to chuc xa hoi

Saturday, 28/05/2016 05:05
 • Den 2010 Nha nuoc khong nuoi to chuc xa hoi nghe nghiep

  07:43 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 247/2006 ve viec ngan sach Nha nuoc ho tro cho cac to chuc chinh tri xa hoi - nghe nghiep, to chuc xa hoi - nghe nghiep doi voi nhung hoat dong gan voi nhiem vu cua Nha nuoc.

 • Can day manh cong tac xa hoi hoa giao duc

  11:59 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Can day manh cong tac xa hoi hoa giao duc

  Hien nay, cong tac xa hoi hoa giao duc trong cac truong hoc dang la van de dat ra cho xa hoi noi chung va nganh giao duc noi rieng. Dac biet, van de xa hoi hoa giao duc dang duoc nhieu bac phu huynh hoc sinh quan tam. Nhan ngay Nha giao Viet Nam (20/11), phong vien VM da ghi nhan mot vai y kien cua cac phu huynh hoc sinh va dai dien nha truong ve y nghia va hieu qua cua viec xa hoi hoa giao duc va lam the nao de day manh cong tac nay trong cac truong hoc hien..

 • De xay ra tham nhung cap pho cung bi xu ly

  16:36 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Bo Noi vu dang hoan tat du thao thong tu huong dan Nghi dinh so 107/2006 quy dinh xu ly trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi khi de xay ra tham nhung trong don vi do minh quan ly phu trach. Theo do, Bo Noi vu huong dan cu the cac doi tuong bi xu ly trach nhiem khi de ra tham nhung tai don vi minh, gom: nguoi dung dau cac don vi su nghiep nha nuoc; Chu tich HDQT, Chu tich HD quan ly, Tong giam doc, Giam doc doanh nghiep nha nuoc (DNNN); nguoi..

 • Xu vu trong tai tieu cuc Dung hay sai luat

  19:27 | Thứ tư 27/06/2007 (GMT+7)

  Xu vu trong tai tieu cuc Dung hay sai luat

  Phien xu vu an cac “ong vua san co” dua va nhan hoi lo cua chieu nay, luat su bao chua va dai dien VKS tranh luan kha cang thang ve viec dung hay sai khi nang su viec trong tai cua mot san choi lam sai quy che len thanh vu an. LS.Pham Danh Tin tranh luan voi dai dien VKS.Ve viec cac luat su cho rang Lien doan bong da (LDBD) chi la to chuc xa hoi nghe nghiep nen neu cac trong tai lam sai quy che thi phai chieu theo quy che ma xu phat moi dung; nang len thanh..

 • Ran chuong cung co to chuc xa hoi

  23:18 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Ran chuong cung co to chuc xa hoi

  Noi den ran, chac cac ban se hinh dung den ngay loai bo sat chua day noc doc, len loi trong bui ram hoac vach nui. Nhung co mot dieu it nguoi biet: ran con co to chuc xa hoi kha tot va biet cham soc lan nhau, dac biet la ran chuong.

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Cac to chuc xa hoi o Viet Nam thieu su ket noi

  08:31 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Day la ket qua cua cong trinh nghien cuu ve xa hoi dan su o Viet Nam duoc TS. Dang Ngoc Dinh, Dieu phoi vien Quoc gia cua du an va Giam doc Vien Nhung van de phat trien Viet Nam cong bo ngay 9/5.

 • Can nang cao hieu qua hoat dong xa hoi dan su

  07:02 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Ket qua nghien cuu cho thay cac to chuc xa hoi tham gia rat tich cuc vao cac hoat dong tu thien, tinh nguyen, va duoc nguoi dan rat tin tuong. Tuy nhien, cac nhom va to chuc xa hoi nay con yeu trong viec tuyen truyen ve tinh minh bach, dan chu va tac dong con han che.

 • Chon HLV doi tuyen va cuoc chien da phuong trong bong da

  14:17 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Chon HLV doi tuyen va cuoc chien da phuong trong bong da

  Chi moi viec chon Riedl lam HLV doi tuyen da, dang va co the se pho bay mot "cuoc chien da phuong" xung quanh bong da. Giua co quan quan ly nha nuoc va to chuc xa hoi, giua nhung nguoi lam bong da voi gioi truyen thong, giua quan he trong nuoc va quan he quoc te, va giua nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong.

 • Nen hieu the nao ve dinh huong xa hoi chu nghia

  01:21 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Nen hieu the nao ve dinh huong xa hoi chu nghia

  Dung tren goc do cua su song phang ve ly luan va thuc te, thi XHCN da va dang ton tai trong hai goc nhin - XHCN duoc coi la muc tieu phat trien va XHCN voi tinh cach la mot mo thuc to chuc xa hoi.

 • Ban hanh Quy che to chuc va hoat dong cua CLB TDTT co so

  08:19 | Thứ ba 23/09/2003 (GMT+7)

  Ban hanh Quy che to chuc va hoat dong cua CLB TDTT co so

  Uy ban TDTT vua ra quyet dinh so 1589 ve viec ban hanh Quy che to chuc va hoat dong cua CLB TDTT o co so. Theo quy dinh moi nay, CLB TDTT o co so la mot to chuc xa hoi, duoc thanh lap de to chuc, huong dan tap luyen TDTT cho nguoi tap va duoc to chuc theo cac loai hinh cong lap va ngoai cong lap. Quy che gom 6 chuong, 18 dieu nay chi ro, CLB hoat dong nham muc dich thu duoc loi nhuan khong thuoc doi tuong dieu chinh cua Quy che. CLB TDTT co so duoc thanh lap tren..

 • Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  18:08 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

  Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay. Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong..

 • Hay tra bong da ve cho nhan dan

  01:34 | Thứ hai 20/12/2004 (GMT+7)

  Toi khong biet LDBDVN co phai la mot to chuc xa hoi chinh tri nghe nghiep giong nhu cac hoi van hoc nghe thuat khong, nhung neu co, thi chinh tri cao nhat cua bong da phai la da thang. Chu neu thua, nhat la moi da da thua nhu doi tuyen VN vua roi, thi dung la yeu chinh tri qua sa! Con neu day chi la to chuc xa hoi nghe nghiep thi ha co gi nha nuoc phai ton tien ton cua ton suc om cai to chuc nay lau den the!

 • Du luat Tro giup phap ly Thanh vien cac doan the khong duoc tro giup phap ly

  00:33 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Hom 23/2, Hoi nghi dai bieu Quoc hoi (QH) chuyen trach bat dau xem xet, cho y kien vao du an Luat tro giup phap ly. Cac dai bieu khong dong y voi mot so quy dinh trong du thao, trong do co noi dung cac thanh vien, hoi vien cua cac to chuc chinh tri - xa hoi, chinh tri - xa hoi nghe nghiep, to chuc xa hoi - nghe nghiep va cac to chuc xa hoi khac cung duoc tro giup phap ly mien phi.

 • Doi moi II Doi moi nhu the nao

  17:53 | Thứ bảy 08/04/2006 (GMT+7)

  Doi moi II Doi moi nhu the nao

  Bat ky cuoc cai cach xa hoi nao cung doi hoi dong thuan xa hoi trong suot qua trinh chuyen doi. Nhung mau thuan thuong truc cua su phat trien lai la: Cac mat khac cua doi song xa hoi khong theo kip su bien doi cua thi truong, dan toi xung dot xa hoi va xoi mon su dong thuan.

 • Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

  09:38 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen Tac dong cua hoi nhap WTO den nguoi nong dan ngheo

  Viet Nam dang hoan tat cac thu tuc dam phan cuoi cung de chinh thuc gia nhap WTO vao cuoi nam nay 2006, danh dau mot moc quan trong ve tien trinh hoi nhap quoc te toan dien ve chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi,... Trong qua trinh hoi nhap the gioi, Viet Nam se co nhung co hoi rat tot de phat trien va cung co khong it nhung thach thuc va rui ro, dac biet trong cac linh vuc co nang luc canh tranh thap nhu dich vu, nong nghiep, oto, thep, v.v. dac biet nong nghiep..

 • VFF Danh va thuc

  17:19 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  VFF Danh va thuc

  Da den luc nhung nguoi lam bong da phai ngoi lai voi nhau va cong tam voi chuyen tim nguoi cho cai to chuc xa hoi duoc quan tam nhat nuoc.

 • VFF Noi ay chien truong

  05:47 | Chủ nhật 01/01/2006 (GMT+7)

  VFF Noi ay chien truong

  Lien doan Bong da VN (VFF) ban chat la mot to chuc xa hoi, vay sao co nguoi lai vi chon ay nhu mot chien truong? Xin thua voi ban doc, lich su cua chinh VFF chung minh dieu do.

 • Qua trinh kinh te thi truong XHCN con cham

  23:22 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  30/1/2008, TBT Nong Duc Manh da ky ban hanh Nghi quyet so 21-NQ/TW - Nghi quyet Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ve tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

 • Chi em tang dat cho nhau co duoc mien thue chuyen nhuong

  09:44 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Hoi: Em gai cua toi co manh dat, muon tang lai cho toi, chung toi co lam hop dong cho tang QSDD manh dat tho cu dien tich 65m2, manh dat nay da co so do do em gai toi dung ten chinh chu. Toi muon hoi truong hop chi em ruot nhu chung toi (cung cha, cung me) cho tang nhau dat nhu vay thi co phai dong thue chuyen quyen su dung dat khong? Xin tu van cho hai chi em toi. (Cau hoi cua ban Pham Thi Hong, Son Duong, tinh Tuyen Quang).Tra loi: Can cu vao luat chuyen quyen..

 • Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  21:45 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  Du an Luat dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai da trinh Quoc hoi tai ky hop thu 9 va thao luan vao ngay 5/6 toi. Ong Vu Dinh Toan, Pho Cuc truong Cuc quan ly lao dong ngoai nuoc cho biet mot so noi dung lien quan den du an Luat nay. Viec dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai chu yeu thong qua cac doanh nghiep hoat dong dich vu. Vay Luat can co quy dinh gi de quan ly chat che, hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep? Ong Vu Dinh Toan: Hien nay va trong thoi gian toi,..

 • Chu doanh nghiep cam dau nhom xa hoi den

  15:15 | Thứ sáu 05/08/2005 (GMT+7)

  Chu doanh nghiep cam dau nhom xa hoi den

  Cong an Ba Ria - Vung Tau vua ket thuc giai doan 1 triet pha to chuc xa hoi den khet tieng o thi xa Ba Ria. To chuc xa hoi den nay do Nguyen Thi Ngoc Anh, Giam doc DNTN Ngoc Anh cam dau.

 • Hon 2 ty dong gop quy Nuoc sach den voi nguoi ngheo

  13:42 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Hon 2 ty dong gop quy Nuoc sach den voi nguoi ngheo

  TP - Chuong trinh gay Quy “Nuoc sach den voi nguoi ngheo” da duoc nhieu DN, to chuc xa hoi va ca nhan ung ho voi so tien hon 2 ty dong, trong do co Ngan hang Cong thuong Viet Nam (gop 1 ty dong)...

 • Nu si nha bao Dam Phuong va nhung dieu moi biet

  06:57 | Thứ hai 21/06/2004 (GMT+7)

  Nu si nha bao Dam Phuong va nhung dieu moi biet

  Ba da lam duoc cai viec nhu the "Nu Oa va troi": viet bao, lap bao, tao dung mot to chuc xa hoi lam co so nuoi duong tinh than dau tranh cho nu quyen... Song, dieu dang chu y hon ca trong hang loat bai bao mang tinh giao duc phu nu cua Dam Phuong chinh la, ba luon nhan manh den bon phan, nghia vu, luong tam va trach nhiem cua con nguoi.

 • Cac to chuc xa hoi van hoa My day manh van dong cho VN

  02:07 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Cac to chuc xa hoi van hoa My day manh van dong cho VN

  To chuc Cuoc van dong trach nhiem va cuu tro nan nhan da cam VN cung dai dien cac to chuc nhu Qui cuu binh My, Vien Van hoa va giao duc VN tai Hoa Ky... da day manh cuoc van dong de Qui che thuong mai binh thuong vinh vien (PNTR) cho VN duoc thong qua tai Ha vien My. Cac dai dien nay da gui thu keu goi nguoi My van dong ung ho PNTR cho VN.

 • Chon ay chien truong

  04:36 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Chon ay chien truong

  Lien doan Bong da VN (VFF) la mot to chuc xa hoi, nhung chon ay cung nhu mot chien truong. Lich su cua chinh VFF chung minh dieu do.

 • Se tao ra buoc phat trien moi cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam

  08:26 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  Se tao ra buoc phat trien moi cua Hoi Khuyen hoc Viet Nam

  (TS)- Hoi Khuyen hoc VN ra doi voi tu cach la mot to chuc xa hoi cua moi nguoi VN co tam huyet voi su nghiep giao duc cua dat nuoc, tinh nguyen gop phan khoi day, phat huy truyen thong hieu hoc khuyen hoc cua dan toc, to chuc van dong moi nguoi moi nha hoc tap, dua ca nuoc tro thanh mot xa hoi hoc tap.

 • Britney lai gap rac roi voi to chuc xa hoi

  09:57 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Britney lai gap rac roi voi to chuc xa hoi

  Tung bi cac nha chuc trach “hoi tham” khi thieu trach nhiem trong viec cham soc cau con trai Sean Preston, co ve nhu Britney van chua “tinh ngo” va moi day co da chung to “ngua quen duong cu”...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0