tong cuc thong ke

Saturday, 28/05/2016 07:06
 • Tu ngay 41 Tong cuc Thong ke truc thuoc Bo Ke hoach va Dau tu

  15:19 | Thứ ba 09/01/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 41 Tong cuc Thong ke truc thuoc Bo Ke hoach va Dau tu

  Ngay 4/1/2007, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh so 01/ND-CP ve viec chuyen Tong cuc Thong ke vao Bo Ke hoach va Dau tu. Nghi dinh neu ro: Chuyen Tong cuc Thong ke vao Bo Ke hoach va Dau tu; giao Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu thuc hien cong tac quan ly doi voi Tong cuc Thong ke. Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu trinh Thu tuong Chinh phu ban hanh quyet dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Tong cuc Thong ke theo quy dinh..

 • De an 16.000 ty Phai bat dau tu thong ke sach

  10:02 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  De an 16.000 ty Phai bat dau tu thong ke sach

  Trao doi voi dai dien cua cac co quan thong ke va dieu tra nghien cuu thi truong lao dong (Tong cuc Thong ke, Tong cuc Day nghe, Vu Giao duc chuyen nghiep)... TS da nhan duoc su thong nhat rang lau nay thieu han mot co so du lieu ve thi truong lao dong va chua co nhung chuan muc chung cho linh vuc nay.

 • Tu 15 Tinh chi so CPI theo phuong phap moi

  22:13 | Chủ nhật 23/04/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thong ke dang chuan bi tap huan cho cac can bo thong ke va nhung dieu tra vien truc tiep tham gia thu thap gia ca de chinh thuc ap dung phuong phap tinh chi so gia tieu dung (CPI) moi vao dau thang 5. Ba Nguyen Thi Lien, Vu truong Vu Thuong mai - Dich vu - Gia ca, Tong cuc Thong ke cho biet, viec cap nhat phuong phap tinh CPI cho giai doan 2006-2010 tap trung vao 2 noi dung chinh, bo sung danh muc mat hang, dich vu tieu dung su dung de dieu tra gia cho..

 • Khong thay doi cach tinh chi so gia

  09:29 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Khong thay doi cach tinh chi so gia

  Vu truong Thuong mai, dich vu va gia ca, Tong cuc Thong ke Tran Thi Hang cho biet, su thay doi trong cach tinh chi so gia CPI (da trinh Thu tuong xem xet) khong phai la thay doi ve phuong phap, ma la bo sung goc so sanh khi cong bo chi so nay.

 • Bo sung goc so sanh khi cong bo CPI

  08:08 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Bo sung goc so sanh khi cong bo CPI

  Vu truong Thuong mai, dich vu va gia ca, Tong cuc Thong ke Tran Thi Hang cho biet, su thay doi trong cach tinh chi so gia CPI (da trinh Thu tuong xem xet) khong phai la thay doi ve phuong phap, ma la bo sung goc so sanh khi cong bo chi so nay.

 • Khong thay doi cach tinh chi so gia

  08:47 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Vu truong Thuong mai, dich vu va gia ca, Tong cuc Thong ke Tran Thi Hang cho biet, su thay doi trong cach tinh chi so gia CPI (da trinh Thu tuong xem xet) khong phai la thay doi ve phuong phap, ma la bo sung goc so sanh khi cong bo chi so nay.>Co the thay doi cach tinh chi so gia

 • Nam 2007 se ap dung phuong phap thong ke cong nghiep moi

  13:45 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Nam 2007 se ap dung phuong phap thong ke cong nghiep moi

  Tong cuc truong Tong cuc Thong ke Le Manh Hung cho biet thang 1/2007 toi se chinh thuc ap dung phuong phap thong ke cong nghiep moi (MSMIP). Theo phuong phap MSMIP, Tong cuc Thong ke se tien hanh dieu tra hang thang cac san pham cong nghiep chu yeu cua Viet Nam dua tren 6 chi tieu gom khoi luong san xuat, khoi luong tieu thu noi bo, khoi luong xuat kho, khoi luong ton kho, gia tri hang xuat kho, du tinh san xuat thang tiep theo. Quy mo dieu tra tu 60 den 70 nganh..

 • VNR 500 Danh hieu khang dinh dang cap cua doanh nghiep

  10:24 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  VNR 500 Danh hieu khang dinh dang cap cua doanh nghiep

  Ngay 15/11/2007, Bao dien tu TS va Vietnam Report chinh thuc cong bo bang xep hang 500 doanh nghiep lon nhat Viet Nam - VNR 500 - tai website www.vnr500.com.vn va trang chu cua Bao dien tu TS. Co the noi, VNR 500 la mot trong so it bang xep hang doanh nghiep tai Viet Nam hien nay tiep can theo thong le quoc te. Trong qua trinh xep hang, voi su tu van, giup do cua GS. John Quelch, Pho Hieu truong Truong Kinh doanh Harvard (http://quelchblog.vn) cung nhu tham khao..

 • Tong cuc thong ke ra mat website

  17:53 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Tong cuc thong ke ra mat website

  Sang 26-10, tai Ha Noi, Tong cuc thong ke da khai truong trang thong tin den tu tren Internet voi giao dien kha an tuong.

 • Tong cuc truong Tong cuc Thong ke Trung Quoc mat chuc

  23:25 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Thong ke Trung Quoc mat chuc

  Theo BBC, Tong cuc truong Tong cuc thong ke Trung Quoc vua mat chuc vi lien quan toi vu be boi xung quanh quy huu tri tai thanh pho Thuong Hai.

 • CPI co phan anh dung dien bien thi truong

  13:55 | Thứ tư 15/12/2004 (GMT+7)

  CPI co phan anh dung dien bien thi truong

  Trong khi nhieu mat hang dang tang gia thi muc tang Chi so gia tieu dung thang 10 lai la 0%, thang 11 la 0,2%. Chi so gia tieu dung cua Viet Nam duoc tinh toan nhu the nao? TS da co trao doi voi TS.Nguyen Van Tien, Pho Tong cuc truong Tong Cuc Thong ke.

 • Nhung quyet dinh moi ve nhan su

  00:07 | Thứ năm 29/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 26.3, Thu tuong Chinh phu da ky mot loat cac quyet dinh ve nhan su cua mot so bo, nganh va nhan su tai mot soë tong cong ty lon. Ong Nguyen Bich Lam, Pho vien truong Vien Nghien cuu khoa hoc thong ke, Tong cuc Thong ke duoc bo nhiem giu chuc Pho tong cuc truong Tong cuc Thong ke - Bo Ke hoach va Dau tu.

 • Vi sao co hai so lieu ve chi so gia

  08:28 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Vi sao co hai so lieu ve chi so gia

  Hien co den hai con so ve chi so gia tieu dung, lai chenh nhau kha lon, gay kho hieu cho nguoi dan. Ong Nguyen Duc Thang, pho vu truong Vu thuong mai, dich vu va gia ca - Tong cuc Thong ke, nguoi thuc hien cac so lieu nay, cho biet: Nghe doc noi dung toan bai:

 • Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh

  06:07 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh

 • Moi nam Viet Nam co them gan 10000 doanh nghiep

  11:21 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Moi nam Viet Nam co them gan 10000 doanh nghiep

  Theo ket qua dieu tra doanh nghiep do Tong cuc Thong ke cong bo sang 11/5, trong 4 nam (2000-2003), so doanh nghiep tren thuc te dang hoat dong o Viet Nam tang them 29.724 doanh nghiep, tuc la binh quan moi nam co them 10.000 doanh nghiep.

 • Da hoan thanh cac muc tieu kinh te chinh

  16:11 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Da hoan thanh cac muc tieu kinh te chinh

  Theo Tong cuc truong Tong cuc Thong ke Le Manh Hung, phan lon cac chi tieu kinh te chu yeu cua nam 2006 da dat duoc chi trong 11 thang, bao hieu muc tang truong kha quan trong thoi gian toi, trong khi mot so van de xa hoi dang noi len voi muc dang quan ngai.

 • Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh

  08:12 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Chi tieu cho giao duc Nhung con so giat minh

  Tu New York (My) chuyen vien thong ke cao cap cua Lien Hop Quoc Vu Quang Viet da co nhung phan tich thu vi ve chi tieu cho giao duc Viet Nam rut ra qua nhung so lieu tinh va phuong phap tinh toan cua ban than. Chi tieu cho giao duc o Viet Nam trong khoang thoi gian nam 2000-2005 rat lon so voi muc thu nhap cua nguoi dan va thu nhap cua ca nuoc. Mot vai con so sau day the hien dieu do:

 • Gia tieu dung tang tro lai

  11:06 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Gia tieu dung tang tro lai

  Tong cuc Thong ke vua cong bo chi so gia tieu dung (CPI) thang 4/2006 tang 0,2% so voi thang truoc; tang 3,0% so voi thang 12 nam 2005 va tang 7,3 % so voi thang 4 nam 2005. Nhu vay, sau khi giam kha manh trong thang 3, gia tieu dung da tang manh tro lai do nhieu yeu to dau vao tang gia.

 • Cuoi nam lai noi ve benh thanh tich

  00:27 | Chủ nhật 23/12/2007 (GMT+7)

  Thi dua la de dat duoc muc tieu da de ra, de dat duoc thanh tich cao hon nam truoc, cao hon noi khac. Nhung can tranh tinh trang "thi dua la phai di dau, di dau khong biet, di dau cu di", boi thi dua kieu ay chang nhung khong co ich gi, ma no hai don hai kep.

 • Ban hanh danh muc nganh nghe kinh doanh

  10:58 | Thứ năm 08/11/2001 (GMT+7)

  Bo KH-DT va Tong cuc Thong ke vua ban hanh Thong tu ve nganh, nghe trong dang ky kinh doanh. So luong hon 1.900 nghe (so voi 299 nghe theo van ban truoc do cua Tong cuc Thong ke) se giai toa kho khan lau nay khi chu doanh nghiep muon dang ky lam nhung viec chua he co trong danh muc cua co quan nha nuoc.

 • GDP thuc cua Trung Quoc cao hon 20 muc da cong bo

  13:56 | Thứ tư 14/12/2005 (GMT+7)

  GDP thuc cua Trung Quoc cao hon 20 muc da cong bo

  Trung Quoc se phai tinh lai tong gia tri san pham quoc noi (GDP) do con so thong ke chinh thuc hien nay chua phan anh dung gia tri thuc cua nen kinh te nuoc nay. Tong cuc Thong ke Trung Quoc da danh gia mang dich vu tu nhan thap hon thuc te rat nhieu.

 • Gia tieu dung thuc chat tang bao nhieu

  12:07 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  Gia tieu dung thuc chat tang bao nhieu

  Gia tieu dung 11 thang cua nam 2007 duoc Tong cuc Thong ke cong bo tang 9,45%, hom qua lai "dot ngot" giam xuong con 7,92% theo thong bao cua Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta. Can hieu nhu the nao ve van de nay?

 • Mien vien phi cho benh nhan bi tieu chay cap

  09:36 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Mien vien phi cho benh nhan bi tieu chay cap

  Ngay sau Phien hop Chinh phu thang 10/2007, chieu 4/11, Van Phong Chinh phu da to chuc Hop bao Chinh phu thuong ky. Bo truong Y te Nguyen Quoc Trieu, Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu Tran Quoc Toan, Thu truong Bo Ke hoach va Dau tu, Tong Cuc truong Tong Cuc thong ke Nguyen Duc Hoa va Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Tran Duc Lai cung chu tri hop bao. Tai buoi hop bao, Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu Tran Quoc Toan da thong bao khai quat tinh hinh thuc..

 • Khong nen qua coi trong con so

  06:05 | Chủ nhật 17/12/2006 (GMT+7)

  Khong nen qua coi trong con so

  Ong Hung noi: - Von dau tu xa hoi so voi GDP o ta la hon 40%, thuoc dang cao. Nhung hieu qua dau tu co rat nhieu chi tieu. Nang luc san xuat moi tang len bao nhieu, chat luong cua cac cong trinh moi duoc dau tu ra sao...

 • Tu 1 5 Tinh chi so CPI theo phuong phap moi

  15:06 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thong ke dang chuan bi tap huan cho cac can bo thong ke va nhung dieu tra vien truc tiep tham gia thu thap gia ca de chinh thuc ap dung phuong phap tinh chi so gia tieu dung (CPI) moi vao dau thang 5.

 • Tu 1 5 Tinh chi so CPI theo phuong phap moi

  09:11 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thong ke dang chuan bi tap huan cho cac can bo thong ke va nhung dieu tra vien truc tiep tham gia thu thap gia ca de chinh thuc ap dung phuong phap tinh chi so gia tieu dung (CPI) moi vao dau thang 5.

 • Tong cuc thong ke ra mat trang thong tin dien tu

  17:21 | Thứ ba 26/10/2004 (GMT+7)

  Tong cuc thong ke ra mat trang thong tin dien tu

  Sang nay, website co noi dung duoc the hien bang tieng Viet va Anh da duoc gioi thieu tai Ha Noi. Muc dich cua trang web nay la cung cap cho ban doc nhung thong tin thong ke ve kinh te, xa hoi mot cach nhanh chong, tien loi.

 • Tinh chi so CPI theo phuong phap moi tu 1 5

  08:31 | Thứ bảy 22/04/2006 (GMT+7)

  Tong cuc Thong ke dang chuan bi tap huan cho cac can bo thong ke va nhung dieu tra vien truc tiep tham gia thu thap gia ca de chinh thuc ap dung phuong phap tinh chi so gia tieu dung (CPI) moi vao dau thang 5.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0