trien khai

Thursday, 26/05/2016 05:41
 • Ha tang CNTT thong minh o ngan hang Cong Thuong

  15:15 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Ha tang CNTT thong minh o ngan hang Cong Thuong

  Dau tu CNTT mot cach co tam nhin giup ngan hang Cong Thuong (Incombank) an toan hon, thich ung voi thi truong nhanh hon, co nhieu thoi gian va nhan luc hon de toi uu hoa dich vu danh cho khach hang. He thong huong dich vu Nhanh nhay nam bat xu huong thi truong de kip tung ra nhung dich vu (DV) moi la mot trong nhung doi hoi quan trong cua doanh nghiep (DN) hien dai, vi thi truong thay doi rat nhanh. Mot trong nhung tieu chuan dap ung doi hoi do la DN phai co he..

 • Tiep tuc day manh cuoc van dong theo guong chu tich HCM

  08:13 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Ban chi dao Trung uong Cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh" da hop lan thu hai duoi su chu tri cua TBT Nong Duc Manh, Truong Ban Chi dao Trung uong va thanh vien Bo phan giup viec cua Ban Chi dao.

 • Thang 12008 trien khai De an Chinh phu dien tu

  10:34 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Bo truong Thong tin va Truyen thong chi dao xay dung cac mo hinh diem va den thang 1/2008 bat dau trien khai De an Chinh phu dien tu tren toan quoc. De thuc day trien khai ung dung CNTT trong cac co quan Nha nuoc, mot trong nhung nhiem vu trong tam cua Bo Thong tin va Truyen thong (TT-TT), ngay 28/9, Bo truong Le Doan Hop da chu tri cuoc hop voi cac don vi chuc nang cua Bo trien khai Ke hoach tong the ve phat trien Chinh phu dien tu Viet Nam. Cac Thu truong Vu..

 • Tai sao ung dung ERP o Viet Nam chua pho bien

  10:17 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Tai sao ung dung ERP o Viet Nam chua pho bien

  ERP la viet tat cua tu tieng Anh “Enterprise Resource Planning”, co nghia la “He thong hoach dinh nguon luc doanh nghiep”. Co the noi mot cach don gian hon, ERP chinh la He thong thong tin quan ly doanh nghiep. Theo ong Hoang Minh Chau - Giam doc Cong ty FPT TP.HCM, co nhieu loi ich doi voi doanh nghiep (DN) khi ung dung ERP. Nang suat lao dong se tang do cac du lieu dau vao chi phai nhap mot lan cho moi giao dich co lien quan, dong thoi cac bao cao duoc..

 • Xay dung Chinh phu Dien tu Viet Nam Dang o buoc khoi dau

  14:35 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Xay dung Chinh phu Dien tu Viet Nam Dang o buoc khoi dau

  Trong ngay thu nhat cua Hoi nghi thuong nien lan thu IV ve Chinh phu dien tu (CPDT), da co nhieu dai bieu quoc te tham du va chia se nhung kinh nghiem xay dung CPDT thanh cong tu cac quoc gia khac voi Viet Nam. Phong vien VM co cuoc trao doi voi ong David Blumanis - Co van trung tam du lieu APC khu vuc Chau A TBD ve mo hinh trung tam du lieu - mot trong so nhung giai phap duoc danh gia la rat quan trong gop phan thuc hien CPDT tai Viet Nam tu Trung uong den dia..

 • Thang 12 2007 thi tuyen lay giay phep 3G

  10:23 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Thang 12 2007 thi tuyen lay giay phep 3G

  Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang cho biet trong tuan nay se trinh Bo truong Quyet dinh thi tuyen 3G (giay phep trien khai mang di dong the he thu 3, con goi la 3G) de cong bo. Viec to chuc thi tuyen se duoc tien hanh trong thang sau va se co bao cao Thu tuong ve ket qua thi tuyen.Cung theo Thu truong Le Nam Thang, "de bai" thi tuyen se co nhung tieu chi nhu doanh thu, loi nhuan, mang luoi, nguon nhan luc...Co hai thang de doanh nghiep hoan..

 • Thang 122007 thi tuyen lay giay phep 3G

  15:58 | Thứ sáu 02/11/2007 (GMT+7)

  Thang 122007 thi tuyen lay giay phep 3G

  Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Nam Thang cho biet trong tuan nay se trinh Bo truong Quyet dinh thi tuyen 3G (giay phep trien khai mang di dong the he thu 3, con goi la 3G) de cong bo. Viec to chuc thi tuyen se duoc tien hanh trong thang sau va se co bao cao Thu tuong ve ket qua thi tuyen. Cung theo Thu truong Le Nam Thang, "de bai" thi tuyen se co nhung tieu chi nhu doanh thu, loi nhuan, mang luoi, nguon nhan luc... Co hai thang de doanh nghiep hoan..

 • Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  09:44 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Cho den cuoi nam 2004, cac du an trong "Ke hoach tong the ve ung dung va phat trien CNTT den 2005" moi giai ngan duoc khoang 12%. Dac biet, cac du an cua Bo Cong An quy mo hon 200 ty dong, cua Bo Nong Nghiep va Phat Trien Nong Thon tren 70 ty dong, da xay dung xong nhung khong trien khai duoc. Theo nguoi viet bai nay, cac du an se con be tac neu khong thay doi co che xay dung va co che tai chinh. Phan cung lan at phan mem Noi den viec trien khai cac du an CNTT su..

 • Ta Van Ban lang Wimax dau tien cua Viet Nam

  10:21 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Sau buoc dau thu nghiem thanh cong tai thanh pho Lao Cai, tu thang 5/2007 toi thang 10/2007 ba doi tac la Tap doan Intel, Co quan phat trien quoc te My (USAID) va cong ty Dien toan va Truyen so lieu VDC da cung nhau tiep tuc trien khai thu nghiem dua dich vu cong nghe Wimax den xa Ta Van, huyen Sapa, tinh Lao Cai. Theo ong Pham Anh Chien, Truong phong Tich hop va phat trien he thong cua VDC, muc tieu cua lan thu nghiem nay la bien Ta van thanh Ban lang khong day..

 • Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  09:38 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Nam 2006 Kho bac Nha nuoc tu choi thanh toan gan 700 ty dong

  Tu dau nam den nay, toan he thong kho bac Nha nuoc (KBNN) da thuc hien kiem soat chi thuong xuyen khoang 125.000 ty dong, phat hien tren 23.000 khoan chi cua tren 10.000 luot don vi chua chap hanh dung thu tuc, che do quy dinh va dac biet da tu choi thanh toan gan 200 ty dong chi ngan sach khong dung che do. Doi voi cong tac kiem soat thanh toan von dau tu xay dung co ban, he thong KBNN kiem soat thanh toan 67.364 ty dong, dat 88,1% ke hoach nam va tu choi thanh..

 • Nguon von ben ngoai da cho san o cua bien gioi

  15:48 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Nguon von ben ngoai da cho san o cua bien gioi

  Nam 2006, thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai (DTNN) dat muc cao nhat ke tu truoc toi nay, voi 10,2 ty USD von dang ky va 4,1 ty USD von thuc hien. De duy tri thu hut duoc dong von nay trong nhung nam tiep theo la dieu khong don gian. Sau day la cuoc trao doi cua PV voi ong Phan Huu Thang, Cuc truong Cuc DTNN (Bo Ke hoach va Dau tu) xung quanh van de nay. * Ket qua thu hut DTNN trong nam 2006 rat kha quan, chung to moi quan tam cua cac nha dau tu voi Viet Nam..

 • Trien khai dao tao kien thuc CNTT cho doanh nghiep

  16:12 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Trien khai dao tao kien thuc CNTT cho doanh nghiep

  Theo Microsoft Viet Nam, de ho tro cho cac doanh nghiep Viet Nam trong viec ung dung cac giai phap Microsoft, Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI), Trung tam Giao dich Cong nghe Thong tin (CNTT) Ha Noi (HanoiCTT) va Microsoft se trien cac chuong trinh dao tao cho lanh dao doanh nghiep, cac giam doc CNTT. Chuong trinh du kien se trien khai vao quy I/2006, trong khuon kho De an 191 “Ho tro doanh nghiep ung dung CNTT phuc vu hoi nhap va phat trien giai..

 • Intel va Ban khoa giao TW hop tac trien khai ung dung CNTT

  15:05 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Intel va Ban khoa giao TW hop tac trien khai ung dung CNTT

  Chieu 24/8, tai Ha Noi, Cong ty Intel va Ban Khoa giao Trung uong da ky thoa thuan hop tac ho tro trien khai ung dung tai Ban Khoa giao Trung uong. Bien ban thoa thuan nay co thoi han 5 nam, phu hop voi chu truong chung cua Dang nham phat trien cac sang kien gop phan xay dung chinh phu dien tu nhu da neu trong Chuong trinh Quoc gia ve Xay dung va Phat trien Phan mem Nguon mo cua Viet Nam giai doan 2004 – 2008. Theo noi dung cua ban thoa thuan hop tac, Intel se..

 • Khong the xoa trang De an 112

  15:24 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Khong the xoa trang De an 112

  Ngay 19/4, de an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc (112) da bi ngung trien khai vi khong hieu qua. Trao doi voi VnExpress, TS Mai Anh, uy vien Uy ban KH-CN va moi truong Quoc hoi, cho rang 112 ket thuc nhung viec ung dung CNTT trong cac co quan nha nuoc thi khong the dung.

 • Cong nghe WiMax co rat nhieu trien vong

  07:57 | Thứ năm 26/10/2006 (GMT+7)

  Cong nghe WiMax co rat nhieu trien vong

  Sau nhieu no luc chuan bi, ngay 27/10, tai tinh Lao Cai, theo ke hoach, VNPT/VDC se cung hai doi tac la Intel, USaid cung cap thu nghiem dich vu WiMax toi khach hang. Nhu vay, cho toi thoi diem nay, VNPT/VDC la doanh nghiep dau tien trong so cac doanh nghiep vien thong duoc cap phep chinh thuc cung cap thu nghiem dich vu. Voi goc do la co quan quan ly nha nuoc, ong Pham Hong Hai - Vu truong Vu Vien thong Bo Buu chinh Vien thong da co nhung danh gia ve su kien nay.

 • Su kien Du luan

  05:16 | Thứ hai 27/09/2004 (GMT+7)

  Nhin bang tong hop qua trinh thuc hien qui che dan chu cua Ban chi dao trung uong: “100% xa phuong, thi tran trong ca nuoc da trien khai qui che, trong do co 38% lam tot; 97% co quan hanh chinh nha nuoc da trien khai thi co 29% lam tot; 88% doanh nghiep nha nuoc da trien khai co 32% lam tot” (TS), ta nhan ra mot dieu kha buon la giua con so trien khai thuc hien va con so dat hieu qua co mot su chenh lech dang ke.

 • Nguoi dung de doa roi bo YouTube vi quang cao

  09:39 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Nguoi dung de doa roi bo YouTube vi quang cao

  YouTube dua quang cao vao video clip Truoc nhung phan ung du doi tu phia khach hang co le YouTube se can phai suy nghi lai ve hinh thuc quang cao truc tiep tren video moi duoc dem vao thu nghiem hom 22/8 vua qua. Tra loi cau hoi tham do tren trang blog chinh thuc cua YouTube, hau het nguoi dung deu bay to thai do khong dong tinh voi viec hang cho trien khai quang cao. Tham chi mot so nguoi dung con de doa se tu bo YouTube neu hang van tiep tuc trien khai quang..

 • Se day nhanh tien do trien khai nha may loc dau Dung Quat

  07:18 | Thứ ba 09/04/2002 (GMT+7)

  Tien do trien khai cua cong trinh co tong von dau tu hon 1,3 ty USD nay thoi gian qua qua cham tre. Xung quanh van de nay, Tong giam doc Tong cong ty Dau khi Viet Nam (Petrovietnam) kiem Chu tich Hoi dong quan tri lien doanh nha may loc dau Viet - Nga (Vietross) Nguyen Xuan Nham da co cuoc trao doi voi bao gioi.

 • Vi sao Chu tich HDQT va can bo Tong Cty COSEVCO bi bat

  16:24 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Vi sao Chu tich HDQT va can bo Tong Cty COSEVCO bi bat

  Theo nguon tin ban dau chung toi co duoc tu co quan dieu tra, ong Tran Xuan Dinh va 6 can bo duoi quyen bi bat vi da co hanh vi thieu tinh than trach nhiem, co y lam trai quy dinh cua phap luat gay hau qua nghiem trong doi voi tai san cua Nha nuoc. Nhung du an “nuot” hang nghin ty dong Trong nhieu nam qua, Tong Cong ty XD mien Trung da dau tu vao nhieu du an lon nhung hieu qua thu lai hau nhu rat it va tham chi bang khong. Du an dau tu Nha may can thep xay..

 • DN va TMDT Trong cho hay nam bat thoi co

  08:21 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  DN va TMDT Trong cho hay nam bat thoi co

  Nhin lai nam 2005, co the thay thuong mai dien tu (TMDT) VN co nhung net khoi sac. Cac co quan nha nuoc the hien vai tro chu dong trong viec gop phan hoan thien khung phap ly, xay dung ke hoach va to chuc cac hoat dong ho tro doanh nghiep (DN) ung dung TMDT. Nhieu DN, ca nhan cung chu dong ung dung TMDT. Nam 2005 chung kien su hinh thanh va tang truong cua mot so loai hinh TMDT. Hinh thuc ban hang tren mang (B2C) thong qua website bat dau co tac dung mac du con..

 • Rac roi cai the ATM

  10:57 | Thứ hai 21/01/2008 (GMT+7)

  Rac roi cai the ATM

  Sau khi VM dang bai: “Cong chuc doi vi luong “ket” trong tai khoan”, chung toi nhan duoc nhieu phan hoi cua doc gia. Y kien cua nhieu nguoi la nen co nhung lop tap huan cho nguoi su dung the de tranh nhung rac roi nhu thoi gian qua. Phai de nguoi dan lam quen dan da Sau khi doc nhung thong tin tren ve viec tra luong thong qua tai khoan va su dung the ATM, toi nhan thay rang viec hien dai hoa cong tac quan ly tien luong trong doi ngu can bo cong chuc la..

 • De an 112 Dich den con xa

  10:21 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  De an 112 Dich den con xa

  Voi 2 hang muc “xuong song” la: PM dung chung va Trung tam-nbsp;tich hop du lieu, hinh anh ve-nbsp;112 hien nay khien nguoi lac quan nhat cung phai lo ngai...

 • Tiep tuc mo rong thi diem thu tuc hai quan dien tu

  10:19 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Ke tu 1/10/2007, quyet dinh 52/2007/QD-BTC cua Bo Tai Chinh ve viec mo rong thi diem thu tuc hai quan dien tu tai Hai Phong va TP.HCM se co hieu luc. Ngay 25/9/2007, Tong cuc Hai quan da chi dao Cuc Hai Quan Hai Phong va TP.HCM ve viec trien khai thuc hien. Du kien, tu 1/10/2007, tren co so nang cap mo rong ung dung phan mem cu se trien khai thi diem thu tuc hai quan dien tu doi voi hang hoa XNK theo hop dong mua ban; hang hoa xuat khau, nhap khau theo loai hinh..

 • De an 112 That bai vi thieu nhung mo hinh cu the

  17:30 | Thứ hai 23/04/2007 (GMT+7)

  De an 112 That bai vi thieu nhung mo hinh cu the

  Sau hon 5 nam trien khai, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co y kien chi dao ngung trien khai De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc (goi tat la De an 112). Day tung duoc xem la mot de an lon, duoc ky vong nhieu ve qua trinh tien len Chinh phu dien tu… Vi sao nhu vay?

 • Nam 2008 WiMAX se cat canh tai Viet Nam

  09:05 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Nam 2008 WiMAX se cat canh tai Viet Nam

  Ngay 16/10/2007, Motorola da to chuc buoi hoi thao chuyen de ve WiMAX. Ong David Knapp, Truong dai dien Motorola tai Viet Nam cho biet, viec Chinh phu Viet Nam da dong y cho 5 nha khai thac duoc thu nghiem cong nghe nay la dong thai de day manh so thue bao bang rong tai Viet Nam, dong thoi thuc day su tang truong cua GDP cua quoc gia. Motorola dang ky vong cuoi nam 2007 Viet Nam tien hanh thu nghiem WiMAX o chuan 802.16e (WiMAX di dong) va den nam 2008 co the..

 • De an 112 That bai vi thieu nhung mo hinh cu the

  17:29 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Sau hon 5 nam trien khai, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co y kien chi dao ngung trien khai De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh nha nuoc (goi tat la De an 112). Day tung duoc xem la mot de an lon, duoc ky vong nhieu ve qua trinh tien len Chinh phu dien tu… Vi sao nhu vay?

 • Khai mac hoi nghi trien khai cong tac van hoa thong tin toan quoc nam 2006

  15:55 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Khai mac hoi nghi trien khai cong tac van hoa thong tin toan quoc nam 2006

  Hoi nghi tong ket 5 nam thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia ve van hoa (2001-2005) dong thoi trien khai cong tac van hoa thong tin cho nam 2006 da duoc Bo Van hoa thong tin to chuc tai thanh pho Da Nang vao hom nay, ngay 05/01. Chu tri hoi nghi la Bo truong Bo Van hoa thong tin Pham Quang Nghi, ve phia thanh pho Da Nang co su tham du cua dong chi Nguyen Ba Thanh, Bi Thu Thanh uy cung mot so dong chi lanh dao UBND thanh pho. Hoi nghi se dien ra trong 2 ngay,..

 • Nam 2010 Chinh phu dien tu VN ngang voi khu vuc va the gioi

  08:58 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Nam 2010 Chinh phu dien tu VN ngang voi khu vuc va the gioi

  Do la muc tieu phan dau cua Viet Nam trong hai nam toi, theo do mot chuong trinh hanh dong moi cho viec ung dung CNTT trong quan ly nha nuoc se duoc thuc thi trong nay mai de xuc tien viec trien khai chinh phu dien tu (CPDT). Thong tin tren do Bo truong TT-TT Le Doan Hop dua ra trong cuoc gap go bao chi ngay 4/3, theo do Bo TT-TT da du thao xong chuong trinh hanh dong moi cho Du an 112, va du kien toi thang 5 toi se di vao trien khai. Cung theo Bo truong Le Doan..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0