tru so lam viec

Thursday, 26/05/2016 17:40
 • Thu tuong dieu chinh lai dinh muc dien tich cong so

  00:55 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong dieu chinh lai dinh muc dien tich cong so

  TS- Dieu kien de duoc xem xet dau tu xay dung moi, xay dung bo sung tru so lam viec cua cac co quan Nha nuoc, don vi su nghiep cong lap la chua co tru so lam viec hoac tru so lam viec hien co da xuong cap nghiem trong, khong bao dam an toan cho nguoi su dung...

 • Bo tri sap xep lai tru so lam viec cua co quan nha nuoc

  15:31 | Thứ hai 23/08/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 83 /2004/TT-BTC ngay 17/8/2004 huong dan mot so noi dung quan l‎y tru so lam viec cua cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep.

 • Bo TTTT duoc thue tru so cho cac don vi truc thuoc

  14:51 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Thay mat Thu tuong, Pho Thu tuong Hoang Trung Hai cho phep Bo Thong tin va Truyen thong co the thue tru so lam viec de bo tri cho cac co quan hanh chinh, don vi su nghiep cong lap moi thanh lap hoac chua co tru so lam viec.

 • Lap quy hoach dia gioi hanh chinh Ha Noi

  11:08 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ngay 28/2 ve ke hoach dau tu xay dung he thong cong so co quan nha nuoc cac cap tu Trung uong den dia phuong giai doan 2006 - 2010.

 • Ha Noi quy hoach lai he thong tru so lam viec

  14:38 | Thứ hai 23/02/2004 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi vua yeu cau So Dia chinh - nha dat dieu tra hien trang tru so lam viec cua cac co quan quan ly truc thuoc thanh pho. Du an xay dung cum cao oc van phong tai Van Ho cung dang duoc day manh nghien cuu.

 • Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  15:15 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Se thu hoi bat dong san cua nha nuoc bi dung sai muc dich

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 09/2007/QD-TTg ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu Nha nuoc. Theo do, cac co quan hanh chinh, su nghiep co co so nha, dat dang cho thue mot phan hoac toan bo phai cham dut hop dong trong thoi han 6 thang ke tu khi quyet dinh nay co hieu luc. Truong hop phan dat va nha dang bo trong hoac cho muon thi UBND cap tinh se ra quyet dinh thu hoi. Cac..

 • Cac co quan LHQ se chung tru so lam viec tai Viet Nam

  19:45 | Thứ sáu 29/06/2007 (GMT+7)

  Giam doc Quoc gia Chuong trinh Phat trien Lien hop quoc tai Viet Nam Setsuko Yamazaki cho biet cac co quan Lien hop quoc tai Viet Nam se co chung mot tru so lam viec nhu mot no luc nham tang cuong su thong nhat giua cac co quan nay.

 • Su dung tru so lam viec tai san cong vuot tieu chuan dinh muc se bi thu hoi

  00:11 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Tai hoi nghi tong ket 10 nam cong tac quan ly tai san cong dien ra hom qua, Cuc truong Cuc Quan ly cong san (Bo Tai chinh) Nguyen Van Xa khang dinh: "Ke tu nam 2005, kien quyet cat giam nhung nhu cau mua sam tai san vuot tieu chuan, dinh muc su dung tai san; khong thanh toan, quyet toan cac khoan chi ve dau tu, mua sam tai san ngoai du toan ngan sach".

 • Tim tru so lam viec cho Van phong Quoc hoi

  07:34 | Thứ bảy 18/08/2007 (GMT+7)

  Hom nay (18-8), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) se hop phien dau tien nham rut kinh nghiem, kiem diem, danh gia lai ky hop thu nhat Quoc hoi khoa XII vua qua, chuan bi chuong trinh ky hop thu hai cua Quoc hoi va xem xet, thong qua chuong trinh lam viec cua UBTVQH tu nay den cuoi nam.

 • Nha cong thanh tu Nhung quy dinh bi bo quen

  06:02 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Nha cong thanh tu Nhung quy dinh bi bo quen

  TP - Viec chuyen biet thu cong vu sang xin, mua theo ND61/CP cua ong Hoang Van Nghien; lay nha cong cho ong Phan Van Vuong o; hay bien nha cong vu thanh so huu rieng cua ong Le Duc Thuy khien du luan rat quan tam den thuc trang quan ly tai san Nha nuoc.

 • Se mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

  09:18 | Thứ năm 01/03/2007 (GMT+7)

  Se mo rong dia gioi hanh chinh Thu do Ha Noi

  Ngay 28/2, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien ve ke hoach dau tu xay dung he thong cong so cac cap giai doan 2006 - 2010. Theo do, Thu do Ha Noi se duoc quy hoach mo rong dia gioi hanh chinh de tro thanh trung tam dau nao ve chinh tri - hanh chinh quoc gia cua ca nuoc.

 • Unilever Viet Nam chuyen toi tru so lam viec moi

  16:40 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  Unilever Viet Nam chuyen toi tru so lam viec moi

  Ngay 1/2/2008, Unilever Viet Nam chinh thuc doi tru so hien nay (tai Sofitel Plaza Building – duong Le Duan) de chuyen ve ve tru so moi mang ten toa nha UNILEVER, tai so 156 Nguyen Luong Bang, phuong Tan Phong, quan 7.

 • Dien tich su dung lam viec toi da cua Bo truong la 50m2

  08:59 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  Dien tich su dung lam viec toi da cua Bo truong la 50m2

  Tieu chuan dien tich duoc tinh bao gom dien tich lam viec va tiep khach.

 • Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  08:53 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  Thanh tra Chinh phu vua ket thuc thanh tra viec dau tu, mua sam trang thiet bi, cho thue tai chinh tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV). Co quan nay da de nghi chuyen ho so sang co quan dieu tra de lam ro dau hieu vi pham phap luat trong hoat dong cho thue tai chinh va viec mua khach san Royal - Hoang Gia (so 20 Hang Tre - Ha Noi). Dau tu, xay dung: co thong thau Tu nam 2000 den 2004, BIDV da dau tu, xay dung 81 du an voi tong muc dau tu 417,1 ty..

 • Sai pham o hau het cac giai doan du an

  14:38 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  Sai pham o hau het cac giai doan du an

  Tu nam 2002 den nay, Thanh tra thanh pho Ha Noi da tien hanh thanh tra, kiem tra 215 du an, cong trinh voi tong gia tri dau tu hon 1.084 ty dong. Qua kiem tra da phat hien sai pham, that thoat ve tai chinh 2O ty 533 trieu dong. Tu sai pham dau thau sinh ra "Be nhieu phay" Dieu dang noi la nhung sai pham xay ra o tat ca cac khau tu qua trinh chuan bi dau tu, thuc hanh dau tu den thanh quyet toan cong trinh dua vao su dung. Tu sai pham dau thau sinh ra "Be nhieu..

 • Quan ly cong san Con gian nan

  04:39 | Thứ ba 31/08/2004 (GMT+7)

  Quan ly cong san Con gian nan

  Trong khi cac DN phai that lung buoc bung dong thue, cac nha quan ly vat oc tinh cach quan ly cong quy tan tien nhat thi o nhieu noi, co che quan ly van co the de nguoi ta tha suc vung tien chua.

 • Xay dung trung tam canh Ho Guom la pham luat

  00:54 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Xay dung trung tam canh Ho Guom la pham luat

  Viec Tap doan Dien Luc Viet Nam (EVN) chon dia diem xay dung Trung tam Tai chinh Thuong mai Dien luc canh Ho Guom (Ha Noi) la vi pham nghiem trong Luat Dat dai 2003.

 • Thu hoi ngay nha dat dang cho thue dung sai muc dich

  16:24 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Thu hoi ngay nha dat dang cho thue dung sai muc dich

  Thu tuong vua ky Quyet dinh ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu nha nuoc.

 • Cach chuc nguoi dung dau neu de lang phi tai san cong

  22:38 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Nguoi dung dau co quan, can bo quan ly doanh nghiep nha nuoc neu de xay ra vi pham cac quy dinh ve thuc hanh tiet kiem, chong lang phi trong co quan, don vi minh quan ly, phu trach se bi xu ly ky luat voi muc do nang nhat la cach chuc. Dieu nay duoc quy dinh trong Nghi dinh so 103/2007/ND-CP ve trach nhiem cua nguoi dung dau va can bo, cong chuc, vien chuc trong viec thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, vua duoc Thu tuong ky ban hanh.Mot trong nhung hinh thuc..

 • Cong so thanh tu gia cua Thong doc Ngan hang

  08:03 | Thứ ba 03/10/2006 (GMT+7)

  Cong so thanh tu gia cua Thong doc Ngan hang

  Ngoi nha mat tien tai so 6 pho Ly Thai To (Ha Noi) voi dien tich dat khoang 80m2, uoc tinh tri gia hang chuc ti dong, truoc von la tru so lam viec cua Ngan hang Nha nuoc nay da duoc hoa gia cho chinh Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy de lam nha o...

 • Tu cong so bien thanh nha rieng cua Thong doc Ngan hang

  01:36 | Thứ ba 03/10/2006 (GMT+7)

  Tu cong so bien thanh nha rieng cua Thong doc Ngan hang

  Ngoi nha mat tien tai so 6 pho Ly Thai To (Ha Noi) voi dien tich dat khoang 80m2 - nam ngay giua trung tam thu do, tri gia uoc tinh hang chuc ti dong - truoc von la tru so lam viec cua Ngan hang Nha nuoc da duoc ban hoa gia cho chinh Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy de lam nha o...

 • Kham tru so lam viec cua ong Nguyen Hong Thanh

  09:31 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Kham tru so lam viec cua ong Nguyen Hong Thanh

  Hom qua, co quan dieu tra da tong dat lenh khoi to voi ong Nguyen Hong Thanh - nguyen GDDH CLB SLNA voi toi danh "dua hoi lo", dong thoi kham xet cho o va lam viec cua ong Thanh tai khu The thao My Dinh, noi LG.HN. ACB dang tru ngu.

 • Unilever Viet Nam chuyen toi tru so lam viec moi

  17:16 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Unilever Viet Nam chuyen toi tru so lam viec moi

  Unilever Viet Nam vua chinh thuc doi tru so hien nay (tai Sofitel Plaza Building – duong Le Duan) de chuyen ve tru so moi mang ten Toa nha UNILEVER, tai so 156 Nguyen Luong Bang, Phuong Tan Phong, Quan 7.

 • Cong so bien thanh nha rieng

  08:40 | Thứ ba 03/10/2006 (GMT+7)

  Cong so bien thanh nha rieng

  Ngoi nha mat tien tai so 6 pho Ly Thai To (Ha Noi) voi dien tich dat khoang 80 m2, nam ngay giua trung tam thu do, tri gia uoc tinh hang chuc ty dong, truoc von la tru so lam viec cua Ngan hang Nha nuoc da duoc ban hoa gia cho chinh Thong doc Ngan hang Nha nuoc Le Duc Thuy de lam nha o.

 • Thu hoi xu ly nha cua Nha nuoc cho thue su dung sai muc dich

  22:23 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Theo mot thong tin tu Van phong Chinh phu ngay 25.1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh 09/2007/QD-TTg ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu nha nuoc.

 • Thu hoi nha dat thuoc so huu Nha nuoc bi bo trong su dung sai muc dich

  08:22 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Thu hoi nha dat thuoc so huu Nha nuoc bi bo trong su dung sai muc dich

  Day la noi dung Quyet dinh 09 ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu Nha nuoc vua duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh.

 • Khan truong thu hoi co so nha dat thuoc so huu Nha nuoc bi bo trong hoac cho thue su dung khong dung muc dich

  16:35 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh 09/2007/QD-TTg ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu nha nuoc.

 • Chu tich xa bi dam ngay tai tru so lam viec

  09:17 | Thứ năm 05/02/2004 (GMT+7)

  Ong Dau Xuan Binh (Chu tich UBND xa Son Hai, Quynh Luu, Nghe An) dang dung o bai de xe may cua don vi thi bat ngo bi mot thanh nien la mat lao bo vao nguoi. Khi han chay ra khoi cong tru so UBND xa thi ong Binh nga guc xuong dat voi mot con dao gam thang vao bung.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0