thue thu nhap doanh nghiep

Sunday, 29/05/2016 08:57
 • Chu tich nuoc cong bo 5 luat moi

  10:27 | Thứ ba 15/07/2003 (GMT+7)

  Hom nay (15/7), Van phong Chu tich nuoc se to chuc hop bao ve viec Chu tich nuoc ky Lenh cong bo mot so luat moi. Cac luat moi gom: Luat Bien gioi quoc gia, Luat Ke toan, Luat Thue thu nhap doanh nghiep, Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang (GTGT), Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet.Luat Bien gioi quoc gia co 6 chuong, 41 dieu quy dinh va khang dinh gioi han lanh tho dat lien, cac dao, cac quan dao, trong..

 • Se ha thue thu nhap doanh nghiep

  10:55 | Thứ bảy 07/07/2001 (GMT+7)

  Luat Thue thu nhap doanh nghiep dang duoc sua doi theo huong se chi ap dung thong nhat mot muc thue suat la 30% doi voi moi loai hinh doanh nghiep", Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta tiet lo.

 • Cong van huong dan thu thue pha luat

  10:45 | Thứ ba 17/07/2001 (GMT+7)

  Ngay 10/5, Tong cuc Thue co Cong van so 4245/TC/TCT huong dan cuc thue cac tinh va thanh pho ve "thue khau tru tai nguon doi voi lai tien vay". Nhieu doanh nghiep va ngan hang thuong mai phan anh rang, cong van nay huong dan thu thue kieu... xe rao, pha luat!

 • Mien giam thue cho cac cong ty chung khoan

  18:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Cac cong ty chung khoan va quan ly quy dau tu se chinh thuc duoc mien 2 nam thue thu nhap doanh nghiep va giam 50% so phai nop trong vong 3 nam. Cac cong ty thanh lap truoc ngay 1/1/2004 da thuc hien mien giam thue thu nhap doanh nghiep thi tiep tuc duoc huong du nhung uu dai tren.

 • Phai 3 nam nua moi giam thue thu nhap doanh nghiep

  13:55 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Phai 3 nam nua moi giam thue thu nhap doanh nghiep

  Sang nay, ben hanh lang Quoc hoi, Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung da co cuoc trao doi voi bao chi ve nhung van de lien quan den thue thu nhap doanh nghiep, thue nhap khau cua mot so mat hang dang "nong" nhu thep, oto. Ong Hung cho rang phai den nam 2007-2008, thue thu nhap doanh nghiep moi giam xuong 25% (hien la 28%).

 • Thi diem xay 4 truong hoc va benh vien de cho thue

  14:38 | Thứ năm 03/01/2008 (GMT+7)

  Thi diem xay 4 truong hoc va benh vien de cho thue

  Nha nuoc se xay dung co so ha tang de cho cac co so giao duc, y te, van hoa, the thao thue dai han. Day la mot giai phap moi, bat dau thi diem thuc hien tu thang 1/2008 va keo dai den thang 12/2010 nham tao buoc dot pha trong qua trinh xa hoi hoa. De an thi diem nay duoc giao cho cac bo, nganh, dia phuong phoi hop thuc hien, trong do Bo Xay dung chu tri. De an thi diem nay nham khac phuc tinh trang ton tai nhieu nam nay la co so vat chat cua cac truong hoc, benh..

 • Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  08:37 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  Cuc Thue TP.HCM vua co y kien chinh thuc ve tong so no thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung tu nam 2000 den chin thang dau nam 2003 len den gan 457 ti dong. Mac du Cuc Thue da co nhieu van ban “nhac”, tham chi don doc cong ty phai thuc hien nghia vu thue doi voi Nha nuoc, nhung thay vi nhanh chong thuc hien thi cong ty nay lai vien ra hang loat ly do de chay i nghia vu nop thue.

 • Thong nhat muc thue thu nhap doanh nghiep

  09:04 | Thứ ba 28/05/2002 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang hoan thien de an sua doi Luat thue thu nhap doanh nghiep de trinh Quoc hoi thong qua theo huong cho ap dung thong nhat mot muc thue thu nhap doanh nghiep doi voi doanh nghiep trong nuoc va co von dau tu nuoc ngoai.

 • Mien thue thu nhap doanh nghiep cho oto che thu

  11:16 | Thứ sáu 01/04/2005 (GMT+7)

  Mien thue thu nhap doanh nghiep cho oto che thu

  Bo Tai chinh vua ban hanh van ban cho phep mien thue thu nhap doanh nghiep doi voi hoat dong che thu san pham oto, phu tung linh kien oto.

 • Sap giam thue suat thue thu nhap doanh nghiep

  09:30 | Thứ sáu 22/11/2002 (GMT+7)

  "Bo Tai chinh dang nghien cuu de trinh Chinh phu, Quoc hoi quyet dinh dieu chinh giam thue suat thue thu nhap doanh nghiep xuong 28% hoac 30%, ap dung cho moi doi tuong" - ong Le Van Ai - Pho Vien truong Vien Khoa hoc Tai chinh vua cho biet nhu vay.

 • Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  20:16 | Thứ sáu 23/02/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap DN cho co so kinh doanh la 28

  Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue TNDN. Theo Nghi dinh nay, thue suat thue TNDN ap dung cho co so kinh doanh la 28%; co so kinh doanh tim kiem, tham do, khai thac dau khi va tai nguyen quy hiem khac tu 28-50%.

 • Thue thu nhap doanh nghiep se chi con 25 truoc nam 2010

  17:49 | Thứ tư 18/06/2003 (GMT+7)

  Thue thu nhap doanh nghiep se chi con 25 truoc nam 2010

  Phat bieu sang nay tai Hoi nghi Cai cach nganh thue den nam 2010, Tong cuc truong Tong cuc thue Nguyen Van Ninh cho biet, nganh thue dat muc tieu giai doan 2006-2010 la tiep tuc giam thue thu nhap doanh nghiep xuong con 25%. Tu nam 2011 tro di, muc thue nay se la 20%.

 • Uu dai thue khong khuyen khich duoc dau tu

  17:12 | Thứ sáu 05/11/2004 (GMT+7)

  Tren 84% trong so 140 doanh nghiep duoc dieu tra da nhan dinh nhu vay khi duoc hoi ve cac uu dai thue thu nhap doanh nghiep co that su thuc day cac hoat dong dau tu hay khong? Dieu nay cho thay, viec uu dai thue hien nay khong phai la dong luc chinh khien doanh nghiep bo von kinh doanh.

 • Sua thue thu nhap doanh nghiep

  11:27 | Thứ tư 21/02/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap doanh nghiep ap dung doi voi co so kinh doanh tim kiem, tham do, khai thac dau khi va tai nguyen quy hiem se dao dong quanh muc 28-50%, thay cho muc 28% cu.

 • Mien thue thu nhap doanh nghiep cho oto che thu

  16:28 | Thứ sáu 01/04/2005 (GMT+7)

  Mien thue thu nhap doanh nghiep cho oto che thu

  Bo Tai chinh vua ban hanh van ban cho phep mien thue thu nhap doanh nghiep doi voi hoat dong che thu san pham oto, phu tung linh kien oto.

 • Dang ky giao dich CK tai Ha Noi duoc giam thue thu nhap doanh nghiep

  13:59 | Thứ tư 04/05/2005 (GMT+7)

  Dang ky giao dich CK tai Ha Noi duoc giam thue thu nhap doanh nghiep

  Cac to chuc dang ky giao dich chung khoan lan dau tai Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi se duoc giam 50% thue thu nhap doanh nghiep phai nop trong vong 2 nam, ke tu khi thuc hien dang ky giao dich lan dau.

 • Vietsovpetro chiu thue thu nhap doanh nghiep 50

  09:09 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Dai dien Bo Tai chinh Viet Nam va Bo Tai chinh Lien bang Nga vua hoan tat thao luan ve thue suat thue thu nhap doanh nghiep cua Lien doanh dau khi Viet - Xo (Vietsovpetro), thue chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai, thue xuat khau doi voi dau lai (phan loi nhuan quy doi bang dau) cua phia Nga.

 • Sua thue thu nhap doanh nghiep

  10:30 | Thứ tư 21/02/2007 (GMT+7)

  Thue thu nhap doanh nghiep ap dung doi voi co so kinh doanh tim kiem, tham do, khai thac dau khi va tai nguyen quy hiem se dao dong quanh muc 28-50%, thay cho muc 28% cu.

 • Sang kien chung Nhat Ban Viet Nam

  03:39 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/4/2003, Thu tuong Phan Van Khai va Thu tuong Nhat Ban Junichiro Koizumi da thong nhat va quyet dinh thuc hien Sang kien chung Nhat Ban - Viet Nam nham cai thien moi truong dau tu va tang cuong suc canh tranh cua Viet Nam.

 • Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  21:51 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Mien thue 5 nam voi hoat dong danh bat hai san SX muoi

  (VM)- Ngay 16/8, Bo Tai chinh da ban hanh Thong tu so 74/2006/TT-BTC huong dan thuc hien mien thue doi voi hoat dong danh bat hai san, san xuat muoi chua qua che bien va giam thue doi voi co so kinh doanh su dung lao dong la nguoi dan toc thieu so tu nam 2006 det het nam 2010. Co the noi, day la mot tin vui doi voi nhieu ngu dan vi day la nhung doi tuong chiu anh huong nang ne nhat cua viec tang gia xang dau trong thoi gian qua. Noi dung Thong tu quy dinh, tu nam..

 • Thue thu nhap cao quen dai ly bao hiem

  16:10 | Thứ tư 22/09/2004 (GMT+7)

  Phap lenh ve thue thu nhap ca nhan co hieu luc tu ngay 1/7 tuy nhien, xung quanh van de nay con co nhieu y kien trai nguoc. Truong hop cac ca nhan lam dai ly bao hiem la mot vi du, ho co thu nhap rat cao nhung chi dong thue 5% theo dien thue thu nhap doanh nghiep chu khong phai thu nhap ca nhan.

 • Thue thu nhap doanh nghiep duoc chot o muc 28

  15:05 | Thứ ba 27/05/2003 (GMT+7)

  Thue thu nhap doanh nghiep duoc chot o muc 28

  Sang 27/5, Quoc hoi da thong qua Luat Thue thu nhap doanh nghiep moi voi xap xi 87% dai bieu tan thanh, theo do thue suat 28% ap dung cho ca doanh nghiep trong va ngoai nuoc. Luat se co hieu luc tu 1/1/2004. Quoc hoi cung thong qua nhung diem sua doi Luat Thue tieu thu dac biet.

 • Bo uu dai thue doi voi to chuc niem yet

  14:16 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Bo uu dai thue doi voi to chuc niem yet

  Theo Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi, nham phu hop voi quy dinh cua Luat ban hanh cac van ban quy pham phap luat va su phat trien cua thi truong chung khoan, ke tu ngay 1/1/2007 se bai bo uu dai thue thu nhap doanh nghiep doi voi cac to chuc niem yet chung khoan, to chuc dang ky giao dich chung khoan.

 • Chua thu thue thu nhap doanh nghiep 3 doi tuong

  10:14 | Thứ hai 18/06/2001 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 26 sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh 30 (13/5/1998) quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue Thu nhap doanh nghiep (co hieu luc tu ngay 19/6). Co 3 doi tuong duoc tam thoi chua nop thue thu nhap doanh nghiep.

 • De nghi giam thue thu nhap doanh nghiep xuong 20

  07:35 | Thứ hai 17/06/2002 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua kien nghi Thu tuong Chinh phu som thuc hien viec giam thue thu nhap doanh nghiep tu 32% xuong con 20%, dong thoi giam thue thu nhap ca nhan de tang loi nhuan tai dau tu cho cac doanh nghiep.

 • Cong ty Phu My Hung khong nop thue la vi pham phap luat

  08:23 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Cong ty Phu My Hung khong nop thue la vi pham phap luat

  "Co so kinh doanh co trach nhiem ke khai va nop to khai thue thu nhap doanh nghiep cho co quan thue truc tiep quan ly cham nhat nagy 25-1 hang nam va tam nop thue hang quy day du, dung han theo thong bao cua co quan thue. Viec khong nop thue thu nhap doanh nghiep cua cong ty theo thong bao va cac quyet dinh xu ly cua Cuc Thue TP la vi pham phap luat”.

 • Khu kinh te mo Chu Lai Nhieu uu dai cho cac du an dau tu

  23:35 | Chủ nhật 29/02/2004 (GMT+7)

  Khu kinh te mo Chu Lai Nhieu uu dai cho cac du an dau tu

  Cac to chuc, ca nhan Viet Nam va nuoc ngoai hoat dong san xuat, kinh doanh tai Khu kinh te mo Chu Lai (KKTMCL), Quang Nam se duoc mien thue thu nhap doanh nghiep trong 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue, giam 50% thue thu nhap doanh nghiep phai nop trong 9 nam ke tiep, duoc ap dung muc thue suat thue thu nhap doanh nghiep 10% trong 15 nam, ke tu khi du an bat dau hoat dong kinh doanh.

 • Nam 2008 se sua doi toan dien cac luat ve thue

  14:37 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Trong nam 2008, Bo Tai chinh se kien nghi sua doi toan dien cac luat thue gom gia tri gia tang, tieu thu dac biet va thu nhap doanh nghiep, cung voi Luat thue chuyen quyen su dung dat va Phap lenh thue nha dat. Bo nay cho biet ba luat Thue gia tri gia tang, Thue tieu thu dac biet va Thue thu nhap doanh nghiep se duoc sua doi theo huong day manh xa hoi hoa, khuyen khich cac doanh nghiep tu nhan tham gia dau tu vao cac linh vuc y te, giao duc va dao tao nghe thong..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0