truong trung hoc chuyen nghiep

Wednesday, 01/06/2016 02:55
 • Them 2 truong trung hoc chuyen nghiep moi o TP HCM

  07:59 | Thứ bảy 21/06/2003 (GMT+7)

  UBND TP HCM vua ky quyet dinh cho phep thanh lap them 2 truong trung hoc chuyen nghiep moi gom truong Tu thuc Ky thuat va Nghiep vu Bach Viet (778/B1 Nguyen Kiem, quan Phu Nhuan) va truong tu thuc Kinh te Ky thuat Tay Nam A (1 Hoang Dieu, phuong 10, quan Phu Nhuan).

 • Truong trung hoc chuyen nghiep khong thu hut hoc vien

  17:07 | Thứ năm 06/11/2003 (GMT+7)

  Trong so 28 truong trung hoc chuyen nghiep (THCN) tren dia ban TP HCM, den nay chi co truong Ky thuat Cao Thang la tuyen du chi tieu ca he trung hoc chuyen nghiep lan cong nhan ky thuat. Du hon 90% hoc vien ra truong deu co viec lam, va nhu cau tuyen cong nhan co tay nghe rat lon, nhung cu den mua tuyen sinh la cac truong lai phai ngoi cho hoc vien den dang ky.

 • Nhieu truong trung hoc chuyen nghiep TP HCM xin xet tuyen

  18:25 | Thứ ba 05/08/2003 (GMT+7)

  Vi luong ho so dang ky du thi qua it, khong du chi tieu hoac khong vuot qua 150% so voi chi tieu nen nhieu truong trung hoc chuyen nghiep (THCN), dai hoc, cao dang co he THCN, dong tren dia ban TP HCM da xin Bo GD-DT cho xet tuyen, thay vi to chuc thi.

 • Se dieu chinh cac ky thi theo huong gon nhe

  13:15 | Thứ tư 26/04/2006 (GMT+7)

  Se dieu chinh cac ky thi theo huong gon nhe

  Song song voi viec dieu chinh phuong an to chuc cac ban trong nha truong, phuong an gop 2 ky thi tot nghiep va tuyen sinh vao cac truong trung hoc chuyen nghiep (THCN), CD, DH bat dau tu nam 2009, dang duoc Bo GD-DT xay dung.

 • Vi sao thay nhieu hon tho

  21:39 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Vi sao thay nhieu hon tho

  Thanh nien Viet Nam co khuynh huong thi vao dai hoc ma it thi vao cac truong trung hoc chuyen nghiep. Hien chung ta dao tao thay nhieu hon tho, trai voi yeu cau cua xa hoi ve to chuc, phan cong lao dong. Vi sao? Theo toi co ba nguyen nhan:

 • Truong trung hoc chuyen nghiep duoc tuyen nguoi khong do DH

  07:41 | Thứ bảy 22/03/2003 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua quyet dinh ban hanh quy che tuyen sinh he chinh quy THCN. He nay se tuyen sinh theo 4 hinh thuc: cu tuyen, tuyen thang, xet tuyen va thi tuyen. Khi xet tuyen, cac truong duoc phep xay dung diem tuyen chon thi sinh voi ty le du phong khong vuot qua 30% chi tieu.

 • Trung hoc chuyen nghiep Khong co tuong lai

  16:02 | Thứ ba 16/08/2005 (GMT+7)

  Moi day, trong danh gia ket qua cua Vu Trung hoc chuyen nghiep, Bo GD - DT thi he thong cac truong Trung hoc chuyen nghiep dang duoc cung co va phat trien, nhung thuc te van con thieu tinh on dinh va kho tro thanh he thong vung manh.

 • Tuyen sinh truong nghe 2005 Tang dot bien

  09:55 | Chủ nhật 24/07/2005 (GMT+7)

  Tuyen sinh truong nghe 2005 Tang dot bien

  Truoc day, cu den mua tuyen sinh, cac truong trung hoc chuyen nghiep lai lo lang canh cho chieu vi hoc sinh dang ky du thi qua it, tham chi nam ngoai mot so nganh hoc phai ngung dao tao vi qua thieu hoc sinh. Nam nay, tinh hinh da khac.

 • Thi trung cap Giam thi tang xet

  07:49 | Thứ bảy 17/06/2006 (GMT+7)

  Thi trung cap Giam thi tang xet

  Khoang 50.000 ho so thi Trung hoc chuyen nghiep duoc 21 tinh, thanh phia Nam giao den cac truong. TP.HCM co so luong ho so dang ky nhieu nhat, 12.219 ho so. Soc Trang chi co 89 ho so dang ky vao cac truong Trung hoc chuyen nghiep thuoc Trung uong.

 • Lien ket quoc te net moi trong dao tao nghe

  15:25 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Lien ket quoc te net moi trong dao tao nghe

  Trang thiet bi, doi ngu giao vien thieu, yeu va lac hau la diep khuc chua co loi ra cua cac truong nghe. Truoc tinh hinh do, mot so truong trung hoc chuyen nghiep (THCN) tai TPHCM da no luc tim kiem lien ket voi cac truong tren the gioi nham nang cao chat luong dao tao.

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat Bau cu dai bieu HDND

  13:00 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  So dai bieu HDND tung cap bao nhieu la vua? Tinh dai dien va co cau ra sao? Lam the nao de nguoi co nang luc tu ung cu vao HDND? Tieu chuan dai bieu? Day la nhung van de can duoc lam ro trong Luat Bau cu dai bieu hoi dong nhan dan (sua doi).

 • Ca Mau He thong dao tao nghe chua dap ung nhu cau

  20:09 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Tinh Ca Mau hien co 5 truong trung hoc chuyen nghiep, 15 trung tam day nghe nhung chua dap ung duoc nhu cau cua nguoi dan. Doi ngu giao vien, can bo quan ly cac trung tam day nghe thieu va yeu lam han che chat luong dao tao, hau het giao vien day nghe dung lop hien nay deu la giao vien thinh giang o cac tinh.

 • Lien ket quoc te net moi trong dao tao nghe

  11:14 | Thứ sáu 03/06/2005 (GMT+7)

  Lien ket quoc te net moi trong dao tao nghe

  Trang thiet bi, doi ngu giao vien thieu, yeu... va lac hau la diep khuc chua co loi ra cua cac truong nghe. Truoc tinh the do, mot so truong trung hoc chuyen nghiep (THCN) tai TP.HCM da no luc tim kiem lien ket dao tao voi cac truong tren the gioi.

 • Dau tu tren 24 ti dong vao co so vat chat cac truong THCN

  08:01 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Theo so lieu khao sat chua day du cua So GD-DT o 12 truong trung hoc chuyen nghiep tren dia ban TP.HCM, trong nam hoc 2004-2005 cac truong da su dung hon 24 ti dong kinh phi de xay dung co so vat chat.

 • Da Nang trien khai ung dung CNTT trong cac truong TH chuyen nghiep

  22:08 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Da Nang trien khai ung dung CNTT trong cac truong TH chuyen nghiep

  So GD-DT Da Nang vua to chuc hoi nghi danh gia trien khai ung dung cong nghe thong tin trong cac truong trung hoc chuyen nghiep (THCN) giai doan 2001-2003 va trien khai chuong trinh cong nghe thong tin (CNTT) giai doan 2004-2005. Hien tat ca cac truong THCN tren dia ban thanh pho deu to chuc day mon tin hoc dai cuong cho nhung hoc sinh khong thuoc nganh chuyen tin; co 6/12 truong tham gia dao tao bac THCN nganh tin hoc; 8/11 truong THCN da noi mang LAN, 100% ket..

 • Nhieu truong THCN tai TP HCM tiep tuc xet tuyen dot 2

  21:24 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  Nhieu truong THCN tai TP HCM tiep tuc xet tuyen dot 2

  Theo Bo GD-DT, den thoi diem nay ca nuoc co tren 151 truong Trung hoc chuyen nghiep (THCN) trong tong so 304 co so tuyen sinh he THCN dang ky lua chon phuong an xet tuyen (chiem 50%) trong ky tuyen sinh nay.

 • TP HCM tap huan thay sach lop 10 cho giao vien

  01:05 | Thứ ba 08/08/2006 (GMT+7)

  Sang 7-8, giao vien va pho hieu truong chuyen mon cac truong THPT, trung tam giao duc thuong xuyen va truong trung hoc chuyen nghiep tren dia ban TP.HCM da bat dau vao dot tap huan dai tra cac mon giang day o lop 10 theo chuong trinh sach giao khoa moi.

 • Huong nghiep cho hoc sinh lop 9

  22:09 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  Huong nghiep cho hoc sinh lop 9

  Hien nay, nhung thong tin ve ky thi tuyen sinh dai hoc, cao dang duoc dang hau het tren cac bao tu trung uong den dia phuong. Ngay ca o truong trung hoc pho thong (THPT), nhieu thong bao ve khoi thi, nganh hoc cung xuat hien o tung lop hoc. Trong khi do, o bac trung hoc co so (THCS), cong tac huong nghiep cho hoc sinh sau khi tot nghiep duong nhu con bo ngo.

 • Tin van

  23:58 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 2/8, tai Thanh Hoa, Bo Giao duc va Dao tao da to chuc lop tap huan cho hon 500 giao vien, giang vien bo mon Chinh tri cua 250 truong trung hoc chuyen nghiep phia Bac nham nang cao va bo sung kien thuc moi trong chuong trinh giang day mon Chinh tri. (Ngoc Minh)

 • DH Ngan hang doat giai nhat

  01:12 | Thứ sáu 18/05/2007 (GMT+7)

  DH Ngan hang doat giai nhat

  Sang 17-5, tai vong chung ket xep hang hoi thi Olympic cac mon khoa hoc Mac - Lenin, tu tuong Ho Chi Minh “Tam nhin xuyen the ky” lan 4-2007, doi Truong DH Ngan hang (anh) da doat giai nhat khoi cac truong DH, CD (193 doi tuyen). Giai nhi, ba thuoc ve hai doi DH Khoa hoc tu nhien va DH Luat. Tai khoi cac truong trung hoc chuyen nghiep (17 doi), TH Cong nghe luong thuc thuc pham dan dau.

 • Binh Dinh So thi sinh dang ky du thi vao cac truong THCN tiep tuc tang

  10:31 | Thứ năm 10/06/2004 (GMT+7)

  Nam 2004, toan tinh Binh Dinh co hon 6.000 ho so dang ky du thi vao cac truong trung hoc chuyen nghiep (THCN), tang gan 600 ho so so voi nam truoc, do la chua ke so ho so cac thi sinh nop truc tiep cho cac truong.

 • 20 hoc bong trung hoc tai Nhat Ban

  10:34 | Thứ sáu 13/05/2005 (GMT+7)

  20 hoc bong trung hoc tai Nhat Ban

  Bo Giao duc va Dao tao vua co cong van gui toi cac so giao duc - dao tao, cac truong trung hoc chuyen nghiep ve viec tuyen 20 hoc sinh di hoc tai Nhat Ban nam 2006 cho khoi hoc sinh THCN. Han chot nhan ho so la ngay 31/5.

 • Doi mat dep

  15:17 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Doi mat dep

  Chiec xe bus ngoai thanh dung lai o tram gan mot truong trung hoc chuyen nghiep. Chieu thu bay, xe dong nghet nguoi. Khach len da so la hoc sinh, chung hon chuc nam sinh va hai nu sinh. Hai nu sinh xung xinh bo ao dai trang. Mot nu sinh may man co cho ngoi. Mot nu sinh phai dung chen chuc voi dam nam sinh o giua hai hang ghe chat choi trong that toi nghiep, nhung co co ve rat vo tu, luon mieng noi cuoi, kieu nhu dang vao gio choi trong san truong.

 • Tang hoc phi Phai dong thoi tang muc ho tro cho sinh vien ngheo

  15:31 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Tang hoc phi Phai dong thoi tang muc ho tro cho sinh vien ngheo

  Ngay 26-10 vua qua, Bo GD-DT vua trinh Chinh phu de an dieu chinh hoc phi cua cac bac hoc, trong do muc tang cao nhat la o bac dai hoc, cao dang va cac truong trung hoc chuyen nghiep. Tuy nhien, da co nhieu y kien khac nhau ve de an nay. Duoi day la mot so y kien cua nhung nguoi truc tiep giang day o cac truong dai hoc cua TPHCM.

 • Hoc sinh vao cac truong THCN tang cao

  13:23 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Hoc sinh vao cac truong THCN tang cao

  Theo bao cao cua So GD-DT TPHCM, tong so thi sinh trung tuyen tu cac truong trung hoc chuyen nghiep (THCN) nam hoc 2006 la 24.357/25.310 thi sinh, dat ty le 96% so voi chi tieu duoc giao, tang gan 20% so voi tuyen sinh nam hoc 2005.

 • TP HCM Hoc sinh che he day nghe

  07:33 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  TP - Thong ke tu 22/33 truong Trung hoc Chuyen nghiep (TCCN) cua TPHCM cho thay, ty le tuyen vao he day nghe dao tao luc luong cong nhan ky thuat chi dat 52,49%

 • Vuon hong

  14:32 | Thứ bảy 10/02/2007 (GMT+7)

  Vuon hong

  * Anh Bo Cau oi, giup em voi! Nam nay em 21 tuoi. Trong qua trinh hoc chung truong trung hoc chuyen nghiep voi mot ban gai ten N., em da bay to tinh cam cua minh voi co ay. Nhung vi em la nguoi den sau nen em khong duoc co ay chap nhan.

 • Lam the nao de thu hut thi sinh

  21:46 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Lam the nao de thu hut thi sinh

  Dai dien cua nhieu truong trung hoc chuyen nghiep (THCN) bay to nhung buc xuc ve van de nhieu truong DH co luon he CD va THCN, hut het thi sinh ve phia minh. Tuy nhien, viec cac truong DH "bao thau" nhu the chinh la mot su canh tranh lanh manh va can thiet...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0