trung tam hoc tap

Wednesday, 01/06/2016 04:51
 • Phat trien trung tam hoc tap cong dong tai DBSCL va Binh Dinh

  13:19 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Bo Giao duc - Dao tao va Van phong UNESCO Ha Noi vua trien khai du an phat trien trung tam hoc tap cong dong tai 13 tinh Dong bang song Cuu Long va tinh Binh Dinh.

 • Ha Tay xay dung va phat trien Trung tam hoc tap cong dong

  14:10 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Tu mot Trung tam hoc tap cong dong dau tien tai xa Phu Yen nam 2000, den nay toan huyen Phu Xuyen, tinh Ha Tay da co 20/28 xa co Trung tam hoc tap cong dong.

 • Trung tam hoc tap cong dong phai dung thuc chat

  01:47 | Chủ nhật 20/05/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua thong nhat chu truong thanh lap cac trung tam hoc tap cong dong o cac xa thuoc huyen ngoai thanh, cac phuong vung ven cua thanh pho. Tuy nhien, Pho chu tich UBND TP Nguyen Thanh Tai yeu cau viec thanh lap cac trung tam hoc tap cong dong phai dung thuc chat, co ke hoach, noi dung, chuong trinh hoat dong cu the...

 • Cai la cua mot trung tam hoc tap cong dong

  11:33 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Trung tam hoc tap cong dong o phuong Tan An, thi xa Hoi An, tinh Quang Nam ra doi da tro thanh hien tuong “la” cua nguoi dan.

 • TP HCM xay dung trung tam hoc tap cong dong do thi

  10:16 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu So GD-DT TP.HCM, TP dang xay dung mo hinh trung tam hoc tap cong dong do thi de dap ung yeu cau cua nguoi dan o cac quan noi thanh. Theo do, cac trung tam nay se to chuc nhung chuyen de ve nang cao nang luc cuoc song nhu: xu ly rac thai, tap luyen duong sinh...

 • Vinh Phuc Ho tro moi Trung tam hoc tap cong dong 5 trieu dong

  17:12 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Trong nam 2005, UBND tinh Vinh Phuc ho tro cho moi Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) xa, phuong, thi tran 5 trieu dong de nang cao chat luong.

 • Bien truong hoc thanh trung tam hoc tap cong dong

  06:00 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Bien truong hoc thanh trung tam hoc tap cong dong

  Giua thang 12-2003, tai Bangkok (Thai Lan), Hoi nghi quan chuc giao duc cap cao cua cac nuoc trong khu vuc do To chuc Bo truong giao duc cac nuoc Dong Nam A (SEAMEO) to chuc da di den quyet dinh: tu thang 1-2004 se trien khai du an thi diem ve chuyen doi truong hoc thanh trung tam hoc tap cong dong.

 • Ho tro moi Trung tam hoc tap cong dong 20 trieu dong

  19:22 | Thứ hai 25/07/2005 (GMT+7)

  Nham day manh viec thanh lap va to chuc hoat dong cac Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD), So GD-DT va Hoi Khuyen hoc tinh Binh Duong da de xuat voi UBND Tinh ho tro ban dau cho moi TTHTCD 20 trieu dong.

 • Dong Nai 60 trung tam hoc tap cong dong di vao hoat dong

  07:03 | Thứ hai 11/10/2004 (GMT+7)

  TT (Dong Nai) - Chuong trinh trien khai trung tam hoc tap cong dong duoc bat dau vao dau nam 2003 voi ba trung tam tai thanh pho Bien Hoa, huyen Tan Phu va Vinh Cuu, den nay da duoc tinh mo rong ra voi 60 phuong, xa, thi tran (tinh Dong Nai hien co 171 phuong xa).

 • Cac tinh chu trong xay dung Trung tam hoc tap cong dong

  10:46 | Thứ năm 28/04/2005 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc cac dia phuong: Quang Binh, Bac Ninh, Binh Dinh, Vinh Phuc, Can Tho dang han dau phu kin to chuc Hoi o cac truong hoc va quyet tam dua cac Trung tam hoc tap cong dong ve cac tuyen xa, phuong.

 • Hoc chu hoc nghe tu trung tam hoc tap cong dong

  13:11 | Thứ tư 12/10/2005 (GMT+7)

  Hoc chu hoc nghe tu trung tam hoc tap cong dong

  Bat dau hinh thanh tu nam 1997, den nay trung tam hoc tap cong dong da phat trien nhanh ve so luong. Tai nhieu dia phuong, mo hinh dang hoat dong rat co hieu qua

 • Thu tuong yeu cau day manh khuyen hoc khuyen tai

  08:03 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Ngay 8/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Chi thi so 02/2008/CT-TTg ve day manh phong trao khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap. Theo do, nhung nam qua, cong tac khuyen hoc, khuyen tai, xay dung xa hoi hoc tap da co nhung buoc phat trien manh me, thu hut duoc su quan tam cua toan xa hoi; cung voi nhung no luc cua cac cap, cac nganh, cac dia phuong, don vi, Hoi Khuyen hoc da duoc thanh lap o tat ca 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc va da co nhung dong..

 • Dac Nong can them gan 1.000 phong hoc

  21:10 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Tinh se trien khai Trung tam Hoc tap Cong dong tai xa Quang Thanh, huyen Dac Nong. Trong khi do, theo So GD-DT Dac Nong, de trien khai chuong trinh kien co hoa truong lop nam hoc 2004-2005, toan tinh can xay them 838 phong hoc. Sau khi Trung tam Hoc tap Cong dong xa Quang Thanh hoat dong co hieu qua, mo hinh nay se duoc nhan rong toan tinh. Day la co so giao duc, to chuc hoc tap theo phuong thuc khong chinh quy nham tham gia xoa mu chu, nang cao chat luong va cai..

 • Cac tinh chu trong xay dung Trung tam hoc tap cong dong

  10:46 | Thứ năm 28/04/2005 (GMT+7)

  Hoi Khuyen hoc cac dia phuong: Quang Binh, Bac Ninh, Binh Dinh, Vinh Phuc, Can Tho dang han dau phu kin to chuc Hoi o cac truong hoc va quyet tam dua cac Trung tam hoc tap cong dong ve cac tuyen xa, phuong.

 • WB va TP HCM khai truong Trung tam Hoc tap phat trien

  10:11 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 26/6, Trung tam Hoc tap phat trien thanh pho Ho Chi Minh (HDLC) chinh thuc khai truong tai 178 Nam Ky Khoi Nghia, TP. Ho Chi Minh. Trung tam do Ngan hang The gioi va UBND TP.HCM hop tac xay dung.

 • Da Nang Xay dung duoc 21 trung tam hoc tap cong dong

  21:18 | Thứ ba 30/12/2003 (GMT+7)

  Da Nang da xay dung duoc 21 trung tam hoc tap cong dong tai 47 xa, phuong.

 • Tap huan cho 50 can bo dieu hanh cac trung tam hoc tap Coca Cola

  22:11 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Tap huan cho 50 can bo dieu hanh cac trung tam hoc tap Coca Cola

  Hon 50 can bo dieu hanh cac trung tam hoc tap (TTHT) Coca-Cola do TU Doan TNCS HCM quan ly tren toan quoc cung voi can bo phu trach tu tuong van hoa cua Doan va cac lanh dao cac nha van hoa thanh thieu nien o cac dia phuong noi co TTHT vua tham du hoi nghi tap huan keo dai trong 2 ngay tai TP.HCM.

 • UNESCO tai tro du an xay dung trung tam hoc tap cong dong

  10:07 | Thứ bảy 18/10/2003 (GMT+7)

  UNESCO tai tro du an xay dung trung tam hoc tap cong dong

  Chieu 17-10, Thu truong Bo GD-DT Tran Van Nhung va ong Chu Shiu Kee, truong dai dien UNESCO tai Ha Noi, da ky ket du an phat trien trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) tai khu vuc Tay nguyen va Binh Phuoc.

 • Xay dung trung tam hoc tap cong dong tai 29 tinh thanh

  04:32 | Thứ sáu 28/01/2005 (GMT+7)

  Truong dai dien van phong UNESCO tai VN Chu Shiu-Kee cho biet: thang 2-2005 UNESCO se phoi hop voi Bo GD-DT trien khai du an xay dung trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) tai 14 tinh, thanh dong bang song Cuu Long voi tong kinh phi ho tro 200.000 USD.

 • Khanh Hoa Da co 32 trung tam hoc tap cong dong

  22:10 | Thứ năm 01/07/2004 (GMT+7)

  Khanh Hoa Da co 32 trung tam hoc tap cong dong

  Cung voi su phat trien cua Hoi khuyen hoc, den nay toan tinh da co 32 trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) o cac huyen, thi, thanh pho. Tai TTHTCD, cac dia phuong da to chuc cac lop xoa mu chu, pho cap tieu hoc, trung hoc co so; mo cac lop tap huan khuyen nong - lam - ngu.

 • Nhan rong mo hinh trung tam hoc tap cong dong

  00:00 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Nhan rong mo hinh trung tam hoc tap cong dong

  Chieu 24/3, tai Ha Noi, Chu tich Tran Duc Luong da tiep dai bieu du Hoi nghi so ket 5 nam xay dung va phat trien Trung tam hoc tap cong dong.

 • TW Doan trao hoc bong cho hoc vien cac trung tam hoc tap Thanh thieu nhi

  23:13 | Thứ hai 04/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 3/4 tai Ha Noi, Ban TTVH (TW Doan) phoi hop voi Cong ty Coca-cola da trao 28 suat hoc bong cho cac hoc vien la hoc sinh, sinh vien tai cac trung tam Thanh thieu nhi o 9 tinh, thanh phia Bac.

 • Can Tho 100 xa phuong thi tran co trung tam hoc tap cong dong

  08:04 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Den cuoi thang 1/2006, toan thanh pho Can Tho da co 68 Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) tai 67 xa phuong thi tran va 1 nong truong.

 • Ban Tu tuong Van hoa T U Doan Phat dong cuoc thi Chu nhan tuong lai

  21:41 | Thứ năm 03/06/2004 (GMT+7)

  Trong dot tap huan Trung tam Hoc tap Coca-cola vua dien ra cuoi thang 5 vua qua tai TP Ho Chi Minh, Ban Tu tuong - Van hoa T.U Doan da trien khai, dinh huong hoat dong cac Trung tam Hoc tap Coca-cola tai 20 tinh, thanh tren ca nuoc trong giai doan 2004-2005.

 • TP HCM chi co 14 8 trung tam hoc tap cong dong

  21:56 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Theo So GD-DT TP.HCM, TP chi co 46/323 xa, phuong, thi tran co trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD), chiem ti le 14,8%, trong khi yeu cau den nam 2010 phai dat chi tieu 80% tong so phuong xa co TTHTCD.

 • Xoa doi giam ngheo nho cac Trung tam hoc tap cong dong

  15:47 | Thứ hai 04/06/2007 (GMT+7)

  Xoa doi giam ngheo nho cac Trung tam hoc tap cong dong

  Hoi khuyen hoc huyen Binh Phu, Binh Phuoc da phoi hop voi nganh Giao duc tham muu cho Huyen uy, UBND Huyen thanh lap cac Trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) o cac xa, thi tran. Den nay co 11/11 xa, thi tran co TTHTCD va buoc dau hoat dong co hieu qua.

 • Chi 25 trung tam hoc tap cong dong hoat dong co hieu qua

  03:46 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Theo Bo GD-DT, den nay ca nuoc da thanh lap duoc 7.384 trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD), dat ti le hon 67% (tren tong so phuong xa). Tuy nhien, trong do chi khoang 25% so TTHTCD hoat dong co hieu qua cao.

 • Da Nang 100 xa phuong co Trung tam hoc tap cong dong vao 2005

  10:06 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Ban thuong vu Thanh uy Da Nang vua ban hanh chi thi 15-CT/TU ve “Tang cuong lanh dao phat trien mang luoi va hoat dong cac trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD)”.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0