trat tu an toan giao thong

Thursday, 26/05/2016 23:29
 • Dia phuong duoc chu dong chinh sach xe 3 4 banh

  08:46 | Thứ năm 31/01/2008 (GMT+7)

  30/1, Van phong Chinh phu da ban hanh van ban so 17/TB-VPCP thong bao ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai Hoi nghi an toan giao thong toan quoc dien ra ngay 24/1/2008 tai Ha Noi.Danh gia chung cong tac bao dam trat tu an toan giao thong nam 2007, Thu tuong cho rang: Nam 2007, dat nuoc ta da dat duoc nhieu thanh tuu kha toan dien tren tat ca cac linh vuc, trong do cong tac bao dam trat tu an toan giao thong, mot so giai phap cap bach nham kiem che tai nan..

 • Den luc mo cuoc van dong chap hanh luat giao thong

  17:48 | Thứ bảy 22/05/2004 (GMT+7)

  Cac dai bao hay xem so vu vi pham trat tu an toan giao thong bi xu ly tang cao nhu “mon no” cua “cong boc” doi voi “chu nhan”. Va tung nguoi dan, hay xem dam bao trat tu an toan giao thong nhu “viec rieng” cua nha minh.

 • Mo dot cao diem bao dam trat tu an toan giao thong

  10:16 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Mo dot cao diem bao dam trat tu an toan giao thong

  Ngay 28/2, Thuong tuong Le The Tiem, Thu truong Bo Cong an da co dien yeu cau giam doc cong an cac tinh, thanh pho, Tong cuc truong Tong cuc Canh sat mo dot cao diem dam bao trat tu an toan giao thong trong pham vi ca nuoc. Muc tieu cua dot cao diem la phai phat hien kip thoi va xu ly nghiem cac hanh vi vi pham trat tu an toan giao thong, kiem che va lam giam tai nan giao thong, phoi hop tan cong tran ap toi pham tren cac tuyen giao thong; khan truong dieu tra,..

 • Quy dinh tam dung dang ky khong hop long dan

  19:27 | Thứ sáu 09/12/2005 (GMT+7)

  Xe may khong chi la phuong tien di lai ma con la phuong tien kiem com cua rat nhieu nguoi dan Ha Noi. Viec thanh pho quy dinh dung dang ky xe may vo hinh chung tao kho khan hon cho nguoi dan. Trong khi, hieu qua chong un tac giao thong cua no chua thay dau.

 • Danh gia dao duc HS qua chap hanh quy dinh giao thong

  17:27 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Danh gia dao duc HS qua chap hanh quy dinh giao thong

  Hom nay (5/9), Pho Thu tuong kiem Bo truong GD-DT, ong Nguyen Thien Nhan da chi dao tang cuong cac bien phap tuyen truyen, giao duc hoc sinh, sinh vien chap hanh cac quy dinh ve trat tu an toan giao thong.

 • Mo hinh Cong truong trat tu an toan giao thong

  20:50 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Sau mot nam trien khai mo hinh "Cong truong trat tu an toan giao thong" den nay, Tinh Doan Vinh Phuc da xay dung va ra mat 45 "Cong truong trat tu an toan giao thong", buoc dau hoat dong hieu qua, gop phan giam thieu tai nan giao thong tren dia ban tinh.

 • Ha Noi trien khai thang cao diem trat tu an toan giao thong

  04:19 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi trien khai thang cao diem trat tu an toan giao thong

  De tang cuong cong tac dam bao trat tu an toan giao thong do thi, trat tu cong cong - ve sinh moi truong phuc vu Hoi nghi APEC, sang 1/11, lien nganh Cong an TP Ha Noi va So GTCC Ha Noi da chinh thuc ra quan trien khai thang cao diem phuc vu Hoi nghi APEC.

 • Trat tu an toan giao thong la nhiem vu chinh tri trong tam

  04:52 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  De lap lai trat tu giao thong, keo giam tai nan, Thuong truc Thanh uy TP.HCM vua ra chi thi, chi dao cac cap uy, chinh quyen, UB MTTQ va cac doan the nhan dan can xac dinh day la nhiem vu chinh tri trong tam thuong xuyen, lau dai cua tung cap, tung nganh. Theo Thuong truc Thanh uy, tren linh vuc nay phai de cao trach nhiem cua tung dang vien, can bo, cong chuc, doan vien, hoi vien trong viec chap hanh va tuyen truyen van dong gia dinh tham gia thuc hien chu..

 • Tang cuong trat tu an toan giao thong

  01:20 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  TT (Ha Noi, TP.HCM) - Dot cao diem dam bao trat tu an toan giao thong (TTATGT) cua Ha Noi se bat dau tu ngay 15-7 den het 15-10-2007. Lien nganh Cong an Ha Noi va So GTCC se trien khai dong bo, quyet liet cac giai phap bao dam TTATGT va tao phong trao toan dan tham gia cong tac giu gin TTATGT, trat tu do thi, tu giac chap hanh Luat giao thong duong bo, bao dam trat tu giao thong do thi.

 • Bo Cong an chi dao Tang cuong dam bao trat tu an toan giao thong

  00:07 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Thuong tuong Le The Tiem, Thu truong Bo Cong an ngay 10/2 da ky cong dien khan gui cong an cac don vi, dia phuong chi dao tang cuong cong tac dam bao trat tu an toan giao thong (TTATGT).

 • Toi het suc ung ho va hoan nghenh sang kien cua BTC

  11:52 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Toi het suc ung ho va hoan nghenh sang kien cua BTC

  Hop bao van dong “Noi khong voi vi pham trat tu an toan giao thong

 • Tang cuong giao duc an toan giao thong

  13:11 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Bo Giao duc va Dao tao vua ban hanh chi thi so 52/2007/CT-BGDDT ve tang cuong cong tac giao duc chap hanh phap luat ve trat tu an toan giao thong vao noi quy nha truong va se la mot trong cac noi dung danh gia thi dua nam hoc cua dia phuong va cua nganh doi voi cac co so giao duc.

 • Bo Cong an chi dao Tang cuong dam bao trat tu an toan giao thong

  10:11 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Thuong tuong Le The Tiem, Thu truong Bo Cong an ngay 10/2 da ky cong dien khan gui cong an cac don vi, dia phuong chi dao tang cuong cong tac dam bao trat tu an toan giao thong (TTATGT).

 • Ra quan dam bao trat tu an toan giao thong sau Tet

  16:43 | Thứ hai 11/02/2008 (GMT+7)

  Ra quan dam bao trat tu an toan giao thong sau Tet

  Dung 6h30 sang nay (mung 5 Tet Mau Ty), toan bo luc luong CSGT - Cong an TP Ha Noi va Thanh tra GTCC da trien khai luc luong bao dam trat tu an toan giao thong sau Tet tren dia ban toan thanh pho.

 • Lien hoan thanh nien tien tien giu gin trat tu an toan giao thong

  23:44 | Thứ bảy 28/02/2004 (GMT+7)

  Sang qua 28/2, Lien hoan thanh nien tien tien giu gin trat tu an toan giao thong (ATGT) toan quoc da be mac sau 2 ngay hoat dong. Ban Thuong vu T.U Doan da tang bang khen va phan thuong tri gia 200.000 dong/nguoi cho 115 ca nhan tieu bieu va 32 tap the co thanh tich xuat sac cua giai doan 2001-2003 trong tong so hon 8.000 doi hinh thanh nien cua ca nuoc hien dang tham gia giu gin trat tu ATGT.

 • TNGT dang thuc su tro thanh tham hoa quoc gia

  10:17 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  TNGT dang thuc su tro thanh tham hoa quoc gia

  6 thang dau nam da xay ra 7.669 vu tai nan giao thong lam chet 6.910 nguoi, 5.919 nguoi bi thuong, tang 86 vu, 464 nguoi chet va 42 nguoi bi thuong so voi cung ky nam ngoai.

 • Tuyen duong 147 ca nhan tap the tinh nguyen giu gin trat tu an toan giao thong

  03:06 | Thứ bảy 20/10/2007 (GMT+7)

  Trong hai ngay 24 va 25-10 tai Ha Noi, Trung uong Doan TNCS Ho Chi Minh phoi hop cung Uy ban An toan giao thong quoc gia se to chuc tuyen duong 100 tap the va 47 ca nhan thanh nien tien tien co thanh tich xuat sac trong cuoc van dong "TT xung kich, tinh nguyen giu gin trat tu an toan giao thong".

 • An tuong thanh nien tinh nguyen vi trat tu an toan giao thong

  12:05 | Thứ sáu 27/04/2001 (GMT+7)

  An tuong thanh nien tinh nguyen vi trat tu an toan giao thong

  Trong 5 tuan le thuc hien chien dich (tu 11/3 den 25/4) cua doan vien thanh nien TP HCM, ty le tai nan giao thong giam 4,42% , un tac giao thong cung giam tu trung binh tu 12 xuong 8 vu/thang.

 • Day manh cuoc van dong Tuoi tre xung kich giu gin trat tu an toan giao thong

  14:29 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  Day manh cuoc van dong Tuoi tre xung kich giu gin trat tu an toan giao thong

  Ban Bi thu Trung uong Doan vua co cong van gui cac Tinh, Thanh doan va Doan truc thuoc de nghi tiep tuc day manh cuoc van dong "Tuoi tre xung kich giu gin trat tu an toan giao thong" (ATGT) trong nam 2004.

 • Day manh cuoc van dong Tuoi tre xung kich giu gin trat tu an toan giao thong

  00:20 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Day manh cuoc van dong Tuoi tre xung kich giu gin trat tu an toan giao thong

  Ban Bi thu T.U Doan vua co cong van gui cac tinh, thanh Doan va Doan truc thuoc de nghi tiep tuc day manh cuoc van dong "Tuoi tre xung kich giu gin trat tu an toan giao thong" (ATGT) trong nam 2004.

 • TP HCM tang cuong giao duc an toan giao thong cho HS

  08:06 | Thứ ba 24/08/2004 (GMT+7)

  So GD-DT TP.HCM vua co van ban huong dan viec thuc hien chuong trinh giao duc trat tu an toan giao thong cho HS THCS va THPT.

 • Ha Noi Thuc hien cac bien phap cuong che de dam bao trat tu an toan giao thong

  14:40 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Thuc hien cac bien phap cuong che de dam bao trat tu an toan giao thong

  Do la mot trong nhung noi dung duoc Phong Canh sat giao thong TP Ha Noi trien khai den cac don vi trong toan luc luong nham day manh thuc hien Nghi quyet 32/CP ve mot so giai phap cap bach nham kiem che tai nan va un tac giao thong tren dia ban Thu do.

 • Thanh nien se tham gia giu trat tu an toan giao thong

  01:13 | Chủ nhật 25/05/2003 (GMT+7)

  Sang nay, tai thi xa Bac Giang, Trung uong Doan thanh nien cong san Ho Chi Minh to chuc le phat dong chien dich "Thanh nien, hoc sinh sinh vien tinh nguyen - he 2003" voi su tham gia cua 3.000 doan vien. Pho thu tuong Pham Gia Khiem da toi du.

 • Khong de hanh khach cham ve que don tet do thieu xe

  17:33 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  18/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ra chi thi yeu cau dam bao trat tu an toan giao thong, nang cao chat luong phuc vu van chuyen hanh khach trong dip Tet Nguyen dan va mua Le hoi Xuan Mau Ty.

 • Thu tuong phe binh 6 dia phuong de xay ra dot phao

  09:07 | Chủ nhật 24/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 22/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky van ban so 281/TTg-TH ve viec chan chinh trat tu an toan giao thong, dot phao va le hoi, trong do phe binh 6 tinh, thanh pho de xay ra tinh trang dot phao va khen ngoi nhung noi han che duoc tai nan giao thong.

 • Nang cao chat luong phuc vu van chuyen hanh khach trong dip Tet

  21:40 | Thứ sáu 18/01/2008 (GMT+7)

  Nang cao chat luong phuc vu van chuyen hanh khach trong dip Tet

  18/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ra chi thi yeu cau dam bao trat tu an toan giao thong, nang cao chat luong phuc vu van chuyen hanh khach trong dip Tet Nguyen dan va mua Le hoi Xuan Mau Ty.

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Ha Noi Tong kiem tra cac vi pham giao thong duong thuy

  21:16 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu hom nay (21/6), Ban Thanh tra GTCC CSGT duong thuy va chinh quyen cac dia phuong to chuc ra quan giai toa cac vi pham trat tu an toan giao thong duong thuy nham bao dam trat tu an toan giao thong mua mua bao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0