thuc hien chuc nang

Monday, 30/05/2016 19:35
 • EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  21:34 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  Thu tuong Chinh phu da co van ban so 1332/TTg-DMDN ve viec thanh lap Cong ty co phan mua ban dien gui Bo Cong thuong; Bo Tai chinh; Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN). Theo do, xet de nghi cua EVN, Bo Cong nghiep (nay la Bo Cong thuong) ve viec thanh lap Cong ty co phan mua ban dien, Thu tuong Chinh phu co y kien nhu sau: Tap doan Dien luc Viet Nam tiep tuc thuc hien chuc nang mua dien duy nhat nhu quy dinh hien hanh va Quyet dinh so 147/2006/QD-TTg ngay 22 thang 6..

 • Du thao Nghi dinh ve quyen han co cau cua Bo

  13:53 | Thứ tư 15/08/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam----------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: /2007/ND-CPDu thao

 • EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  20:48 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  Thu tuong Chinh phu da co van ban so: 1332/TTg-DMDN ve viec thanh lap Cong ty co phan Mua ban dien gui Bo Cong thuong; Bo Tai chinh; Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN).

 • Toan van nghi dinh 178 2007 ND CP

  09:21 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  CHINH PHU

 • Asterisk dot pha lanh dia vien thong

  15:15 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Asterisk dot pha lanh dia vien thong

  Nam nam sau su do vo "dot-com", gioi dau tu cong nghe lai xon xao voi san pham cua chang trai chua day 30 tuoi, tac gia phan mem nguon mo Asterix duoc cho la se lam thay doi nganh cong nghiep vien thong. Thi truong vien thong noi chung va he thong tong dai PBX (Private Branch Exchange) noi rieng, tu lau nay la lanh dia day loi nhuan danh rieng cua cac "dai gia" nhu Alcatel, Lucent, Nortel va Avaya... Theo Research and Markets (www.researchandmarkets.com), thi..

 • Tao dieu kien de Mat tran To quoc thuc hien chuc nang giam sat va phan bien xa hoi

  07:14 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  TP - Ky niem 76 nam ngay thanh lap Mat tran Dan toc Thong nhat Viet Nam -tien than cua MTTQ Viet Nam ngay nay (18/11/1930 - 18/11/2006) va chao mung Hoi nghi APEC 14, sang 5/11, Tong Bi thu Nong Duc Manh da toi du ngay hoi “Dai doan ket toan dan toc” o lien khu dan cu so 3, 4, 7, 8 va 15 thuoc phuong Lang Ha (Dong Da, Ha Noi).

 • Tin van Festival Hue 2008 tiep tuc mang chu de Di san van hoa voi hoi nhap va phat trien

  05:52 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  Trong buoi gap Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Thanh Tai chieu 15-1, Chu tich nghi vien vung Wallonie (Bi) Jose Happart cho biet vung Wallonie mong muon duoc dau tu vao vien truong tai Cu Chi, nham xay dung mot khu benh vien lon vua thuc hien chuc nang kham chua benh, vua thuc hien chuc nang dao tao. Truoc mat, TP.HCM se tien hanh giai phong mat bang khoang 100ha o Cu Chi va tien hanh xay dung ha tang co so ky thuat cho du an.

 • Tap trung vao chuc nang chong tham nhung

  08:11 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  "Phong va chong tham nhung deu can thiet nhu nhau, nhung trong tinh hinh hien nay, can tap trung thuc hien chuc nang chong te nan va toi pham tham nhung de nang cao tinh ran de trong xa hoi"- Pho Thu tuong Truong Vinh Trong nhan manh tai Hoi nghi trao doi cong tac phong, chong tham nhung ngay 25/9 to chuc tai HN.Pho Thu tuong de nghi: Van phong Ban Chi dao Trung uong ve Phong, chong tham nhung xay dung quy che phoi hop, trao doi thong tin giua Ban Chi dao voi cac..

 • EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  19:32 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  EVN tiep tuc thuc hien chuc nang mua ban dien

  TS- Thu tuong Chinh phu da co van ban so: 1332/TTg-DMDN ve viec thanh lap Cong ty co phan Mua ban dien gui Bo Cong thuong; Bo Tai chinh; Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN). Theo do, xet de nghi cua EVN, Bo Cong nghiep (nay la Bo Cong thuong) ve viec thanh lap Cong ty co phan Mua ban dien, Thu tuong Chinh phu co y kien nhu sau:

 • Nam 2005 Doanh thu cua Bao Viet dat hon 6.100 ty dong

  09:09 | Thứ bảy 31/12/2005 (GMT+7)

  Nam 2005 Doanh thu cua Bao Viet dat hon 6.100 ty dong

  Tin tu Tap doan Bao Viet Viet Nam cho biet, hoat dong kinh doanh nam 2005 cua Bao Viet da dat duoc ket qua rat dang khich le. So voi cac muc tieu da de ra, tong doanh thu kinh doanh da dat hon 6.100 ty dong, tang truong 8,5% so voi nam 2004.

 • Tap trung vao chuc nang chong tham nhung

  18:57 | Thứ ba 25/09/2007 (GMT+7)

  Phong va chong tham nhung deu can thiet nhu nhau, nhung trong tinh hinh hien nay, can tap trung thuc hien chuc nang chong te nan va toi pham tham nhung de nang cao tinh ran de trong xa hoi. Pho Thu tuong Truong Vinh Trong nhan manh tai HN trao doi cong tac phong, chong tham nhung hom nay, 25/9.

 • Ai la ong chu cua DNNN

  19:18 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Thuc hien quyen chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc (DNNN) nhu the nao va doi tuong nao duoc giao quyen han nay la nhung cau hoi buc xuc nhat duoc dat ra trong hoi thao khoa hoc ve mo hinh to chuc thuc hien chuc nang, quyen han, nghia vu cua chu so huu doi voi DNNN do Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong (CIEM) to chuc hoi dau tuan nay.

 • Co quan nao se dam nhan chuc nang kiem sat chung

  14:37 | Thứ hai 10/09/2001 (GMT+7)

  Theo Du thao sua doi, bo sung mot so dieu cua Hien phap 1992, VKSND chi thuc hanh quyen cong to va kiem sat cac hoat dong tu phap, khong thuc hien chuc nang kiem sat viec tuan theo phap luat doi voi cac co quan, to chuc, don vi vu trang va cong dan (kiem sat chung). Vay chuc nang nay duoc chuyen giao cho co quan nao la hop ly?

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Nganh dien co gi lai thuc hien chuc nang cua nganh thue

  23:41 | Thứ ba 25/01/2005 (GMT+7)

  Gan mot thang qua, bieu gia dien moi vua dua ra ap dung da gap rat nhieu phan doi tu phia nguoi tieu dung, von da phai chiu dung nhung cach doi xu ky la cua nganh dien.

 • Bo Ta i nguyen va Moi truo ng se qua n ca c luu vu c song

  11:20 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  (Dan tri) - Ket luan cuoc hop phan dinh chuc nang, nhiem vu giua Bo TN-MT va Bo NN-PTNT ve quan ly luu vuc song, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung da dong y de Bo TN-MT thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve tai nguyen nuoc, trong do co luu vuc song.

 • Phong thi nghiem trong diem lieu co phi tien

  10:29 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Phong thi nghiem trong diem lieu co phi tien

  Phong thi nghiem trong diem dong co dot trong duoc dau tu 5 trieu USD, la noi duy nhat o Viet Nam co kha nang do muc tieu chuan khi thai Euro 2. Nhung no moi phuc vu dao tao thac si, tien si ma chua lan nao thuc hien chuc nang chinh cua minh.

 • Chuyen Ban Ton giao Chinh phu vao Bo Noi vu

  16:59 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  8/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 08/ND-CP chuyen Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu.

 • Nhiem ky moi du kien co 5 Pho thu tuong va 22 bo

  07:53 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Nhiem ky moi du kien co 5 Pho thu tuong va 22 bo

  TP - Mot ngay truoc khi Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh Quoc hoi (QH) quyet dinh so Pho Thu tuong va viec thanh lap, bai bo cac bo va cac co quan ngang bo cua Chinh phu, Uy ban Phap luat cua QH (UBPL) da hop phien toan the dau tien de tham tra van de neu tren.

 • Choi game giup tang cuong cac moi quan he xa hoi

  08:00 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Choi game giup tang cuong cac moi quan he xa hoi

  Mot nghien cuu moi day da khang dinh game cung co the giup nguoi choi tang cuong cac moi quan he xa hoi. Cac chuyen gia nghien cuu cho rang mot so game da nguoi choi hoan toan co the dong vai tro nhu mot dia diem hop mat binh dan than mat, co phan hoi giong voi nhung quan ruou hay quan cafe thuong thay. O do moi nguoi - o trong game la nguoi choi - gap go lan nhau, giao tiep … chinh vi the ma co the giup ho tang cuong cac moi quan he xa hoi. Trong ban bao cao..

 • Dien thoai nghe nhac cach tan

  10:09 | Thứ ba 26/09/2006 (GMT+7)

  Dien thoai nghe nhac cach tan

  Cac dong dien thoai trong nam nay van chu yeu tap trung vao nhac so nhung chuyen nghiep hon o kieu dang, phan mem va loa ngoai. Ngoai ra, bo nho trong cua may khong con gioi han o bo nho flash dung luong han che nhu truoc day ma da co nhieu model su dung o cung. Trong hai nam tro lai day, so luong dien thoai co kha nang "choi" nhac so da tang len mot cach nhanh chong tai thi truong Viet Nam. O thoi diem thang 2/2004 trong so 74 model pho bien tren thi truong..

 • Bo nganh khong lam chu dau tu von ODA

  08:01 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Bo nganh khong lam chu dau tu von ODA

  Chinh phu vua ban hanh nghi dinh 131 ve qui che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) thay the nghi dinh 17. Theo do, cac bo, nganh chi dong vai tro co quan chu quan de thuc hien chuc nang quan ly nha nuoc ve dau tu, khong duoc lam chu dau tu cac du an tu nguon von ODA. Chu chuong trinh hay du an la don vi truc tiep quan ly, su dung nguon von ODA va nguon von doi ung, dong thoi la nguoi quan ly, su dung cong trinh sau khi chuong trinh,..

 • Gia nhap WTO Thuan loi thach thuc va vai tro cua Quoc hoi

  16:09 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  “Gia nhap WTO-thuan loi, thach thuc va vai tro cua Quoc hoi” la chu de cua Hoi nghi do Trung tam Thong tin, thu vien va Nghien cuu khoa hoc thuoc Van phong Quoc hoi to chuc tai Ha Noi sang 13/11/2006. Tham du hoi nghi co dai dien mot so bo, nganh, dai bieu Quoc hoi va chuyen gia ve kinh te, tai chinh, ngan hang, phap luat quoc te… Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi, Tien sy Nguyen Sy Dung phat bieu khai mac hoi nghi neu ro: Viet Nam vua duoc Dai hoi dong WTO..

 • Can co khoan 10 trong giao duc

  10:43 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Can co khoan 10 trong giao duc

  Tai chinh cho giao duc cung la van de rat quan trong da duoc neu trong bao cao cua Thu tuong truoc QH: Do la can sua doi che do hoc phi di doi voi doi moi co che tai chinh giao duc va dao tao, xac dinh day du chi phi day va hoc, chia se hop ly trach nhiem chi tra giua Nha nuoc, xa hoi va nguoi hoc... Ve tai chinh cho giao duc Doi voi giao duc pho cap bat buoc duoc quy dinh trong Hien phap, Nha nuoc can bao cap 100% de dam bao cho moi tre em duoc hoc tap va binh..

 • Google mo cua Google Gadgets

  08:17 | Thứ tư 04/10/2006 (GMT+7)

  Google mo cua Google Gadgets

  Cac nha quan tri website gio day da co the thoai mai lua chon trong bo suu tap Google Gadgets de bo sung them vao trang web cua minh sau khi Google tuyen bo “mo cua” bo suu tap ung dung web mini nay. Google Gadgets la mot bo suu tap cac doan ma lap trinh nho gon co the thuc hien chuc nang nhu mot ung dung dong – hay con duoc goi la cac ung dung web “mini” hoac “widgets”. Day la thanh qua sang tao cua Google va rat nhieu cac nha lap trinh yeu thich..

 • Microsoft ra mat dong chuot va ban phim khong day moi

  15:07 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Microsoft ra mat dong chuot va ban phim khong day moi

  Microsoft vua tung ra thi truong san pham ban phim, chuot va webcam khong day moi tuong thich voi he dieu hanh sap ra mat Windows Vista. Day la nhung san pham duoc thiet ke danh rieng cho nhung nguoi yeu thich tinh nang da phuong tien truyen thong va thuc hien nhieu tac vu cung mot luc. Ben canh nhung tinh nang danh rieng cho phien ban he dieu hanh Windows Vista, nhung san pham moi cua Microsoft cung tuong thich tot voi cac phien ban Windows hien co. San pham..

 • Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  10:47 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND - CP ve van de nay da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thanh trinh len Chinh phu xem xet. Du thao Nghi dinh da the hien nhieu quan diem moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Trong thoi gian toi, ODA se duoc uu tien su dung cho cac chuong trinh du an thuoc linh vuc: phat trien nong nghiep va nong thon, xay dung ha tang kinh te dong bo..

 • Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  11:30 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  Bo Ke hoach va Dau tu vua trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh moi thay the Nghi dinh 17/2001/ND-CP cua Chinh phu ve quan ly va su dung von ho tro phat trien chinh thuc (ODA). Phong vien Bao chi da co cuoc trao doi voi ong Ho Quang Minh, Vu truong Vu Kinh te doi ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) ve nhung noi dung moi cua Du thao Nghi dinh. *Thua ong, nguyen tac co ban trong quan ly va su dung von ODA duoc dua ra trong Du thao Nghi dinh la gi? Du thao Nghi dinh da khang..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0