thue suat thue thu nhap

Wednesday, 01/06/2016 14:21
 • Sap giam thue suat thue thu nhap doanh nghiep

  09:30 | Thứ sáu 22/11/2002 (GMT+7)

  "Bo Tai chinh dang nghien cuu de trinh Chinh phu, Quoc hoi quyet dinh dieu chinh giam thue suat thue thu nhap doanh nghiep xuong 28% hoac 30%, ap dung cho moi doi tuong" - ong Le Van Ai - Pho Vien truong Vien Khoa hoc Tai chinh vua cho biet nhu vay.

 • Dau tu vao khu cong nghe cao thue suat thue thu nhap DN la 10

  08:18 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Nha dau tu duoc huong thue suat thue thu nhap doanh nghiep 10% trong suot thoi gian thuc hien du an; duoc mien thue nay bon nam ke tu khi co thu nhap chiu thue va giam 50% so thue phai nop trong chin nam tiep theo.

 • Quang Nam Uu dai thue suat thue thu nhap 28 nam tai Khu kinh te mo Chu Lai

  10:24 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 16.7, UBND tinh Quang Nam cho biet, Thong tu 76/2007/TT-BTC cua Bo Tai chinh vua ban hanh ngoai viec huong dan thuc hien cu the cac loai thue, thu tuc hai quan doi voi hang hoa ra vao khu phi thue quan, che do uu dai phat trien co so ha tang... tai Khu kinh te mo Chu Lai con qui dinh che do tai chinh kha uu dai danh cho doanh nghiep dau tu.

 • Giam thue suat thue thu nhap ca nhan khoi diem

  10:57 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Bo Tai chinh dang hoan thien du thao Luat Thue thu nhap ca nhan de trinh Chinh phu. Theo du thao, muc thue suat khoi diem du kien se la 5% (thay vi 10% nhu hien nay), doi tuong nop thue vi the se duoc mo rong. Muc khoi diem thu nhap chiu thue du kien giam xuong thap hon 5 trieu dong/thang nhu hien nay. Cac loai thue nay se duoc phan ro theo tung doi tuong la ca nhan lao dong hay ho kinh doanh. Bo Tai chinh cung dang tinh toan cac khoan giam tru cho doi tuong nop..

 • Bo Ke hoach va Dau tu hop bao tai TP Ho Chi Minh Trien khai ket luan cua Thu tuong ve van de thue cua Cong ty Phu My Hung

  01:57 | Chủ nhật 22/08/2004 (GMT+7)

  Bo Ke hoach va Dau tu hop bao tai TP Ho Chi Minh Trien khai ket luan cua Thu tuong ve van de thue cua Cong ty Phu My Hung

  Ngay sau cuoc hop bao to chuc o Ha Noi vao ngay 20/8, mot cuoc hop bao nua cung ve van de dang rat duoc du luan, cac doanh nhan, nha dau tu quan tam la ket luan cua Thu tuong Chinh phu ve muc thue suat thue thu nhap doanh nghiep doi voi Cong ty lien doanh Phu My Hung (PMH) duoc Bo Ke hoach va Dau tu (KHDT) to chuc o TP Ho Chi Minh ngay 21/8, do Thu truong Bo KHDT ong Nguyen Bich Dat va Pho chu tich UBND TPHCM, ong Nguyen Huu Tin chu tri.

 • Vietsovpetro chiu thue thu nhap doanh nghiep 50

  09:09 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Dai dien Bo Tai chinh Viet Nam va Bo Tai chinh Lien bang Nga vua hoan tat thao luan ve thue suat thue thu nhap doanh nghiep cua Lien doanh dau khi Viet - Xo (Vietsovpetro), thue chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai, thue xuat khau doi voi dau lai (phan loi nhuan quy doi bang dau) cua phia Nga.

 • Giam thue thu nhap cho doanh nghiep bao hiem

  16:03 | Chủ nhật 25/12/2005 (GMT+7)

  Giam thue thu nhap cho doanh nghiep bao hiem

  Thue suat thue thu nhap doanh nghiep doi voi cac doanh nghiep bao hiem trong nuoc se duoc giam tu 32% xuong con 28%. Day cung la muc thue chung cua cac doanh nghiep bao hiem trong thoi gian toi.

 • Nhieu uu dai dau tu tai khu kinh te Chan May

  10:07 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Theo thong tu Bo Tai chinh (so 46/2006/TT-BTC ngay 26/5/2006), cac du an dau tu cua to chuc va ca nhan trong va ngoai nuoc de hinh thanh co so san xuat kinh doanh moi trong khu kinh te (KKT) Chan May - Lang Co thuoc tinh Thua Thien Hue se duoc huong muc thue suat thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) 10% trong 15 nam, ke tu khi du an dau tu bat dau hoat dong; duoc mien thue TNDN trong 04 nam, ke tu khi co thu nhap chiu thue; Va duoc giam 50% so thue phai nop cho 09..

 • Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  21:21 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep xuat khau mat uu dai thue

  Theo cam ket gia nhap WTO, Viet Nam buoc phai xoa bo nhung dang uu dai, ho tro truc tiep trong xuat khau nhung co the linh hoat ap dung cac loai uu dai, tro cap duoc phep. Sau khi Nghi dinh 24/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thue thu nhap doanh nghiep duoc ban hanh (thang 2-2007), nhieu doanh nghiep - dac biet la nhung doanh nghiep san xuat hang xuat khau da bay to “tam tu” vi quy dinh moi ve uu dai thue bi “venh” so voi quy dinh cu. Het thoi uu dai..

 • Nam 2008 se sua doi toan dien cac luat ve thue

  14:37 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Trong nam 2008, Bo Tai chinh se kien nghi sua doi toan dien cac luat thue gom gia tri gia tang, tieu thu dac biet va thu nhap doanh nghiep, cung voi Luat thue chuyen quyen su dung dat va Phap lenh thue nha dat. Bo nay cho biet ba luat Thue gia tri gia tang, Thue tieu thu dac biet va Thue thu nhap doanh nghiep se duoc sua doi theo huong day manh xa hoi hoa, khuyen khich cac doanh nghiep tu nhan tham gia dau tu vao cac linh vuc y te, giao duc va dao tao nghe thong..

 • Cong ty chung khoan duoc ap dung thue suat 20

  09:28 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Theo Thong tu huong dan vua duoc Bo Tai chinh ban hanh, Cong ty chung khoan va Cong ty quan ly quy dau tu chung khoan duoc ap dung thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 20% trong thoi han 10 nam, ke tu khi khai truong.

 • Cap phep dau tu 260 trieu USD vao khu kinh te Dung Quat

  09:06 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Cap phep dau tu 260 trieu USD vao khu kinh te Dung Quat

  (VM)- Chieu 20/11 tai Ha Noi, Ban quan ly khu kinh te Dung Quat da trao Giay chung nhan dau tu cho Cong ty TNHH Cong nghiep nang Doosan-Vina cua Han Quoc - chu Du an lien hop cong nghiep nang Doosan voi tong so von dau tu len toi 260 trieu USD. Day la du an quy mo lon, 100% la von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) thuoc nganh co khi che tao voi day chuyen thiet bi hien dai va cong nghe moi lan dau tien duoc ap dung tai Viet Nam. Du an duoc xay dung tren dien tich..

 • Uu dai thue cho doanh nghiep phan mem

  05:31 | Thứ tư 29/12/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu ve thuc hien uu dai thue doi voi doanh nghiep (DN) san xuat san pham va lam dich vu phan mem. Theo do, DN phan mem moi thanh lap duoc huong thue suat thue thu nhap DN 10% trong 15 nam ke tu khi bat dau hoat dong; duoc mien thue thu nhap DN bon nam ke tu khi co thu nhap chiu thue va duoc giam 50% so thue phai nop trong chin nam tiep theo.

 • Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  08:37 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Vi sao Phu My Hung khong nop 457 ti dong tien thue

  Cuc Thue TP.HCM vua co y kien chinh thuc ve tong so no thue thu nhap doanh nghiep cua Cong ty lien doanh Phu My Hung tu nam 2000 den chin thang dau nam 2003 len den gan 457 ti dong. Mac du Cuc Thue da co nhieu van ban “nhac”, tham chi don doc cong ty phai thuc hien nghia vu thue doi voi Nha nuoc, nhung thay vi nhanh chong thuc hien thi cong ty nay lai vien ra hang loat ly do de chay i nghia vu nop thue.

 • Uu dai thue cho Nha may loc dau Dung Quat

  15:26 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Uu dai thue cho Nha may loc dau Dung Quat

  Bo Tai chinh vua co Thong tu so 50/2006/TT-BTC huong dan viec uu dai thue nhap khau va thue thu nhap doanh nghiep (DN) doi voi Du an Nha may loc dau Dung Quat.Nha may loc dau Dung Quat se huong thue suat thue thu nhap DN 10% trong 15 nam ke tu khi chinh thuc hoat dong san xuat kinh doanh. Dong thoi, duoc mien thue thu nhap DN trong 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue va giam 50% so thue phai nop cho 9 nam tiep theo. Tong Cong ty Dau khi Viet Nam (PetroVietnam)..

 • Phu My Hung phai chiu muc thue 25 ve xay dung va kinh doanh do thi

  08:32 | Thứ bảy 20/12/2003 (GMT+7)

  Phu My Hung phai chiu muc thue 25 ve xay dung va kinh doanh do thi

  Sau mot thoi gian chay y khong chiu nop thue thu nhap doanh nghiep len den gan 457 ti dong mac du Cuc Thue TP.HCM nhieu lan don doc va sau khi Bo Ke hoach - dau tu ban hanh giay phep dau tu dieu chinh cho Cong ty lien doanh Phu My Hung (CTLDPMH) thi cong ty nay “keu cuu” den cac co quan chuc nang phan ung ve muc thue suat ma Bo KH-DT qui dinh. Bo KH-DT da co van ban trinh Thu tuong Chinh phu ve toan bo van de tren lien quan den CTLDPMH.

 • Cty chung khoan duoc ap dung thue suat 20

  11:01 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Theo Thong tu huong dan vua duoc Bo Tai chinh ban hanh, Cong ty chung khoan va Cong ty quan ly quy dau tu chung khoan duoc ap dung thue suat thue thu nhap doanh nghiep la 20% trong thoi han 10 nam, ke tu khi khai truong.

 • Se ha thue thu nhap doanh nghiep

  10:55 | Thứ bảy 07/07/2001 (GMT+7)

  Luat Thue thu nhap doanh nghiep dang duoc sua doi theo huong se chi ap dung thong nhat mot muc thue suat la 30% doi voi moi loai hinh doanh nghiep", Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta tiet lo.

 • Khu kinh te mo Chu Lai Nhieu uu dai cho cac du an dau tu

  23:35 | Chủ nhật 29/02/2004 (GMT+7)

  Khu kinh te mo Chu Lai Nhieu uu dai cho cac du an dau tu

  Cac to chuc, ca nhan Viet Nam va nuoc ngoai hoat dong san xuat, kinh doanh tai Khu kinh te mo Chu Lai (KKTMCL), Quang Nam se duoc mien thue thu nhap doanh nghiep trong 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue, giam 50% thue thu nhap doanh nghiep phai nop trong 9 nam ke tiep, duoc ap dung muc thue suat thue thu nhap doanh nghiep 10% trong 15 nam, ke tu khi du an bat dau hoat dong kinh doanh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0