to tung dan su

Saturday, 28/05/2016 23:05
 • Cham con hon khong

  23:08 | Thứ hai 10/11/2003 (GMT+7)

  Cham con hon khong

  Phan lon cac DB deu to ra vui mung truoc su kien BLTTDS - mot bo luat xuong song cua he thong phap luat sap "chao doi" sau nhieu nam chuan bi. Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu tai buoi thao luan to chieu 10/11: "Quoc hoi lan nay ma thong qua duoc hai bo luat lon BLTTHS (sua doi) va BLTTDS la dat duoc thanh tuu rat lon". Con DB Ha Noi Nguyen Ngoc Dao thi noi: "Chung ta cham con hon khong bao gio".

 • BLTTDS khong om het vu an dan su

  07:29 | Thứ năm 20/11/2003 (GMT+7)

  BLTTDS khong om het vu an dan su

  "Vu an dan su" theo du luat gom vu an dan su(?), vu an hon nhan va gia dinh, vu an kinh te, vu an lao dong. Trong buoi thao luan ngay 19/11, nhieu DB cho rang, neu de nhung vu an nay "trum" chung trong mot bo luat hinh thuc (BLTTDS) se kho kha thi...

 • Tach Uy ban kinh te va ngan sach va Uy ban phap luat thanh 4 uy ban

  16:20 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Thao luan ve du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat to chuc Quoc hoi (QH), sang nay cac dai bieu QH tap trung vao mot so van de, tao co so phap ly cho viec thanh lap moi 4 Uy ban cua QH tren co so tach Uy ban Phap luat thanh Uy ban phap luat va Uy ban Tu phap; tach Uy ban kinh te va ngan sach thanh Uy ban kinh te va Uy ban tai chinh. Hau het cac y kien cua dai bieu QH cho rang: Uy ban phap luat va Uy ban kinh te va ngan sach hien nay co linh vuc hoat..

 • Ong Hoang Minh Tien doi boi thuong 2 2 ti dong

  10:46 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  Sang 28/2, TAND thanh pho Ha Noi da mo phien toa phuc tham xet xu vu kien dan su doi giai quyet boi thuong thiet hai theo Nghi quyet 388 (cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi) cua ong Hoang Minh Tien (tru tai so 10 ngo Thong Nhat, Dai La, Hai Ba Trung) kien VKSND TP.Ha Noi. Day la truong hop dau tien tai Ha Noi cong dan lam don kien ra toa theo thu tuc to tung dan su ve noi dung nay. Tai phien toa phuc tham, ong Hoang Minh Tien tiep tuc de nghi toa cap phuc tham xem xet..

 • Ghe thuyen tho so co bat buoc phai dang ky

  08:50 | Thứ sáu 13/02/2004 (GMT+7)

  TT-Ha Noi) - Ngay lam viec thu tu (12-2) cua hoi nghi dai bieu (DB) Quoc hoi chuyen trach dang dien ra tai Ha Noi, cac DB tap trung thao luan ve du thao Luat giao thong duong thuy noi dia. Mot trong nhung van de duoc nhieu DB quan tam la qui dinh ve dang ky phuong tien giao thong duong thuy noi dia. Tu thuc te cua dong bang song Cuu Long, nhieu DB cho rang qui dinh nay neu thuc hien se gay rat nhieu kho khan cho ca nguoi dan lan co quan quan ly.

 • Mot tham phan tu lat nguoc ban an

  16:11 | Thứ sáu 07/03/2008 (GMT+7)

  Lan dau tien trong lich su to tung dan su o TP HCM, mot tham phan da tu y ra quyet dinh sua chua "lat nguoc" noi dung ban an do chinh minh moi tuyen truoc do.

 • Viec dan su cot o doi ben

  10:00 | Thứ hai 17/05/2004 (GMT+7)

  Da co rat nhieu y kien tranh luan cua cac dai bieu (DB) Quoc hoi ve nhieu diem trong xay dung Luat to tung dan su hom 15-5. Mot so diem xem ra chua nga ngu.

 • Xac minh 10GB du lieu co gia 1 trieu USD

  23:04 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  Xac minh 10GB du lieu co gia 1 trieu USD

  Du luat to tung dan su lien bang My (FRCP) sua doi bao gom mot so dieu chinh lien quan den giao dich dien tu, gop phan tao ra hanh lang phap ly vung chac hon cho doi song xa hoi dang tung buoc tin hoc hoa.

 • Nguoi can tro hoat dong to tung dan su co the bi khoi to hinh su

  15:45 | Thứ tư 24/09/2003 (GMT+7)

  Nguoi can tro hoat dong to tung dan su co the bi khoi to hinh su

  ""Cac doi tuong co hanh vi can tro hoat dong to tung dan su co the bi xu ly bao gom bi don; nguoi co quyen loi, nghia vu lien quan; nguoi co hanh vi can tro hoat dong xac minh, thu thap chung cu cua nguoi tien hanh to tung... Bien phap xu ly la: canh cao, phat tien, ap giai, bi bat giu, khoi to vu an hinh su..."". Day la mot trong nhung noi dung moi cua Du thao bo luat To tung dan su cua Chinh phu dang duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet hom nay (24/9).

 • Bo luat To tung dan su phai dam bao toi da quyen khoi kien

  15:32 | Thứ ba 09/12/2003 (GMT+7)

  Thanh vien Doan Luat su Ha Noi tham gia dong gop y kien du thao Bo luat To tung dan su deu cho rang toa khong nen dua ra thoi hieu khoi kien de han che viec thu ly don kien cua duong su. Ben canh do, VKS neu ket luan sau cung co the lam HDXX kho xu, mat quyen tranh tung cua cac ben tham gia vu an.

 • VKS co nen tham gia to tung o phien toa dan su

  19:14 | Thứ bảy 15/05/2004 (GMT+7)

  VKS co nen tham gia to tung o phien toa dan su

  Quoc hoi danh ngay 15/5 de nghe va thao luan ve du an Bo Luat to tung dan su. Van de duoc tranh luan nhieu nhat la vai tro cua VKS trong phien toa dan su, ve trach nhiem boi thuong cua toa an khi ap dung bien phap khan cap tam thoi khong dung.

 • Trung cau y kien nhan dan ve du an Bo luat To tung dan su

  00:45 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Trung cau y kien nhan dan ve du an Bo luat To tung dan su

  Ngay 9/2, Hoi nghi dai bieu Quoc hoi (QH) chuyen trach lan thu 3 da hop tai Ha Noi (du kien ket thuc ngay 26/2). Cac dai bieu QH se thao luan, dong gop y kien vao 7 du an luat va 2 du an nghi quyet ban hanh quy che hoat dong cua Uy ban Thuong vu QH, Hoi dong Dan toc va cac uy ban cua QH.

 • Du thao Bo luat To tung dan su thieu nguyen tac tranh tung

  16:31 | Thứ năm 20/11/2003 (GMT+7)

  Day la van de duoc cuu bo truong tu phap Nguyen Dinh Loc dua ra khi thao luan ve du luat quan trong nay. Theo ong, nguyen tac tranh tung da khong duoc dua vao Bo luat To tung hinh su, nay to tung dan su cung khong duoc chap nhan, khong co mot loi giai thich thi "rat dang tiec".

 • Sang nay Chu tich nuoc cong bo ba luat va mot nghi quyet

  09:10 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Do la ba van ban luat da duoc Quoc hoi thong qua trong ky hop thu 5, khoa XI, gom Bo luat to tung dan su, Luat pha san, Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua luat cac to chuc tin dung va Nghi quyet cua Quoc hoi ve viec thi hanh Bo luat to tung dan su.

 • Xin y kien ve nhung van de chua nga ngu

  08:30 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  “Thuong vu Quoc hoi (QH) se gui phieu xin y kien cac dai bieu QH ve khoang 13-14 van de lon con co y kien khac nhau trong du an Bo luat to tung dan su” - Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu thong baokhi thoi gian thao luan chieu 17-5 da het nhung van con bon dai bieu tiep tuc xin duoc phat bieu y kien.

 • Thang 52004 Xem xet thong qua Bo luat to tung dan su dau tien

  09:37 | Thứ bảy 03/01/2004 (GMT+7)

  Thuc hien nghi quyet cua Quoc hoi tai ky hop thu 4 (11-2003), sang 2-1-2004 tai Ha Noi, Pho chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu, truong Ban cong tac lap phap cua Quoc hoi, chu tri hoi nghi ban viec trien khai chuong trinh xay dung luat, phap lenh nam 2004.

 • To tung dan su kinh te lao dong duoc don vao bo luat

  19:24 | Thứ ba 23/09/2003 (GMT+7)

  Hom nay, lan dau tien du thao Bo luat To tung dan su da duoc trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi cho y kien. Noi dung 3 phap lenh truoc day ve thu tuc giai quyet cac vu an dan su, hon nhan va gia dinh, lao dong, kinh te se duoc dua het vao bo luat nay, tranh tinh trang tan mat, chong cheo, thieu thong nhat o cac quy dinh hien hanh.

 • Quoc hoi thong qua 3 luat moi

  18:53 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Sang nay (6-7), Van phong Chu tich nuoc da to chuc cong bo 3 luat moi duoc thong qua tai ky hop thu 5, Quoc hoi khoa 11, gom Bo luat To tung dan su va Nghi quyet ve viec thi hanh bo luat nay, Luat Pha san va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Cac to chuc tin dung.

 • Thoi han thu thach de xin ly hon

  22:48 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  * Hoi: Chung toi chung song voi nhau da co 4 con. Do mau thuan khong the han gan duoc, toi da dua don xin ly hon. Tai ban tu phap phuong, chung toi deu dong y thuan tinh ly hon. Vu an duoc chuyen len Toa an nhan dan quan. Toa an da trieu tap chung toi len de hoa giai, an dinh cho chung toi mot thoi han la 6 thang de thu thach.Xin hoi: tai sao phai thu thach 6 thang ma khong mau hon nua? Luat phap quy dinh ra sao? (Ngoc Hoa - Q.12, TP.HCM)

 • Se phai lam nhieu viec de khong mang tinh hinh thuc

  08:20 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Se phai lam nhieu viec de khong mang tinh hinh thuc

  Tu hom nay (10-2), Uy ban thuong vu Quoc hoi (QH) bat dau cong bo du thao Bo luat to tung dan su de lay y kien rong rai cua nhan dan, cac nganh, cac cap truoc khi trinh QH thao luan va thong qua tai ky hop thu 5 QH khoa XI giua nam 2004. Trao doi voi TS, Pho chu nhiem Van phong QH Tran Quoc Thuan cho biet:

 • VKS duoc tham gia phien toa dan su

  18:22 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  VKS duoc tham gia phien toa dan su

  Mac du co nhieu y kien trai nguoc ve su hien dien cua VKS trong phien toa dan su, nhung sau khi tham do y kien va qua bieu quyet chieu nay, Quoc hoi da nhat tri thong qua Bo luat to tung dan su. Theo do, VKS duoc tham gia phien toa dan su.

 • Lay y kien nhan dan ve du luat to tung dan su

  09:03 | Thứ sáu 21/11/2003 (GMT+7)

  Hom qua (20-11), Quoc hoi (QH) buoc vao ngay thao luan thu hai ve du an Bo luat to tung dan su. Truoc khi cac dai bieu (DB) phat bieu y kien, Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu da “gut” lai con sau noi dung “rat kho va gai goc” de cac DB QH cho y kien.

 • Giao them cho toa huyen tham quyen xet xu vu an kinh te

  20:12 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Theo du thao Bo luat to tung dan su duoc bao cao Uy ban thuong vu Quoc hoi chieu nay, TAND cap huyen co tham quyen giai quyet so tham tat ca tranh chap kinh doanh thuong mai, tru tranh chap ve van chuyen hang hoa, hanh khach bang duong hang khong, duong thuy; mua ban co phieu, trai phieu; dau tu, tai chinh, ngan hang; bao hiem; tham do va khai thac.

 • An dan su co can su tham gia cua Vien kiem sat

  17:11 | Thứ tư 14/04/2004 (GMT+7)

  Du thao Bo luat To tung dan su de cao quyen tu dinh doat cua cac duong su. Chuyen dan su "cot o doi ben", vay noi len van de tranh cai la kiem sat vien tham gia phien toa voi vai tro gi, co can thiet khong? Vien truong VKSND Toi cao Ha Manh Tri da tra loi phong van ve viec nay.

 • Quoc hoi bieu quyet thong qua 2 du an luat Khong de xay ra nhung vu Diem Tin Nong Son moi

  23:18 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Ngay 27/5, Quoc hoi (QH) hop tai hoi truong de thong qua du an Luat Giao thong duong thuy noi dia va du an Bo luat To tung dan su da duoc Uy ban Thuong vu QH tiep thu sua doi mot so diem. Du thao Luat Giao thong duong thuy noi dia co mot so luu y nham siet chat quy dinh giao thong thuy . De cao vai tro cong tac hoa giai la trong tam cua du thao Bo luat To tung dan su.

 • Hoi nghi dai bieu quoc hoi chuyen trach lan thu 3 Cho y kien 9 du an luat va nghi quyet cua Quoc hoi

  08:23 | Thứ ba 10/02/2004 (GMT+7)

  Hom qua (9-2), Hoi nghi dai bieu (DB) Quoc hoi (QH) chuyen trach lan thu ba da khai mac tai Ha Noi voi mot chuong trinh lam viec kha nang (thao luan va cho y kien doi voi bay du an luat va hai du an nghi quyet cua QH), mo dau bang Bo luat to tung dan su “do so” (36 chuong, 424 dieu) duoi su chu tri cua Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu.

 • Toa an lung tung xac dinh yeu to nuoc ngoai

  23:17 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  Theo Bo Luat to tung dan su nam 2003 thi TAND cap tinh duoc xet xu nhung an co yeu to nuoc ngoai, con TAND cap quan, huyen thi khong duoc thu ly an co yeu to do. Tuy nhien hien nay, chua co tieu chi nao de phan dinh the nao la "co yeu to nuoc ngoai", nen dan toi viec kho phan dinh duoc tham quyen xet xu cua hai cap toa nay.

 • Chu tich nuoc cong bo 3 luat moi Ap dung thoi han khang nghi 3 nam doi voi cac ban an quyet dinh dan su

  23:29 | Thứ ba 06/07/2004 (GMT+7)

  Ngay 6/7, Van phong Chu tich nuoc da to chuc hop bao cong bo 3 luat moi duoc Quoc hoi thong qua, bao gom: Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Cac to chuc tin dung; Luat Pha san; Bo luat To tung dan su. Van phong Chu tich nuoc cung dong thoi cong bo lenh cua Chu tich nuoc ve Nghi quyet ve viec thi hanh Bo luat To tung dan su.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0