tong cong ty co phan

Saturday, 28/05/2016 14:58
 • Co phan hoa 2 Tong cong ty BiaRuouNuoc giai khat Sai Gon va Ha Noi

  11:07 | Thứ ba 01/01/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co quyet dinh chuyen 2 Tong cong ty Bia-Ruou-Nuoc giai khat Sai Gon va Ha Noi thanh Tong cong ty co phan.

 • Ra mat Tong cong ty co phan dau tien

  14:26 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Ra mat Tong cong ty co phan dau tien

  Tham gia cac hoat dong xa hoi la trach nhiem cua DN. Trong anh: Bao Minh tai tro chuong trinh di bo chao mung Para Seagames 2003 Anh: Nguyen Sa

 • Thanh tra Tong Cong ty co phan Dien tu va tin hoc VN Kien nghi thu hoi gan 1 7 ti dong

  02:05 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu vua co ket luan thanh tra viec quan ly kinh te tai Tong cong ty Dien tu va tin hoc VN (nay la Tong cong ty co phan Dien tu va tin hoc VN), trong do neu ro mot so du an co su dung tien ngan sach nha nuoc cua tong cong ty bi su dung lang phi, mot so hop dong kinh doanh bi doi tac chiem dung von, phan lon tien thu tu co phan hoa duoc dau tu sang linh vuc khac khong xin phep co quan chuc nang.

 • Doan truong doi tien bao hiem cua mot doanh nghiep

  23:52 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  Thang 12.2002, hoa hoan xay ra tai nha may cua Cong ty TNHH thuc pham Hoang Long (khu cong nghiep Dien Ngoc, huyen Dien Ban, tinh Quang Nam), tieu huy hoan toan xuong che bien cua cong ty. Canh sat dieu tra (CSDT) Cong an tinh Quang Nam, cung giam dinh vien tu phap Trung uong va Vien Khoa hoc hinh su Bo Cong an, vao cuoc dieu tra nguyen nhan gay ra hoa hoan.

 • Phat 10 trieu dong voi Tong cong ty co phan Xay dung dien Viet Nam

  16:52 | Thứ hai 09/07/2007 (GMT+7)

  Hom nay, 9-7-2007, Chanh Thanh tra Uy ban Chung khoan Nha nuoc da ban hanh Quyet dinh so 06/QD-TT ve viec xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan voi Tong cong ty co phan Xay dung dien Viet Nam (VNECO), muc phat la 10 trieu dong.

 • Bao Minh CMG Tai sao lai ban

  14:43 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Bao Minh CMG Tai sao lai ban

  Tap doan bao hiem nhan tho Daiichi cua Nhat Ban se mua lai toan bo co phan cua Cong ty Bao hiem nhan tho Bao Minh - CMG. Day se la cong ty bao hiem nhan tho dau tien cua Nhat Ban hoat dong tai Viet Nam, theo con duong duoc xem la nhanh nhat va ngan nhat. Sau vu chuyen nhuong toan bo Cong ty Allianz Vietnam cho Tap doan Bao hiem QBE cua Australia, day la vu chuyen nhuong cong ty thu hai trong linh vuc bao hiem va la vu chuyen nhuong dau tien trong linh vuc bao..

 • Bai hoc cho cac doanh nghiep tho o truoc tin don

  10:54 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  (TS)- Trong may ngay vua qua, co phieu Bao Minh (BMI) tren san Ha Noi nhieu phien lien tiep bi ban thao gia san voi khoi luong rat lon. Nguyen nhan la do co thong tin noi ve viec tai khoan cua Tong cong ty Co phan Bao Minh (Bao Minh) bi phong toa. Vay su that la dau.

 • Doanh nghiep bao hiem chuan bi len san

  14:26 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep bao hiem chuan bi len san

  Bo Tai chinh vua co cong van de nghi Tong cong ty co phan Tai bao hiem Viet Nam (Vinare) va Tong cong ty co phan Bao Minh (Bao Minh) khan truong tien hanh cac thu tuc de dang ky giao dich co phieu tren Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi ngay trong nam 2005.

 • Doanh nghiep bao hiem se len san

  12:59 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep bao hiem se len san

  Bo Tai chinh vua co cong van de nghi Tong cong ty co phan Tai bao hiem VN (Vinare) va Tong cong ty co phan Bao Minh (Bao Minh) khan truong tien hanh cac thu tuc de dang ky giao dich co phieu tren Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi ngay trong nam 2005.

 • San HOSE lai chuan bi don 72 trieu co phieu thuoc ho Dau khi

  18:40 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  San HOSE lai chuan bi don 72 trieu co phieu thuoc ho Dau khi

  Ngay 9/10/2007 So Giao dich Chung khoan Tp.HCM thong bao, ngay 5/10/2007, So da nhan day du ho so dang ky niem yet lan dau cua Tong Cong ty Co Phan Van tai Dau khi.

 • Doanh nghiep bao hiem se len san

  09:56 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep bao hiem se len san

  Bo Tai chinh vua co cong van de nghi Tong cong ty co phan Tai bao hiem VN (Vinare) va Tong cong ty co phan Bao Minh (Bao Minh) khan truong tien hanh cac thu tuc de dang ky giao dich co phieu tren Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi ngay trong nam 2005.

 • Bat Pho tong giam doc Tong cong ty co phan XNK va thuong mai Son Tay

  00:59 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 29/9, Phong CSDT - PC15, Cong an TP Ha Noi da thi hanh lenh bat giu va kham xet noi o va noi lam viec cua doi tuong Bui Thi Kim Oanh, sinh nam 1962, dang ky nhan khau o thi xa Son Tay, tam tru o P.Nhan Chinh, Q.Thanh Xuan, hien la Pho tong giam doc Cong ty co phan XNK va thuong mai Son Tay co van phong tai P.Dinh Cong, Q.Hoang Mai ve hanh vi lua dao nguoi xuat khau lao dong ra nuoc ngoai.

 • 28 11 dai gia nganh bao hiem se len san CK

  11:23 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  28 11 dai gia nganh bao hiem se len san CK

  Tong Cong ty co phan Bao Minh, doanh nghiep bao hiem lon thu 2 Viet Nam (ve linh vuc bao hiem phi nhan tho voi khoang 21% thi phan), vua thong bao se dua co phieu len giao dich tren TTGDCK Ha Noi vao ngay 28/11.

 • Vinare chinh thuc len san

  07:03 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Vinare chinh thuc len san

  Ngay dau len san, co phieu da co tong cong 6.000 co phieu tuong duong 223.500.000 dong cua Tong Cong ty Co phan Tai bao hiem Quoc gia Viet Nam duoc giao dich bao gia. Gia mo cua: 34.500 dong/co phieu, gia dong cua 40.000 dong/co phieu. Gia cao nhat trong phien 40.000 dong/co phieu. Gia thap nhat 33.500 dong/co phieu.

 • TCT tai bao hiem quoc gia Viet Nam len san Ha Noi

  00:10 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  TCT tai bao hiem quoc gia Viet Nam len san Ha Noi

  Giam doc Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi (HASTC) vua ky quyet dinh chap thuan dang ky giao dich doi voi Tong cong ty co phan Tai bao hiem quoc gia Viet Nam (Vinare). Theo do, co phieu cua Vinare duoc phep giao dich tai HASTC voi ma chung khoan VNR, khoi luong co phieu dang ky giao dich la 34,3 trieu co phieu, menh gia 10.000 dong/co phieu. Day la co phieu thu 10 duoc giao dich tai HASTC.

 • Hop dong bao hiem hang khong tri gia tren 4 ty USD

  13:08 | Thứ bảy 17/03/2007 (GMT+7)

  Hop dong bao hiem hang khong tri gia tren 4 ty USD

  Ngay 16/3/2007, tai thanh pho Ho Chi Minh, Tong Cong ty co phan Bao Minh, Bao hiem Viet Nam da ky hop dong bao hiem hang khong nam 2007 voi Tong Cong ty Hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines), trong do Bao Minh la nha bao hiem goc dung dau.

 • Vinamilk lam thu tuc niem yet tren san Singapore

  10:22 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Vinamilk lam thu tuc niem yet tren san Singapore

  Thong tin tu Tong Cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuoc (SCIC) cho biet, Vinamilk hien da lua chon duoc nha tu van va dang tien hanh cac thu tuc niem yet co phieu cua Vinamilk tai thi truong chung khoan Singapore.

 • TP HCM Khai truong toa nha dau khi Viet Nam

  11:41 | Thứ sáu 20/07/2007 (GMT+7)

  TP HCM Khai truong toa nha dau khi Viet Nam

  Ngay 19.7, Tap doan dau khi Viet Nam, Tong Cong ty Co phan Dich vu Ky thuat Dau khi da khai truong Toa nha Dau khi Viet Nam tai so 1 - 5 Le Duan, Q.1. Day la cao oc van phong cho thue cao cap, phu hop voi nhu cau lam viec, hoi nghi, trung bay va dich vu .

 • Nganh dich vu dau khi dang duoc chuyen mon hoa

  17:57 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Nganh dich vu dau khi dang duoc chuyen mon hoa

  Nham chuyen mon hoa cac linh vuc dich vu dau khi, nang cao chat luong dich vu va hieu qua kinh doanh, HDQT Tong Cong ty Co phan Dich vu Ky thuat Dau khi (PTSC) da quyet dinh thanh lap Cong ty TNHH mot thanh vien Dich vu Lap dat, Van hanh va Bao duong Cong trinh Dau khi bien PTSC (PTSC Offshore Services Company Limited - POS Co., Ltd).

 • Xay dung Trung tam dich vu tong hop dau khi cao cap

  21:56 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Xay dung Trung tam dich vu tong hop dau khi cao cap

  Sang ngay 20-12, Ban quan ly du an nha may loc dau Dung Quat (Quang Ngai) cho biet: Tong cong ty co phan dich vu tong hop dau khi thuoc Petrol Viet Nam vua dong tho xay dung cong trinh Trung tam dich vu tong hop dau khi tai Quang Ngai.

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 12

  11:23 | Thứ sáu 01/02/2008 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 12

  Nhung thong tin dang chu y ngay 1/2 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Bao hiem Bao Minh len san

  02:16 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Uy ban chung khoan Nha nuoc vua chap thuan cho co phieu cua Tong cong ty co phan Bao Minh duoc phep niem yet tai Trung tam giao dich Chung khoan Ha Noi, voi ma chung khoan la BMI.

 • Chung khoan lai thu thach nha dau tu

  12:52 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Chung khoan lai thu thach nha dau tu

  Phien giao dich sang nay 10/12, chi so VN-Index giam manh 16,15 diem, roi xuong muc 958,48 diem. Khoi luong giao dich cung o muc rat thap mac du hom nay la ngay san HOSE co them mot thanh vien moi la PVT cua Tong Cong ty co phan Van tai Dau khi.

 • Thanh lap Cong ty Tai chinh co phan VINACONEX

  02:22 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 30/11, Thu tuong Chinh phu da dong y viec Tong cong ty co phan Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam VINACONEX gop von thanh lap Cong ty Tai chinh co phan VINACONEX theo quy dinh Luat Doanh nghiep, phap luat chuyen nganh ve Tai chinh, tin dung.

 • Vinamilk lam thu tuc niem yet tren san Singapore

  12:50 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Vinamilk lam thu tuc niem yet tren san Singapore

  Thong tin tu Tong Cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuoc (SCIC) cho biet, Vinamilk hien da lua chon duoc nha tu van va dang tien hanh cac thu tuc niem yet co phieu cua Vinamilk tai thi truong chung khoan Singapore. Day la mot buoc di quan trong trong qua trinh tai co cau lai DN nay sau khi duoc ban giao phan von nha nuoc ve SCIC quan ly. SCIC cung cho biet, nguyen tac chung khi thuc hien tai co cau cac DN co phan hoa con von nha nuoc la dua cac nha dau tu co..

 • Cho Dong Xuan tang gia thue ki ot toi 50

  09:12 | Thứ hai 24/01/2005 (GMT+7)

  Cho Dong Xuan tang gia thue ki ot toi 50

  Tong cong ty co phan Dong Xuan cuoi tuan qua da thong bao ve viec dieu chinh gia cho thue sap va ki-ot tai cho Dong Xuan - Bac Qua (Ha Noi) de moi ky hop dong thue dia diem kinh doanh moi trong thoi han 60 thang (tu nam 2005-2009).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0