thao Nghi dinh cua Chinh phu ve quy che tu chu benh vien Benh vien tu quyet dinh muc thu doi voi mot so dich vu

  Chieu qua 1/10, Bo Y te da to chuc hoi thao lay y kien dong gop cho du thao Nghi dinh cua Chinh phu quy dinh co che tu chu, tu chiu trach nhiem ve nhiem vu, tai chinh va to chuc, bien che cua benh vien cong lap.

 • Doanh nghiep se tu quyet dinh gia cuoc dien thoai Internet

  09:05 | Thứ hai 29/12/2003 (GMT+7)

  Theo ong Le Nam Thang, thu truong Bo Buu chinh - vien thong, cuoi thang 12-2003 hoac dau thang 1-2004 Bo Buu chinh - vien thong se co van ban huong dan ve gia cuoc doi voi loai hinh dich vu dien thoai Internet.

 • Ngay 16 Cuoc dien thoai quoc te toi da 0 68 USDphut

  09:01 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 16 Cuoc dien thoai quoc te toi da 0 68 USDphut

  Bo Buu chinh - Vien thong vua ky quyet dinh cho phep Tap doan buu chinh - Vien thong Viet Nam (VNPT) duoc giam hon 20% cuoc dien thoai duong dai quoc te. Khung cuoc goi VOIP 171 moi tu 0,4-0,51 USD/phut; cuoc IDD: 0,44-0,68 USD/phut. . Doi voi truong hop goi qua dien thoai vien (dang ky qua tong dai quoc te), muc cuoc se do doanh nghiep tu quyet dinh. Cuoc dich vu dien thoai quoc te mang NGN 64 Kbps su dung the tra tien truoc, muc cuoc toi da khong cao hon so voi..

 • Gia dau tang 3700 donglit tu 11h trua nay

  10:33 | Thứ hai 25/02/2008 (GMT+7)

  Gia dau tang 3700 donglit tu 11h trua nay

  10h sang hom nay 25/2, Lien bo Tai chinh va Thuong mai da chinh thuc cong bo tang gia ban le xang, dau. Theo do, gia dau diezel, dau hoa tang tu 10.200 dong/lit len 13.900 dong/lit. Gia xang do doanh nghiep tu quyet dinh theo thi truong. Thong bao nay duoc dua ra trong buoi hop bao ve bien phap dieu hanh gia ca va cac giai phap tai chinh doi voi hoat dong kinh doanh xang dau nam 2008 luc 10h sang nay (25/2). Theo thong tin moi nhat chung toi nhan duoc, gia dau..

 • Phan phai to ro lap truong cua minh

  15:36 | Thứ năm 08/01/2004 (GMT+7)

  Toi nghi ban hay to ro lap truong cua minh bang cach trinh bay cho cha me cua ban biet, chu dung vi nuoc mat van dai cua me ma huy hoai hanh phuc dang co trong tay cua ban. Voi tuoi 34, ban khong phai con nho de ma khong tu quyet dinh cho cuoc doi cua minh.

 • HLV Riedl VN se tu quyet dinh so phan cua minh

  00:00 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  HLV Riedl VN se tu quyet dinh so phan cua minh

  Ngay sau khi biet ket qua boc tham, chung toi bao cho HLV Riedl va ong da keu len: "Mot ket qua khong the ngo. Rat nang!". Ong noi tiep:

 • Deus Ex Invisible War Cuoc chien do ban tu quyet dinh

  11:25 | Thứ năm 19/02/2004 (GMT+7)

  Deus Ex Invisible War Cuoc chien do ban tu quyet dinh

  Noi tiep thanh cong ruc ro cua tro choi nhap vai gia tuong Deus Ex, Invisible War bo sung nhung net doc dao ve cot truyen, am thanh va dac biet la duoc phat trien voi gameplay moi, lay nguoi choi lam trung tam. Ban se duoc tu do lam nhung gi minh cho la dung, tu chon bien phap xu ly tinh huong va the hien phong cach rieng khi choi game.

 • Barcelona thang de tu quyet dinh so phan

  00:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Barcelona thang de tu quyet dinh so phan

  Rang sang mai (23/11), trong khi doi bong thanh London chi can them 1 diem nua truoc chu nha Werder Bremen de chac mot suat vao vong 16, thi Barcelona buoc phai thang Levski Sofia tren san khach va mong cho kinh dich cua ho, Chelsea cung phai thang…

 • Gia xang dau do DN quyet dinh Se khong co bien dong lon

  08:22 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Gia xang dau do DN quyet dinh Se khong co bien dong lon

  Tu ngay 1-1-2004, qui che moi ve quan ly kinh doanh, nhap khau xang dau se co hieu luc. Nhu vay doanh nghiep duoc phep tu quyet dinh gia ban tren co so "gia dinh huong" cua nha nuoc thay vi bat ban theo gia "cung" cua nha nuoc qui dinh.

 • Ong Ly Quang Dieu The he lanh dao tre se tu quyet dinh tuong lai

  16:39 | Thứ tư 17/09/2003 (GMT+7)

  Ong Ly Quang Dieu The he lanh dao tre se tu quyet dinh tuong lai

  Khi cuu thu tuong Singapore Ly Quang Dieu - hien la bo truong cap cao trong chinh phu - nhan duoc yeu cau xin phong van cua nhat bao The Straits Times (TST) nhan dip sinh nhat thu 80 (ngay 16-9), ong noi ong khong quan tam den nhung cuoc phong van “ne nang” theo dinh ky. TST hua voi ong Ly Quang Dieu day se la cuoc tro chuyen “khong khoan nhuong”. TT trich gioi thieu bai phong van nay.

 • DN sap duoc tu quyet dinh gia xang

  12:23 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  DN sap duoc tu quyet dinh gia xang

  Tai cuoc hop bao cong bo giam gia ban le xang sang nay, Thu truong Phan The Rue cho biet Bo Tai chinh, Bo Thuong mai va cac co quan lien quan da hoan tat du thao Nghi dinh thay the Quyet dinh 187/CP ve dieu hanh mat hang xang dau va hien chi con cho Chinh phu ban hanh.

 • Chi Lan nen de chong tu quyet dinh

  18:47 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Tot nhat, chi nen de anh ay co thoi gian suy xet lai minh. Neu sau mot thoi gian ma chong chi van chua co quyet dinh, van cu nhap nhang thi em nghi da den luc chi tu giai thoat cho ca hai, anh va chi. Bay gio la luc chi chuan bi ve mat tam ly de doi pho voi moi hoan canh.

 • Doanh nghiep se duoc tu quyet dinh muc chi hoa hong

  08:58 | Thứ hai 18/06/2001 (GMT+7)

  Day la du kien moi nhat cua Cuc Tai chinh Doanh nghiep (Bo Tai chinh). Theo do, viec chi hoa hong moi gioi dang duoc xem xet sua doi theo huong thong thoang hon, trong do, cho phep chi cho ca doi tac lam an la phia nuoc ngoai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0