thua dat

Tuesday, 31/05/2016 14:46
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Them chuc nang nhat ky su dung dat cho so do

  16:44 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Them chuc nang nhat ky su dung dat cho so do

  Bo truong Bo TN-MT vua ky ban hanh ban quy dinh moi (21/7/2006) ve Giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD) thay the cho ban quy dinh cu ban hanh kem theo quyet dinh so 24/2004/QD-BTNMT ngay 11/11/2004. Theo do, tu nay moi bien dong ve su dung dat duoc ghi vao trang bo sung cua "so do", trang chinh cua so do chi ghi bien dong ve nguoi su dung dat thay cho viec tat ca moi bien dong deu duoc ghi o trang chinh nhu truoc day. Cu the, 4 trang chinh tren GCN chi the..

 • Lam Dong them 438 thua dat bi cap trung so do

  11:31 | Thứ bảy 11/10/2003 (GMT+7)

  TT (Lam Dong) - Sau khi phat hien 422 thua dat o xa Loc Ngai (Bao Lam, Lam Dong) duoc xet cap so do (giay chung nhan quyen su dung dat nong nghiep) trung den 1.143 luot, cac co quan chuc nang tiep tuc kiem tra viec cap so do tai xa Loc Duc va buoc dau da phat hien them 438 thua dat bi cap trung.

 • Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007

  15:25 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Tu 1/1/2007, quyet dinh ve gia cac loai dat tren dia ban Ha Noi nam 2007 cua UBND thanh pho Ha Noi bat dau co hieu luc. Theo quyet dinh nay, muc gia dat trong cung mot quan nhu tai quan Hoan Kiem cung co muc chenh lech kha cao, toi hon 47 trieu dong/m2.

 • Quy dinh xac dinh gia dat co gi moi

  20:34 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Quy dinh xac dinh gia dat co gi moi

  Phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat duoc quy dinh cu the theo thong tu huong dan do Bo Tai chinh moi ban hanh.

 • Hang tram thua dat o Lam Dong bi cap trung so do

  08:41 | Thứ bảy 11/10/2003 (GMT+7)

  Cac co quan chuc nang huyen Bao Lam vua kiem tra viec cap so do (giay chung nhan quyen su dung dat nong nghiep) tren dia ban, phat hien 422 thua dat o xa Loc Ngai duoc xet cap so trung den tren 1.000 luot, tai xa Loc Duc co 438 thua dat bi cap trung.

 • Phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat

  15:58 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh thong tu so 145 huong dan thuc hien nghi dinh so 188 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat va nghi dinh so 123 ve sua doi, bo sung mot so dieu cua nghi dinh so 188.

 • Lay y kien ve qui dinh tach thua dat

  06:21 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Lay y kien ve qui dinh tach thua dat

  So Tai nguyen - moi truong TP.HCM vua de xuat UBND TP qui dinh ve quan ly theo qui hoach doi voi viec tach thua dat. Cu the ra sao? Giam doc So Tai nguyen - moi truong TP.HCM Tran The Ngoc (anh) cho biet:

 • Vinh Long 9.000 thua dat chua dang ky quyen su dung

  04:39 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  TT (Vinh Long) - Theo So Tai nguyen - moi truong Vinh Long, hien toan tinh con khoang 9.000 thua dat chua dang ky quyen su dung dat (so do). Day la nhung thua dat cua ho ngheo, dat nghia dia, dat go hoang, dat roi vao cac cong trinh giao thong, thuy loi, dat sat lo..., hau het la nhung thua nho hep.

 • Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  19:23 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo". Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong..

 • Tach thua dat co phai ve lai khong

  07:01 | Thứ ba 25/09/2007 (GMT+7)

  Toi mua ½ can nha. Truoc khi lap hop dong va ra cong chung chung thuc, toi da thue mot cong ty do ve ban do phan da mua ban. Sau khi hoan tat thu tuc mua ban, toi den Phong Quan ly do thi quan 2 lam thu tuc de nghi cap giay hong cho phan nha da mua thi co quan nay yeu cau phai ve lai ban ve moi. Viec yeu cau ve lai nhu vay co dung khong? (Nguyen Anh Tuan, phuong Thao Dien, quan 2, TP.HCM).

 • Ha Noi Du kien han muc giao dat o moi tu 40240m2

  17:49 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Du kien han muc giao dat o moi tu 40240m2

  UBND TP. Ha Noi vua co to trinh HDND TP thong qua han muc giao dat o moi duoc ap dung trong truong hop tai dinh cu cho cac ho gia dinh, cac ca nhan phai di chuyen khi Nha nuoc thu hoi dat su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong va phat trien kinh te.

 • Lam Dong tren 6.000 thua dat bi cap trung

  05:39 | Thứ sáu 08/10/2004 (GMT+7)

  So Tai nguyen - moi truong tinh Lam Dong vua bao len UBND tinh Lam Dong mot con so chua tung thay ve hien trang quan ly dat dai: 6.163 thua dat bi cap trung!

 • Huong dan xu ly xac nhan ranh gioi thua dat

  08:43 | Thứ bảy 07/08/2004 (GMT+7)

  Hom qua 6-8, Bo Tai nguyen - moi truong da co huong dan xu ly ve viec xac dinh ranh gioi thua dat cua nhung nguoi su dung dat lien ke khi cap giay chung nhan quyen su dung dat, trong khi cho nghi dinh ve thi hanh Luat dat dai nam 2003.

 • Toi di mua nha sieu re

  09:48 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Toi di mua nha sieu re

  Bo ra tren 100 trieu dong de so huu mot ngoi nha moi toanh voi giay to hop le va tien nghi day du? Khong phai giac mo. Do la su that dang dien ra o nhieu quan moi mo o TP.HCM. Khi ma thi truong nha dat cao va trung cap dang chung lai trong thoi gian qua thi nha "sieu re" dang la mon hang ban chay voi nhung thu tuc don gian nhat. Khach mua la cong nhan, nguoi thu nhap thap, nhung gia dinh tre moi ra rieng. Nguoi ban xem ra la nhung tay dau co dat dai trong boi..

 • Bo sung dieu chinh gia dat tren dia ban Ha Noi

  09:55 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  UBND TP.Ha Noi vua co Quyet dinh so 141/2006/QD-UB, bo sung, dieu chinh mot so quy dinh ve gia mot so loai dat. Theo do, cac thua dat thuoc cac xa ngoai thanh nam xen ke, cai rang luoc voi cac thua dat tai cac truc duong giao thong thuoc thi tran, vung giap ranh quan noi thanh hoac tren cung mot doan duong giao thong ben nay la xa ben kia la thi tran, vung giap ranh, quan noi thanh (trong pham vi tinh tu chi gioi he duong, pho den 200 met) duoc xac dinh gia theo..

 • Huong dan xu ly xac nhan ranh gioi thua dat

  10:05 | Thứ hai 09/08/2004 (GMT+7)

  Huong dan xu ly xac nhan ranh gioi thua dat

  Bo Tai nguyen - Moi truong vua co huong dan xu ly ve viec xac dinh ranh gioi thua dat cua nhung nguoi su dung dat lien ke khi cap giay chung nhan quyen su dung dat, trong khi cho nghi dinh ve thi hanh Luat Dat dai nam 2003.

 • Mot thua dat hai so do

  09:59 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Mot thua dat hai so do

  Sau 3 nam ke tu tran chay rung kinh hoang vao thang 3/2003, gio day, di giua lam truong Tam Son chi thay mot mau xanh ngut ngan cua keo la tram, tai tuong va bo de. Nguoi dan da tim duoc ke muu sinh khi trong cay nguyen lieu giay nhung mot bat cap xay ra: nhieu canh rung deu co 2 so do, da khoi dau cho cuoc tranh chap khong co hoi ket giua lam truong voi nguoi dan.

 • Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong

  05:32 | Thứ bảy 11/12/2004 (GMT+7)

  Xac dinh khung gia dat The nao la gia thi truong

  Bo Tai chinh vua ban hanh cac thong tu huong dan thuc hien nghi dinh 188/2004, 197/2004, 198/2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat, ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat, ve thu tien su dung dat.

 • Soc Trang Mot quyet dinh chia dat cho can bo xon xao du luan

  14:22 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Soc Trang Mot quyet dinh chia dat cho can bo xon xao du luan

  TP - Du luan o Soc Trang xon xao khi ong Truong Minh Chanh- Pho Chu tich UBND tinh ky quyet dinh chia khu dat co gia tri rat lon giua TP Soc Trang cho nhieu can bo co chuc quyen.

 • Ha No i Can bo dia chinh bi to cao to chuc tong tien

  09:51 | Thứ sáu 09/09/2005 (GMT+7)

  Ha No i Can bo dia chinh bi to cao to chuc tong tien

  Sau khi bi chiem doat hon 100 trieu dong nhung van khong lam duoc “so do”, ong Nguyen Hong Linh da to cao su viec voi Doan kiem tra Luat dat dai so 2 cua Bo TN-MT va gui don den TP.

 • Mot lo dat duoc cap 2 so do cho hai chu

  11:00 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Mot lo dat duoc cap 2 so do cho hai chu

  TP - Ong Hoang Ngoc Minh Hai (Hai Dinh, TP Dong Hoi, Quang Binh) nhan chuyen nhuong tu ong ba Phan Hong Thanh - Tran Thi Nga mot lo dat o co giay chung nhan quyen su dung dat (CNQSDD) so AB 572880 ngay 28/2/2005, thuoc thua dat so 67, to ban do so 40 tai Tieu khu 10, phuong Dong Phu.

 • Mot ho dan dang cu tru hop phap mat nha

  08:32 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  TP - Mot gia dinh ngheo kho bong mat noi cu tru phai di thue cho o, viet don keu cuu xin duoc xu giam doc tham. Ngoi nha ho xay dung va su dung on dinh tu nam 1992, da dang ky ho khau thuong tru, ke khai ho so dia chinh, nop thue dat day du, nay hai cap toa tinh Quang Ninh xu thuoc ve nguoi khac.

 • Gia dat Hang Ngang Hang Dao cao nhat 54 trieu m2

  10:26 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Gia dat Hang Ngang Hang Dao cao nhat 54 trieu m2

  TP - Hom qua, 29/12, UBNDTP Ha Noi da ky quyet dinh ban hanh khung gia dat moi nam 2007 tren dia ban thanh pho, co hieu luc ke tu ngay 1/1/2007.

 • Gia dat moi kho sat voi thi truong

  11:33 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Gia dat moi kho sat voi thi truong

  Cac quy dinh xac dinh gia dat va khung gia dat moi duoc ban hanh van chua dua gia dat sat voi thi truong boi nhung thay doi nhanh chong cua thi truong, cac dia phuong kho co the dua ra khung gia dat theo kip thi truong

 • Quy dinh moi ve cap so do tai Ha Noi

  11:20 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve cap so do tai Ha Noi

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh 23/2005/QD-UB thay the cho Quyet dinh so 69/1999/QD-UB va Quyet dinh so 65/2001/QD-UB quy dinh ve dieu kien, trinh tu, thu tuc cap GCN QSDD (so do) cho ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat o on dinh tai do thi va nong thon; dong thoi xu ly cac truong hop da cap “so do” tren dia ban thanh pho.

 • Dia phuong co quyen quy dinh cao hoac thap hon gia dat do Chinh phu quy dinh

  10:22 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Dia phuong co quyen quy dinh cao hoac thap hon gia dat do Chinh phu quy dinh

  Sau khi thao luan lan cuoi voi cac thanh vien Chinh phu, Thu tuong vua ky ban hanh Nghi dinh so 123/2007 sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 188/2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0