thuoc so huu nha nuoc

Sunday, 29/05/2016 16:38
 • Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  12:23 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Lam sao de mua nha so huu nha nuoc

  Cuoi nam nay se cham dut ban nha so huu nha nuoc theo quy dinh cua Chinh phu. Lam sao de mua nha truoc thoi han nay? Nha khu vuc nao duoc mua? Thu tuc giai quyet ra sao?... Day la nhung noi dung da duoc giai dap trong buoi giao luu truc tuyen dien ra vao 8g30 sang nay (13-7-2006) tren TT.

 • Tu 11 2008 Ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc

  06:29 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi quyet so 48/2007/NQ-CP dieu chinh mot so noi dung chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP va gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai. Theo do, tu 1/1/2008 se ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc chua cai tao, xay dung lai. Muc gia moi duoc ap dung theo gia cho thue moi phu hop voi tung doi tuong, cap hang va chat luong nha..

 • Ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc

  15:41 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi quyet so 48/2007/NQ-CP dieu chinh mot so noi dung chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP va gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai. Theo do, tu 1-1-2008 se ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc chua cai tao, xay dung lai.

 • Dieu chinh chinh sach ban nha o thuoc so huu Nha nuoc

  16:34 | Thứ ba 04/09/2007 (GMT+7)

  Dieu chinh chinh sach ban nha o thuoc so huu Nha nuoc

  Chinh phu vua ban hanh Nghi quyet 48/2007/NQ-CP (ngay 30.8.2007) "Ve viec dieu chinh mot so noi dung chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP ngay 5.7.1994 cua Chinh phu va gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai".

 • Huong dan moi ve chuyen quyen thue nha o thuoc so huu Nha nuoc

  23:13 | Chủ nhật 02/04/2006 (GMT+7)

  Vua qua, Bao Thanh Nien nhan duoc nhieu don thu cua ban doc thac mac xung quanh viec xin chuyen quyen thue nha o thuoc so huu Nha nuoc. Dieu kien ra sao? Nhung doi tuong nao duoc giai quyet cho chuyen quyen thue nha o? Moi day, ngay 14/3/2006 So Xay dung TP.HCM ra van ban huong dan so 1596/HD-SXD-QLN thuc hien viec giai quyet ho so hop thuc hoa chuyen quyen thue nha o thuoc so huu Nha nuoc tren dia ban thanh pho.

 • Ap muc gia moi doi voi nha o thuoc so huu nha nuoc

  15:57 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi quyet so 48/2007/NQ-CP dieu chinh mot so noi dung chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP va gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai.

 • Nha o thuoc so huu nha nuoc co muc gia moi

  11:38 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Nha o thuoc so huu nha nuoc co muc gia moi

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi quyet ve viec dieu chinh mot so noi dung chinh sach ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo Nghi dinh so 61/CP va gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai.

 • Cap tinh se quy dinh gia ban nha thuoc so huu Nha nuoc

  08:58 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Cap tinh se quy dinh gia ban nha thuoc so huu Nha nuoc

  UBND cap tinh duoc phep quy dinh gia ban nha thuoc so huu Nha nuoc - day la noi dung moi nhat tai Cong van so 1388/TTg-CN, ngay 16/9, cua Chinh phu ve viec mua ban kinh doanh nha o thuoc so huu Nha nuoc theo Nghi dinh so 61/ND-CP.

 • Giai dap nong ve mua nha thuoc so huu Nha nuoc

  15:14 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Giai dap nong ve mua nha thuoc so huu Nha nuoc

  Xung quanh nhung thac mac cua nguoi dan ve mua nha thuoc so huu Nha nuoc theo Nghi dinh 61/CP nhu: Doi tuong KT3; truong hop tu y chuyen nhuong hop dong thue nha o; gia dinh chinh sach... giai quyet nhu the nao? Co duoc no nghia vu tai chinh hay khong?... Ong Le Hong Quan - Giam doc Cong ty quan ly va phat trien nha Ha Noi - da tra loi mot so van de nhieu nguoi dan quan tam.

 • Ha Noi Muon mua nha thuoc so huu nha nuoc van phai doi

  22:18 | Thứ tư 21/09/2005 (GMT+7)

  Ha Noi Muon mua nha thuoc so huu nha nuoc van phai doi

  Mac du Thu tuong Chinh phu da cho phep cac tinh, thanh pho ap dung bang gia cu (truoc 1/1/2005) khi ban nha thuoc so huu nha nuoc (nha 61) nhung ngay 21/9, ba Nguyen Hong Anh - Pho ban 61 (So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat Ha Noi) cho Thanh Nien biet, nguoi dan Ha Noi muon mua nha thuoc so huu nha nuoc van con tiep tuc doi. Ly do la hien tai Ha Noi van chua xac dinh duoc se ap dung muc gia nao khi ban nha theo Nghi dinh 61!

 • Gia thue nha thuoc so huu Nha nuoc tang gap 5 lan

  18:45 | Thứ ba 29/01/2008 (GMT+7)

  Gia thue nha thuoc so huu Nha nuoc tang gap 5 lan

  - So voi muc gia chuan cho thue nha o cap 3 thuoc so huu nha nuoc hien hanh (1,350 dong/m2/thang), muc gia moi tang gap 4,5 lan. Day la noi dung Quyet dinh 17/2008/QD-CP do Thu tuong Chinh phu ky ngay 28/1 ve viec ban hanh bang gia chuan cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai.Gia thue nha biet thu hang I den hang IV co gia tuong ung la 11.300 dong – 13.500 dong – 15.800 dong va 24.800 dong/m2/thang. Nha o thong thuong cap 1 se co..

 • Thue nha thuoc so huu nha nuoc chua cai tao lai Se ap dung bieu gia moi

  16:39 | Thứ bảy 24/11/2007 (GMT+7)

  Thue nha thuoc so huu nha nuoc chua cai tao lai Se ap dung bieu gia moi

  Ngay 23-11, Bo Xay dung da co to trinh de nghi Thu tuong Chinh phu ban hanh quyet dinh ve bang gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc doi voi nha chua duoc cai tao, xay dung lai (khong ap dung doi voi nha o cong vu, nha o xa hoi, nha o thuoc so huu nha nuoc nhung da duoc cai tao).

 • De nghi tang gia thue nha thuoc so huu nha nuoc

  00:44 | Thứ bảy 24/11/2007 (GMT+7)

  Hom qua 23.11, Bo truong Xay dung Nguyen Hong Quan da co to trinh de nghi Thu tuong ban hanh Quyet dinh ve bieu gia cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao. So voi muc gia chuan cho thue nha o cap 3 thuoc so huu nha nuoc dang ap dung (ban hanh nam 1992), muc gia moi duoc de nghi tang gap 4,6 lan.

 • Tu 31 12 2006 Ngung ban nha thuoc so huu Nha nuoc

  08:46 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Tu 31 12 2006 Ngung ban nha thuoc so huu Nha nuoc

  Ngay 19/9, Thu tuong Phan Van Khai da co y kien ve viec thuc hien cong tac ban nha thuoc so huu Nha nuoc theo Nghi dinh so 61/CP ngay 5/7/1994 cua Chinh phu ve mua ban va kinh doanh nha o.

 • Se siet chat quan ly biet thu cong vu

  09:37 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  TP - Bo Tai chinh dang tien hanh soan thao Quy che quan ly va su dung nha o cong vu, trong khi do Bo Xay dung cung da co chu truong xay dung mot quy che nham quan ly nha o thuoc so huu Nha nuoc (trong do co nha o cong vu).

 • Gia chuan cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc

  14:27 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua quyet dinh ban hanh bang gia chuan cho thue nha o thuoc so huu nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai. Theo do, gia chuan cho thue doi voi biet thu cap I, II, III, IV thuoc so huu nha nuoc ma chua duoc cai tao, xay dung lailan luot o muc 11.300 dong, 13.500 dong, 15.800 dong va 24.800 dong/m2/thang; con doi voi nha o thong thuong, gia thue nha cap I, II, III, IV lan luot o muc 6.800 dong, 6.300 dong, 6.100 dong va 4.100..

 • Mua nha thuoc so huu nha nuoc van phai tra gop bang vang

  08:35 | Thứ ba 02/05/2006 (GMT+7)

  Nguoi dan mua nha tai dinh cu tho phao nhe nhom khi UBND TPHCM vua dong y khong tinh gia nha theo gia vang ma tra bang tien. Trong khi do, cac truong hop mua nha thuoc so huu nha nuoc van phai tra gop bang vang.

 • Chuyen giao nha o thuoc so huu nha nuoc cho UBND cac tinh thanh

  17:30 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co chi thi ve viec chuyen giao nha o thuoc so huu nha nuoc cho UBND cac tinh, thanh pho truc thuoc T.U. Theo do, tat ca cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, cac don vi truc thuoc hien dang quan ly quy nha o thuoc so huu nha nuoc phai hoan thanh viec chuyen giao quy nha nay cho UBND cac tinh thanh, cham nhat trong quy I/2005.

 • Nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu ve quan ly nha cong so nha cong vu va ban nha o thuoc so huu nha nuoc

  11:06 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Ngay 22-1, thay mat Thu tuong Chinh phu, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung da co y kien doi voi cac Bo truong, Thu truong co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, Chu tich UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, yeu cau nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai cong van 6208/VPCP-CN (ngay 26-10-2006) ve viec quan ly nha cong so, nha cong vu va ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue theo quy dinh tai Nghi dinh 61/CP (ngay..

 • TP HCM Da ban tren 77 nha thuoc so huu Nha nuoc

  18:54 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Hoi dong ban nha Nha nuoc TP.HCM cho biet, den nay TP da ban xong 78.679 can nha thuoc so huu Nha nuoc, chiem tren 77% so nha thuoc so huu Nha nuoc cua Thanh pho.

 • Se siet chat quan ly biet thu cong vu

  11:09 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  Se siet chat quan ly biet thu cong vu

  Bo Tai chinh dang tien hanh soan thao Quy che quan ly va su dung nha o cong vu, Bo Xay dung cung da co chu truong xay dung quy che quan ly nha o thuoc so huu Nha nuoc, trong do co nha o cong vu. Theo do, toi day viec quan ly “biet thu cong vu” nhu truong hop cua ong Hoang Van Nghien se duoc siet chat.

 • Chuyen dai nha dat cong

  03:43 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Lien tiep trong ba tuan qua, lanh dao TP.HCM da bo tri moi tuan mot buoi nghe bao cao ket qua thuc hien quyet dinh 80 cua Thu tuong Chinh phu ve viec xu ly, sap xep lai nha, dat thuoc so huu nha nuoc tren dia ban TP.HCM (goi tat la QD80). QD 80 la co so phap ly quan trong de viec su dung nha, dat thuoc so huu nha nuoc dam bao muc dich, co hieu qua va theo qui hoach thong nhat.

 • Can Tho va Hau Giang Huong dan sap xep nha dat thuoc so huu nha nuoc

  10:55 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 20/2004/TT-BTC ngay 19/3/2004 huong dan thuc hien viec xu ly, sap xep lai nha, dat thuoc so huu nha nuoc tren dia ban thanh pho Can Tho va tinh Hau Giang.

 • Ha Noi da ban 89.000 can ho thuoc so huu nha nuoc

  17:30 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Ha Noi da ban 89.000 can ho thuoc so huu nha nuoc

  Theo ong Vu Van Hau, Giam doc So Tai nguyen Moi truong TP Ha Noi, tinh den ngay 30/11/2006, thanh pho da ban 89.000 can ho cho nhung nguoi dang thue, dang o.

 • Kien nghi duoc tiep tuc ban nha 61 den het nam 2008

  06:06 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Kien nghi duoc tiep tuc ban nha 61 den het nam 2008

  Hom nay (10/3/3008), Bo Xay dung vua-nbsp;gui cong van xin y kien Thu tuong Chinh phu nhieu van de lien quan viec "ban nha 61", trong do kien nghi cho phep cac dia phuong-nbsp;tiep tuc ban dien nha nay den het nam 2008...

 • Nguoi mua nha se tra dan trong 10 nam

  07:04 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Nguoi mua nha se tra dan trong 10 nam

  Chinh phu vua ban hanh nghi quyet ve mot so giai phap nham day nhanh tien do ban nha o thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang thue.

 • Gia thue nha thuoc so huu Nha nuoc tang 4 5 lan

  20:13 | Thứ tư 30/01/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh 17/2008/QD-CP ve viec ban hanh bang gia chuan cho thue nha o thuoc so huu Nha nuoc chua duoc cai tao, xay dung lai.

 • De nghi tinh gia dat cu khi ban nha thuoc so huu nha nuoc

  06:23 | Thứ bảy 26/03/2005 (GMT+7)

  Tiep tuc ap dung gia dat qui dinh tai quyet dinh 05 (ngay 4-1-1995) doi voi nha thuoc so huu nha nuoc ban theo nghi dinh 61/CP cho den het nam 2005. Do la kien nghi cua UBND TP.HCM vua trinh len Thu tuong Chinh phu.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0