tien thue dat

Friday, 27/05/2016 15:26
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Doi dat lay co phan hoa

  10:10 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Doi dat lay co phan hoa

  Chi vi khong tinh dat thue vao gia tri doanh nghiep khi co phan hoa nen co phieu mot doanh nghiep nha nuoc chua niem yet da ngat nguong 250.000 dong/co phieu, mac du lai rong 6 thang cua doanh nghiep nay chi 1,4 ty dong tren doanh thu gan 60 ty! Nhung tuong bat cap nay se duoc sua doi triet de trong Nghi dinh 109/CP ban hanh moi day nhung thuc te lai khac. Phai chang, dat la thu trao doi de tien trinh co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc nhanh hon? Khi phat hanh co..

 • Ha Noi Quy dinh tam thoi ve thu tien su dung dat tien thue dat

  10:47 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Quy dinh tam thoi ve thu tien su dung dat tien thue dat

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 117/2004/QD-UB (ngay 29/7/2004), quy dinh tam thoi ve thu tien su dung dat, tien thue dat tren dia ban thanh pho Ha Noi tu ngay 01/7/2004 den ngay 31/12/2004.

 • Cac quan chuc cua tinh Khanh Hoa va Bo Ke hoach Dau tu da phai giai trinh gi

  23:38 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Cac quan chuc cua tinh Khanh Hoa va Bo Ke hoach Dau tu da phai giai trinh gi

  Lien quan den vu sieu lua Nguyen Duc Chi dung du an Khu nghi mat Rusalka, Nha Trang de lua dao chiem doat 165 ti dong, trong nhung ngay qua, da co gan mot chuc quan chuc cua tinh Khanh Hoa va Bo Ke hoach - Dau tu phai giai trinh voi Co quan dieu tra, Bo Cong an mot so van de lien quan. Duoc biet, Nguyen Duc Chi khai nhan Cong ty RIT cua y da phai chi hoi lo toi 700.000 USD (khoang 11,2 ti dong VN) trong viec "lo lot" cho du an Rusalka.

 • Ai chap canh cho Nguyen Duc Chi

  06:07 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Ai chap canh cho Nguyen Duc Chi

  Khong chi mot so can bo co trach nhiem o Bo KH-DT da “giup” Nguyen Duc Chi ngay tu khi cap giay phep dau tu du an Rusalka, ma con khong it can bo va lanh dao cua tinh Khanh Hoa da tao dieu kien cho Chi tro thanh... “sieu lua”.

 • Mien tien thue dat nong nghiep voi dat nhan giao khoan

  08:34 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu huong dan sua doi, bo sung viec thu tien thue dat, thue mat nuoc.

 • Lanh dao tinh Khanh Hoa tiep tay cho lua dao

  15:15 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Lanh dao tinh Khanh Hoa tiep tay cho lua dao

  Ngay 4/5, ong Pham Van Chi - nguyen Chu tich UBND tinh Khanh Hoa - tiep tuc phai lam viec voi co quan dieu tra ve cac van de lien quan den trach nhiem cua minh da tao dieu kien cho Nguyen Duc Chi chiem doat dat, lua dao lam Nha nuoc thiet hai hang chuc ty dong.

 • Dong Thap Dau tu tren 10 trieu USD duoc mien tien thue dat vinh vien

  01:58 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Theo chinh sach khuyen khich dau tu vua duoc tinh cong bo, cac du an dau tu dua vao hoat dong truoc ngay 31/12/2006 se duoc mien tien thue dat 1 nam doi voi khu cong nghiep (KCN) Sa Dec (thi xa Sa Dec), 3 nam doi voi KCN Song Hau (huyen Lai Vung) va 5 nam doi voi KCN Tran Quoc Toan (thi xa Cao Lanh). Dac biet, du an co von dau tu tren 10 trieu USD va thu hut tren 2.000 lao dong (dau tu vao 1 trong 3 KCN tren) se duoc mien tien thue dat vinh vien.

 • Ep cap duoi mien hon 40 ti dong tien thue dat cho du an Rusalka

  23:34 | Chủ nhật 16/10/2005 (GMT+7)

  Theo nguon tin rieng cua Bao Thanh Nien, Vien KSND toi cao vua co van ban dinh huong va yeu cau Co quan Canh sat dieu tra (CQDT) Bo Cong an tap trung lam ro trach nhiem cua mot so quan chuc Bo Ke hoach - Dau tu va UBND tinh Khanh Hoa trong vu an trum lua dao Nguyen Duc Chi.

 • Tieng vong tu thuc tien

  01:05 | Thứ hai 30/05/2005 (GMT+7)

  Tieng vong tu thuc tien

  Thu tuong Chinh phu vua yeu cau cac tinh thanh da co cac chinh sach uu dai dau tu vuot cac qui dinh hien hanh phai bao cao giai trinh. Theo Bo Tai chinh, co den 33 dia phuong voi 47 van ban xe rao. Vi sao cac dia phuong tren xe rao? Va viec xe rao tang uu dai dau tu co nen xem la cach thu hut dau tu hieu qua?

 • Gia thue dat se con mot muc 0 5 gia dat

  15:41 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Gia thue dat se con mot muc 0 5 gia dat

  Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu Nghi dinh ve thu tien thue dat. Theo do, don gia thue dat giua doanh nghiep trong nuoc voi doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai deu bang 0,5% khung gia dat do UBND cap tinh ban hanh.

 • Xu ly can bo lam that thu 94.000 USD tien thue dat du an

  03:00 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Lien quan sai pham trong chuyen giao du an khu lien hop khach san so 32-34 Tran Phu, Nha Trang, Khanh Hoa, ngay 5/9, Pho thu tuong Truong Vinh Trong chi dao thu hoi nop ngan sach hon 94.000 USD tien thue dat du an. Pho thu tuong yeu cau xu ly nghiem cac ca nhan, don vi duoc giao quan ly khu dat.

 • Mien giam tien thue dat cho DN co lao do ng cai nghie n

  18:21 | Thứ sáu 04/02/2005 (GMT+7)

  Mien giam tien thue dat cho DN co lao do ng cai nghie n

  Doanh nghiep su dung lao dong la hoc vien va nguoi sau cai nghien se duoc mien 3 nam tien thue dat trong tong thoi gian thue.

 • Giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho ky 2

  03:05 | Thứ hai 15/05/2006 (GMT+7)

  + Dat duoc Nha nuoc giao, cho thue de thuc hien du an dau tu ma khong duoc su dung trong thoi han 12 thang lien hoac tien do su dung dat cham hon 24 thang so voi tien do ghi trong du an dau tu, ke tu khi nhan ban giao dat tren thuc dia ma khong duoc co quan nha nuoc co tham quyen quyet dinh giao dat, cho thue dat do cho phep.

 • Vien KSND toi cao de nghi khoi to them mot so quan chuc tinh Khanh Hoa

  13:34 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Vien KSND toi cao de nghi khoi to them mot so quan chuc tinh Khanh Hoa

  Cuoi tuan qua, Ban Noi chinh Trung uong da co cuoc hop voi Vu 1, Vien KSND toi cao va Co quan Dieu tra (CQDT), Bo Cong an ve viec lam ro trach nhiem cua mot so can bo lanh dao cua UBND va So Dia chinh tinh Khanh Hoa trong vu an Nguyen Duc Chi dung du an Rusalka de lua dao 165 ti dong cua cac doanh nghiep. Tai cuoc hop nay, CQDT da de xuat khoi to mot so can bo cua tinh Khanh Hoa, trong khi Vien KSND toi cao kien nghi phai khoi to them mot so quan chuc khac.

 • Vinh Long giam 10 tien thue dat cho nha dau tu nuoc ngoai

  13:46 | Thứ tư 03/04/2002 (GMT+7)

  Neu dau tu vao khu cong nghiep Bac My Thuan (Vinh Long), nha dau tu nuoc ngoai se mien tien thue dat trong thoi gian xay dung co ban, giam 10% trong suot thoi gian hoat dong con lai.

 • Tang gia thue dat doanh nghiep bat binh

  22:40 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  Hang tram doanh nghiep tai tinh Hai Duong vua gui don kien nghi tap the ve viec dieu chinh gia thue dat, trung binh tang 6-7 lan khien cho bai toan dau tu cua cac doanh nghiep bi dao lon.

 • Gia thue dat se con mot muc 0,5 gia dat

  15:55 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Gia thue dat se con mot muc 0,5 gia dat

  Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu Nghi dinh ve thu tien thue dat. Theo do, don gia thue dat giua doanh nghiep trong nuoc voi doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai deu bang 0,5% khung gia dat do UBND cap tinh ban hanh.

 • Vien KSND toi cao de nghi khoi to them mot so quan chuc tinh Khanh Hoa

  23:46 | Chủ nhật 18/06/2006 (GMT+7)

  Vien KSND toi cao de nghi khoi to them mot so quan chuc tinh Khanh Hoa

  Cuoi tuan qua, Ban Noi chinh Trung uong da co cuoc hop voi Vu 1, Vien KSND toi cao va Co quan Dieu tra (CQDT), Bo Cong an ve viec lam ro trach nhiem cua mot so can bo lanh dao cua UBND va So Dia chinh tinh Khanh Hoa trong vu an Nguyen Duc Chi dung du an Rusalka de lua dao 165 ti dong cua cac doanh nghiep. Tai cuoc hop nay, CQDT da de xuat khoi to mot soë can bo cua tinh Khanh Hoa, trong khi Vien KSND toi cao kien nghi phai khoi to them mot so quan chuc khac.

 • Tien thue dat tang gay kho nha dau tu

  23:33 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  Tien thue dat tang gay kho nha dau tu

  Dai dien mot so doanh nghiep Han Quoc da neu len nhung bat cap cua moi truong dau tu cua Viet Nam trong thoi gian gan day.

 • Dau tu dai hoc duoc mien tien thue dat

  14:43 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Cac trung tam, vien, truong dai hoc co uy tin quoc te dau tu vao khu cong nghe cao (Q.9) duoc mien tien thue dat. Cac nha dau tu con lai, muc gia thue dat se tu 0,6 -1USD/m2/nam (thoi han thue 50 nam) vao giai doan 1.

 • Doi dat lay co phan hoa

  10:08 | Thứ tư 04/07/2007 (GMT+7)

  Chi vi khong tinh dat thue vao gia tri doanh nghiep khi co phan hoa nen co phieu mot doanh nghiep nha nuoc chua niem yet da cao ngat nguong 250.000 dong/co phieu, mac du lai rong 6 thang cua doanh nghiep nay chi 1,4 ty dong tren doanh thu gan 60 ty!Nhung tuong bat cap nay se duoc sua doi triet de trong Nghi dinh 109/CP ban hanh moi day nhung thuc te lai khac. Phai chang, dat la thu trao doi de tien trinh co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc nhanh hon?Mot van de rat..

 • Binh Dinh Ho tro 100 tien thue dat va thue thu nhap cho cac du an dau tu

  23:02 | Thứ ba 15/02/2005 (GMT+7)

  UBND tinh Binh Dinh vua ban hanh quy dinh, theo do, cac nha dau tu trong nuoc cung nhu nuoc ngoai dau tu vao Binh Dinh se duoc ho tro cac khoan: 100% tien thue dat trong 8, 11 hoac 20 nam, 100% tien thue thu nhap doanh nghiep trong 3 den 5 hoac 8 nam, tuy theo dia ban dau tu; 50% hoac 100% chi phi boi thuong giai phong mat bang (toi da khong qua 7 hoac 15 ti dong), tuy theo muc von thuc hien hoac linh vuc nganh nghe; toi thieu 50% kinh phi dao tao, nang cao tay..

 • Mien tien thue dat khu vuc Chu Lai them 1015 nam

  09:18 | Thứ tư 04/04/2001 (GMT+7)

  UBND tinh Quang Nam vua chinh thuc ban hanh quy dinh cac co che uu dai voi cac nha dau tu vao khu vuc Chu Lai. Theo do, doanh nghiep thue dat voi thoi han 50 nam se duoc gia han them 20 nam neu co nhu cau. Nha nuoc chiu chi phi den bu giai toa mat bang de xay dung cac cong trinh ha tang.

 • TP HCM Dau tu vao bai dau xe ngam duong Nguyen Hue se duoc mien tien thue dat

  00:22 | Thứ bảy 21/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 20.10, So Giao thong - Cong chinh TP.HCM cho biet, dau tu vao bai dau xe ngam tren duong Nguyen Hue (Q.1) se duoc mien tien thue dat va ho tro lai vay von dau tu trong thoi gian xay dung. Cac nha dau tu trong va ngoai nuoc duoc thanh lap, dang ky kinh doanh, hanh nghe hop phap deu co the dang ky tham gia dau thau tai So Giao thong - Cong chinh.

 • Phu Quoc se tro thanh thien duong moi

  00:07 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Phu Quoc se tro thanh thien duong moi

  Nha dau tu (NDT) duoc giam 50% tien thue dat; mien tien thue dat tu 11-15 nam; NDT nuoc ngoai duoc mua nha, thue dat, lau dai theo co che mot gia; dac biet cac NDT nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc mua nha o gan lien voi quyen su dung dat... Do la mot so trong nhieu noi dung keu goi dau tu vao Phu Quoc cua UBND tinh Kien Giang tai Hoi nghi keu goi dau tu vao dao Phu Quoc - Kien Giang do UBND tinh Kien Giang va UBND TP.HCM phoi hop to chuc sang 9/5 tai..

 • Belarus doi Nga tra tien thue dat

  04:13 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Cang thang giua Nga va Belarus co the lai tiep dien sau khi Belarus thong bao se yeu cau Nga tra tien thue dat cho cac duong ong chuyen dau va khi di qua Belarus.

 • Gia thue dat se bang 1 5 khung gia cua dia phuong

  09:20 | Thứ tư 01/12/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang tien hanh soan thao Nghi dinh ve thu tien thue dat. Du kien, don gia thue 1 nam se bang 1,5% gia do UBND cap tinh ban hanh theo quy dinh cua Chinh phu. Rieng don gia thue de xay dung cac khu: cong nghiep, che xuat, cong nghe cao, kinh te, xay dung san bay bang 1,2%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0