to cao

Wednesday, 01/06/2016 02:56
 • Pho thu tuong Truong Vinh Trong noi ve tinh trang khieu kien dong nguoi

  22:49 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  Pho thu tuong Truong Vinh Trong noi ve tinh trang khieu kien dong nguoi

  Trong mot thoi gian dai, tu cuoi thang 6 den giua thang 7 vua roi, hang tram nguoi dan tu mot so tinh phia Nam da tap trung ve TP Ho Chi Minh khieu nai, to cao nhung van de lien quan den dat dai, gay buc xuc trong du luan. Vu viec da tam thoi lang xuong khi tat ca nhung nguoi di khieu to da tro ve dia phuong. Song, de giai quyet co ban van de nay, van can nhung giai phap dong bo ma phuong cham hang dau la phai theo dung phap luat, dong thoi ton trong dan, lang..

 • Giai quyet khieu kien dung phap luat ton trong va bao ve loi ich hop phap cua dan

  11:43 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Giai quyet khieu kien dung phap luat ton trong va bao ve loi ich hop phap cua dan

  Trong mot thoi gian dai, tu cuoi thang 6 den giua thang 7 vua roi, hang tram nguoi dan tu mot so tinh phia Nam da tap trung ve Thanh pho Ho Chi Minh khieu nai, to cao nhung van de lien quan den dat dai, gay buc xuc trong du luan.

 • Doi thoai voi dan la cuc ky quan trong

  22:47 | Chủ nhật 22/07/2007 (GMT+7)

  Doi thoai voi dan la cuc ky quan trong

  Trong mot thoi gian dai, tu cuoi thang 6 den giua thang 7 vua roi, hang tram nguoi dan tu mot so tinh phia Nam da tap trung ve TP.HCM khieu nai, to cao nhung van de lien quan den dat dai, gay buc xuc trong du luan. Vu viec da tam thoi lang xuong khi tat ca nhung nguoi di khieu to da tro ve dia phuong... Nghe doc noi dung toan bai:

 • Bao ve loi ich hop phap cua dan dung phap luat

  00:05 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Can nhung giai phap dong bo ma phuong cham hang dau la phai theo dung phap luat, dong thoi ton trong dan, lang nghe dan va bao ve loi ich hop phap cua dan...

 • Tren 80 khieu nai to cao lien quan den dat dai

  08:15 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Tren 80 khieu nai to cao lien quan den dat dai

  Hom qua 1/11, tai phien thao luan cua Quoc hoi (QH) ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan, QH da nghe bao cao cua Chinh phu, Vien Kiem sat nhan dan toi cao, Toa an nhan dan toi cao va bao cao tham tra cac bao cao tren cua Uy ban Phap luat QH ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan Tren 80% khieu nai, to cao lien quan den dat dai

 • Khieu nai vuot cap van gia tang

  18:26 | Thứ năm 20/05/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Quoc hoi nghe Tong thanh tra nha nuoc Quach Le Thanh doc Bao cao ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan tu khi Luat Khieu nai, to cao co hieu luc den het quy I nam nay.

 • Se quy trach nhiem nguoi giai quyet khieu nai to cao

  20:19 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Se quy trach nhiem nguoi giai quyet khieu nai to cao

  De giam bot tinh trang khieu nai, to cao, hau het cac dai bieu QH deu cho rang, can ra soat lai cac van ban lien quan den dat dai; dong thoi, xem xet trach nhiem cua nguoi dung dau chinh quyen, bo nganh trong viec giai quyet khieu nai, to cao cua dan.

 • Tu 105 ngung xem xet khieu nai to cao ve bau cu

  04:32 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

 • Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  15:46 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  “Voi nghi van ve tai san cua ung cu vien o nuoc ngoai, chung toi lien he voi Dai su quan, co quan chuc nang ban dia de xac minh. Can cu tinh hinh thuc te, tieu ban co the de nghi dung viec dua ung vien do vao danh sach bau cu”, ong Le Quang Binh, Truong tieu ban khieu nai, to cao ve bau cu cho biet.

 • Xac minh tai san o nuoc ngoai cua ung vien Quoc hoi

  11:32 | Thứ hai 12/03/2007 (GMT+7)

  "Voi nghi van ve tai san cua ung cu vien o nuoc ngoai, chung toi lien he voi Dai su quan, co quan chuc nang ban dia de xac minh. Can cu tinh hinh thuc te, tieu ban co the de nghi dung viec dua ung vien do vao danh sach bau cu", ong Le Quang Binh, Truong tieu ban khieu nai, to cao ve bau cu cho biet.

 • Dan van co the den cung dinh keu oan

  10:10 | Thứ năm 15/01/2004 (GMT+7)

  Cat tham quyen giai quyet cuoi cung cua Thu tuong trong khieu nai, to cao thi dan khong the den "cung dinh" danh trong keu oan; bo quy dinh nay la rut mat "cai dinh" mau chot cua Luat khieu nai, to cao. Nhieu y kien trong cuoc hop UBTVQH ngay 14/1 to ra lo ngai ve viec du thao Luat nay bo Dieu 28 - quy dinh tham quyen giai quyet khieu nai, to cao cua Thu tuong.

 • To cao tieu cuc o TTHLTDTTQG I Khong dung su that

  21:48 | Chủ nhật 08/10/2006 (GMT+7)

  To cao tieu cuc o TTHLTDTTQG I Khong dung su that

  Theo ket luan so bo ve vu viec to cao tieu cuc o Trung tam HLTDTTQG I cho thay phan lon cac noi dung to cao deu sai su that.

 • Bai 2 Khieu kien dat dai be bon di dau ve dau

  02:33 | Chủ nhật 06/08/2006 (GMT+7)

  Bai 2 Khieu kien dat dai be bon di dau ve dau

  TS- Trong bai truoc, nguoi viet moi chi nhac den cac truong hop doi lai dat cu dan den khieu nai to cao da cho thay su rac roi va phuc tap cua su viec, cung nhu su qua tai cua luong khieu kien to cao dat dai ngay cang chong chat.

 • Khieu nai to cao dien bien phuc tap

  19:26 | Thứ hai 09/10/2006 (GMT+7)

  Theo thong ke cua Vien Kiem sat nhan dan toi cao (KSNDTC) trong nam qua, tinh hinh khieu nai, to cao cua cong dan van dien bien phuc tap, so luong cong dan truc tiep den khieu nai, to cao va gui don khieu nai, to cao den Vien Kiem sat cac cap deu tang dang ke so voi cung ky nam 2005.

 • Trung tam HLTTQG 1 Pho giam doc da to cao giam doc nhung gi

  23:27 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  Trung tam HLTTQG 1 Pho giam doc da to cao giam doc nhung gi

  Ngay 25/8 - mot ngay sau khi doan thanh tra cua Uy ban TDTT vao thanh tra 9 noi dung tieu cuc tai Trung tam Huan luyen the thao quoc gia (HLT TQG) 1 - ong Nguyen Manh Hung, Pho giam doc trung tam da lam don gui den cac co quan bao ve phap luat va bao chi, to cao cac vu viec tieu cuc o trung tam nay.

 • Xu ly hay khong xu ly nguoi dua hoi lo roi to giac

  07:30 | Thứ năm 02/12/2004 (GMT+7)

  Theo tien si Nguyen Van Hien (Chanh an TAND Toi cao) xu ly hanh vi nay tinh than chung la lam sao khuyen khich nguoi dan to cao, dung de ho lo so. Nhung o day phai la to cao ngay thang. Ong Hien da trao doi voi bao chi ve van de tren.

 • Ha Noi Tu khieu to da kien nghi thu hoi 5,8 ti dong ky luat 25 can bo

  00:01 | Thứ hai 13/12/2004 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua cho biet: Tu dau nam den nay, toan thanh pho da tiep nhan 2.760 vu khieu nai, to cao, tang 31% so voi cung ky nam ngoai. Trong do, cac cap nganh da giai quyet 2.292 vu, gom 1.378 vu khieu nai va 914 vu to cao, dat ty le 83%. Dang chu y, co 29% so vu to cao dung, 21% so vu to cao sai va 50% so vu to cao co dung, co sai.

 • Luat khieu nai to cao moi co gi moi

  05:54 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Luat khieu nai to cao moi co gi moi

  Ngay mai 1-6-2006, Luat khieu nai, to cao (sua doi bo sung ngay 29-11-2005) bat dau co hieu luc thi hanh. Luat sua doi lan nay co nhieu diem moi ve quyen, nghia vu cua nguoi khieu nai to cao cung nhu trach nhiem cua co quan giai quyet khieu nai.

 • Quoc hoi se tap trung giam sat cong tac giai quyet khieu nai to cao

  13:45 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.12, duoi su dieu khien cua Pho chu tich QH Huynh Ngoc Son va Pho chu tich QH Uong Chu Luu, UBTVQH da thong qua Chuong trinh hoat dong giam sat nam 2008; Chuong trinh cong tac nam 2008; Nghi quyet cua UBTVQH ve viec trien khai thuc hien Nghi quyet cua QH ve chuong trinh xay dung luat, phap lenh nhiem ky QH Khoa XII va nam 2008. To trinh ve du kien chuong trinh hoat dong giam sat cua UBTVQH nam 2008 do Uy vien TU Dang, Uy vien UBTVQH, Chu nhiem VPQH Tran..

 • Ha Noi Cong khai dien thoai nhan to cao tham nhung

  14:29 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Cong khai dien thoai nhan to cao tham nhung

  UBND cac quan, huyen, so, nganh se thiet lap va cong khai so dien thoai, hop thu dien tu va dia chi tiep nhan to cao ve hanh vi tham nhung. Day la nhiem vu quan trong ma UBND thanh pho Ha Noi dat ra trong cong tac dau tranh, phat hien va xu ly tham nhung cua Ha Noi nam 2007.

 • Thanh tra thu truong cac cap ve trach nhiem giai quyet khieu nai to cao

  16:46 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu dang tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra thu truong cac cap, cac nganh ve trach nhiem giai quyet khieu nai, to cao nham tap trung giai quyet dut diem nhung vu viec phuc tap, truoc mat phuc vu Dai hoi Dang cac cap.

 • Su that ve phi vu 234 chiec xe phuc vu ASEM 5 To cao de xu no

  22:38 | Thứ hai 07/03/2005 (GMT+7)

  Su that ve phi vu 234 chiec xe phuc vu ASEM 5 To cao de xu no

  Cuoi nam 2004, Bao Thanh Nien da nhan duoc ho so cua ong Tran Tuan Hiep, nguyen Giam doc Chi nhanh Cong ty TNHH Bac Son to cao ong Le Trong Dinh, nguyen Pho giam doc chi nhanh (hien la Giam doc Cong ty TNHH San xuat va thuong mai Kim Dinh) da kiem tien mot cach bat hop phap trong viec mua lai 234 chiec xe phuc vu hoi nghi ASEM 5 tu Tong cong ty Cong nghiep o to.

 • Vu to cao nhan hoi lo tai BQL du an Nha may Xi mang Hai Phong Truong BQL noi gi ve viec de lo ho so thau

  23:04 | Chủ nhật 31/07/2005 (GMT+7)

  Vao 8 gio sang ngay 1/8, Co quan Dieu tra Cong an TP Hai Phong se co buoi lam viec truc tiep voi mot so can bo chu chot cua Ban Quan ly (BQL) du an Nha may Xi mang (NMXM) Hai Phong va Truong BQL Ho The Khien xung quanh la don cua ong Le Van Toan to cao vu nhan hoi lo hon 1 ti dong de "lo" ho so goi thau tri gia 21,6 ti dong cua du an nay.

 • Lanh dao TP Da Nang co huong 10 15 tien ban dat cong

  00:11 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Lanh dao TP Da Nang co huong 10 15 tien ban dat cong

  Tin tuc ve viec mot so cong dan song tai TP Da Nang to cao, khieu nai keo dai nhung van de lien quan den nha dat, trong do co viec lanh dao thanh pho "huong loi" tu 10 den 15% tien ban nha dat cong khien du luan rat quan tam, dac biet la trong nhung ngay gan day. De hieu them ve van de nay, PV Thanh Nien da co buoi trao doi voi ong Nguyen Van Ngoc, Chanh Thanh tra TP Da Nang, nguoi da cung lam viec voi Thanh tra Chinh phu trong qua trinh xem xet cac van de lien..

 • Giai quyet khieu kien Can co che tai voi nguoi dung dau

  10:41 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Thua ong, nguoi dan khieu kien nhung khong duoc giai quyet on thoa o dia phuong nen moi phai len Trung uong, the nhung Trung uong lai co chu truong dua khieu kien ve dia phuong giai quyet. o day co mot mau thuan lon chang?

 • Nam 2007 Khieu nai to cao cua nguoi dan van gia tang

  14:03 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Nam 2007 Khieu nai to cao cua nguoi dan van gia tang

  Trong thoi gian qua, tinh hinh khieu nai, to cao cua cong dan tren dia ban thanh pho van tiep tuc gia tang, mot so vu cong dan tap trung dong nguoi khieu kien phuc tap tai tru so cac co quan cua Dang va NN o TU va Thanh pho Ha Noi. Noi dung cong dan khieu nai chu yeu lien quan den chinh sach boi thuong, ho tro giai phong mat bang, tranh chap dat dai; Noi dung to cao da so lien quan den viec vi pham quy dinh ve quan ly dat dai, trat tu xay dung…

 • Khong giai quyet to cao nac danh

  20:51 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Khong giai quyet to cao nac danh

  Co quan nha nuoc co tham quyen khong xem xet, giai quyet nhung to cao giau ten, mao ten, khong ro dia chi, khong co chu ky truc tiep ma sao chup chu ky hoac nhung to cao da duoc cap co tham quyen giai quyet nay to cao lai nhung khong co bang chung moi.

 • Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  10:14 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  Sang nay (4-11) trong ngay lam viec tiep theo tai hoi truong, Quoc hoi khoa XI da thao luan, dong gop y kien ve du an Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai to cao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0