trai phieu

Thursday, 26/05/2016 05:44
 • Lai suat trung thau trai phieu VCB thap

  15:53 | Thứ tư 14/12/2005 (GMT+7)

  Lai suat trung thau trai phieu VCB thap

  Lai suat trai phieu 6%/nam duoc an dinh sau phien dau gia sang nay thanh cong vuot mong doi cua chinh Ngan hang Ngoai thuong (VCB). Song lai suat khong may hap dan se gay kho khan cho cac nha dau tu ca nhan co quy mo von khong lon khi quyet dinh mua trai phieu VCB ke tu sang mai.

 • Trai phieu Vietcombank That bai khi niem yet

  10:47 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Trai phieu Vietcombank That bai khi niem yet

  Ba phien giao dich tap trung tai Trung tam Giao dich Chung khoan TP.HCM thoi gian gan day da cho thay su that bai cua viec dua trai phieu Vietcombank len niem yet.

 • Trai phieu Vietcombank That bai khi niem yet

  18:17 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Trai phieu Vietcombank That bai khi niem yet

  Ba phien giao dich tap trung tai Trung tam Giao dich Chung khoan TPHCM thoi gian gan day da cho thay su that bai cua viec dua trai phieu Vietcombank len niem yet.

 • Roi nhung buc tuong theo nhau sup do

  06:01 | Thứ tư 11/10/2006 (GMT+7)

  Roi nhung buc tuong theo nhau sup do

  Mua he nam 1998, Guilherme Frering, Chu tich Hoi dong quan tri tap doan khoang san Brazil mang ten Caemi Minerçao e Metalurgia mieu ta cho toi nhung thay doi dang kinh ngac cua nen kinh te Brazil trong thap nien truoc do.

 • Gan 100 nguoi da mua duoc trai phieu Vietcombank

  10:55 | Thứ năm 15/12/2005 (GMT+7)

  Gan 100 nguoi da mua duoc trai phieu Vietcombank

  Hon 525 ty dong tri gia trai phieu tang von cua Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB) da ban het ngay trong phut dau tien mo hang ban le sang nay (15/12). So luong trai phieu tren da ve tay gan 100 nha dau tu ca nhan, va da so dat mua voi so luong toi da cho phep: 10 ty dong mot lenh mua.

 • Mua cong trai de ban lo von

  11:54 | Thứ sáu 23/09/2005 (GMT+7)

  Mua cong trai de ban lo von

  Mot to trai phieu co menh gia 100.000 dong, khi ban truoc thoi han, gia chi con khoang 80.000 dong. Lo nhung nhieu nguoi van cu ban tong ban thao vi khong co thoi quen giu trai phieu ben minh. Mot ly do can ban khac la lai suat cua no qua thap.

 • Lai suat 6 34 don vi mua duoc trai phieu Vietcombank

  16:41 | Thứ tư 14/12/2005 (GMT+7)

  Lai suat 6 34 don vi mua duoc trai phieu Vietcombank

  Phien dau thau lai suat trai phieu cua VCB vua ket thuc voi 34 trong so 67 nha dau tu la cac to chuc da trung thau voi lai suat 6%/nam.

 • Mua trai phieu EIS de tro thanh co dong

  14:17 | Thứ sáu 18/05/2001 (GMT+7)

  Cong ty co phan Cong nghe thong tin EIS se phat hanh 10 ty dong trai phieu vao giua thang 5 de tang von hoat dong. Theo ong Le Thang Long, Pho Tong giam doc EIS, lai suat trai phieu se la 8%/nam, du thap nhung rat phu hop voi nha dau tu dai han, vi day la loai trai phieu se duoc chuyen doi thanh co phieu sau 3 nam ke tu khi phat hanh.

 • ACB truoc muc tieu phat hanh trai phieu

  20:51 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  ACB truoc muc tieu phat hanh trai phieu

  Ngan hang Thuong mai co phan A Chau (ACB) vua de trinh Ngan hang Nha nuoc ke hoach phat hanh trai phieu nham nang cao nang luc tai chinh.

 • Nhieu ngan hang quan tam phat hanh trai phieu

  11:43 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  Nhieu ngan hang quan tam phat hanh trai phieu

  Chi trong thang 7/2007, tong gia tri trai phieu cac ngan hang duoc phep phat hanh len den 21.500 ti dong. Day la con so khong he nho. Tai sao the?

 • Bat dau phat hanh trai phieu xay dung duong 5 keo dai

  11:40 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Bat dau phat hanh trai phieu xay dung duong 5 keo dai

  Ha Noi se huy dong 1.000 ty dong tu phat hanh trai phieu tu nay cho den het quy I/2007 de dau tu cong trinh duong 5 keo dai.Theo du kien, trong thang 10/2006, UBND thanh pho Ha Noi se thuc hien phat hanh dot 1 voi khoi luong 500 ty dong trai phieu ky han 5 nam. Toan bo khoi luong trai phieu phat hanh se duoc dua vao dang ky giao dich tai Trung tam Giao dich Chung khoan (TTGDCK) Ha Noi.Ngay 20/10, TTGDCK Ha Noi se to chuc phien dau thau 150 ty dong trai phieu xay..

 • BIDV chinh thuc phat hanh trai phieu tang von VND

  17:18 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  BIDV chinh thuc phat hanh trai phieu tang von VND

  Nham tang nang luc tai chinh, kha nang canh tranh de chu dong hoi nhap quoc te, sang nay 8/5, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) da chinh thuc thong bao ve dot phat hanh trai phieu tang von nam 2006. Day la lan dau tien, nhung thong le quoc te ve phat hanh trai phieu tang von duoc su dung tai Viet Nam.

 • Vietcombank cong bo ke hoach ban trai phieu

  16:56 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  Vietcombank cong bo ke hoach ban trai phieu

  Sang nay (22/11), Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) da chinh thuc cong bo ke hoach phat hanh trai phieu tang von. Theo do, cac nha dau tu to chuc phai dang ky va nop tien dat coc tu 6/12 den truoc 11gio ngay 12/12/2005 tai tru so chinh Ha Noi va Chi nhanh TP.HCM cua Vietcombank.

 • 4 dieu kien duoc phat hanh trai phieu

  05:23 | Thứ ba 10/08/2004 (GMT+7)

  4 dieu kien duoc phat hanh trai phieu

  Theo thong tu huong dan viec phat hanh trai phieu ra cong chung do Thu truong Bo Tai chinh Le Thi Bang Tam vua ky ban hanh, cac to chuc dang ky phat hanh trai phieu ra cong chung phai co 4 dieu kien toi thieu.

 • EVN phat hanh them 1.000 ty dong trai phieu

  20:40 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  EVN phat hanh them 1.000 ty dong trai phieu

  Tap doan dien luc Viet Nam (EVN) tiep tuc phat hanh them 1.000 ty dong trai phieu nham huy dong von phat trien cac cong trinh dien. Trai phieu bat dau duoc phat hanh tu ngay 11/12/2006. Day la dot phat hanh trai phieu doanh nghiep lan thu 8 cua EVN trong nam 2006.

 • Vietcombank nhan mua va ban trai phieu

  11:27 | Thứ tư 10/08/2005 (GMT+7)

  Vietcombank nhan mua va ban trai phieu

  Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB) tu sang nay (10/8) se chinh thuc dung ra nhan mua, ban cac loai trai phieu tu cac to chuc va sap toi la cua cac ca nhan.

 • Them 2 ma trai phieu duoc niem yet

  11:31 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Hom nay, 27/2, 150 ty dong trai phieu ma CP4_0104 bat dau duoc niem yet tai TTGDCK Tp.HCM. Trai phieu nay co ky han 15 nam, lai suat trai phieu 9,4%/nam, phat hanh ngay 20/2/2004. Trai phieu se chinh thuc giao dich ngay 1/3/2004.

 • That bai khi niem yet

  11:32 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  That bai khi niem yet

  Ba phien giao dich tap trung tai Trung tam Giao dich Chung khoan TP HCM cho thay su that bai cua viec dua trai phieu Vietcombank len niem yet.

 • Them 2 ma trai phieu duoc niem yet

  16:06 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Hom nay (27-2), 150 ty dong trai phieu ma CP4_0104 bat dau duoc niem yet tai TTGDCK Tp.HCM. Trai phieu nay co ky han 15 nam, lai suat trai phieu 9,4%/nam, phat hanh ngay 20/2/2004. Trai phieu se chinh thuc giao dich ngay 1/3/2004.

 • Ha Noi phat hanh 1000 ty dong trai phieu

  23:10 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  De huy dong von cho cong trinh duong 5 keo dai, Ha Noi se phat hanh 1.000 ty dong trai phieu xay dung thu do voi thoi han la 5 nam. 500 ty dong se duoc huy dong vao hom nay (20/10). Du an tuyen duong quoc lo 5 keo dai toi khu do thi moi Bac Thang Long - Van Tri co tam quan trong dac biet trong mang luoi giao thong Ha Noi. Tuyen duong nay se la truc "xuong song" cho toan bo khu do thi va thuc day qua trinh dau tu cung nhu hoan thien khu do thi Bac Song Hong. Du an..

 • Tuan sau trai phieu Vietcombank len san

  14:24 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Tuan sau trai phieu Vietcombank len san

  Hon 13,74 trieu trai phieu tang von cua Ngan hang Ngoai thuong (Vietcombank) se duoc dua vao giao dich tai Trung tam Chung khoan TP HCM ke tu 28/7. Vietcombank dang can nhac phuong an cho phep trai chu mua co phieu cua ngan hang theo gia binh quan gia quyen trong dot IPO toi day. > Ke hoach niem yet trai phieu Vietcombank bi cham lai Trai phieu ban het veo trong vai phut

 • 70 trai phieu Vietcombank danh cho nha dau tu la to chuc

  15:17 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  70 trai phieu Vietcombank danh cho nha dau tu la to chuc

  Theo nhung thong tin moi nhat ve viec phat hanh trai phieu bang dong VN trong thang 12 toi cua Ngan hang Ngoai thuong (Vietcombank), 70% luong trai phieu nay se danh cho cac nha dau tu la to chuc.

 • Thieu co so dinh gia co phieu pho thong cua Vietcombank

  12:26 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Thieu co so dinh gia co phieu pho thong cua Vietcombank

  Cuoi cung thi Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) cung co duoc su chap thuan niem yet cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc, theo Quyet dinh so 57/UBCK-GPNY ngay 18/07/2006, sau nhieu no luc.

 • Ngay mai trai phieu BIDV len san

  16:57 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Ngay mai trai phieu BIDV len san

  Sang mai, hon 2.204 ty dong trai phieu tang von dot I cua Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) se duoc niem yet tai Trung tam Giao dich chung khoan TP HCM, voi 2 ma BID1_106 va BID1_206, menh gia 100.000 dong.

 • Trai phieu BIDV nhanh chong het hang

  05:15 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Trai phieu BIDV nhanh chong het hang

  BIDV(Ngan hang dau tu va phat trien) da chinh thuc thong bao ngung ban trai phieu BIDV dot I/2006 som hon thoi han do toan bo trai phieu ban si cho cac to chuc va ban le da duoc dang ky mua het.

 • Trai phieu cao su lai suat cao de chuyen nhuong

  16:50 | Thứ sáu 09/07/2004 (GMT+7)

  Trai phieu cao su lai suat cao de chuyen nhuong

  Cong ty Tai chinh cao su vua phat hanh 40 ty dong trai phieu voi lai suat tuong doi cao so moi mat bang lai suat hien hanh. Nguoi mua trai phieu nay co quyen tu do chuyen nhuong khi can thu hoi von.

 • BIDV sap phat hanh trai phieu tang von

  01:02 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Trong giai doan 2006-2007, Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV) se phat hanh tu 5.000 den 6.000 ty dong trai phieu tang von. Du kien ngay trong thang 4, nha bang quoc doanh nay bat dau phat hanh dot I voi 1.250 ty dong, bang ca noi va ngoai te.

 • BIDV phat hanh hon 2.000 ty dong trai phieu tang von

  20:33 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  BIDV phat hanh hon 2.000 ty dong trai phieu tang von

  Tu 8-12/5/2006, Ngan hang Dau tu va Phat trien (BIDV) phat hanh trai trieu tang von cho cac nha dau tu la to chuc va tu 9-19/5/2006 phat hanh ban le.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0