tra luong

Monday, 30/05/2016 13:46
 • Tra luong qua tai khoan Ngon nhung khong de an

  15:15 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Tra luong qua tai khoan Ngon nhung khong de an

  Chi thi cua Thu tuong Chinh phu yeu cau tra luong qua tai khoan da mang lai mot co hoi rat lon cho cac ngan hang (NH) - mot khu vuc thi truong hap dan da duoc mo ra. Tuy nhien, de lam tot va thu duoc loi tu dich vu nay khong phai la de va khong phai NH nao cung lam duoc.

 • Thach thuc chi tra luong qua tai khoan

  16:54 | Thứ hai 03/09/2007 (GMT+7)

  Thach thuc chi tra luong qua tai khoan

  Chi thi cua Thu tuong Chinh phu duoc ban hanh cuoi thang 8-2007, ve thuc hien chi tra luong cac doi tuong duoc huong luong tu nguon ngan sach Nha nuoc qua tai khoan tu dau nam 2008, dem lai nhieu co hoi moi cho cac ngan hang nhung cung dat ra nhieu thach thuc. Kiem soat nguon thu, han che tham nhung, tiet kiem chi phi...Thuc ra loi ich cua viec chi tra luong qua tai khoan khong chi dung lai o viec gop phan han che va ngan chan duoc tinh trang tham nhung vi kiem..

 • Can thuc hien ngay lo trinh thong nhat luong toi thieu

  21:40 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Can thuc hien ngay lo trinh thong nhat luong toi thieu

  Theo ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi (Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi), hien con rat nhieu viec phai lam de dieu chinh chinh sach tien luong hien hanh cua Viet Nam cho phu hop voi tien trinh hoi nhap kinh te quoc te va gia nhap WTO. Phong vien: Nhieu y kien cho rang, tien luong nguoi lao dong nhan duoc hien nay van chua hoan ton la gia tien cong cua ho theo thi truong. Dung vay khong, thua ong? Ong Nguyen Huu Dung: Y kien do..

 • Tra luong qua tai khoan Can su lien thong giua cac NH

  17:23 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Tra luong qua tai khoan Can su lien thong giua cac NH

  Trao doi ve chu truong tra luong qua tai khoan, co y kien cho rang, cac ngan hang hien nay van chua lien ket voi nhau chat che, mat khac, he thong may rut tien tu dong o cac tinh con qua thieu gay kho khan cho nguoi su dung. Vi vay, chung ta phai chuan bi that tot co so ha tang truoc khi tien hanh chi tra luong qua tai khoan, tranh tinh trang khi thuc hien roi lai gay kho khan va phien ha cho nguoi su dung.

 • Tra luong qua tai khoan Can chuan bi ky

  15:22 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Tra luong qua tai khoan Can chuan bi ky

  Tra luong qua tai khoan la viec tat yeu phai thuc hien cung voi su phat trien di len cua doi song kinh te xa hoi. Khi thuc hien giao dich qua tai khoan se tao thuan loi cho viec mua ban qua mang, trong sieu thi, cac hop dong, co the kiem soat luong tien luu thong, gop phan kiem soat thu nhap... Tuy nhien, con nhieu viec can phai ban bac truoc khi di vao thuc thi. Xin trich dang mot so y kien cua ban doc gop y ve van de nay.

 • Vi sao HNC lai tra luong dai han bang co phieu

  14:28 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Vi sao HNC lai tra luong dai han bang co phieu

  Cong ty co phan Hop Nhat Viet Nam (HNC) - cong ty tu nhan lon nhat Viet Nam trong linh vuc chuyen phat nhanh, da chinh thuc cong bo viec ap dung tra luong dai han cho nhan vien bang co phieu.

 • Ngan hang dua gianh quyen tra luong

  09:01 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Ngan hang dua gianh quyen tra luong

  Cac ngan hang (NH) dang bat dau vao cuoc dua gianh quyen chi tra luong qua tai khoan cho cac co quan don vi hanh chinh su nghiep khi thoi gian Chinh phu trien khai sap den gan. Hau nhu tat ca NH deu san long cung cap dich vu... mien phi.

 • Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  09:13 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Vao WTO tien luong xac dinh tren co so nao

  Hien nay, viec duy tri 3 muc luong toi thieu giua 3 loai hinh doanh nghiep da the hien su phan biet doi xu. Viec khong che muc luong trong doanh nghiep Nha nuoc, quy dinh ve thang bang luong cung the hien su bao ho cua Nha nuoc. Nhung dieu nay la khong phu hop khi Viet Nam tham gia WTO. Do la y kien cua ong Nguyen Huu Dung, Vien truong Vien Khoa hoc lao dong va xa hoi. * Co y kien cho rang con qua nhieu viec phai lam de dieu chinh chinh sach tien luong hien hanh..

 • Tu van truc tuyen Tra luong qua the ngan hang

  15:17 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen Tra luong qua the ngan hang

  Ngay 24/8/2007, Thu tuong Chinh phu da co chi thi so 20/2007/CT-TTg ve viec tra luong qua tai khoan doi voi nguon luong tu ngan sach nha nuoc, ap dung theo hai buoc tu 1/1/2008 va tu 1/1/2009.Day la mot phuong thuc da qua quen thuoc voi nguoi dan cac nuoc tren the gioi. Ngay ca truoc khi co chi thi tren, nhieu co quan don vi da tra luong qua tai khoan. Rut tien qua the ATMHang thang, thay vi nhan tien mat tai phong ke toan, moi nguoi nhan duoc thong bao: so..

 • Tra luong qua tai khoan Cac NH ram ro vao cuoc dua

  09:10 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Tra luong qua tai khoan Cac NH ram ro vao cuoc dua

  Cac ngan hang (NH) dang bat dau vao cuoc dua gianh quyen chi tra luong qua tai khoan cho cac co quan don vi hanh chinh su nghiep khi thoi gian Chinh phu trien khai sap den gan. Hau nhu tat ca NH deu san long cung cap dich vu... mien phi.

 • Tra luong qua ATM Ngon nhung khong de an

  07:45 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  Tra luong qua ATM Ngon nhung khong de an

  Chi thi 20 cua Thu tuong Chinh phu yeu cau tra luong qua tai khoan da va dang mang lai mot co hoi lon cho cac ngan hang. Tuy nhien, de lam tot va thu duoc loi tu dich vu nay khong phai la de va khong phai ngan hang nao cung lam duoc.

 • Nguyen nhan dinh cong Thieu no luong thuong

  23:08 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Nguyen nhan dinh cong Thieu no luong thuong

  Theo thong ke cua Lien doan Lao dong (LDLD) TP.HCM, tu nam 2001 den het qui 1-2004, 79,8% so vu tranh chap lao dong dan toi dinh cong tren dia ban TP lien quan toi viec tra luong tra thuong.

 • Tra luong qua tai khoan Ngon nhung khong de an

  08:23 | Thứ bảy 26/01/2008 (GMT+7)

  Chi thi 20 cua Thu tuong yeu cau tra luong qua tai khoan tu 1/1/2008 da va dang mang lai mot co hoi lon cho cac ngan hang. Tuy nhien, de lam tot va thu duoc loi tu dich vu nay khong phai la de va khong phai ngan hang nao cung lam duoc.

 • TP HCM giam sat viec tra luong thuong Tet

  10:30 | Thứ bảy 14/12/2002 (GMT+7)

  Ong Mai Duc Chinh, Pho chu tich Lien doan Lao dong thanh pho, cho biet thoi diem tra luong, thuong Tet nam nay roi vao luc Bo luat lao dong sua doi, bo sung da co hieu luc thi hanh. Theo do, nguoi su dung lao dong phai tra luong thang 13 cho nguoi lao dong.

 • Tra luong cong chuc qua tai khoan

  22:38 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Tra luong cong chuc qua tai khoan

  Thu tuong, hom 24/8, da ra Chi thi so 20 yeu cau trien khai viec tra luong qua tai khoan cho cac doi tuong huong luong tu ngan sach Nha nuoc.

 • Nha bang chay dua lobby cho the

  07:32 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Nha bang chay dua lobby cho the

  Do la cuoc dua cua cac ngan hang de gianh quyen chi tra luong qua tai khoan cho can bo cong chuc, khi thoi han ap dung sap den gan...

 • Ha Noi Tu 112008 thuc hien tra luong qua tai khoan

  06:47 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi vua co van ban yeu cau cac so, ban, nganh, doan the thuoc thanh pho va UBND cac quan, huyen, chu dong phoi hop voi cac ngan hang, to chuc cung ung dich vu thanh toan tra luong qua tai khoan, de hoan thanh viec mo tai khoan cho cac doi tuong huong luong tu ngan sach thuoc cap, nganh minh quan ly. Theo do, So Tai chinh co trach nhiem huong dan, don doc va theo doi viec trien khai thuc hien tra luong qua tai khoan theo dung Chi thi cua Thu..

 • Tra luong cong chuc qua tai khoan

  10:42 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Tra luong cong chuc qua tai khoan

  Hom 24/8, Thu tuong da ra Chi thi so 20 yeu cau trien khai viec tra luong qua tai khoan cho cac doi tuong huong luong tu ngan sach Nha nuoc.

 • Da san sang tra luong qua the

  16:02 | Thứ bảy 22/12/2007 (GMT+7)

  Da san sang tra luong qua the

  Chi dao cua Chinh phu ve viec tra luong qua tai khoan tu ngay 1/1/2008 da nhan duoc su ung ho cua cac cac don vi doanh nghiep va cac ngan hang. Den nay, cac cong tac chuan bi deu da hoan tat.

 • Tra luong qua tai khoan Ngan hang mung khach hang lo

  08:02 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Tra luong qua tai khoan Ngan hang mung khach hang lo

  TP - Ben canh nhung tien ich ma hinh thuc chi tra luong qua tai khoan ngan hang theo chi thi cua Thu tuong mang lai cung con khong it y kien ban khoan. Theo tim hieu cua chung toi thi viec nay khong kho nhu nhieu nguoi lo ngai...

 • Lanh luong bang the

  22:11 | Thứ bảy 18/09/2004 (GMT+7)

  Lanh luong bang the

  Vao nhung ngay 1, 15, 16 hang thang, nguoi ta lai thay hang nguoi rong ran dung cho rut tien luong tai nhung may ATM cua cac ngan hang Ngoai thuong (VCB), Ngan hang co phan Dong A (EAB), Sai Gon Thuong Tin (Sacombank), Ngan hang co phan Ky Thuong (Techcombank)... tren dia ban TP Ho Chi Minh. Ngay cang co nhieu doanh nghiep (DN) thuc hien chi tra luong bang hinh thuc hien dai nay.

 • Tra luong theo vi tri cong viec

  14:16 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Tra luong theo vi tri cong viec

  Le ra luong la mot cong cu huu hieu de dieu hanh vi mo, thuc day phat trien, nhung do chung ta chua thay doi duoc quan niem lac hau ve luong va chinh sach tien luong nen luong da khong tro thanh dong luc de can bo cong chuc tan tuy phuc vu quoc gia... Ong Tran Dinh Thien, pho vien truong Vien Kinh te VN, trao doi voi TS Cuoi Tuan xung quanh van de nay.

 • Chelsea tra luong nhieu nhat the gioi

  11:02 | Thứ tư 08/06/2005 (GMT+7)

  Chelsea tra luong nhieu nhat the gioi

  Chelsea la doi bong ton tien tra luong nhieu nhat the gioi - do la cong bo cua cong ty kiem toan tai chinh Deloitte trong bao cao tai chinh thuong nien...

 • Ngan hang chua de tra luong qua tai khoan

  13:55 | Thứ năm 06/09/2007 (GMT+7)

  Ngan hang chua de tra luong qua tai khoan

  Ngan hang Nong nghiep va Phat trien Nong thon hien co he thong may ATM phat trien va hon 1.500 chi nhanh tren ca nuoc. Lieu ngan hang co mang luoi rong khap Viet Nam nay se trien khai chinh sach tra luong cong chuc qua tai khoan nhu the nao?

 • Thu tuong chi thi thuc hien tra luong qua tai khoan

  10:00 | Thứ ba 28/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ra Chi thi so 20/2007/CT-TTg yeu cau cac Bo, co quan ngang Bo, co quan truc thuoc Chinh phu, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trien khai viec tra luong qua tai khoan cho cac doi tuong huong luong tu ngan sach Nha nuoc.

 • Khong the tra luong theo kieu binh quan

  04:04 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Khong the tra luong theo kieu binh quan

  Luong khong du song cho can bo cong chuc la de tai tiep tuc nhan duoc hang tram y kien phan hoi tu nhung nguoi trong cuoc. Trong do, nhieu y kien da chi ra nguyen nhan va giai phap cho van de nay. >> Chuyen dai cai cach tien luong >> Chuyen dai cai cach tien luong >> Luong du song cho cong chuc nha nuoc, bao gio? >> Toi va dong luong "suy dinh duong" >> Khong du song, kho toan tam toan y >> Luong khong du song: Ai giai quyet?

 • Thu tuong chi thi Thuc hien tra luong qua tai khoan

  23:48 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ra Chi thi so 20/2007/CT-TTg yeu cau cac Bo, co quan ngang Bo, co quan truc thuoc Chinh phu, UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong trien khai viec tra luong qua tai khoan cho cac doi tuong huong luong tu ngan sach Nha nuoc.

 • Tra luong huu co an theo ho khau

  09:20 | Thứ năm 05/07/2007 (GMT+7)

  Tra luong huu co an theo ho khau

  TP - Ngay sau khi Luat Cu tru co hieu luc (1/7/2007), nhieu ban doc phan anh: Khi nhan luong huu va tro cap bao hiem xa hoi (BHXH) cung dang “an theo” ho khau.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0