thuc hien ke hoach

Monday, 30/05/2016 23:28
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Cac nha tai tro se thao luan gi trong phien hop tuan toi

  13:37 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Cac nha tai tro se thao luan gi trong phien hop tuan toi

  (VM)- Tin tu Ngan hang the gioi (WB), Nhom cac nha tai tro cho Viet Nam (CG) se to chuc Hoi nghi nam nay tai Ha Noi trong hai ngay 14 va 15/12. Hoi nghi lan nay se tap trung vao viec thuc hien Ke hoach phat trien kinh te xa hoi Viet Nam 2006-2010. Ba chu de chinh duoc hoi nghi CG de cap toi la: Thu nhat, tinh hinh kinh te - xa hoi 2006 va Ke hoach hanh dong thuc hien Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi giai doan 2006-2010; Tang truong kinh te va moi truong kinh..

 • Kiem soat viec thuc hien ke hoach

  18:14 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Kiem soat viec thuc hien ke hoach

  Ngay ca khi ban da chuan bi san sang voi mot ke hoach chat che, nguon luc day du, va tat ca cac ky nang phu hop, thi ban van phai doi mat voi nhung bat ngo trong qua trinh thuc hien ke hoach marketing cua minh. Sau day la mot vai vi du ve nhung bat ngo ma cong ty ban co the trai qua:

 • Thu tuong doc thuc thuc hien ke hoach kinh texa hoi 2008

  07:45 | Thứ sáu 11/01/2008 (GMT+7)

  10/1, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi quyet so 02/2008/NQ-CP chi dao, dieu hanh thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2008.

 • Thu tuc hanh chinh da keo tut nguon luc dau tu cua dat nuoc

  08:53 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Thu tuc hanh chinh da keo tut nguon luc dau tu cua dat nuoc

  Ngay 10/6, tai Ha Noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri Hoi nghi giao ban tinh hinh thuc hien ke hoach dau tu 6 thang dau nam 2007 va giai phap thuc hien ke hoach 6 thang cuoi nam. Tham du hoi nghi co Pho thu tuong Truong Vinh Trong, cung lanh dao cac Bo, nganh Trung uong, tap doan, tong cong ty Nha nuoc va mot so tinh, thanh pho.

 • De form luon dep

  08:30 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  De form luon dep

  Duoi day la nhung nguyen tac giup ban co the duy tri duoc che do giam can mot cach hieu qua va lau dai trong dieu kien cuoc song ban ron luon cho don ban.

 • Thu tuong Nguyen Tan Dung Phai thao go ngay cac vuong mac de day nhanh tien do cac cong trinh

  00:19 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  * Su bat cap trong quan ly, dac biet trong thu tuc hanh chinh da keo tut nguon luc dau tu cua dat nuocNgay 10.6, tai Ha Noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri Hoi nghi giao ban tinh hinh thuc hien ke hoach dau tu 6 thang dau nam 2007 va giai phap thuc hien ke hoach 6 thang cuoi nam. Tham du hoi nghi co Pho thu tuong Truong Vinh Trong cung lanh dao cac bo nganh T.U, tap doan, tong cong ty Nha nuoc va mot so tinh, thanh pho.

 • Von tang nhung tien do du an cham

  13:40 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Von tang nhung tien do du an cham

  Ngay 10-6 tai Ha Noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri hoi nghi giao ban tinh hinh thuc hien ke hoach dau tu sau thang dau nam 2007 va giai phap thuc hien ke hoach sau thang cuoi nam.

 • Chien luoc giup giam can

  15:34 | Thứ bảy 26/02/2005 (GMT+7)

  Chien luoc giup giam can

  Phai dua don con den truong hang ngay, cong viec co quan doi hoi nhieu thoi gian lan cong suc, nhung buoi tiec cung ban be va nguoi than, viec nha luon cho doi tat ca khien ban rat kho de kien tri theo duoi mot che do giam can bang cach han che an uong va tang cuong tap luyen the duc the thao. Nhin an thi khong co suc de lam viec. Ma tap luyen the thao thieu deu dan thi rat co the lai giup... tang can.

 • Cam ket tai tro se khong duoi muc ky luc 3 7 ty USD

  06:53 | Thứ ba 12/12/2006 (GMT+7)

  Cam ket tai tro se khong duoi muc ky luc 3 7 ty USD

  Chieu 11/12, Ngan hang the gioi (WB) tai Viet Nam da to chuc hop bao gioi thieu nhung noi dung chinh tai Hoi nghi nhom tu van cac nha tai tro cho Viet Nam (CG 2006) se dien ra trong 2 ngay ngay 14-15/12/2006 tai Ha Noi. Ong Klaus Rohland, Giam doc WB tai Viet Nam cho biet lan dau tien Thu tuong Chinh phu Viet Nam se den tham du va phat bieu khai mac tai hoi nghi CG, dong thoi san sang doi thoai voi nhom cac nha tai tro. Dieu nay the hien su danh gia cao cua Chinh..

 • ao tao nhan luc CNTT Can co co quan kiem dinh chat luong

  09:13 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  ao tao nhan luc CNTT Can co co quan kiem dinh chat luong

  Viec dao tao nguon nhan luc CNTT dap ung cho nhu cau phat trien xa hoi ngay cang la doi hoi buc thiet. Tuy nhien, Viet Nam hien van chua xay dung he thong chuan chat luong dao tao CNTT. Ðao tao chua dap ung nhu cau Nhu cau ve nhan luc cong nghe thong tin (CNTT), dac biet nhan luc lam phan mem o Viet Nam dang tang nhanh. Theo quy hoach den nam 2020, Viet Nam se dao tao gan 800 nghin nhan luc CNTT cac cap do phuc vu cac doanh nghiep trong linh vuc CNTT va truyen..

 • Von tang nhung tien do du an cham

  03:09 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 10-6 tai Ha Noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chu tri hoi nghi giao ban tinh hinh thuc hien ke hoach dau tu sau thang dau nam 2007 va giai phap thuc hien ke hoach sau thang cuoi nam.

 • Dung ngoi cho Quynh phai chu dong mo rong quan he

  14:16 | Thứ năm 17/01/2008 (GMT+7)

  Tuy tho so nhung mot vai hoat dong toi thay can thiet de gop phan thuc hien ke hoach tim kiem nua kia cua minh. Vi du ban nen tham gia sinh hoat doan the, the thao, nu cong gia chanh, tu thien... de mo rong cac moi quan he be ban. (Liem Nguyen Ba)>Khao khat mot bo vai nuong tua

 • Nhiem vu cua nam 2005 van con rat nang ne

  10:49 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  Nhiem vu cua nam 2005 van con rat nang ne

  "Nam 2005 la nam cuoi thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2001- 2005 nhung toc do tang truong cua 4 nam truoc dat thap nen nhiem vu con lai cua 2005 la rat nang ne", Pho thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh nhu vay trong phien khai mac ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI vao sang nay (05-5).

 • Phe duyet thuc hien Ke hoach ung dung nang luong nguyen tu

  19:47 | Thứ tư 25/07/2007 (GMT+7)

  Phe duyet thuc hien Ke hoach ung dung nang luong nguyen tu

  Vua qua, Thu tuong da ra quyet dinh ve viec phe duyet va co huong dan cu the viec thuc hien "Ke hoach tong the thuc hien Chien luoc ung dung nang luong nguyen tu vi muc dich hoa binh den nam 2020".

 • Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  23:09 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Trien khai ke hoach phat trien kinh texa hoi 2008

  Sang 25/12, tai Trung tam Hoi nghi quoc gia, Ha Noi, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da chu tri Hoi nghi trien khai thuc hien ke hoach phat trien kinh te-xa hoi va du toan ngan sach Nha nuoc nam 2008.

 • Thuc hien ke hoach thong qua marketing hon hop

  08:05 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Thuc hien ke hoach thong qua marketing hon hop

  Ke hoach marketing bat dau bang viec xac dinh doi tuong khach hang tiem nang (se duoc de cap chi tiet hon o phan sau), sau do ap dung ly thuyet marketing hon hop (marketing mix) de tiep can voi doi tuong khach hang nay.

 • Chinh phu ban bien phap thuc hien ke hoach 2007

  05:03 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Hom nay (8-1), Chinh phu se cung lanh dao cac bo nganh hop ban bien phap trien khai nhiem vu nam 2007. Tai phien hop Chinh phu thuong ky thang 12-2006, Thu tuong Nguyen Tan Dung da tung khang dinh Chinh phu se thuc hien quyet liet nhieu bien phap de dat muc tang truong GDP 8,5% trong nam 2007.

 • Thuc hien ke hoach thong qua Marketing hon hop

  15:56 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Thuc hien ke hoach thong qua Marketing hon hop

  Ke hoach marketing bat dau bang viec xac dinh doi tuong khach hang tiem nang (se duoc de cap chi tiet hon o phan sau), sau do ap dung ly thuyet marketing hon hop (marketing mix) de tiep can voi doi tuong khach hang nay.

 • My quyet tam thuc hien ke hoach hoa binh Trung Dong

  08:08 | Thứ hai 16/06/2003 (GMT+7)

  My quyet tam thuc hien ke hoach hoa binh Trung Dong

  Ngoai truong My Colin Powell hom qua khang dinh Washington se khong luong lu trong no luc thuc thi ke hoach hoa binh Trung Dong. Ong hoi thuc Israel va Palestine ngung nhung cuoc tan cong an mieng tra mieng, nhan to khien tien trinh hoa binh gan nhu do vo.

 • Viet Nam thuc hien ke hoach ve co che phat trien sach

  04:24 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Viet Nam thuc hien ke hoach ve co che phat trien sach

  Ke hoach trung han cua Viet Nam ve co che phat trien sach (CDM) va hoat dong cua nganh nong nghiep trong linh vuc nay da duoc nhan manh tai Hoi thao ve “Co che phat trien sach (CDM) va y nghia thuc tien cua CDM” tai Ha Noi ngay 11/5.

 • Bi an trong chiec tau ngam K129

  09:00 | Thứ bảy 05/03/2005 (GMT+7)

  Bi an trong chiec tau ngam K129

  Gan day, Thieu tuong Cuc truong Cuc Hai quan - Bo Tu lenh quan doi phia Tay Nam, nguyen Cuc truong Cuc Tinh bao Ham doi Thai Binh Duong Stolov da tiet lo Cuc Tinh bao trung uong My CIA tung bi mat truc vot con tau ngam bi dam cua Lien Xo nhan thuc hien ke hoach mang ten "Jennifer".

 • IMF danh gia VN thuc hien ke hoach ngan sach tot

  08:30 | Chủ nhật 12/09/2004 (GMT+7)

  Nhom chuyen gia cua Quy tien te quoc te (IMF) vua ket thuc chuyen lam viec keo dai nua thang tai VN dua ra nhan xet, Chinh phu da thuc hien ngan sach tot va co the dat duoc muc tieu ve tham hut ngan sach nam 2004.

 • Hoang Anh Gia Lai dang thuc hien ke hoach bi mat

  18:33 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Hoang Anh Gia Lai dang thuc hien ke hoach bi mat

  Doi voi "cuu vuong pho nui", hien tai, viec chi dung thu 11 trong 13 doi du V-League la mot ket qua that vong. Do vay, "Bau Duc" va HLV truong Kiatisuk dang bi mat trien khai ke hoach tro lai ngoi cao trong thoi gian ngan. Ngoai Sakda (Thai Lan), vai cai ten moi nua se xuat hien trong mau ao cua doi.

 • Sang kien chung Nhat Ban Viet Nam

  03:39 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 7/4/2003, Thu tuong Phan Van Khai va Thu tuong Nhat Ban Junichiro Koizumi da thong nhat va quyet dinh thuc hien Sang kien chung Nhat Ban - Viet Nam nham cai thien moi truong dau tu va tang cuong suc canh tranh cua Viet Nam.

 • Ha Noi Thuc hien ke hoach cap 80.000 so do trong nam nay

  23:48 | Chủ nhật 15/02/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Thuc hien ke hoach cap 80.000 so do trong nam nay

  Ngay 14/2, So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat cho biet: Trong ke hoach nam 2004, So duoc UBND thanh pho giao viec thuc hien cap 40.000 giay chung nhan quyen so huu nha o, quyen su dung dat va 40.000 giay chung nhan quyen su dung dat o, dat ao va dat vuon lien ke khu dan cu nong thon.

 • Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem

  20:26 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Khang dinh thanh tuu nhung khong danh gia thap mat yeu kem

  Sau dien van khai mac Ky hop thu 4, Quoc hoi khoa XI cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, sang nay 21-10, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung da doc Bao cao cua Chinh phu ve Tinh hinh kinh te-xa hoi nam 2003 va nhiem vu nam 2004. Sau khi danh gia ket qua thuc hien nhiem vu nam 2003 va nhin lai ba nam dau thuc hien ke hoach 5 nam (2001 -2005) Pho Thu tuong noi rang co the rut ra may nhan xet lon nhu sau:

 • My Israel dang thuc hien ke hoach lau dai ve Trung Dong moi

  06:30 | Chủ nhật 30/07/2006 (GMT+7)

  My Israel dang thuc hien ke hoach lau dai ve Trung Dong moi

  Richard Falk (anh) - giao su luat quoc te cua Dai hoc Princeton va Dai hoc California (My), tac gia cua hon 20 dau sach ve quan he quoc te, giai tru vu khi va Trung Dong - tra loi TS qua email.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0