tong cuc dia chinh

Friday, 27/05/2016 05:25
 • Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon

  11:53 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon

  Tu mot quyet dinh cua UBND tinh Binh Dinh (cach day 12 nam), TP Quy Nhon da thuc hien cuong che mot can nha va co lap hoan toan hai ho dan song ben trong. 9 nhan khau trong hai ho nay chi con mot con duong duy nhat la do mai ton, treo ra ngoai qua... mai cac nha lan can!

 • Nha dau tu nuoc ngoai co the duoc giao dat

  08:31 | Thứ tư 27/03/2002 (GMT+7)

  Sang nay, Tong cuc Dia chinh to chuc mot cuoc hoi thao lay y kien cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai o khu vuc Ha Noi ve sua doi bo sung Phap lenh quyen va nghia vu cua to chuc ca nhan nuoc ngoai thue dat tai Viet Nam. Day la van de buc xuc, dang duoc cac nha dau tu nuoc ngoai (DTNN) dac biet quan tam.

 • Thanh lap Ban Soan thao Luat Sua doi Bo sung Luat Dat dai

  10:18 | Thứ ba 16/01/2001 (GMT+7)

  Theo quyet dinh thanh lap moi day cua Thu tuong Chinh phu, Ban Soan thao do Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh lam truong ban va co cac thanh vien la lanh dao Tong cuc Dia chinh, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Bo Tu phap, Bo Tai chinh, Bo Xay dung, Bo Giao thong - Van tai, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Bo Ke hoach - Dau tu va Ban Nghien cuu cua Thu tuong Chinh phu.

 • Thi truong bat dong san van bo ngo

  13:32 | Thứ ba 19/03/2002 (GMT+7)

  Thi truong bat dong san van bo ngo

  Do la nhan xet cua Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son trong Hoi nghi nganh dia chinh 2002 dien ra sang 19/3 tai Ha Noi. Theo ong Son, mac du co quan chuc nang nam duoc bien dong ve dat dai trong thuc te nhung khong the dieu tiet duoc thi truong.

 • Cap giay chu quyen nha dat cham do quy dinh ngang nhau

  10:14 | Thứ tư 26/06/2002 (GMT+7)

  Cap giay chu quyen nha dat cham do quy dinh ngang nhau

  Theo ke hoach cua Chinh phu, viec cap giay chung nhan quyen su dung dat va quyen so huu nha se hoan tat vao nam 2003. Nhung theo Tong cuc Dia chinh, het thang 5, ca nuoc moi cap duoc gan 800.000 giay chung nhan, chiem khoang 30% so ho dang ky.

 • Nha nuoc giu dat va dieu khien thi truong

  17:22 | Thứ tư 08/08/2001 (GMT+7)

  Do la quan diem cua Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son. Boi chi vay, Nha nuoc moi lap duoc cho "ho" trong quan ly dat dai: vat tien cua ra boi thuong, xay dung co so ha tang de roi loi ich tu viec gia tang gia tri dat dai thi chi co ca nhan nguoi dan duoc huong va Nha nuoc khong thu duoc mot xu.

 • Con nhieu tranh cai ve noi dung Du thao sua doi Luat Dat dai

  12:14 | Thứ tư 07/02/2001 (GMT+7)

  Hom qua, Tong cuc Dia chinh to chuc cuoc hop lay y kien 17 tinh thanh phia bac ve sua doi Luat Dat dai nhung van chua co quyet dinh chinh thuc nao ve nhung noi dung se duoc sua doi. Van de ma cac dai bieu tranh luan nhieu nhat van la viec “noi long” thu tuc giao dat va dinh gia dat den bu.

 • Nha nuoc bo quen khung gia dat

  08:44 | Thứ bảy 29/09/2001 (GMT+7)

  Mac du da sat nut den thoi diem Luat Dat dai sua doi co hieu luc (1/10), nhung cho den hom nay (29/9) ca thay 6 nghi dinh huong dan thi hanh luat van chua duoc ban hanh. Doi voi gioi kinh doanh bat dong san, dieu ma ho quan tam nhat la Nha nuoc van chua he co khung gia dat thi lam sao ho co the dinh duoc gia. Duoi day la tra loi cua Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son voi bao gioi.

 • Doanh nghiep trong KCN KCX se co so do trong 10 ngay

  14:21 | Thứ sáu 21/12/2001 (GMT+7)

  Thoi han neu tren duoc tinh tu khi co quan nha nuoc co tham quyen tiep nhan day du ho so cua doanh nghiep. Day la quy dinh moi trong ban Huong dan dang ky cho thue lai dat va cap Giay chung nhan quyen su dung dat (so do) cho cac don vi thue lai dat trong cac khu cong nghiep (KCN), khu che xuat (KCX) va khu cong nghe cao, do Tong cuc Dia chinh vua ban hanh.

 • Cap giay chung nhan ve nha dat o do thi moi dat 16

  09:46 | Thứ năm 29/03/2001 (GMT+7)

  Thong tin nay duoc dua ra hom qua (28/3) trong Hoi nghi ve cong tac dia chinh toan quoc do Tong cuc Dia chinh to chuc tai TP Bien Hoa (Dong Nai).

 • Luat Dat dai Buc xuc chong len buc xuc

  15:19 | Thứ sáu 20/07/2001 (GMT+7)

  Sang qua (19/7), VCCI va Tong cuc Dia chinh da dong to chuc dien dan voi noi dung trien khai phan sua doi Luat Dat dai. The nhung, cac doanh nghiep tai cuoc hoi thao lai khong may chu tam den noi dung sua doi, ma xoay sang nhung van de cu the cua minh, hoac nhung vuong mac ma viec sua doi chua voi toi.

 • Se co dich vu cong ve dang ky dat dai trong ca nuoc

  07:42 | Thứ năm 27/06/2002 (GMT+7)

  Tu ngay 1/7 Tong cuc Dia chinh se tien hanh nghien cuu thanh lap co quan dang ky dat dai. Co the goi la trung tam giao dich bat dong san co to chuc duoi dang dich vu cong, dam nhan tat ca nhung viec lien quan den dang ky dat dai tren dia ban cac tinh, thanh pho va thu phi dich vu.

 • Kho co mot gia dat sat thuc te

  10:24 | Thứ hai 22/10/2001 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son phat bieu nhu vay tai Hoi nghi Trien khai thuc hien Luat Sua doi, bo sung mot so dieu Luat Dat dai vua to chuc tai TP HCM. Ong cho rang xay dung mot gia dat bang khoang 80% so voi gia thuc te la da dat yeu cau. Con neu cao hon se de bi chay theo con sot ao.

 • Den bu cho dat lan chiem la dung tung cai sai

  12:00 | Thứ ba 01/05/2001 (GMT+7)

  Ong Bui Xuan Son, Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh da khang dinh nhu vay. Theo ong, khong the goi la cong bang khi dung tien ngan sach hoac von vay nuoc ngoai de den bu cho nhung doi tuong su dung dat lan chiem, vi pham phap luat.

 • Tang cung moi co the binh on thi truong nha dat

  11:26 | Thứ sáu 03/05/2002 (GMT+7)

  Tang cung moi co the binh on thi truong nha dat

  Ong Bui Xuan Son, Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh, chi ra rang viec tang cuong hang hoa cho thi truong dia oc la dieu bat buoc phai lam va quan trong hon van la chan chinh khau quan ly.

 • Cho phep xu ly tai san de thu hoi cong no

  09:32 | Thứ hai 23/04/2001 (GMT+7)

  Ngan hang Nha nuoc Viet Nam, Bo Tu phap, Bo Cong an, Bo Tai chinh, Tong cuc Dia chinh da ban hanh thong tu lien tich huong dan viec xu ly tai san bao dam tien vay de thu hoi no cho cac to chuc tin dung. Theo do, khach hang vay den thoi han, nhung chua tra no thi to chuc tin dung se xu ly tai san dam bao thu hoi no nhu thoa thuan.

 • Trang web ve tu lieu dia chinh

  10:29 | Thứ sáu 19/07/2002 (GMT+7)

  Trang web ve tu lieu dia chinh

  Ngay 18/7, tai Ha Noi, Trung tam thong tin - luu tru tu lieu dia chinh thuoc Tong cuc dia chinh da khai truong website http://www.cidala.gov.vn bang hai thu tieng Viet - Anh, nham cung cap cho nguoi su dung cac loai ban do va thong tin ve cac don vi hanh chinh, thong tin tu lieu dia chinh, ban do dia hinh...

 • Giam doc So Tai nguyen Moi truong Khanh Hoa bi bat

  01:04 | Thứ năm 22/06/2006 (GMT+7)

  Giam doc So Tai nguyen Moi truong Khanh Hoa bi bat

  Hom qua 21/6, C15 Bo Cong an da thi hanh lenh khoi to bi can doi voi cac ong Mai Duc Chinh, giam doc va Vu Xuan Thieng, pho giam doc So Tai nguyen - Moi truong Khanh Hoa ve hanh vi co y lam trai cac quy dinh cua nha nuoc ve quan ly kinh te gay hau qua nghiem trong.

 • Cap so do cho dat thuoc dien thu hoi

  10:25 | Thứ ba 30/01/2001 (GMT+7)

  Tong cuc Dia chinh dang hoan thien van ban huong dan viec ke khai, dang ky cap giay chung nhan quyen su dung dat tai cac do thi trong ca nuoc, co the duoc ban hanh trong quy I nam nay. Trong do bao gom dat nam trong khu quy hoach da duoc co quan co tham quyen phe duyet, nhung chua co quyet dinh thu hoi.

 • Chua the thu thue dac biet voi dat co dot bien gia do quy hoach

  09:18 | Thứ hai 05/03/2001 (GMT+7)

  Cac co quan huu quan dang tham dinh lai lan cuoi Du thao Luat Dat dai sua doi de trinh Quoc hoi xem xet. Day la lan thu 3 Nha nuoc sua doi dao luat nay. Bao Lao Dong co cuoc phong van ong Bui Xuan Son, Tong Cuc truong Tong Cuc Dia chinh, Truong ban sua doi Luat Dat dai ve van de nay.

 • Quy dinh ro viec den bu khi giai phong mat bang

  15:03 | Thứ năm 17/05/2001 (GMT+7)

  Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai, sau rat nhieu lan dua ra ban thao, cuoi cung da duoc Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi tham dinh truoc khi trinh Quoc hoi. Vay se sua doi den dau, Tuoi Tre phong van ong Nguyen Khai, Vu truong Vu Phap che (Tong cuc Dia chinh), truong nhom chuyen vien soan thao Du luat nay.

 • TP HCM bi ngap co lien quan den Hai Phong

  11:15 | Thứ hai 04/06/2001 (GMT+7)

  Ong Le Quang Trung, Pho giam doc So Xay dung TP HCM cho biet, theo yeu cau cua Tong cuc Dia chinh, tu 1/8/2000 thanh pho da su dung cao do chuan Mui Nai - Ha Tien (Kien Giang), nhung hien nhieu co quan dia chinh phuong xa, quan huyen van chua cap nhat, con su dung cao do chuan Hon Dau (Hai Phong) dan den thieu dong bo ve cao do nen, gay ngap ung nuoc do thi ngay cang tang.

 • Viet kieu duoc cap chung nhan quyen so huu nha o

  10:43 | Chủ nhật 26/08/2001 (GMT+7)

  Viet kieu duoc cap chung nhan quyen so huu nha o

  Tong cuc Dia chinh vua de nghi Chinh phu cap giay chung nhan quyen so huu nha o va su dung dat o cho nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai khi mua nha tai Viet Nam, ke tu 1/10.

 • Noi dung chu yeu cua Du luat sua doi Luat Dat dai

  15:29 | Thứ hai 16/04/2001 (GMT+7)

  Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Bui Xuan Son cho biet, Du thao Luat Sua doi mot so dieu cua Luat Dat dai dieu chinh 7 van de lon: gia dat; quy hoach, ke hoach su dung dat; giao dat, cho thue dat va tham quyen quyet dinh; chuyen doi muc dich su dung dat; thu tuc chuyen quyen su dung dat; the chap gia tri quyen su dung dat; quyen su dung dat cua nguoi Viet kieu.

 • Se lam ro hon quyen cua nguoi su dung dat

  00:37 | Chủ nhật 28/10/2001 (GMT+7)

  Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai da co hieu luc phap luat, song van con nhieu vuong mac: quyen su dung dat, phan cap, phan quyen quan ly dat dai chua ro rang, thieu nghi dinh huong dan... Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh Tran Xuan Son da trao doi voi bao gioi ve van de nay.

 • Du doan cac vu kien tranh chap dat dai tang manh

  11:33 | Thứ năm 10/01/2002 (GMT+7)

  Hom qua (9/1), Pho chanh an TAND TP HCM Phan Tanh cho biet, luong an dan su ve tranh chap dat dai tai thanh pho co kha nang tang dot ngot do quy dinh trong thong tu lien tich vua ban hanh cua Tong cuc Dia chinh, VKSND Toi cao va TAND Toi cao.

 • Luat Dat dai sua doi co thuan loi hon cho nguoi su dung dat

  11:22 | Thứ tư 23/05/2001 (GMT+7)

  Theo chuong trinh da duoc cong bo, tai ky hop nay, Quoc hoi se thong qua Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Dat dai. Trong gio giai lao phien khai mac ky hop, ong Bui Xuan Son, Tong cuc truong Tong cuc Dia chinh, co quan co trach nhiem soan thao Du luat, cho biet ve noi dung sua doi.

 • Cau truyen hinh chao mung Dai hoi Dang

  08:02 | Thứ năm 12/04/2001 (GMT+7)

  Dai dien 22 dan toc se tham gia phat bieu y kien, trao doi truc tiep voi lanh dao Uy ban Dan toc va Mien nui, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, Tong cuc Dia chinh... Chuong trinh duoc phat song truc tiep tai ba dau cau Ha Noi, Gia Lai va Can Tho vao 20 gio ngay 15/4.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0