trong dau thau

Monday, 30/05/2016 04:07
 • So Y te tinh Khanh Hoa tiep thu bai bao Tay trong tay ngoai trong dau thau thuoc chua benh

  00:18 | Thứ sáu 08/06/2007 (GMT+7)

  Bao Thanh Nien so ra ngay 11.5.2007 co bai “Tay trong, tay ngoai" trong dau thau thuoc chua benh o tinh Khanh Hoa phan anh nhung sai pham xung quanh viec dau thau thuoc chua benh o tinh Khanh Hoa dien ra trong cac dot tu quy I/2006 den nay.

 • Quang Nam Doanh nghiep buc xuc ve nhung quy dinh qua cao trong dau thau du an

  00:02 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Chieu 11/10, UBND tinh da to chuc gap go, doi thoai voi khoang 60 doanh nghiep dia phuong nhan Ngay doanh nhan Viet Nam (13/10). Trao doi truc tiep ve co hoi kinh doanh, nhieu doanh nghiep cong nghe thong tin, tu van xay dung da buc xuc ve nhung quy dinh qua cao trong dau thau du an... trong khi da so doanh nghiep moi duoc thanh lap, con han che ve kinh nghiem.

 • Lam sao chong tieu cuc trong dau thau

  09:37 | Thứ ba 04/11/2003 (GMT+7)

  Lam sao chong tieu cuc trong dau thau

  Toc do lam luat cua Quoc hoi (QH) duoc day nhanh hon khi chi trong mot ngay 3-11, QH da thao luan xong co ban ba du an luat: xay dung, thuy san va hop tac xa. Chi rieng du luat thuy san da co 15 y kien phat bieu tai hoi truong. Dieu khoan “Phai chon duoc nha thau co du dieu kien nang luc hoat dong xay dung, co gia hop ly, dam bao khach quan, cong khai, minh bach... trong dau thau” duoc nhieu dai bieu (DB) hoan nghenh.

 • Ung dung chu ky dien tu trong dau thau

  09:25 | Thứ bảy 13/07/2002 (GMT+7)

  Theo Bo Khoa hoc cong nghe va moi truong, Bo se chinh thuc dua chu ky dien tu vao ung dung trong dau thau mua sam trang thiet bi. Theo do, cac doanh nghiep muon tham gia thau se truy cap truc tiep vao website www.moste.gov.vn/chukydientu de dang ky du thau.

 • Phai cham dut nhung man kich trong dau thau

  09:08 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  “Cac qui dinh cua Luat dau thau phai lam sao de cham dut tinh trang “quan xanh, quan do”, cham dut tinh trang dau thau khep kin” - quan diem nay da duoc tat ca dai bieu (DB) Quoc hoi (QH) chuyen trach dong tinh khi thao luan ve du an Luat dau thau trong phien hop cuoi cung cua Hoi nghi DBQH chuyen trach lan 6 ngay 20-8 vua qua.

 • Gia san trong dau thau cang ban cang roi

  15:23 | Thứ ba 07/08/2001 (GMT+7)

  Co le nguoi quan tam nhat toi cuoc trao doi voi cac DN ve du thao Phap lenh dau thau dien ra tai Ha Noi sang nay la ong Doan Van Duc, Giam doc Cong ty TNHH Xay dung giao thong Duc Hanh. Dap may bay tu TP HCM ra day, du den muon hon 1 gio, ong Duc van that su vui vi duoc gop y kien. Ong la dai dien duy nhat cua DN tu nhan trong cuoc trao doi nay.

 • Xoa bo khep kin trong dau thau trong 3 nam toi

  15:33 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Xoa bo khep kin trong dau thau trong 3 nam toi

  Theo ong Nguyen Xuan Dao - Vu Quan ly dau thau Bo Ke hoach va Dau tu vua cho biet, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau thau. Nhu vay, ve co ban he thong phap luat ve dau thau cua Viet Nam da hoan chinh. Dieu nay het suc co y nghia trong viec thuc hien cac du an su dung von Nha nuoc mot cach minh bach, tiet kiem va mang lai hieu qua kinh te.

 • Du luat Dau thau Quy dinh xu ly vi pham phap luat qua nhe

  16:25 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  Du luat Dau thau Quy dinh xu ly vi pham phap luat qua nhe

  “Nhung quy dinh ve xu ly vi pham phap luat trong dau thau con qua nhe, can quy dinh ro muc phat tien, co quan co tham quyen xu phat, bo sung quy dinh ve quan ly hanh chinh khi vi pham phap luat ve dau thau nhu ha luong, cach chuc..”. Do la mot trong nhung diem chua hop ly duoc dai bieu chi ra trong buoi thao luan ve du an Luat dau thau sang nay 22/11.

 • Se dua vao danh sach den tren web vi pham dau thau

  08:27 | Thứ tư 09/11/2005 (GMT+7)

  Se dua vao danh sach den tren web vi pham dau thau

  Tat ca ten va noi dung vi pham cua to chuc, ca nhan ve dau thau se duoc dang tai trang web ve dau thau cua Nha nuoc.

 • Chinh sua noi dung cua quy che dau thau

  10:01 | Thứ hai 31/03/2003 (GMT+7)

  Mot quan chuc cua Bo Ke hoach va Dau tu cho biet, du thao moi dat ra 6 van de cot loi nhat la tao co so rut ngan thoi gian trong dau thau, khac phuc van de du thau gia thap va dau thau hinh thuc, tang cuong phan cap trong dau thau va trach nhiem cua chu du an, tang cuong quan ly Nha nuoc ve dau thau.

 • Tay trong tay ngoai trong dau thau thuoc chua benh o tinh Khanh Hoa

  00:13 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Tay trong tay ngoai trong dau thau thuoc chua benh o tinh Khanh Hoa

  Thoi gian qua, toa soan Bao Thanh Nien tiep nhan mot so don thu phan anh, khieu nai nhieu van de khuat tat xung quanh viec dau thau thuoc chua benh o tinh Khanh Hoa. Trong do noi com la viec co "tay trong, tay ngoai" cua mot can bo thuoc Phong Quan ly duoc thuoc So Y te tinh Khanh Hoa khi nguoi nay co nguoi than thanh lap cong ty kinh doanh duoc pham va trung thau rat dam.

 • Xoa bo tinh trang khep kin va tieu cuc trong dau thau

  03:37 | Thứ năm 30/06/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Ke hoach - dau tu Vo Hong Phuc hom qua 29-6 da thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu trinh Uy ban thuong vu Quoc hoi du an phap lenh dau thau mua sam cong. Xoa bo tinh trang “khep kin” va nhung tieu cuc trong hoat dong dau tu, dau thau, tao ra su cong khai, minh bach, cong bang va khach quan trong cac hoat dong nay, dap ung yeu cau hoi nhap kinh te quoc te - do la muc tieu dat ra hang dau cua du an phap lenh, Bo truong Phuc cho biet.

 • Cac benh vien se chu dong trong dau thau thuoc

  00:00 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Hom qua 8.8, TS Duong Huy Lieu, Vu truong Vu Ke hoach - Tai chinh cho biet: Lanh dao Bo Y te da ky thong tu moi ve dau thau thuoc, chuyen Bo Tai chinh de ky duyet va ban hanh trong thang 8 nay. Thong tu moi co nhieu dieu chinh theo huong tao dieu kien thuan loi nhat cho co so y te.

 • Bo truong Dao Dinh Binh thuc hien 3 khong trong dau thau

  15:10 | Thứ bảy 10/01/2004 (GMT+7)

  Bo truong Dao Dinh Binh thuc hien 3 khong trong dau thau

  TTCN - "Chat luong cong trinh giao thong con ton tai nhieu thieu sot. Chung ta khong co con duong nao khac ngoai viec chan chinh cong tac dau tu xay dung co ban, nang cao chat luong cong trinh giao thong, han che den muc thap nhat su lang phi, that thoat o tat ca cac khau", do la dieu duoc Bo truong Bo GTVT Dao Dinh Binh nhan manh trong Trong hoi nghi trien khai cong tac nam 2004 cua nganh GTVT ngay 4-1.

 • Can loai bo quan xanh quan do trong dau thau xay dung

  07:06 | Thứ ba 17/06/2003 (GMT+7)

  Chieu 16/6, trong buoi thao luan tai Hoi truong ve du thao Luat Xay dung, dai bieu Quoc hoi Nguyen Van Phat da chi ro nhung bat cap trong cong tac dau thau xay dung va cho rang, toi day, luat can loai bo tinh trang "rut ruot" cong trinh de kiem loi bat chinh cua mot so ca nhan.

 • Bat thuong trong dau thau cung cap xe o to chuyen dung cho tien

  21:50 | Chủ nhật 15/05/2005 (GMT+7)

  Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam phat thu moi thau (khong ghi ngay thang) do Pho tong giam doc Dinh Van Muoi (To truong To tu van dau thau) ky cho biet se tien hanh dau thau de lua chon nha thau cung cap xe o to chuyen dung cho tien nhap khau nguyen chiec de phuc vu cong tac cua ngan hang. Thoi gian nop ho so du thau vao ngay 12/5 va mo thau vao luc 10h ngay 13/5/2005.

 • Dau thau xay dung Vua da bong vua thoi coi

  08:38 | Thứ sáu 06/07/2001 (GMT+7)

  "Tinh trang nay xay ra pho bien lam. Trong cung mot bo thi chu dau tu la mot cong ty cua bo, cac ban quan ly du an, tu van, thi cong cung la cua bo. Vi vay, khi co van de gi nguoi ta sap xep cho nhau", ong Vu Khoa, Chu tich Hiep hoi Nha thau xay dung thang than noi voi bao gioi ve nhung tieu cuc con ton tai trong dau thau xay dung.

 • Vu dien ke dien tu Phat hien nhieu gian doi trong dau thau

  09:26 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Toan bo viec cung cap dien ke dien tu co 14 goi thau nhung tren thuc te chi co 6 goi thau tron ven. Nhung goi thau khac cung cap truoc voi so luong nho va mua bo sung so luong lon.

 • Sua cac diem bat cap trong dau thau thuoc vao benh vien

  01:24 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Vu truong Vu Ke hoach - tai chinh (Bo Y te) Duong Huy Lieu hom qua 11-9 cho hay: Bo Y te da co van ban gui Bo Tai chinh, de nghi sua doi mot so diem bat cap trong thong tu 20 ve dau thau thuoc vao benh vien.

 • Buu chinh vien thong Nhieu sai pham trong dau thau

  08:41 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  Buu chinh vien thong Nhieu sai pham trong dau thau

  Ket qua thanh tra tai Tong cong ty Buu chinh - vien thong VN (VNPT) vua duoc Thu tuong bao cao Uy ban thuong vu Quoc hoi. Theo do, VNPT phai nghiem tuc kiem diem, rut kinh nghiem, lam ro trach nhiem cua tap the va ca nhan lien quan, de ra bien phap chan chinh.

 • Chinh phu xem xet lieu co tieu cuc trong dau thau SVD quoc gia

  08:56 | Thứ bảy 16/06/2001 (GMT+7)

  "Thuong truc Chinh phu da hop den 3 lan ve van de dau thau san van dong quoc gia va giao cho hoi dong tham dinh va chu du an xem xet can than. Neu cac phuong an ky thuat chenh lech nhau khong dang ke thi van de con lai chi la phuong an tai chinh va se cham thau cho nha thau nao co gia re nhat", Thu tuong Phan Van Khai phat bieu voi bao gioi ben le ky hop Quoc hoi sang 15/6.

 • Gan 100 quan chuc quoc phong Nhat bi ky luat

  06:46 | Thứ bảy 17/06/2006 (GMT+7)

  82 quan chuc cap cao thuoc Cuc phong ve va Cuc quan ly cac co so phong ve Nhat bi xu ly trach nhiem hoac ky luat. Day la vu xu ly ky luat lon nhat tu truoc den nay doi voi cac quan chuc cap cao cua hai co quan tren, sau khi 3 quan chuc thuoc Cuc quan ly cac co so phong ve bi toa an ket toi gian lan trong dau thau hom 29-5.

 • Sa thai Pho giam doc Cong ty Dien luc TP HCM

  20:01 | Thứ sáu 15/07/2005 (GMT+7)

  Sa thai Pho giam doc Cong ty Dien luc TP HCM

  Chieu 15/7, Tong Giam doc Cong ty Dien luc Viet Nam Dao Van Hung da ky quyet dinh cho thoi viec ong Le Van Hoanh, Pho Giam doc cong ty Dien luc TP HCM vi lien quan den nhung sai pham trong dau thau, mua ban 312.000 dien ke dien tu.

 • Luat ho nha thau van co the dien kich

  20:55 | Thứ ba 08/11/2005 (GMT+7)

  Luat ho nha thau van co the dien kich

  Cac dai bieu Quoc hoi cho rang, Luat Dau thau van "ho", do do, nha thau van co the dien kich "chan go, chan that"...

 • TP HCM Gan 45 trieu USD de giam that thoat nuoc

  23:07 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  TP HCM Gan 45 trieu USD de giam that thoat nuoc

  Theo Tong cong ty cap nuoc Sai Gon (Sawaco), nguyen nhan can ban khien cac bien phap chong that thoat nuoc o TP.HCM trong thoi gian qua chua dat hieu qua cao la chua xac dinh duoc chinh xac cac "diem den" hay cac vung that thoat nuoc nhieu nhat. Giai phap quan trong la cai tao ong muc cung gap kho khan trong dau thau thi cong xay lap, nen ket qua thuc hien thap: nam 2006, Sawaco cai tao gan 60.000 met ong nuoc cu muc, chi dat khoang 67% ke hoach.

 • Cam ket tao moi truong kinh doanh thuan loi cho cac DN duoc nuoc ngoai

  00:07 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Hoi nghi giua Bo Y te voi cac doanh nghiep duoc co von dau tu nuoc ngoai da duoc to chuc ngay 18/10, tai Ha Noi. Tai hoi nghi, dai dien cac cong ty duoc nuoc ngoai da trao doi thang than ve cac quy dinh lien quan den dang ky thuoc, xuat nhap khau thuoc, su phan biet doi xu giua cac doanh nghiep trong nuoc va nuoc ngoai trong dau thau, cung ung thuoc.

 • Khong nen chon nha thau chi vi gia bo thau thap

  23:57 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  Trong ban giai trinh, chinh ly du thao Luat Dau thau hom qua (22.11), Uy ban Thuong vu Quoc hoi da tiep thu da so cac kien nghi cua cac DBQH trong cac phien thao luan ngay 8-9.11 ve cac hanh vi bi cam trong dau thau, cac hinh thuc lua chon nha thau, trinh tu thuc hien dau thau... Uy ban Thuong vu Quoc hoi van bao luu quan diem phai tien hanh lua chon nha thau theo trinh tu cua Luat Dau thau voi nhung du an co von nha nuoc tu 30% tro len.

 • Nhat Ban Xu ly 82 quan chuc cap cao tham nhung

  15:52 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Nhat Ban Xu ly 82 quan chuc cap cao tham nhung

  82 quan chuc cap cao thuoc Cuc phong ve va Cuc quan ly cac co so phong ve, co lien quan den cac vu gian doi trong dau thau xay dung cua hai co quan nay, da bi xu ly trach nhiem hoac ky luat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0