tien do

Wednesday, 25/05/2016 23:54
 • Lam dung tien do nguon cung dien da khong den noi

  16:16 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Lam dung tien do nguon cung dien da khong den noi

  TS. Nguyen Manh Hien, nguyen Vien truong Vien Nang luong Viet Nam, da co cuoc trao doi ve tinh hinh thieu dien tram trong hien nay o ca hai mien Bac va Nam. Thua ong, viec thieu dien co the ly giai nhu the nao? Phai chang viec qui hoach phat trien dien cua chung ta khong sat voi thuc te? Khong phai the, toi xin khang dinh la tat ca nhung du kien cho qui hoach cho toi bay gio deu khop. Toc do tang truong trong Tong so do 5 dua ra den bay gio thuc hien thay van..

 • Nha may loc dau Dung Quat cham tien do 6 thang

  08:08 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Nha may loc dau Dung Quat cham tien do 6 thang

  Theo BQL du an Nha may loc dau (NMLD) Dung Quat (Quang Ngai), tien do tong the da bi cham khoang 6 thang do nhieu nguyen nhan.

 • EVN thua nhan nhieu du an nguon dien cham tien do

  16:47 | Thứ năm 31/05/2007 (GMT+7)

  EVN thua nhan nhieu du an nguon dien cham tien do

  Tap doan dien luc Viet Nam (EVN) da thua nhan nhieu du an thuy dien do ho lam chu dau tu dang bi cham tien do. Sau khi Doan kiem tra cac cong trinh dien cua Chinh phu di kiem tra va co bao cao nhieu cong trinh dien cham tien do, den nay EVN da co bao cao giai trinh Thu tuong Chinh phu ve tinh hinh thuc hien dau tu xay dung cac cong trinh trong diem nguon dien do ho la chu dau tu.Theo do, EVN dang thuc hien dau tu 19 du an thuy dien, 8 du an nhiet dien, mac du da..

 • Mat them 130 ti dong vi cham tien do

  06:06 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Mat them 130 ti dong vi cham tien do

  Theo dai bieu HDND TP Ha Noi Pham Thi Loan, cau Vinh Tuy cham tien do mot nam se mat hon 91 ti dong tra lai tu nguon von vay trai phieu Chinh phu. Neu qui 2-2008 cau Vinh Tuy moi hoan thanh nhu du kien - tuc la cham tien do 18 thang - so tien lai phai tra len den khoang 130 ti dong... 130 ti dong nay se duoc lay tu dau de chi tra? Ai phai chiu trach nhiem ve su lang phi nay?

 • Du an Nha may loc dau Dung Quat Vi sao 7 goi thau deu cham tien do

  00:25 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Du an Nha may loc dau Dung Quat Vi sao 7 goi thau deu cham tien do

  Tai le khoi cong cac goi thau so 1+4 va 2+3 thuoc du an Nha may loc dau Dung Quat (NMLDDQ) vao cuoi thang 11.2005, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung da chi dao: du an NMLDDQ la cong trinh trong diem quoc gia, khong the chap nhan bat cu nguyen nhan nao de tiep tuc lam cham tre tien do. Tuy nhien, sau 8 thang trien khai thi cong, tien do cua 7 goi thau deu cham so voi ke hoach de ra.

 • Se day nhanh tien do cac du an trong diem dau khi

  15:24 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Se day nhanh tien do cac du an trong diem dau khi

  Thu tuong vua co cong van chi dao cac bo: Cong nghiep, Xay dung, Giao thong van tai, Lao dong - Thuong binh va Xa hoi va Tap doan Dau khi ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi. Theo do, doi voi du an Nha may Loc dau Dung Quat, goi thau so 1+4 va 2+3, Thu tuong Chinh phu giao Tap doan Dau khi Viet Nam lam viec cu the voi Tong thau Technip, xac dinh ro nguyen nhan va trach nhiem cua moi ben trong viec cham tien do va phat sinh kinh phi, bao cao Ban..

 • Cau Can Tho se hoan thanh dung tien do

  04:38 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Cau Can Tho se hoan thanh dung tien do

  Gan day, du luan lo ngai cau Can Tho se kho hoan thanh dung tien do. Ly do: goi thau so 1 do cac nha thau VN va goi thau so 3 do cac nha thau Trung Quoc thi cong cham. Trao doi voi TS, ong Duong Tuan Minh - tong giam doc Ban quan ly du an My Thuan - cho biet:

 • Thieu dien mua kho Cham tre la thua

  09:15 | Thứ bảy 18/03/2006 (GMT+7)

  Thieu dien mua kho Cham tre la thua

  De dap ung nhu cau su dung dien trong cac nam tu 2006-2010 duoc du bao co nguy co thieu dien, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1195/QD-TTg quy dinh mot so co che chinh sach dac thu de dau tu 14 cong trinh nguon va luoi dien cap bach nham kip tien do dua vao van hanh.

 • Ha Noi Du an nut giao thong Nga Tu So co hoan thanh dung tien do

  17:15 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Du an nut giao thong Nga Tu So co hoan thanh dung tien do

  Theo Ban quan ly cac du an trong diem do thi Ha Noi, tinh den thoi diem nay mot so hang muc cua du an Nut giao thong Nga Tu So da duoc trien khai gan dung voi tien do de ra. Nhung viec co hoan thanh dung tien do (khoang tu ngay 30/4 hoac 19/5/2006), thi van chua the khang dinh do co phat sinh phai dieu chinh va xin phe duyet.

 • 1001 ly do cham giao nha chung cu

  10:35 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  1001 ly do cham giao nha chung cu

  Giao nha chung cu cham tien do pho bien toi muc nhan nha dung thoi han hop dong la chuyen la voi nguoi mua. Trong khi cac ho dan buc xuc vi phai cho cho o, cac chu dau tu lai vien ra nhieu ly do de khach hang thay rang giao nha dung tien do van la viec bat kha thi.

 • Nhieu du an lon cua Bo Cong nghiep bi cham tien do

  15:05 | Thứ bảy 07/01/2006 (GMT+7)

  Nhieu du an lon cua Bo Cong nghiep bi cham tien do

  Tinh den het nam 2005 nhieu DN thuoc Bo Cong nghiep van con cac du an dau tu lon bi cham tien do lam cho chi phi dau tu tang cao.

 • 1001 ly do cham giao nha chung cu

  08:43 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  1001 ly do cham giao nha chung cu

  Giao nha chung cu cham tien do pho bien toi muc nhan nha dung thoi han hop dong la chuyen la voi nguoi mua. Trong khi cac ho dan buc xuc vi phai cho cho o, cac chu dau tu lai vien ra nhieu ly do de khach hang thay rang giao nha dung tien do van la viec bat kha thi.

 • TPHCM 75 du an dau tu gay lang phi

  08:34 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  TPHCM 75 du an dau tu gay lang phi

  Tinh trang lang phi the hien o cho hau het cac du an dau tu dang trien khai tai TPHCM deu cham tien do. Mot so du an qua kiem tra co chat luong xay dung thap va co dau hieu vi pham... UBND TPHCM vua co Van ban so 6324 gui Bo KH-DT bao cao tinh hinh thuc hien cong tac giam sat danh gia dau tu 6 thang dau nam 2006 tren dia ban thanh pho. Qua giam sat, trong tong so 3.002 du an dang thuc hien, bao gom 681 du an thuoc nguon von ngan sach tap trung cua thanh pho va..

 • Dung Quat lai co nguy co cham tien do

  09:21 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Dung Quat lai co nguy co cham tien do

  Theo cam ket cua nha thau Technip thi den quy 1 nam 2009 Nha may loc dau Dung Quat se hoan thanh va di vao hoat dong. Tuy nhien thoi gian qua, do thay doi thiet ke ky thuat nen mot so goi thau cua du an trien khai cham, co nguy co anh huong den tien do chung cua du an.

 • Tat ca cac du an dien deu bi cham tien do

  16:07 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  Tat ca cac du an dien deu bi cham tien do

  Doan cong tac Chinh phu do ong Thai Phung Ne - Phai vien Thu tuong Chinh phu lam truong doan moi day da di kiem tra tinh hinh thuc hien cac du an dien tai mien Bac.Trong 9 du an doan den kiem tra thi hau het tien do deu bi cham nhieu so voi ke hoach.

 • Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  14:09 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  11 nam sau khi Thu tuong Chinh phu phe duyet xay dung khu do thi moi Thu Thiem, den nay vien canh ve mot do thi hien dai van con dang o phia truoc. Chu tich UBND TP.HCM vua chi dao den ngay 31-12-2007 phai hoan tat viec thu thap ho so phap ly va ap gia boi thuong ho tro 285,30 ha con lai va phai thu hoi dat truoc ngay 31-3-2008. Dieu nay co kha thi, hien thuc de co quy dat xay dung khu do thi moi? Nguoi dan cho… giai toa Thu Thiem va An Khanh la hai trong ba..

 • Kien quyet khac phuc viec cham tien do cua Nha may Loc dau Dung Quat

  09:18 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Kien quyet khac phuc viec cham tien do cua Nha may Loc dau Dung Quat

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien doi voi cac bo: Xay dung, Cong nghiep, Giao thong Van tai, Tai chinh va Tong cong ty Dau khi Viet Nam ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi. Doi voi goi thau so 1+4 va 2+3 cua du an Nha may Loc dau Dung Quat, Thu tuong yeu cau Chu dau tu va Tu van quan ly du an (PMC) nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong ve viec kiem soat tien do doi voi nha thau Technip; co bien phap hieu qua, kien quyet yeu cau nha thau..

 • 7 goi thau cua nha may loc dau Dung Quat cham tien do

  09:49 | Thứ ba 07/03/2006 (GMT+7)

  Sau 8 thang trien khai thi cong, tat ca cac goi thau 1+4, 2+3, 5A, 5B va 7 deu cham tien do so voi ke hoach de ra. Du truoc do, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao day la cong trinh trong diem quoc gia, khong chap nhan bat cu nguyen nhan nao de tiep tuc lam cham tre.

 • Bao dong do nha thau thi cong

  07:29 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Bao dong do nha thau thi cong

  Tinh trang cua 7 tong cong ty nha nuoc truc thuoc Bo Giao thong - Van tai vao thoi diem nay van tiep tuc trong bang bao dong do, voi von chu so huu am, so tien no cac ngan hang uoc tinh len toi 6.000 - 10.000 ty dong. Rieng khoan no cua 7 tong cong ty nay voi Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam la khoang 4.300 ty dong. Voi tinh trang nhu vay, viec doanh nghiep tiep tuc bi ngan hang khoanh von khi duoc rot ve thuc hien cong trinh se la bai toan kho giai. Cac..

 • Thu tuong yeu cau day nhanh tien do giai ngan von ODA

  09:38 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/8, Van phong Chinh phu da co cong van so 4740 truyen dat y kien cua Thu tuong ve cac bien phap day nhanh tien do giai ngan cac du an ODA trong thoi gian con lai cua nam 2006 va gia han thoi gian ban hanh quy che hoat dong cua Ban quan ly du an ODA. Theo do, Thu tuong dong y voi cac kien nghi cua Bo KHDT ve cac bien phap day nhanh tien do giai ngan cac du an ODA; dong y ve cac bien phap nang cao hieu qua du an, giam ganh nang thanh toan phi cam ket cho cac..

 • Phai dam bao tien do va chat luong cac cong trinh nang luong

  06:28 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 3-1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri phien hop Ban chi dao nha nuoc thuy dien Son La va Ban chi dao nha nuoc cac du an trong diem ve dau khi ve tien do thuc hien cac du an nay.

 • Tat ca cac du an dien deu bi cham tien do

  14:22 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  Tat ca cac du an dien deu bi cham tien do

  Doan cong tac Chinh phu do ong Thai Phung Ne - Phai vien Thu tuong Chinh phu lam truong doan moi day da di kiem tra tinh hinh thuc hien cac du an dien tai mien Bac.

 • Cau Vinh Tuy se cham tien do gan mot nam

  18:26 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP Ha Noi Nguyen Quoc Trieu vua co buoi lam viec voi Bo truong GT-VT Ho Nghia Dung ve viec thao go kho khan va day nhanh tien do hai du an cau Vinh Tuy va Cau Nhat Tan. Hien du an cau Vinh Tuy da cham tien do, va gap so kho khan can thao go.

 • Thu tuong yeu cau day nhanh tien do cac du an trong diem dau khi

  07:08 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co Cong van 1114/VPCP-DK truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi: Nha may loc dau Dung Quat, Khi dien-Dam Ca Mau, Khi-Dien Nhon Trach va Lien hop loc hoa dau Nghi Son. Doi voi Du an nha may loc dau Dung Quat, voi goi thau so 1+4 va 2+3, Thu tuong Chinh phu yeu cau Tap doan Dau khi VN phoi hop voi Tu van quan ly du an (PMC) yeu cau nha thau Technip khan truong co giai phap..

 • Loc dau Dung Quat cham Thau phu Viet Nam bi nhac nho

  12:08 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Loc dau Dung Quat cham Thau phu Viet Nam bi nhac nho

  Du an Nha may loc dau Dung Quat cham tien do 6 thang co phan trach nhiem cua cac nha thau phu Viet Nam cung nhu cac Bo Xay dung va Bo Cong nghiep.

 • Di tich thanh Co Loa sap bien mat

  22:11 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Di tich thanh Co Loa sap bien mat

  Cach day hon 1 nam, khi tra loi phong van ve tien do trien khai Du an dau tu bao ton, ton tao va khai thac di tich thanh Co Loa (tren dia ban huyen Dong Anh, Ha Noi), ong Nguyen The Quang, Pho Chu tich UBND TP Ha Noi, kiem Truong Ban chi dao thuc hien du an, khang dinh: “Se khong co su re ra, cham chap nhu truoc day!”. Song cho toi luc nay, sau 10 nam cho doi, toa thanh oc hiem co tren the gioi co nien dai tu the ky III truoc Cong nguyen da, dang bi xam hai..

 • Cong trinh Cua Dat co chiu suc ep tien do

  16:09 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Chua ai khang dinh su co Cua Dat co phai bat nguon tu suc ep tien do hay khong nhung theo ong Hoang Minh Dung, Tong giam doc Cong ty tu van xay dung thuy loi Viet Nam - HEC (don vi tu van thiet ke), tien do cua cong trinh nay da duoc rut xuong nhieu so voi ke hoach.

 • Tin van kinh te ngay 708

  10:45 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 708

  *Chuan bi giai phap don dau lan song DTNN moi vao VN Thu tuong Chinh phu chi dao cac co quan huu quan khan truong hoan tat du thao chi thi ve mot so giai phap nham thuc day "lan song dau tu moi" cua nuoc ngoai vao VN. Theo do, yeu cau cac Bo, nganh som hoan tat cac viec de xuat kien nghi cac giai phap ve xuc tien dau tu, xay dung phap luat chinh sach, nang cap co so ha tang, hoan chinh che do lao dong, tien luong... nham tao nen tang va moi truong thu hut manh me..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0