tong ket cong tac

Tuesday, 31/05/2016 03:19
 • Hoi nghi tong ket cong tac xuat ban Van kien ang toan tap

  07:05 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi tong ket cong tac xuat ban Van kien ang toan tap

  Sang ngay 13/10, tai Tru so Trung uong Ðang, Hoi dong xuat ban Van kien Ðang toan tap to chuc Hoi nghi tong ket cong tac xuat ban "Van kien Ðang toan tap". Du hoi nghi co cac dong chi: Tong Bi thu Nong Ðuc Manh; nguyen Tong Bi thu Ðo Muoi, Le Kha Phieu; nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang, Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet; nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Phan..

 • Be mac Hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong Van hoa toan quoc

  12:24 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Be mac Hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong Van hoa toan quoc

  Sau 2 ngay lam viec nghiem tuc, khan truong, ngay 27/2, hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da be mac.

 • Hoi nghi tong ket cong tac Dang co quan T U Doan Nam 2007 nam chat luong dang vien

  00:04 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Hom qua 26.1, Dang uy co quan T.U Doan to chuc hoi nghi tong ket cong tac Dang nam 2006 va ban nhiem vu cong tac Dang nam 2007.

 • Be mac Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong van hoa toan quoc

  00:15 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Sau 2 ngay lam viec nghiem tuc, khan truong, ngay 27.2, Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong - van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da be mac.

 • Hoi nghi tong ket cong tac tuyen truyen bien dao

  23:36 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Trong hai ngay 16 va 17/1, tai TP.HCM, Ban Tu tuong - Van hoa T.U to chuc Hoi nghi tong ket cong tac tuyen truyen bien dao nam 2006 va phuong huong nhiem vu nam 2007.

 • Tong ket cong tac Doan Hoi cac tinh Dong Nam Bo Da to chuc duoc hon 1.000 dot hoat dong tinh nguyen

  00:12 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 20/12, tai tinh Dong Nai da dien ra hoi nghi giao ban tong ket cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi cum mien Dong Nam Bo nam 2004, duoi su chu tri cua anh Nguyen Thanh Phong- Bi thu T.U Doan.

 • Tong ket cong tac Doi va phong trao thieu nhi TPHCM

  15:22 | Thứ tư 10/09/2003 (GMT+7)

  Tong ket cong tac Doi va phong trao thieu nhi TPHCM

  Sang 9-9-2003, co 200 dai bieu tong phu trach thuoc 22 quan huyen TP.HCM tham du Hoi nghi tong ket cong tac Doi va phong trao thieu nhi nam hoc 2002-2003 do Hoi dong Doi TP.HCM to chuc.

 • Thanh lap Ban bien tap Bao cao tong ket cong tac dam phan gia nhap WTO

  20:27 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 13-12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da Quyet dinh 1620/QD-TTg thanh lap Ban bien tap Bao cao tong ket cong tac dam phan gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO) do ong Vu Khoan, Dac phai vien cua Thu tuong Chinh phu lam Truong Ban; ong Truong Dinh Tuyen, Bo truong Bo Thuong mai lam Pho Ban.

 • Hoi nghi tong ket cong tac tuyen truyen bien dao nam 2004

  00:20 | Thứ tư 24/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 23/11/2004, tai TP Phan Thiet (Binh Thuan), Ban Tu tuong Van hoa Trung uong da to chuc Hoi nghi tong ket cong tac tuyen truyen bien dao nam 2004. Den du co ong Nguyen Anh Minh, Uy vien TU Dang, Bi thu Tinh uy Binh Thuan, cac Pho ban Tu tuong - Van hoa TU Dao Duy Quat, Vu Hong Linh va lanh dao cac ban nganh TU, Ban tuyen giao, cac bao dai cua 21 tinh thanh phia Nam va 10 tinh phia Bac va mien Trung...

 • Tong ket cong tac Doi va phong trao thieu nhi toan quoc

  00:14 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  Chieu 12.8, Hoi nghi tong ket cong tac Doi va phong trao thieu nhi nam hoc 2004 - 2005 toan quoc da dien ra tai TP.HCM voi su tham du cua anh Nguyen Thanh Phong - Bi thu thuong truc T.U Doan va 200 can bo phu trach cong tac Doi tren toan quoc.

 • Khong nen xa hoi hoa cong tac thi hanh an

  09:00 | Thứ năm 10/11/2005 (GMT+7)

  Hom qua 9/11, Du luat Thi hanh an duoc cac dai bieu “mo xe” truoc Quoc hoi. Cum tu “xa hoi hoa cong tac thi hanh an” da khien khong it dai bieu lung tung. Da so cac dai bieu de nghi can phai tong ket cong tac thi hanh an de co cai nhin thuc tien, toan canh, tu do nhung dong gop xay dung Bo luat moi mang tinh kha thi cao.

 • Lay cai tich cuc dep cai tieu cuc

  02:17 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 27-2, Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong - van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da be mac sau hai ngay lam viec. Hoi nghi da nhat tri cao voi bao cao tong ket cong tac nam 2006 va trien khai nhiem vu nam 2007 cua Ban Tu tuong - van hoa trung uong, tan thanh viec tap trung thuc hien nghi quyet Dai hoi X cua Dang voi muoi nhiem vu trong tam va bay chuong trinh cong tac lon cua nganh tu tuong - van hoa.

 • Hoi nghi tong ket cong tac thanh tra VH TT nam 2004 Vi pham tran lan thanh tra khong xue

  22:25 | Thứ ba 25/01/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi tong ket cong tac thanh tra VH TT nam 2004 Vi pham tran lan thanh tra khong xue

  Con so 10 ti 122 trieu dong tien xu phat vi pham hanh chinh cua toan nganh van hoa - thong tin (VH-TT) tren tat ca cac linh vuc trong mot nam qua (chua ke cac doi 814 cap quan huyen) chua the phan anh het, nhung phan nao da noi len nhung dien bien phuc tap trong doi song van hoa cua xa hoi. Bao cao cua Thanh tra Bo VH-TT cho thay, tren tat ca cac linh vuc van hoa - nghe thuat, in an, xuat ban... neu da kiem tra, thanh tra la phat hien thay sai pham...

 • Nganh tuyen giao Tham muu du bao con lung tung

  17:58 | Thứ sáu 29/02/2008 (GMT+7)

  Nganh tuyen giao Tham muu du bao con lung tung

  29/2, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang da co buoi lam viec voi Nganh tuyen giao trong Hoi nghi “Tong ket cong tac tuyen giao toan quoc nam 2007, trien khai nhiem vu nam 2008”. Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang tai Hoi nghi tong ket cong tac tuyen giao - Anh Website DCS

 • Luc luong CAND can doi moi phu hop voi tinh hinh moi

  21:28 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Luc luong CAND can doi moi phu hop voi tinh hinh moi

  17/12, Tong Bi thu Nong Duc Manh da den du Hoi nghi tong ket cong tac nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008 cua Luc luong Cong an nhan dan (CAND).TBT Nong Duc Manh da den du Hoi nghi tong ket cong tac nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008 cua Luc luong Cong an nhan dan (CAND) - Anh: VOV.Phat bieu chi dao tai Hoi nghi, TBT Nong Duc Manh neu ro: Trong nam 2007, mac du phai duong dau voi nhieu kho khan, thach thuc, dat nuoc ta van giu vung an ninh chinh tri va..

 • Tong ket cong tac cuu tro nan nhan bao Chanchu

  22:52 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Tong ket cong tac cuu tro nan nhan bao Chanchu

  * Tro giup lau dai, can co cho con em va cha me gia neo don cua nhung ngu dan tu nanThang 5.2006, bao Chanchu da gay ra thiet hai nang ne cho ngu dan cac tinh va thanh pho ven bien mien Trung: Binh Dinh, Quang Ngai, Quang Nam, Da Nang, Thua Thien - Hue. Ngay khi con bao xay ra, TNO da thong tin kip thoi ve tham hoa nay va da to chuc ngay cac dot cuu tro khan cap cho ngu dan, giup do ba con nhung nhu cau thiet yeu va cap bach truoc mat.

 • Nang cao chat luong Doan co so

  11:06 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong Doan co so

  TP - Chieu qua (26/1) tai Ha Noi, co quan T.U Doan to chuc Hoi nghi tong ket cong tac nam 2006 va trong tam cong tac nam 2007 duoi su chu tri cua dong chi Vo Van Thuong - Bi thu thu nhat T.U Doan.

 • Nam bat xu ly kip thoi cac tinh huong phuc tap

  03:08 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Sang 26-2, phat bieu tai Hoi nghi tong ket cong tac tu tuong - van hoa toan quoc nam 2006 va trien khai nhiem vu 2007 khai mac tai Dong Nai, Tong bi thu Nong Duc Manh noi:

 • Ky luat 15 can bo do Trung uong Doan quan ly

  08:26 | Thứ năm 02/08/2007 (GMT+7)

  TT (Phu Tho) - Sang 1-8, Hoi nghi tong ket cong tac kiem tra nhiem ky VIII va so ket hai nam thuc hien nghi quyet 08 ve cong tac kiem tra cua Ban thuong vu T.U Doan to chuc tai TP Viet Tri (Phu Tho) da cong bo cac hinh thuc ky luat voi 15 can bo thuoc dien T.U Doan quan ly trong nam nam tu 2002-2007.

 • Can nang cao hon nua chat luong doi ngu can bo

  03:26 | Thứ tư 27/12/2006 (GMT+7)

  Sang 26-12 tai Ha Noi, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hoi nghi tong ket cong tac nam 2006 va ban phuong huong, nhiem vu nam 2007. Du hoi nghi co Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Pho chu tich nuoc Truong My Hoa.

 • Nang cao tinh chien dau trong cong tac kiem tra Dang

  05:25 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Ngay 21-2-2006, phat bieu tai hoi nghi toan quoc tong ket cong tac kiem tra Dang nhiem ky 2001-2005, dong chi Phan Dien - uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu - da bieu duong nhung no luc va thanh tich cua toan nganh kiem tra Dang.

 • Transerco phan dau van chuyen 310 trieu luot khach

  10:06 | Thứ bảy 11/03/2006 (GMT+7)

  Transerco phan dau van chuyen 310 trieu luot khach

  Do la mot trong nhiem vu trong tam cua ke hoach san xuat kinh doanh nam 2006 cua Tong Cong ty Van tai Ha Noi (Transerco) vua duoc chinh thuc cong bo sang qua (10/3) tai Hoi nghi tong ket cong tac nam 2005 va giao ke hoach chinh thuc nam 2006.

 • Phuong thuc van dong dong bao vung sau con han che

  15:55 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Phuong thuc van dong dong bao vung sau con han che

  4/3, TBT Nong Duc Manh da den du Hoi nghi tong ket cong tac dan van toan quoc nam 2007 va trien khai nhiem vu nam 2008.

 • Sao khong dam nhin thang vao su that

  05:25 | Thứ ba 27/12/2005 (GMT+7)

  Sao khong dam nhin thang vao su that

  Ngay sau xi-cang-dan tieu cuc ma co den 2/3 so “vua ao den” bi “tien vo hieu hoa coi” la vu an mot so cau thu U23 VN ban do tai SEA Games. Vay ma trong bao cao tong ket cong tac trong tai nhiem ky 2001-2005, ong chu tich Hoi dong Trong tai van qua lac quan!

 • Long dan My Loc voi khuyen hoc

  16:14 | Thứ hai 27/03/2006 (GMT+7)

  Long dan My Loc voi khuyen hoc

  Tai Hoi nghi tong ket cong tac khuyen hoc tinh Nam Dinh dien ra ngay 22/3 vua qua, bao cao tham luan cua ong Le Kiem- Chu tich Hoi Khuyen hoc huyen My Loc da gay an tuong rat sau sac.

 • Chung ta phai chiu trach nhiem truoc dan ve binh on gia thuoc

  07:55 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Chung ta phai chiu trach nhiem truoc dan ve binh on gia thuoc

  Thu truong Bo Y te Le Ngoc Trong da phat bieu nhu vay tai hoi nghi tong ket cong tac duoc nam 2003 va trien khai cong tac nam 2004 ngay 13-4.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0