to chuc cong doan

Wednesday, 01/06/2016 08:40
 • Cac doanh nghiep phai thanh lap to chuc cong doan co so

  22:30 | Thứ bảy 16/09/2006 (GMT+7)

  Cac doanh nghiep sau 6 thang hoat dong, phai thanh lap to chuc cong doan co so theo quy dinh cua Bo luat Lao dong, Luat Cong doan va Dieu le Cong doan Viet Nam de dai dien, de bao ve quyen va loi ich hop phap, chinh dang cua nguoi lao dong va tap the nguoi lao dong.

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Se khong co dinh cong neu

  08:05 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Se khong co dinh cong neu

  TTCN - Hang loat vu dinh cong qui mo lon o cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) cuoi 12-2005, dau nam 2006 deu lien quan den van de luong thuong, quyen loi nguoi lao dong. Tai sao dinh cong? Vai tro to chuc cong doan o day la gi? TS Dang Ngoc Tung, pho Chu tich thuong truc Tong lien doan Lao dong VN, thang than trao doi voi TTCN.

 • Khong co to chuc cong doan van duoc dinh cong

  21:20 | Thứ năm 09/09/2004 (GMT+7)

  De nghi tren duoc mot so dai bieu dua ra trong hoi thao Phap luat ve dinh cong do Uy ban cac van de Xa hoi cua Quoc hoi to chuc ngay 9/9, tai TP HCM. Theo nganh lao dong, sau 10 nam thuc hien Luat lao dong, ca nuoc co 723 cuoc dinh cong va hau het deu sai trinh tu do khong co cong doan co so.

 • Tang huy chuong Vi su nghiep xay dung to chuc Cong doan cho ba Moberg Lind Wall

  09:11 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Tang huy chuong Vi su nghiep xay dung to chuc Cong doan cho ba Moberg Lind Wall

  Sang 7/12, tai le khai mac chuong trinh tap huan can bo Cong doan vien chuc Viet Nam nam 2004 (dien ra o TP Ho Chi Minh), Tong lien doan Lao dong Viet Nam da tang huy chuong "Vi su nghiep xay dung to chuc Cong doan" cho ba Moberg Lind Wall - Thu ky doi ngoai Cong doan vien chuc Thuy Dien vi da co nhieu dong gop cho su nghiep phat trien Cong doan Viet Nam.

 • Luong toi thieu tang thu nhap co tang

  06:31 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu tang thu nhap co tang

  Phuong an dieu chinh muc luong toi thieu trong loai hinh cac doanh nghiep khong dong nghia voi muc thu nhap va doi song cua nguoi lao dong duoc cai thien. Tang luong toi thieu can di doi voi bao dam chinh sach xa hoi.

 • Thanh lap Doan thanh nien Song Huong

  08:32 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  TT (Thua Thien-Hue) - Mot chuyen la co that vua xay ra o Cong ty co phan Song Huong: cuoc hop cua hoi dong co dong va hoi dong quan tri mo rong cua cong ty nay da dua ra nghi quyet, trong do co viec cung co lai to chuc cong doan va Doan thanh nien cua cong ty bang cach “khuyen khich va ung ho to chuc cong doan va Doan thanh nien hop nhat thanh Doan thanh nien Song Huong, phat huy hoat dong xa hoi, cham soc cong dong...” (nguyen van trong bien ban).

 • Deutsche Telecom muon giam luong 50000 nhan vien

  22:34 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Deutsche Telecom muon giam luong 50000 nhan vien

  Ngay 17/4, Tap doan vien thong khong lo cua Duc Deutsche Telecom da de nghi giam 12% luong trong vong 30 thang cua 50.000 nhan vien. Ly do chinh duoc Deutsche Telecom dua ra la nham dam bao duy tri viec lam cho nhan vien den cuoi nam 2010.

 • Cuon tu dien gap rac roi voi canh sat

  16:23 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Cuon tu dien gap rac roi voi canh sat

  Ngay 07-9-2007, Alliance - mot to chuc cong doan cua canh sat Phap - keu goi tay chay tu dien Petit Robert 2008 vi da dua vao nhung vi du minh hoa co tinh nhuc ma nganh canh sat. Unsa-police - mot to chuc cong doan khac - de nghi toa an phat lenh thu hoi quyen tu dien.

 • Luat Lao dong lai xa roi nguoi lao dong

  21:20 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Luat Lao dong lai xa roi nguoi lao dong

  Du an Luat sua doi bo sung la khong kha thi, da khep lai noi dung quyen dinh cong ve quyen cua nguoi lao dong va chi quy dinh trinh tu, thu tuc dinh cong ve loi ich. Ong Le Thanh Khuong, Truong ban Phap luat, Tong LD LDVN nhan xet.

 • Cho phep dai dien nguoi lao dong lanh dao dinh cong

  07:50 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Cho phep dai dien nguoi lao dong lanh dao dinh cong

  TP - Mot trong nhung phuong an de nghi dua ra la, khi co tranh chap ve loi ich, nguoi lao dong duoc phep dinh cong, con khi tranh chap ve quyen, se giai quyet thong qua toa an.

 • Chua kip lanh dao dinh cong da mat viec

  07:54 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Chua kip lanh dao dinh cong da mat viec

  Hon 1.000 cuoc dinh cong trong thoi gian qua deu… khong dung trinh tu, thu tuc. Vay vai tro va trach nhiem cua to chuc Cong doan va cac co quan quan ly nha nuoc o dau? Qui dinh cua phap luat ve dinh cong lieu co kha thi?

 • Luong toi thieu tang thu nhap co tang

  18:43 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Luong toi thieu tang thu nhap co tang

  Phuong an dieu chinh muc luong toi thieu trong loai hinh cac doanh nghiep khong dong nghia voi muc thu nhap va doi song cua nguoi lao dong duoc cai thien. Tang luong toi thieu can di doi voi bao dam chinh sach xa hoi.

 • Cac cuoc dinh cong khong theo luat vi sao

  14:56 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Cac cuoc dinh cong khong theo luat vi sao

  Trong vong 10 nam qua, tinh tu thoi diem Bo Luat Lao dong co hieu luc thi hanh (thang 1/1995) den het thang 12/2005, ca nuoc da xay ra gan 1.000 cuoc dinh cong va xu huong van con tiep tuc gia tang.

 • Canh sat duoc mua Viagra re

  09:21 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Canh sat duoc mua Viagra re

  Tren trang bao dien tu cua To chuc cong doan nganh canh sat Berlin va Tieu bang Brandenburg (CHLB Duc) da dang tai thong tin giam gia loai thuoc "Femi X" (Viagra cho phai nu) danh cho cac nu canh sat.

 • Dinh cong bat hop phap se phai boi thuong

  20:33 | Thứ sáu 27/10/2006 (GMT+7)

  Dinh cong bat hop phap se phai boi thuong

  Neu toa an quyet dinh dinh cong la hop phap, DN phai tra luong cho nguoi lao dong. Trai lai, neu la bat hop phap, nguoi lao dong khong nhung khong duoc tra luong ma con phai boi thuong thiet hai gay ra. Nhieu dai bieu gop y nen quy dinh ro dieu nay trong Luat Lao dong (sua doi).

 • Viet Nam gia nhap WTO canh tranh lao dong se cang khoc liet

  10:03 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Viet Nam gia nhap WTO canh tranh lao dong se cang khoc liet

  Thoi gian gan day, cac cuoc dinh cong khong ngung gia tang tren ca nuoc. Chinh thai do thu dong, khong biet nam bat truoc su viec cua bo phan can bo cong doan co so, cung nhu nhung thong tin ve viec tang luong toi thieu… la nhung nguyen nhan xay ra cac cuoc dinh cong nay.

 • Giai cap cong nhan luon la luc luong di dau

  14:14 | Thứ năm 07/08/2003 (GMT+7)

  Giai cap cong nhan luon la luc luong di dau

  Tai Hoi nghi lan thu 10 Ban chap hanh Tong lien doan Lao dong Viet Nam khoa VIII, Tong Bi thu Nong Duc Manh da khang dinh nhu vay. Tuy chi chiem ty le khong lon trong dan so va luc luong lao dong xa hoi, nhung giai cap cong nhan van luon luon la luc luong di dau, giu vai tro nong cot trong khoi lien minh cong nhan-nong dan-tri thuc va khoi dai doan ket dan toc, di dau trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

 • Cong doan phai luon quan tam den quyen loi nguoi lao dong

  17:01 | Thứ năm 28/11/2002 (GMT+7)

  Toi thiet nghi to chuc cong doan can bao dam trong tat ca cac cong ty, phai co van phong dai dien o moi cong ty, giai quyet cac truong hop vi pham luat lao dong. Vi du co tu 50 cong nhan tro len phai co mot nguoi dai dien thuong xuyen quan tam den quyen loi cua ho.

 • Nu canh sat Duc duoc uu tien mua Viagra gia re

  19:43 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Nu canh sat Duc duoc uu tien mua Viagra gia re

  Tren trang bao dien tu cua To chuc cong doan nganh canh sat Berlin va Tieu bang Brandenburg (CHLB Duc) da dang tai thong tin giam gia loai thuoc "Femi X" (Viagra cho phai nu) danh cho cac nu canh sat.

 • Lam them ca them gio Mung hay lo

  13:09 | Thứ hai 17/01/2005 (GMT+7)

  Lam them ca them gio Mung hay lo

  Nhung ngay cuoi nam (thoi diem chay “nuoc rut”), nguoi lao dong o nhieu doanh nghiep dang phai lam them ca, them gio… Mung hay lo?

 • Nguoi lao dong bi han che quyen dinh cong

  16:34 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Nguoi lao dong bi han che quyen dinh cong

  Khong co cong doan co so, nguoi lao dong khong duoc quyen dinh cong. Nhieu dai bieu QH chuyen trach to ra khong dong tinh voi quy dinh nay trong du thao Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat Lao dong.

 • Anh Truyen chien voi ha t nhe p

  06:23 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Anh Truyen chien voi ha t nhe p

  Tai Anh, to chuc cong doan cua cac nhac si se mo chien dich van dong cac dai truyen hinh noi ro mot ban nhac dang hat nhep hay hat that trong chuong trinh.

 • Ti nh yeu hay cong vie c

  07:40 | Thứ bảy 12/02/2005 (GMT+7)

  Ti nh yeu hay cong vie c

  To chuc cong doan dai dien cho hon 6 trieu nguoi lao dong Anh, goi tat la TUC, vua ra canh bao noi cac moi tinh giua nhan vien lam cung cong ty co the se bi kiem soat.

 • Cong doan Buu dien Viet Nam ky niem 60 nam thanh lap

  14:08 | Thứ năm 30/08/2007 (GMT+7)

  Cong doan Buu dien Viet Nam ky niem 60 nam thanh lap

  Sang nay, 30/8, Le ky niem 60 nam thanh lap Cong doan Buu dien Viet Nam va don nhan Huan chuong Ho Chi Minh da dien ra long trong tai Ha Noi.

 • Ban hanh nghi dinh moi ve co phan hoa

  05:40 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi dinh 109/2007/ND-CP ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuoc thanh cong ty co phan. Theo do, doanh nghiep thuc hien co phan hoa phai khong thuoc dien Nha nuoc nam giu 100% von dieu le va van con von nha nuoc sau khi da duoc xu ly tai chinh va danh gia lai gia tri doanh nghiep. Nghi dinh moi cung quy dinh cac loai hinh cong ty la doi tuong co phan hoa, bao gom: cong ty nha nuoc doc lap thuoc cac bo, nganh va..

 • Dinh cong Sua luat la quan trong nhat

  10:00 | Thứ hai 17/07/2006 (GMT+7)

  Dinh cong Sua luat la quan trong nhat

  Ngay 15/7 tai Long An, Pho Chu tich Tong LDLDVN Nguyen Hoa Binh, Thu truong Bo KHDT Nguyen Ngoc Phuc va Vu truong Vu Lao dong - Tien luong, Bo LDTBXH Pham Minh Huan da co cuoc hop bao, nham trao doi voi cac co quan bao chi xoay quanh van de nong nhat: Tinh hinh dinh cong (DC) va chu truong, bien phap ngan chan. Dinh cong chua giam Da co 1.281 vu DC xay ra o VN ke tu nam 1995 - nam Bo luat Lao dong (BLLD) chinh thuc co hieu luc - voi xu huong tang ve so luong, lon..

 • Anh Bai cong lon nhat trong 80 nam qua

  14:11 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Anh Bai cong lon nhat trong 80 nam qua

  Ngay 28/3, hon mot trieu cong nhan, nhan vien nganh dich vu cong cong tren khap nuoc Anh da tien hanh cuoc tong bai cong trong mot ngay phan doi ke hoach cai cach he thong luong huu gay nhieu tranh cai cua chinh phu cua Thu tuong Tony Blair. Day la cuoc bai cong lon nhat trong lich su nuoc Anh ke tu nam 1926. Nhieu cong nhan da tham gia cac cuoc bieu tinh, dung chuong ngai vat ben ngoai tru so lam viec, don canh sat, truong hoc, thu vien, bao tang... Cuoc bai..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0