trach nhiem ca nhan

Monday, 30/05/2016 06:02
 • Du thao ND ve trach nhiem ca nhan voi nguoi dung dau

  16:26 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Trach nhiem ca nhan can phai thuong xuyen ham nong

  14:59 | Thứ năm 24/11/2005 (GMT+7)

  Doc bai viet cua nguyen Thu tuong Vo Van Kiet ve van de trach nhiem ca nhan nguoi dung dau cac bo, nganh, toi cam that rat phan khoi. Ong da de cap den van de “moi” cua nuoc ta - van de trach nhiem ca nhan nguoi dung dau.

 • Bo truong Binh ne trach nhiem ca nhan

  19:30 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  Bo truong Binh ne trach nhiem ca nhan

  Sang nay, voi 20 phut con lai cua phan tra loi chat van truc tiep, Bo truong Dao Dinh Binh da doi mat voi nhieu cau hoi hoc bua nhu: trach nhiem ca nhan cua Bo truong trong viec no luong cong nhan; tai sao khong tra loi cong khai tren bao ve mot loat van de ma bao de cap den sai pham cua ca nhan.Bo truong Y te gap kho khan / Bo truong Ke hoach Dau tu thua nhan yeu kem / Bo truong Tai nguyen Moi truong muon xoa xin cho dat dai / Bo truong Cong nghiep nhan loi vu..

 • PTT Nguyen Thien Nhan De cao trach nhiem ca nhan nguoi lam bao

  20:21 | Thứ hai 24/12/2007 (GMT+7)

  PTT Nguyen Thien Nhan De cao trach nhiem ca nhan nguoi lam bao

  Sang nay (24/12), phat bieu tai hoi nghi tong ket 8 nam thi hanh Luat Bao chi, Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan da nhan manh: "Can de cao trach nhiem ca nhan cua nguoi lam bao". Theo Pho Thu tuong, moi tac pham bao chi co anh huong den hang trieu nguoi.

 • Xu ly trach nhiem nguoi dung dau neu cap duoi tham nhung lang phi

  10:04 | Chủ nhật 27/05/2007 (GMT+7)

  TP - “Nguoi dung dau phai chiu trach nhiem ca nhan ve toan bo hoat dong cua co quan duoc giao quan ly trong qua trinh thuc hien chuc nang, nhiem vu duoc giao”, do la mot trong nhung noi dung cua Du thao Nghi dinh quy dinh che do trach nhiem ca nhan doi voi nguoi dung dau co quan nha nuoc trong thi hanh nhiem vu, cong vu.

 • Bo truong Cao Duc Phat ne trach nhiem ca nhan

  19:31 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Bo truong Cao Duc Phat ne trach nhiem ca nhan

  La nguoi cuoi cung dang dan chieu 15/6, phan chat van cua Bo truong Nong nghiep, Cao Duc Phat nhe nhang hon ca so voi 4 dong cap truoc do. Tuy nhien nhieu cau hoi de cap den trach nhiem ca nhan cua Bo truong truoc cac van de nhu su dung thuoc bao ve thuc vat, thuoc kich tang trong bua bai... da khong duoc ong tra loi thang than.

 • Tang cuong trach nhiem ca nhan va phan cap manh hon

  10:02 | Thứ hai 03/01/2005 (GMT+7)

  Tang cuong trach nhiem ca nhan va phan cap manh hon

  Phan cap, phoi hop va trach nhiem ca nhan la ba van de duoc dac biet quan tam tai Hoi nghi Chinh phu ve trien khai nhiem vu ke hoach va ngan sach Nha nuoc nam 2005.

 • Xac dinh trach nhiem ca nhan khi cong trinh gap su co

  09:47 | Thứ bảy 22/06/2002 (GMT+7)

  "Neu co co che phan dinh trach nhiem ca nhan, toi se la nguoi dau tien xin tu chuc vi tinh trang chat luong cong trinh xay dung kem nhu hien nay", ong Tran Chung, Cuc truong Cuc giam dinh nha nuoc ve chat luong cac cong trinh xay dung, da noi nhu vay truoc hang loat su co nghiem trong o cau Dan Xay, duong Nguyen Huu Canh va moi day la ham chui Van Thanh 2.

 • Tu ung cu de nang cao trach nhiem ca nhan

  01:15 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Tu ung cu de nang cao trach nhiem ca nhan

  Trong loat bai cua TS xung quanh cau hoi "Lam cach nao de hoat dong HDND thoat benh hinh thuc?", co mot van de duoc nhieu doc gia gui y kien phan hoi the hien su dong tinh la can huong toi viec tat ca dai bieu HDND deu tu ung cu.

 • Yeu cau kiem diem xac dinh trach nhiem ca nhan

  08:42 | Thứ ba 31/08/2004 (GMT+7)

  Lanh dao Vien Khoa hoc xa hoi (KHXH) VN vua yeu cau lanh dao Vien KHXH vung Nam bo - don vi quan ly Thu vien KHXH TP.HCM - to chuc danh gia hau qua su co mat sach, kiem diem va neu ro trach nhiem ca nhan cua nhung nguoi lien quan trong viec de xay ra mat sach tai Thu vien KHXH TP.HCM.

 • Xem xet trach nhiem ca nhan vi khong xu ly nuoc thai

  03:16 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  So Tai nguyen - moi truong TP.HCM vua de nghi UBND TP xem xet trach nhiem ca nhan doi voi lanh dao Cong ty co phan dau tu xay dung Sai Gon - Tay Bac (chu dau tu Khu cong nghiep Tan Phu Trung) va Cong ty co phan Khu cong nghiep Phong Phu (chu dau tu Khu cong nghiep Phong Phu).

 • Moi gop y tiep ve quy dinh trach nhiem nguoi dung dau

  13:26 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Moi gop y tiep ve quy dinh trach nhiem nguoi dung dau

  Ngay 25/05, Thu tuong Chinh phu da chi dao lay y kien dong gop xay dung Du thao Nghi dinh quy dinh che do trach nhiem ca nhan doi voi nguoi dung dau co quan nha nuoc. Da qua mot nua thoi gian, tu nay den 25/07/2007, moi ban doc tiep tuc gop y.>> Xem toan van du thao Nghi dinh

 • Luan chuyen can bo chi so trach nhiem khong ro rang

  08:41 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Luan chuyen can bo chi so trach nhiem khong ro rang

  "Luan chuyen can bo, chi so nhat trach nhiem ca nhan khong ro rang", TS. Chu Hao, nguyen Thu truong Bo Khoa hoc - Cong nghe bay to lo ngai khi trao doi voi TS xung quanh du thao nghi dinh ve "luan chuyen can bo" duoc dua ra lay y kien toan dan moi day.

 • Bo truong Bo Thuy san tu nhan trach nhiem ca nhan

  09:27 | Thứ bảy 16/07/2005 (GMT+7)

  Tiep thu ket luan cua Thanh tra Chinh phu, Bo truong Bo Thuy san Ta Quang Ngoc da “tu nhan trach nhiem ca nhan cua nguoi dung dau trong viec chua tao duoc cac hoat dong dong bo theo chuc nang, nhiem vu cua Bo Thuy san, chua bao dam cho nguoi dan di khai thac xa bo duoc cung cap thong tin day du ve ngu truong, co co hoi duoc dao tao voi cong nghe khai thac phu hop, voi cac dich vu hau can va mua ban san pham khai thac...”.

 • Coi thi tot nghiep THPT Xac dinh ro trach nhiem ca nhan

  04:01 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Coi thi tot nghiep THPT Xac dinh ro trach nhiem ca nhan

  “Cong tac chuan bi cho ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT da co ban hoan tat. Bo GD-DT se dac biet tap trung kiem tra, giam sat khau coi thi, nhat la o nhung “diem nong” ve trat tu, ky luat truong thi...”.

 • Kich tinh lam sai

  18:28 | Thứ bảy 15/11/2003 (GMT+7)

  TTCN - Mot cu tri rat me xem truyen hinh truc tiep chat van o Quoc hoi (QH) tu dat cau hoi kieu “chiec non ky dieu”: danh tu nao xuat hien nhieu nhat tu ca nguoi hoi va nguoi dap? Lap tuc co ngay cau tra loi cua so dong: “trach nhiem”.

 • Trach nhiem ca nhan

  05:40 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Khong phai tu nhien ma trong dan luu truyen cau noi day y tu: “Lam lanh dao de nhat”. De vi chi di phat bieu vo tay, de vi chi co chi dao, giao viec, va de nhat la neu co thanh tich thi vo lay, con that bai thi do cho tap the.

 • Iraq T Aziz phu nhan trach nhiem ca nhan

  14:06 | Thứ sáu 02/07/2004 (GMT+7)

  Cuu pho thu tuong Iraq T. Aziz da phu nhan trach nhiem ca nhan doi voi cac toi ac trong dang Baath.

 • Thanh tra ne tranh xu ly trach nhiem ca nhan

  11:45 | Thứ tư 01/12/2004 (GMT+7)

  Thanh tra ne tranh xu ly trach nhiem ca nhan

  "Ne nang, ne tranh trach nhiem la cai yeu cua nganh thanh tra hien nay. Bao cao cua Tong thanh tra ve trach nhiem cua thu truong va nguoi dung dau dia phuong da the hien dieu do", Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An phat bieu cuoi phien chat van Tong thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh, sang nay.

 • Van chua phan dinh ro trach nhiem ca nhan

  14:51 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  Van chua phan dinh ro trach nhiem ca nhan

  Ngoai viec chua the hien dam net cac quy dinh ve tiet kiem va chong lang phi, Du thao Luat Thuc hanh tiet kiem, chong lang phi cung chua phan dinh ro trach nhiem ca nhan.

 • Quoc hoi tim cach kiem soat chat luong cong trinh xay dung

  21:30 | Thứ hai 16/06/2003 (GMT+7)

  Quoc hoi tim cach kiem soat chat luong cong trinh xay dung

  Cac dai bieu Quoc hoi da danh ca ngay hom nay (16/6) de thao luan tai hoi truong ve Du an Luat Xay dung. Cac van de ve dau thau, giay phep xay dung cho nha o nong thon… duoc nhieu dai bieu tap trung thao luan. Tuy nhien dang chu y van la cac y kien phan tich, de xuat ve viec han che that thoat, tieu cuc trong dau tu xay dung co ban - mot trong nhung van de dang het suc nong bong hien nay.

 • Xac dinh ro trach nhiem ca nhan trong cong tac can bo

  18:03 | Thứ tư 05/09/2007 (GMT+7)

  Xac dinh ro trach nhiem ca nhan trong cong tac can bo

  "Mot trong nhung nhiem vu het suc quan trong la tiep tuc doi moi cong tac can bo, xay dung, cung co to chuc co so Dang, nang cao chat luong doi ngu can bo, dang vien", Truong Ban To chuc Trung uong Ho Duc Viet noi tai hoi nghi can bo toan quoc ve cong tac to chuc xay dung Dang, khai mac sang nay (5/9) tai TP Ho Chi Minh.

 • Nuoc ban phai qui trach nhiem ca nhan

  04:58 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Nuoc ban phai qui trach nhiem ca nhan

  Vu Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon ban nuoc ban cho dan la mot vu viec rat nghiem trong. Chung toi khong the tin loi tuyen bo cua ong Vo Dung - tong giam doc Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon - la “ke tu hom nay nganh cap nuoc se cham dut quan lieu”.

 • Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon ne tranh trach nhiem

  08:24 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon ne tranh trach nhiem

  La nguoi cuoi cung dang dan Quoc hoi chieu 15/6, phan chat van cua Bo truong Nong nghiep va Phat trien nong thon Cao Duc Phat nhe nhang hon ca so voi 4 dong cap truoc do. Tuy nhien nhieu cau hoi de cap den trach nhiem ca nhan cua Bo truong truoc cac van de nhu su dung thuoc bao ve thuc vat, thuoc kich tang trong bua bai... da khong duoc ong tra loi thang than.

 • Mua ban no van cham vi sao

  10:51 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Mua ban no van cham vi sao

  Mua ban no la viec cac to chuc tin dung co cac khoan no qua han, ton dong lau ngay bang nhieu cac bien phap quyet liet de thu hoi nhung van khong thu duoc can phai xu ly ban no. Day la nhung khoan von dau tu khong hieu qua, von bi “nam chet” khong quay vong, khong co kha nang thu hoi keo dai trong nhieu nam; to chuc tin dung khong co von de dau tu vao nhung chu ky kinh doanh tiep theo. Viec ban cac khoan no nay la rat can thiet trong qua trinh sap xep, co cau..

 • Da Nang Chua co bien phap manh de tang cuong trach nhiem ca nhan cua cong chuc

  23:32 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  Hom qua, 15/12, Hoi dong Nhan dan TP Da Nang khoa 7 khai mac ky hop thu 3. Theo bao cao cua UBND TP tai ky hop, nam 2004 tinh hinh kinh te - xa hoi cua TP co buoc phat trien kha.

 • Tang trach nhiem ca nhan giam toi da cac cuoc hoi hop

  20:21 | Thứ sáu 09/01/2004 (GMT+7)

  Sau 4 ngay lam viec, chieu 9/1, ky hop thu 14 HDND TP Ho Chi Minh Khoa VI da ket thuc. Phat bieu tai phien be mac, Chu tich UBND TP- ong Le Thanh Hai da thang than nhin nhan ben canh nhung ket qua kha quan ve phat trien kinh te xa hoi cua TP van con nhieu yeu kem khuyet diem.

 • Quy ro trach nhiem ca nhan

  15:22 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Quy ro trach nhiem ca nhan

  Nhieu y kien de nghi can phai tinh cac chi phi hoat dong cua cong chuc vao luong. Chu nhiem Uy ban KH-CN-MT cua Quoc hoi Ho Duc Viet con khang dinh: “Neu lam nhu vay, toi se di lam bang xe dap”.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0