trung uong

Saturday, 28/05/2016 22:45
 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Giai doan cuoi cua cuoc chien tranh

  21:49 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Giai doan cuoi cua cuoc chien tranh

  Trich Hoi ky cua Dai tuong Le Duc Anh, Nguyen Pho tu lenh Bo Chi huy Chien dich Ho Chi Minh Xuan 1975, Nguyen Chu tich nuoc CHXHCN Viet Nam.

 • Nghi quyet T U ve giai phong mien Nam ra doi nhu the nao

  14:59 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Nghi quyet T U ve giai phong mien Nam ra doi nhu the nao

  TP - Nam 1957, cach day dung nua the ky, hai ong Hoang Tung va Tran Quang Huy duoc Bac Ho va Bo Chinh tri trao trong trach chap but ban Du thao Nghi quyet Trung uong 15 (Khoa hai) duoi su chi dao truc tiep cua Dai tuong Vo Nguyen Giap.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Nhung dieu chua biet ve su kien bat Lu bon ten

  10:13 | Thứ bảy 08/04/2006 (GMT+7)

  Nhung dieu chua biet ve su kien bat Lu bon ten

  TPCN - Da tron 30 nam ke tu khi xay ra vu dem 6/10/1976, nhung nguoi lanh dao Trung Quoc quyet dinh bat giu “Be lu bon ten” dang nam giu nhung chuc vu lanh dao dat nuoc sau khi Chu tich Mao Trach Dong qua doi.

 • Bo nhiem lanh dao cho Ban moi cua Dang

  22:20 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Tiep theo Quyet dinh cua Bo Chinh tri hop nhat Ban Khoa giao Trung uong, Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong thanh Ban Tuyen giao Trung uong, moi day Bo Chinh tri, Ban Bi thu da co quyet dinh phan cong va bo nhiem lanh dao Ban Tuyen giao Trung uong.

 • Tao buoc chuyen ro ret trong viec day lui tham nhung lang phi

  08:43 | Thứ ba 25/07/2006 (GMT+7)

  Tao buoc chuyen ro ret trong viec day lui tham nhung lang phi

  Sang qua (24/7) tai Ha Noi, Hoi nghi lan thu 3, Ban Chap hanh (BCH) Trung uong khoa X da khai mac trong the. Tai Hoi nghi nay, BCH Trung uong se ban va quyet dinh ve cac van de nhu quy che lam viec cua BCH Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X;

 • Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi

  00:21 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi

  * Trao Huan chuong Doc lap hang Nhat cho dong chi Nguyen Khoa DiemSang 26.2, tai Dong Nai, Hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da chinh thuc khai mac.

 • Sap xep lai cac co quan cua Dang la yeu cau cap bach

  07:44 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Sap xep lai cac co quan cua Dang la yeu cau cap bach

  TP - Mot trong nhung noi dung quan trong dang duoc Hoi nghi T.U 4 (khoa X) ban thao la cai cach bo may, to chuc cua Dang. Vi sao phai cai cach, nen cai cach nhu the nao?... Tien phong da co cuoc phong van Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu.

 • Chong tham nhung phai tiep tuc lam quyet liet

  20:20 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  Chong tham nhung phai tiep tuc lam quyet liet

  Ngay 27/7, tai Ha Noi, BCD Trung uong ve phong, chong tham nhung da tien hanh phien hop lan thu 4. Tai phien hop, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chi dao: Cong tac phong, chong tham nhung phai duoc tiep tuc lam quyet liet tu trung uong den dia phuong. Tham du phien hop co Thu tuong Nguyen Tan Dung, Truong Ban Chi dao; Pho Thu tuong Truong Vinh Trong, Pho Truong ban Thuong truc Ban Chi dao va cac thanh vien trong Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung...

 • Phan bo ung cu vien trung uong ve dia phuong

  08:53 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  TT (tong hop) - Ngay 18-4, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong - chu tich Hoi dong bau cu dai bieu Quoc hoi khoa XII - da ky ban hanh nghi quyet cua Hoi dong bau cu ve phan bo cac ung cu vien o trung uong ve ung cu tai cac dia phuong.

 • Sap xep lai co quan Dang la yeu cau cap bach

  09:26 | Thứ sáu 19/01/2007 (GMT+7)

  Sap xep lai co quan Dang la yeu cau cap bach

  Noi dung quan trong duoc Hoi nghi T.U 4 ban la cai cach bo may, to chuc Dang. Nguyen TBT Le Kha Phieu noi ve vi sao phai cai cach, cai cach the nao?

 • Guong mat tre thanh pho 30 nam

  15:20 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Guong mat tre thanh pho 30 nam

  TS xin gioi thieu den ban doc danh sach, tom tat qua trinh phan dau, ren luyen va thanh tich cua cac ca nhan tieu bieu duoc de cu tham gia cuoc binh chon "Guong mat tre 30 nam", cung the le va Phieu binh chon de ban doc tham khao.

 • Ban chi dao chong tham nhung co quyen dinh chi thu truong

  09:45 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Ban chi dao chong tham nhung co quyen dinh chi thu truong

  De an ve to chuc quyen han va quy che hoat dong cua Ban chi dao trung uong phong chong tham nhung se duoc Uy ban thuong vu Quoc hoi thong qua tai phien hop thu 42 sap toi. Ngay 8/8, Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong da co cuoc trao doi voi bao chi ve de an nay.

 • Cong khai dang vien ung cu vao BCH Trung uong tren bao

  15:30 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Cong khai dang vien ung cu vao BCH Trung uong tren bao

  "Cong khai tren bao chi nhung dang vien duoc chon vao danh sach nhung nguoi ung cu vao BCH Trung uong se bau tai Dai hoi Dang lan thu X de toan dan duoc biet va gop y". Do la kien nghi cua tac gia Thai Duy, dang tren muc "Thoi Luan" Bao Dai Doan ket.

 • Cong khai dang vien ung cu vao BCH Trung uong tren bao

  11:26 | Thứ hai 20/03/2006 (GMT+7)

  Cong khai dang vien ung cu vao BCH Trung uong tren bao

  "Cong khai tren bao chi nhung dang vien duoc chon vao danh sach nhung nguoi ung cu vao BCH Trung uong se bau tai Dai hoi Dang lan thu X de toan dan duoc biet va gop y" - kien nghi cua tac gia Thai Duy, dang tren muc "Thoi Luan" Bao Dai Doan ket.

 • Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  09:44 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  "Dan chu trong Dang chua duoc phat huy manh me thi khong the thuc day duoc dan chu trong xa hoi..."

 • Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  10:56 | Chủ nhật 22/05/2005 (GMT+7)

  Phat huy duoc dan chu la nguon luc vo tan

  "Dan chu trong Dang chua duoc phat huy manh me thi khong the thuc day duoc dan chu trong xa hoi...". Van day nhiet huyet, Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu noi: “Toi dang chuan bi ban gop y cho du an Luat Chong tham nhung ma Quoc hoi se thao luan tai ky hop lan nay”.

 • Tong Bi thu Le Duan voi luc luong Canh ve

  16:03 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Le Duan voi luc luong Canh ve

  Tong Bi thu Le Duan la mot nha lanh dao loi lac cua cach mang Viet Nam, la mot trong nhung hoc tro xuat sac cua Chu tich Ho Chi Minh. Trong nhung nam thang truoc day, Luc luong Canh ve da tham gia bao ve Tong Bi thu Le Duan tuyet doi an toan. Tong Bi thu da danh tinh cam va su quan tam dac biet doi voi Luc luong CAND noi chung, Luc luong Canh ve noi rieng. Thuc thi nhung nhiem vu dac biet Nhung nam thang hoat dong bi mat o mien Nam, dong chi Le Duan da duoc can..

 • Lanh dao phai cam ket khong tham nhung

  08:24 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Lanh dao phai cam ket khong tham nhung

  TP - Toi nghi, su chuyen dong cua cuoc dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi dang co chieu huong tot. BCD TU ve phong, chong tham nhung khac voi BCD TU 6 (2) la no co quyen hanh thuc te. Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cho biet.

 • Ket thuc nhiem vu cua Ban Chi dao trung uong 6 lan 2

  09:18 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Ban Chi dao trung uong 6 (lan 2) voi chuc nang thuc hien nghi quyet trung uong 6 (lan 2) khoa III thang 2/1999 ve chinh don Dang va chong tham nhung da hoan thanh nhiem vu va ket thuc hoat dong.

 • Hay dat tat ca len ban nghi su

  08:35 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Hay dat tat ca len ban nghi su

  TP - Rat tam huyet va trach nhiem, nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu vua gui mot buc thu den Doan Chu tich Dai hoi Dang X de nghi: Dai hoi can ban bac den noi, den chon ve viec xay dung, chinh don Dang de tao buoc ngoat trong cong tac nay thoi gian toi.

 • Ket thuc nhiem vu cua Ban Chi dao trung uong 6 2

  05:10 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Ban Chi dao trung uong 6 (2) voi chuc nang thuc hien nghi quyet trung uong 6 (lan 2) khoa III thang 2-1999 ve chinh don Dang va chong tham nhung da hoan thanh nhiem vu va ket thuc hoat dong.

 • Giai quyet khieu kien Can co che tai voi nguoi dung dau

  10:41 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Thua ong, nguoi dan khieu kien nhung khong duoc giai quyet on thoa o dia phuong nen moi phai len Trung uong, the nhung Trung uong lai co chu truong dua khieu kien ve dia phuong giai quyet. o day co mot mau thuan lon chang?

 • Lang phi ghe gom nha dat cong

  10:12 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Lang phi ghe gom nha dat cong

  Nhieu dia chi nha dat cong tren dia ban TPHCM do khoi trung uong quan ly dang duoc su dung lang phi, sai muc dich va co nguy co that thoat, du Thu tuong Chinh phu da co Quyet dinh 09 va sau do la cong van nhac nho ve viec sap xep lai, xu ly nha dat thuoc so huu Nha nuoc.

 • Uy vien trung uong tai cu khong qua tuoi 60

  08:43 | Thứ sáu 21/04/2006 (GMT+7)

  Uy vien trung uong tai cu khong qua tuoi 60

  Ban chap hanh TU khoa IX chuan bi gioi thieu nhan su khoa X theo huong, nguoi moi duoc gioi thieu vao BCH TU khong qua 55 tuoi, neu tai cu khong qua 60 tuoi. Tuy nhien, quyet dinh cuoi cung van thuoc vao dai hoi. Uy vien TU Dang, Chu nhiem Uy ban Doi ngoai Quoc hoi Vu Mao da co cuoc trao doi voi bao chi xung quanh van de nhan su dai hoi X.

 • De cuong cach mang mien Nam Tam voc tu duy Le Duan

  19:47 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  De cuong cach mang mien Nam Tam voc tu duy Le Duan

  "...Toi xin duoc khang dinh dong chi Le Duan khong phai la nha lanh dao bao thu, giao dieu, qua thuc tien xuyen suot du chung to Anh la nguoi luon tim toi sang tao va tu duy luon doi moi. Nhung voi vi tri Tong Bi thu cua minh, Anh cung khong dot pha noi do day cua bao thu, giao dieu, duong mon, xo cung..." - Nguyen thu tuong Vo Van Kiet.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0