tien hanh kiem diem

Saturday, 28/05/2016 22:43
 • Dinh chi chuc vu giam doc dieu hanh du an cau Rach Mieu

  04:02 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Ngay 6-5, quyen tong giam doc Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 5 (Cienco 5) - Bo Giao thong van tai Than Duc Nam da ky quyet dinh tam dinh chi chuc vu giam doc ban dieu hanh du an cau Rach Mieu truc thuoc Cienco 5 doi voi ong Vu Quoc Minh de tien hanh kiem diem lam ro trach nhiem lien quan vu mat cap thep thi cong tai du an cau Rach Mieu.

 • Cach chuc mot loat can bo Tong cong ty Thuy san VN

  14:17 | Thứ tư 17/11/2004 (GMT+7)

  Cach chuc mot loat can bo Tong cong ty Thuy san VN

  Trong cuoc hop bao vua dien ra chieu 17/11 tai TP.HCM, Thu truong Bo Thuy san cong bo cac quyet dinh xu ly cac sai pham sau thanh tra cua Seaprodex.

 • Kiem diem can bo thue nhung nhieu doanh nghiep

  10:15 | Thứ bảy 18/11/2006 (GMT+7)

  Ong Tran Ngoc Huong, Cuc truong Cuc Thue Lam Dong cho biet hoi dong ky luat dang tien hanh kiem diem ba can bo cua cuc co hanh vi nhung nhieu doanh nghiep tu nhan Ngoc Linh o dia chi B20, duong Hoang Van Thu, TP Da Lat.

 • Vu tieu cuc tai thi hanh an dan su TP HCM Kiem diem va xu ly cac can bo sai pham

  07:01 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  Co quan Thi hanh an dan su TP.HCM va So Tu phap TP.HCM da tien hanh kiem diem cac can bo co sai pham trong qua trinh thi hanh an vu Minh Phung - Epco.

 • Vu Hai Chi De nghi cach chuc Pho CA huyen Ham Tan

  09:54 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Lanh dao CA tinh Binh Thuan da tien hanh kiem diem, lam ro vai tro bao che cua ong Hoang Dinh Loan – Pho CA huyen Ham Tan trong cac vu an mang tinh chat xa hoi den cua Hai Chi va dong bon o xa Tan Nghia.

 • Lam Dong kiem diem 3 can bo thue nhung nhieu doanh nghiep

  07:48 | Thứ bảy 18/11/2006 (GMT+7)

  TT (Lam Dong) - Chieu 17-11, ong Tran Ngoc Huong - cuc truong Cuc Thue Lam Dong - cho biet hien hoi dong ky luat co quan nay dang tien hanh kiem diem vu ba can bo cua cuc thue nhung nhieu doanh nghiep (DN) tu nhan Ngoc Linh o B20, duong Hoang Van Thu, TP Da Lat.

 • Da Lat Kiem diem co quan don vi de xay ra thiec tac

  10:07 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Da Lat Kiem diem co quan don vi de xay ra thiec tac

  TP - Sau khi TP co bai phan anh ve tinh trang dao dai thiec trai phep, Chu tich UBND TP. Da Lat Doan Van Viet da yeu cau hang loat co quan don vi phai co bao cao giai trinh va tien hanh kiem diem trach nhiem.

 • Thu hoi toan bo dat cap cho 16 quan chuc

  08:59 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Pho bi thu thuong truc Tinh uy Kien Giang Bui Quang Ben vua ky cong van yeu cau Ban thuong vu Huyen uy Kien Luong tien hanh kiem diem nghiem tuc viec giao cap dat sai qui dinh cho 16 can bo cap uy va can bo dau nganh tai lo dat khu duong truc chinh khu do thi moi Ba Hon, huyen Kien Luong.

 • Kien Giang thu hoi toan bo dat cap cho 16 quan chuc

  05:17 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  TT (Kien Giang) - Pho bi thu thuong truc Tinh uy Kien Giang Bui Quang Ben vua ky cong van yeu cau Ban thuong vu Huyen uy Kien Luong tien hanh kiem diem nghiem tuc viec giao cap dat sai qui dinh cho 16 can bo cap uy va can bo dau nganh tai lo dat khu duong truc chinh khu do thi moi Ba Hon, huyen Kien Luong (Kien Giang) ma du luan va bao chi neu trong thoi gian qua.

 • Vu dam tau o Ca Mau Xu ly trach nhiem vu tai nan

  00:48 | Thứ năm 06/05/2004 (GMT+7)

  Ban thuong vu Tinh uy Ca Mau da hop phien bat thuong de nghe cac co quan chuc nang bao cao dien bien cua vu tai nan chim tau tren bien chieu 30/4 lam 39 nguoi chet. Theo do se tien hanh kiem diem doi voi chinh quyen cac xa co nguoi chet trong chuyen di Hon Khoai vua qua.

 • Quang Ngai Doi no ngu dan ngay sau khi nhan tien ho tro bao lu

  13:20 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Chieu 28-12, pho chu tich UBND tinh Truong Ngoc Nhi cho biet, da chi dao cho UBND huyen Duc Pho tien hanh kiem diem can bo Chi cuc thue huyen Duc Pho vi da doi no cac ngu dan duoc nha nuoc ho tro tien khac phuc hau qua lut bao mot cach thieu te nhi khien nhieu nguoi bat binh.

 • Buoc nha thau hoan thanh vao cuoi nam 2008

  05:11 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Buoc nha thau hoan thanh vao cuoi nam 2008

  Ngay 28-5, lanh dao Ban quan ly du an ve sinh moi truong TP.HCM - luu vuc Nhieu Loc - Thi Nghe cho biet da tien hanh kiem diem trach nhiem ca nhan, tap the do thuc hien du an nay cham tre.

 • Bi kiem diem vi de can bo dia phuong mua hang lau

  03:12 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  TT (Long An) - Ngay 25-2, mot can bo o Cuc Hai quan Long An xac nhan Tong cuc Hai quan vua co van ban yeu cau tien hanh kiem diem trach nhiem doi voi can bo Chi cuc Hai quan cua khau Binh Hiep (xa Binh Hiep, huyen Moc Hoa) da de mot bo phan can bo, cong chuc dia phuong dung xe cong qua bien gioi mua va van chuyen hang lau ma bao chi da phan anh truoc Tet Dinh Hoi.

 • Binh Phuoc thu hoi dat cap cho 14 can bo Huyen uy Dong Phu

  07:12 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Thuong truc Tinh uy Binh Phuoc vua co ket luan ve vu viec cap dat sai cho 14 can bo Huyen uy Dong Phu. Theo do, giao UBND tinh chi dao thu hoi toan bo cac lo dat da cap khong dung doi tuong. Nha nuoc hoan tien su dung dat da thu, khong tinh lai suat va truot gia. Dong thoi, ban thuong vu Huyen uy Dong Phu phai tien hanh kiem diem nghiem tuc theo tinh than ket luan cua Thuong vu tinh uy.

 • Ba Giao Thi Yen thoi giu chuc tong giam doc Quy dau tu va phat trien do thi TP HCM

  11:27 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan vua ky quyet dinh cho ba Giao Thi Yen thoi giu chuc vu tong giam doc Quy Dau tu va Phat trien do thi TP de tien hanh kiem diem, lam ro trach nhiem ca nhan, tap the lien quan den viec ban quyen mua co phieu cua Cong ty REE; bo quyen mua co phieu cua Cong ty Phat trien nha Thu Duc (TDH).

 • Tong cong ty Dau khi Viet Nam Sai pham hang tram ti dong xu ly ra sao

  00:12 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Vua qua, lanh dao Tong cong ty Dau khi Viet Nam (Petro VN) da tien hanh kiem diem 43 quan chuc, can bo trong nganh, trong do co ong Ngo Thuong San - nguyen Tong giam doc, ong Ho Si Thoang - nguyen Chu tich HDQT, va hang chuc can bo, cong chuc khac, do co lien quan den nhung sai pham tai 4 du an dau tu lon cua tong cong ty. Phong vien bao Thanh Nien da trao doi voi ong Pham Quang Du, Chu tich HDQT cua Petro VN xung quanh van de nay.

 • Kien nghi xu ly hon 40 ti dong sai pham tai Vinamilk

  07:10 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Ket thuc thanh tra tai Cong ty co phan sua Vinamilk, Thanh tra Chinh phu kien nghi xu ly hon 40 ti dong sai pham tai don vi nay. Dong thoi, Thanh tra Chinh phu cung kien nghi Thu tuong chi dao bo truong Bo Cong nghiep, bo truong Bo Tai chinh va giam doc Ngan hang Dau tu va phat trien VN… tien hanh kiem diem cac tap the, ca nhan sai pham lien quan den qua trinh thuc hien co phan hoa, mua ban co phan, ban bot phan von nha nuoc tai Vinamilk.

 • Vu huy ho so o Trung tam y te du phong TP HCM duoc phep cua giam doc

  07:57 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 16-8, bac si Le Thanh Hai - giam doc Trung tam Y te du phong (TTYTDP) TP.HCM - da gap go bao chi thong tin ve viec tien hanh kiem diem nhung ca nhan co lien quan den viec tieu huy ho so dang ky cap giay chung nhan chat luong thuc pham tai don vi nay.

 • Phe binh ban giam hieu Truong mam non 4

  02:43 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Ba Nguyen Thi Minh Nguyet - pho Phong GD-DT Q.3, TP.HCM - cho biet: Phong GD-DT Q.3 da tien hanh kiem diem nhung ca nhan co lien quan trong vu viec ma bao TS neu trong bai “Noi buon ngay khai giang” (TS ngay 7-9-2007).

 • Thu tuong yeu cau xu ly nghiem cac tap the ca nhan lien quan

  23:59 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  >> Tong thanh tra Chinh phu yeu cau lam ro vu dai tho cho "con quan" di du hoc tai Vietnam AirlinesHom qua (3/8), Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien yeu cau Bo Thuong mai, Bo Cong nghiep tien hanh kiem diem doi voi tap the va ca nhan co lien quan trong vu an mua ban han ngach (quota) hang det may xay ra tai Bo Thuong mai.

 • Thu tuong yeu cau xu ly nhung nguoi co lien quan vu mua ban quota

  08:34 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau xu ly nhung nguoi co lien quan vu mua ban quota

  Hom qua, 3/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien yeu cau Bo Thuong mai, Bo Cong nghiep tien hanh kiem diem doi voi tap the va ca nhan co lien quan trong vu an mua ban han ngach (quota) hang det may xay ra tai Bo Thuong mai. Cac tap the, ca nhan co trach nhiem quan ly nhung da de xay ra vu viec noi tren cung thuoc dien bi xem xet kiem diem. Thu tuong yeu cau Bo Thuong mai, Bo Cong nghiep co hinh thuc xu ly nghiem minh theo tham quyen doi voi cac tap the va ca..

 • Vu mot co giao bi lam nhuc o Binh Thuan Chu tiem vang phai xin loi cong khai tren loa phong thanh

  07:04 | Thứ năm 16/03/2006 (GMT+7)

  Chieu 15/3, trung ta Nguyen Van Lam - Pho cong an huyen Bac Binh, tinh Binh Thuan cho biet: Sau khi bao chi dua tin co giao Hac Thi Bach Tuyet bi chu tiem vang My Kim (o thi tran Cho Lau) vu khong trao vang gia, roi giai len tru so Cong an thi tran bat coi het quan ao de kham xet, cau luu den 2 gio sang hom sau ma khong bao cao cap tren, Cong an huyen da tien hanh kiem diem lanh dao Cong an thi tran, co hinh thuc xu ly ky luat thuong uy Phan Thanh Tri, bo tri..

 • Yeu cau xu ly nghiem vu an mua ban quota

  08:58 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Yeu cau xu ly nghiem vu an mua ban quota

  Hom qua, 3/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien yeu cau Bo Thuong mai, Bo Cong nghiep tien hanh kiem diem doi voi tap the va ca nhan co lien quan trong vu an mua ban han ngach (quota) hang det may xay ra tai Bo Thuong mai. Cac tap the, ca nhan co trach nhiem quan ly nhung da de xay ra vu viec noi tren cung thuoc dien bi xem xet kiem diem. Thu tuong yeu cau Bo Thuong mai, Bo Cong nghiep co hinh thuc xu ly nghiem minh theo tham quyen, sau do bao cao ket qua..

 • Thu tuong yeu cau xu ly nhung nguoi co lien quan vu mua ban quota

  07:39 | Thứ sáu 04/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau xu ly nhung nguoi co lien quan vu mua ban quota

  Hom qua, 3/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien yeu cau Bo Thuong mai, Bo Cong nghiep tien hanh kiem diem doi voi tap the va ca nhan co lien quan trong vu an mua ban han ngach (quota) hang det may xay ra tai Bo Thuong mai

 • Ky luat 6 nhan vien VNA lien quan vu tron cuoc

  15:09 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Ky luat 6 nhan vien VNA lien quan vu tron cuoc

  Hoi dong Thi dua khen thuong ky luat cua Trung tam Kiem soat khai thac Noi Bai (OCC NBA) va Xi nghiep Thuong mai mat dat Noi Bai (NIAGS) da tien hanh kiem diem, lam ro sai pham cua cac ca nhan lien quan vu tron cuoc gan 2 tan hang hoa tren chuyen bay mang so hieu VN 525 cua hang hang khong Vietnam Airlines.

 • Lam Dong 5 can bo bi kiem diem ky luat vi de xay ra vu khai thac go trai phep

  15:41 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 22/1, So NN-PTNT Lam Dong cho biet vua tien hanh kiem diem trach nhiem, phe binh giam doc Lam truong Da Huoai Han Duc Chi va Pho giam doc Trinh Huu Vinh.

 • Moi an het 156 so do

  14:07 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Khac Hung, Pho chu tich UBND xa Ea Huar, huyen Buon Don (Dak Lak), cho biet: "UBND xa dang tien hanh kiem diem, lam ro trach nhiem trong viec de moi xong, lam hu hai 156 giay chung nhan quyen su dung dat (so do) cua nhieu ho dan trong xa".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0